Văn bản "Quyết định 41/1999/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 phổ thông trung học theo Quyết định 65/1998/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 18/01.2007 và được thay thế bởi Quyết định 41/2007/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành từ năm 1999 đến năm 2005 hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 12/09/2007

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 41/1999/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TRONG QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 PHỔ THÔNG TRUNG HỌC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 65/1998/QĐ-BGDĐT NGÀY 18/12/1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998,
Căn cứ Quyết định số 201/1999/QĐ-TTg ngày 12/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tách hai Trường Đại học Sự phạm khỏi hai Đại học Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 65/1998/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 phổ thông trung học;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều trong Quy chế Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 phổ thông trung học ban hành theo Quyết định số 65/1998/QĐ- BGDĐT ngày 18/12/1998 như sau:

1. Điểm a và điểm b Khoản l Điều 6: Thay đoạn: "Đại học sư phạm (Đại học Quốc gia Hà Nội)" bằng đoạn: "Trường Đại học Sư phạm Hà Nội".

2. Điều 10:

a) Phụ lục 3 Khoản l được sửa đổi như mẫu kèm theo Quyết định này (*).

b) Điểm b Khoản 2 được sửa đổi như sau:

"b) Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cấp thẻ dự thi cho các thí sinh thuộc Hội đồng coi thi Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước ngày thi 15 ngày, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cần gửi danh sách đội tuyển cùng với ảnh và hồ sơ học sinh của trường mình cho Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) để cấp thẻ dự thi và lập danh sách phòng thi".(*) Không in mẫu

3. Điều 13 được sửa đổi như sau: "Điều 13. Nội dung và phạm vi đề thi.

Theo chương trình toàn cấp trung học phổ thông hiện hành (môn tiếng Nga: thi hết quyển 7 của bộ sách 7 quyển tiếng Nga hiện hành); có tính đến chương trình áp dụng cho các lớp trung học chuyên ban và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo".

4. Điều 15 được sửa đổi như sau:

"Điều 15. Đề thi.

Chỉ có đề thi bắt buộc với mọi môn (không có dạng 2 đề chọn l), bao gồm đề thi chính thức và đề thi dự bị. Đề thi dự bị được chuẩn bị đồng thời với đề thi chính thức. Hai đề này có mức độ tương đương, đều được gửi tới địa phương trước ngày thi đề chính thức, đồng thời phải được bảo quản sừ dụng theo các quy định của Bộ. Đề thi chính thức được Bộ in cho mỗi thí sinh l bản (trong mỗi bì đề môn thi gửi địa phương có thêm 1 bản được đóng dấu "bản chính"). Đề thi dự bị được Bộ in cho mỗi Hội đồng coi thi l bản. Trong trường hợp có sự cố xảy ra, căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ quyết định và thông báo nơi phải thi và lịch thi đề dự bị, đồng thời hướng dẫn việc sao in đề thi dự bị".

5. Điều 19 được sửa đổi như sau: "Điều 19. Việc điều động người coi thi.

Trước ngày thi 60 ngày, Bộ sẽ ra văn bản thông báo các đơn vị được điều động đi làm nhiệm vụ coi thi. Trước ngày thi 45 ngày, các Sở Giáo dục và Đào tạo sở tại và Đại học Quốc gia Hà Nội có trách nhiệm thông báo cho đơn vị bạn (được Bộ điều động đến coi thi) biết những môn thi và số phòng thi ở từng ngày thi của Hội đồng coi thi đặt tại địa phương mình để đơn vị bạnra quyết định cử người đi coi thi. Đơn vị được điều động đi coi thi cử một đoàn giám thị (đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn và thành phần theo như quy định tại các Điều 18 và 20 của Quy chế này) đi làm nhiệm vụ coi thi.

Quyết định kèm theo danh sách người đi coi thi được gửi cho đơn vị sở tại trước ngày thi 30 ngày".

6. Điều 20.

a) Điểm b Khoản l được sửa đổi như sau: "b) Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức một Hội đồng coi thi (đặt tại Đại học Khoa học tự nhiên) chung cho Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ra quyết định thành lập Hội đồng coi thi và giao khâu công tác chuẩn bị của Hội đồng coi thi cho Đại học Khoa học tự nhiên đảm nhiệm".

b) Điểm c Khoản l được sửa đổi như sau: "c) Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Vinh, Đại học Huế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được thi ghép trong Hội đồng coi thi đặt tại tỉnh (thành phố) nơi trường đóng. Các đơn vị này không phải cử người tham gia coi thi tại Hội đồng coi thi tỉnh (thành phố nơi trường đóng nhưng có thể được Bộ điều động đi coi thi tại Hội đồng coi thi khác".

c) Tiết ghi chú trong điểm b Khoản 2 được sửa đổi như sau:

"* Ghi chú: trong điểm b của Khoản 2 này: "Trường khác" là trường đại học kbông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Bộ điều động đến coi thi

- Thành viên Hội đồng là người của Đại học Quốc gia Hà Nội: do Giám đốc Đại học Quốc gia

Hà Nội lựa chọn trong Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội để cử tham gia theo quy định tại Điều 18 và điểm b Khoản 2 Điều 20 của Quy chế này".

7. Điểm b và điểm c Khoản 3 Điều 24 được sửạ đổi như sau:

"b) Chủ tịch Hội đồng bàn giao cho các giám thị số 1 số đề thi đúng bằng số thí sinh có mặt dự thi.

Theo sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng, giám thị số 1 đối chiếu với bản đề thi được đóng dấu "bản chính" để sửa chữa sai sót (nếu có) trên các bản đề thi đã nhận bàn giao.

c) Chủ tịch Hội đồng giữ lại bản đề thi có đóng dấu "bản chính" để theo dõi. Các bì đề thi chưa dùng, các bản đề thi thừa (nếu có) được niêm phong ngay và cất vào hòm (tủ) đựng hồ sơ của Hội đồng thi".

Điều 2. Thay các cụm từ: "phổ thông trung học (viết tắt là PTTH)" trong Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia bằng cụm từ: "trung học phổ thông (THPT)".

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Trung học phổ thông, Vụ trưởng các Vụ có liên quan, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng các trường đại học có các khối lớp Trung học phổ thông chuyên và Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Minh Hiển

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 18/01/2007

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 41/1999/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 phổ thông trung học theo Quyết định 65/1998/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 41/1999/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 10/12/1999
Ngày có hiệu lực 25/12/1999 Ngày hết hiệu lực 18/01/2007
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 41/1999/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 phổ thông trung học theo Quyết định 65/1998/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close