Văn bản "Quyết định 42/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Phụ lục 2, 3 kèm theo Quyết định 192/ 2003/QĐ-BBCVT phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010 do do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 31/12.2010

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42 /2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG PHỤ LỤC 2, 3 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 192/ 2003/QĐ-BBCVT NGÀY 22/12/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÂN BỔ KÊNH TẦN SỐ CHO TRUYỀN HÌNH TƯƠNG TỰ MẶT ĐẤT BĂNG TẦN VHF/UHF ĐẾN NĂM 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 24/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 2 và Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 192/2003/QĐ-BBCVT ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010 theo các nội dung tương ứng tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Văn phòng Quốc hội;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Toà án nhân dân tối cao;
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Uỷ ban tần số vô tuyến điện;
Đài Truyền hình Việt Nam;
Các đài phát thanh truyền hình địa phương;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Sở Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin
Các đơn vi thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Công báo;
Website Chính phủ;
Lưu: VT, Cục Tần số vô tuyến điện.
 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

 


 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 31/12/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 42/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Phụ lục 2, 3 kèm theo Quyết định 192/ 2003/QĐ-BBCVT phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010 do do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu 42/2006/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 10/10/2006
Ngày có hiệu lực 10/11/2006 Ngày hết hiệu lực 31/12/2010
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 42/2006/QĐ-BBCVT sửa đổi Phụ lục 2, 3 kèm theo Quyết định 192/ 2003/QĐ-BBCVT phê duyệt quy hoạch phân bổ kênh tần số cho truyền hình tương tự mặt đất băng tần VHF/UHF đến năm 2010 do do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close