BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 425/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP DỰ ÁN LUẬT VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008 và ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập Ban Soạn thảo dự án luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo dự án Luật Viễn thông (sau đây gọi tắt là Ban Soạn thảo) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban;

2. Ông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng ban thường trực;

3. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban;

4. Ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;

5. Ông Nguyễn Duy Thăng, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn Luật, Phó Trưởng ban, Ban Xây dựng pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;

7. Ông Ngô Văn Sơn, Đại tá, Phó Tư lệnh quân sự, Bộ Tư lệnh Binh chủng Thông tin, Bộ Quốc phòng, Thành viên;

8. Ông Trần Thế Quân, Đại tá, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an, Thành viên;

9. Ông Tống Quốc Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Trung Quỳnh, Phó Chánh văn phòng Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

11. Ông Ngô Hữu Lợi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, Thành viên;

12. Ông Vũ Văn Phấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;

13. Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

14. Ông Nguyễn Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

15. Ông Vũ Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

16. Ông Phùng Kim Anh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

17. Ông Trần Quang Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

18. Ông Phan Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên.

19. Bà Ngô Thúy Trầm, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

20. Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thư ký.

Điều 2. Ban Soạn thảo có Tổ Biên tập giúp việc gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó Vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ phó;

3. Ông Đinh Quang Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ phó;

4. Ông Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng phòng, Ban Xây dựng pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Tổ viên;

5. Ông Trần Dũng, Thượng tá, Trợ lý Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng, Tổ viên;

6. Ông Đỗ Văn Cương, Thượng tá, Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Bộ Công an, Tổ viên;

7. Ông Đỗ Xuân Hải, chuyên viên, Vụ Kết cấu Hạ tầng và Đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ viên;

8. Ông Nguyễn Quang Dũng, chuyên viên chính, Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ, Tổ viên;

9. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chuyên viên, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Tổ viên;

10. Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Chuyên viên, Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế, Bộ Tư pháp, Tổ viên;

11. Bà Ma Thị Luyến, chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Tổ viên;

12. Ông Đào Ngọc Phong, Trưởng phòng Bưu chính, Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Tổ viên;

13. Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ viên;

14. Ông Trần Vĩnh Phúc, Phó trưởng Ban Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, Tổ viên;

15. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng Ban chính sách BCVT, Tổng công ty Viễn thông Quân đội, Tổ viên;

16. Ông Nguyễn Quý Hiếu, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Quản lý chất lượng CNTT&TT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ viên;

17. Ông Vũ Hồng Thanh, chuyên viên chính, Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ viên;

18. Bà Nguyễn Minh Hằng, Chuyên viên chính, Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ viên;

19. Ông Hoàng Công Phương, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ viên;

20. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chuyên viên, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ viên;

21. Ông Nguyễn Mạnh Thịnh, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ viên;

22. Bà Trần Thanh Hà, Chuyên viên, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ viên;

23. Ông Trần Tuấn Anh, Chuyên viên, Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ viên;

24. Bà Trần Nhật Lệ, Chuyên viên, Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thư ký;

25. Ông Đỗ Xuân Minh, Chuyên viên, Vụ Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thư ký.

Điều 3. Ban Soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Viễn thông. Ban Soạn thảo tổ chức và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Soạn thảo ban hành kèm theo Quyết định 03/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007.

Tổ Biên tập có trách nhiệm giúp Ban Soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ của Ban soạn thảo. Tổ Biên tập hoạt động theo chỉ đạo của Trưởng Ban Soạn thảo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Viễn thông, Pháp chế, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các ông, bà có tên nêu tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
- Sở TTTT Hà Nội, Sở TTTT TP Hồ Chí Minh;
- Tập đoàn BCVT Việt Nam, Tổng Công ty VT Quân đội;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 18/03/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 425/QĐ-BTTTT năm 2008 thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập dự án Luật Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 425/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 18/03/2008
Ngày có hiệu lực 18/03/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 425/QĐ-BTTTT năm 2008 thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập dự án Luật Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close