BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4279/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2014 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2014 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4279/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 là nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý; thông qua đó giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, góp phần hạn chế rủi ro pháp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh theo yêu cầu Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, hỗ trợ thị trường giải quyết nợ xấu.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.

b) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác.

c) Thông tin pháp lý đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.

d) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌNG TÂM

1. Hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2013, năm 2014 thuộc các lĩnh vực như: đường sắt, đường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải; các lĩnh vực liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chuyên ngành quản lý của Bộ Giao thông vận tải; xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực nêu trên.

2. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định thuộc lĩnh vực giao thông vận tải hoặc các lĩnh vực có liên quan để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị

a) Các Vụ, Ban PPP, Tổng cục, Cục thuộc Bộ:

- Cụ thể hóa các nội dung pháp lý cần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lựa chọn hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định số 66/2006/NĐ-CP để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Chủ động lồng ghép, xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung được phân công trong Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này và các nội dung hỗ trợ pháp lý khác theo đặc thù của cơ quan, đơn vị trước quý I/2014.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp những nội dung pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc (bao gồm cả các Trường) thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn quản lý theo đúng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Tổng cục, Cục.

- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Quý của đơn vị mình trước ngày 05 của tháng đầu Quý sau.

b) Vụ Pháp chế

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được giao theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này.

- Tổng hợp, báo cáo Bộ, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải trong tháng 12/2014.

c) Vụ Tài chính

- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ lập dự toán ngân sách chi cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.

d) Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp Vụ Pháp chế xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Website của Bộ Giao thông vận tải.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí khác theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.

 

PHỤ LỤC.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2014 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cục Hàng Hải Việt NamCục Hàng Hải Việt NamCục Hàng Hải Việt NamCục Hàng Hải Việt Nam

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục Hàng hải Việt Nam

Quý I/2014

Quý I/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Cả năm

Cả năm

Cả năm

Cả năm

Cả năm

Cả năm

Cả năm

Cục Đường thủy nội địa Việt NamCục Đường thủy nội địa Việt NamCục Đường thủy nội địa Việt NamCục Đường thủy nội địa Việt Nam

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục ĐTNĐVN

Quý I/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên website của Cục.

Cục ĐTNĐVN

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành:

- Nghị định số 93/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa;

- Thông tư số 44/2013/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2012/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam;

- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa;

- Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Cục ĐTNĐVN

Quý II, III/2014

Sau khi ban hành

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong phạm vi lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp:

- Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm.

- Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTT&DL quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa.

Cục ĐTNĐVN

Các doanh nghiệp có liên quan

Quý II, III/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Cục ĐTNĐVN

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL.

Cục ĐTNĐVN

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cục Đăng kiểm Việt NamCục Đăng kiểm Việt NamCục Đăng kiểm Việt NamCục Đăng kiểm Việt Nam

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục ĐKVN

Quý I/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên website của Cục.

Cục ĐKVN

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong phạm vi lĩnh vực quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

- Thông tư số 114/2013/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng.

- Thông tư số 123/2013/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thủy nội địa

- Thông tư 165/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cục ĐKVN

Tháng 3/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong phạm vi lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cục ĐKVN

Cả năm

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Cả năm

Cả năm

Cục Đường sắt Việt NamCục Đường sắt Việt NamCục Đường sắt Việt NamCục Đường sắt Việt Nam

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục Đường sắt Việt Nam

Quý I/2014

Quý I/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong phạm vi lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cục Đường sắt Việt Nam

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Cục Đường sắt Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật về lĩnh vực do mình quản lý trình Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL.

Cục Đường sắt Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Cục Hàng không Việt Nam

Cục Hàng không Việt NamCục Hàng không Việt NamCục Hàng không Việt NamCục Hàng không Việt Nam

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cục HKVN

Quý I/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên website của Cục.

Cục HKVN

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật:

- Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

- Nghị định số 147/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Cục HKVN

Quý I, II/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2014 trong phạm vi lĩnh vực quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cục HKVN

1 tháng sau khi văn bản ban hành

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Cục HKVN

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL.

Cục HKVN

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Hàng không dân dụng năm 2006.

Cục HKVN

Vụ Pháp chế

Quý I, II/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Tổ chức hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp.

Cục HKVN

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trìnhCục Quản lý xây dựng và chất lượng công trìnhCục Quản lý xây dựng và chất lượng công trìnhCục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên website của Cục.

Cục QLXD

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý xây dựng và chất lượng công trình.

Cục QLXD

Quý II, III/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong lĩnh vực được giao quản lý.

Cục QLXD

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL.

Cục QLXD

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Cục Y tế

Cục Y tếCục Y tếCục Y tếCục Y tế

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên website của Cục.

Cục Y tế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong lĩnh vực được giao quản lý.

Cục Y tế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL.

Cục Y tế

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

 

 

 

 

 

STT

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Dự kiến nguồn kinh phí

I

Các Vụ, Ban PPP tham mưu thuộc Bộ

1

Duy trì, củng cố chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại trang Phổ biến và giáo dục pháp luật trên Website Bộ GTVT.

Vụ Pháp chế

TTCNTTin

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

2

Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về GTVT trên Website Bộ GTVT.

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ

TTCNTTin

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

3

Thực hiện giải đáp pháp luật theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và quy định của Bộ GTVT khi có yêu cầu của doanh nghiệp.

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

4

Duy trì chuyên trang môi trường giao thông vận tải để cập nhật các bài viết, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến đổi khí hậu.

Vụ Môi trường

TTCNTTin

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

5

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Vụ Môi trường, Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

6

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tập huấn nghiệp vụ cho các Sở Giao thông vận tải và các đối tượng có liên quan trong công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ.

Vụ Vận tải

Vụ Pháp chế

Tổng cục Đường bộ

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

7

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho Hiệp hội vận tải ô tô và các Hiệp hội có liên quan về các văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động vận tải đường bộ.

Vụ Vận tải

Vụ Pháp chế

Hiệp hội Vận tải ô tô VN

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

8

Thực hiện giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Ban PPP và các Vụ thuộc Bộ

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

II

Tổng cục Đường bộ Việt Nam

1

Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tổng cục ĐBVN

Quý I/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

2

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên website của Tổng cục.

Tổng cục ĐBVN

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

3

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực giao thông đường bộ có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp:

- Nghị định 100/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Nghị định số 171/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

- Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 7/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Tổng cục ĐBVN

Các Vụ thuộc Bộ

Các Khu QLĐB

Các Sở GTVT.

Quý I/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

4

Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong phạm vi lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Tổng cục ĐBVN

Các Vụ thuộc Bộ

Các Khu QLĐB

Các Sở GTVT

Quý I/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

5

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Tổng cục ĐBVN

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

6

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL.

Tổng cục ĐBVN

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

III

Cục Hàng Hải Việt Nam

1

2

Xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên website của Cục.

Cục Hàng hải Việt Nam

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

3

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong phạm vi lĩnh vực quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp:

- Nghị định số 161/2013/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển.

- Nghị định số 93/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa.

Cục Hàng hải Việt Nam

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

4

Tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong phạm vi lĩnh vực do mình quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Cục Hàng hải Việt Nam

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

5

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Cục Hàng hải Việt Nam

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

6

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL.

Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

7

Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải để hoàn thiện Bộ luật Hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

8

Tổ chức Hội nghị tập huấn trong lĩnh vực hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

IV

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

1
2
3
4
5
6
V
1
2
3
4

5

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp.

Cục ĐKVN

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

6

Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ GTVT xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL.

Cục ĐKVN

Vụ Pháp chế

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

VI

Cục Đường sắt Việt Nam

1

2

Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên website của Cục.

Cục Đường sắt Việt Nam

Cả năm

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

3

Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật:

- Nghị định số 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

- Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT quy định về đường ngang;

- Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT quy định về cầu chung;

- Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

Cục Đường sắt Việt Nam

Quý III/2014

Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

4
5
6
VII
1
2
3
4
5
6
7
8
VIII
1
2
3
4
IX
1
2
3
 
                       

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/12/2013

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4279/QĐ-BGTVT năm 2013 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu 4279/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 23/12/2013
Ngày có hiệu lực 23/12/2013 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4279/QĐ-BGTVT năm 2013 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải
Mục lục

Mục lục

Close