ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2018/QĐ-UBND

Long An, ngày 11 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2017/QĐ-UBND NGÀY 02/10/2017 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NHỎ LẺ THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại tờ trình số 2195/TTr-SCT ngày 31/8/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An, như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh.”

2. Bãi bỏ Khoản 4 Điều 1.

3. Bãi bỏ Điểm c Khoản 3 Điều 2.

4. Điểm d Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“d) Hướng dẫn thực hiện và tiếp nhận đăng ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các đối tượng quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 của Quyết định này.”

5. Điểm g Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“g) Tổ chức thu, quản lý, sử dụng phí cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ được phân cấp trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật hiện hành.”

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phân cấp đã được UBND cấp huyện/Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thực phẩm trước khi quyết định này có hiệu lực thi hành thì vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến khi hết hiệu lực được ghi trên Giấy chứng nhận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/9/2018.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Cục KSTTHC-VPCP;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT.TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT.UBND tỉnh(KT);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, Ngan.
QD-SCT-SUA DOI QD 52 AN TOAN THUC PHAM

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản

Số hiệu 43/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/09/2018
Ngày có hiệu lực 24/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Long An Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 52/2017/QĐ-UBND về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản
Mục lục

Mục lục

Close