BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 439/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NGỪNG XEM XÉT, TIẾP NHẬN HỒ SƠ NHẬP KHẨU, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC VÀ RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC RA KHỎI DANH MỤC CÁC THUỐC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 44/2014/TT-BYT ngày 25/11/2014 của Bộ Y tế qui định việc đăng ký thuốc,

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc;

Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm, Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuốc và Phụ trách phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút toàn bộ số đăng ký thuốc do Công ty Medico Remedies Pvt Ltd sản xuất trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này ra khỏi Danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

*Lý do:

- Sản xuất thuốc không đáp ứng các nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP-WHO;

- Sản xuất thuốc không đúng với hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế xét duyệt;

- Sản xuất thuốc không đạt yêu cầu chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thuốc của Bộ Y tế.

Điều 2. Các thuốc trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này được nhập khẩu vào Việt Nam trước ngày Quyết định này có hiệu lực chỉ được tiếp tục lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc khi có phiếu kiểm nghiệm đạt yêu cầu chất lượng của cơ sở kiểm nghiệm thuốc có tên trong Công văn số 3256/QLD-CL ngày 05/3/2014 của Cục Quản lý Dược về việc hướng dẫn bổ sung việc kiểm tra chất lượng thuốc nhập khẩu theo tinh thần công văn số 13719/QLD-CL.

Điều 3. Ngừng tiếp nhận mới hồ sơ đăng ký thuốc, hồ sơ nhập khẩu thuốc và ngừng xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc, ngừng cấp số đăng ký lưu hành thuốc đối với các thuốc do Công ty Medico Remedies Pvt Ltd đăng ký và/hoặc sản xuất trong thời hạn 24 tháng.

Điều 4. Cục Quản lý Dược đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế rút Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam đối với Công ty Medico Remedies Pvt Ltd.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các đơn vị kinh doanh thuốc, Giám đốc cơ sở đăng ký và/hoặc sản xuất các thuốc nêu tại Điều 1, 2, 3, 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế Giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế, Viện KN thuốc TW, Viện KN thuốc TP.HCM;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam, Hiệp hội SXKD Dược, Các Công ty XNK Dược phẩm;
- Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Tạp chí Dược & Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Lưu: Các phòng thuộc Cục QLD, VP (02b).

CỤC TRƯỞNG




Trương Quốc Cường

 

DANH MỤC

CÁC THUỐC BỊ RÚT SỐ ĐĂNG KÝ DO CÔNG TY MEDICO REMEDIES LTD SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 439/QĐ-QLD ngày 07 tháng 9 năm 2016)

1. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hiền Vĩ (đ/c: S25B, ngõ 123 Trung Kính, P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

1.1. Nhà sản xuất: Công ty Medico Remedies Pvt. Ltd /c: 8&9 Dewan & Sons Udyog Nagar, Palghar, District Thane 401 404, Maharashtra, India).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

1

MetylPredni-16

Methylprednisolone

Viên nén không bao

VN-10884-10*

2

MetylPredni-8

Methylprednisolone

Viên nén không bao

VN-10885-10*

3

Voxel-500

Levofloxacin

Viên nén bao phim

VN-10919-10*

4

Rosikeep-10

Rosuvastatin calcium

Viên nén bao phim

VN-11510-10*

5

Rosikeep-5

Rosuvastatin calcium

Viên nén bao phim

VN-11511-10*

6

Voxel-250

Levofloxacin

Viên nén bao phim

VN-11512-10*

2. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị y tế Châu Mỹ (đ/c: B22, Lô 3, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội).

2.1. Nhà sản xuất: Công ty Medico Remedies Pvt. Ltd /c: 8&9 Dewan & Sons Udyog Nagar, Palghar, District Thane 401 404, Maharashtra, India).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

1

Ausmax 500mg

Azithromycin

Viên nén bao phim

VN-5120-10*

3. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thắng Lợi (đ/c: B11, ngõ 369 Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Hà Nội).

3.1. Nhà sản xuất: Công ty Medico Remedies Pvt. Ltd /c: 8&9 Dewan & Sons Udyog Nagar, Palghar, District Thane 401 404, Maharashtra, India).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

1

Naluzole

Fluconazole

Viên nang

VN-10091-10*

2

Glucosamine sulfate potassium chloride capsules 250mg

Glucosamin Sulfat Kali Chloride

Viên nang cứng

VN-10912-10*

3

Glucosamine sulfate potassium chloride capsules 500mg

Glucosamin Sulfat Kali Chloride

Viên nang cứng

VN-10913-10*

4

Calci and Colecalciferol Tablet BP

Canxi carbonat, Vitamin D3

Viên nén bao phim

VN-5172-10*

5

Clarithromycin USP 250mg

Clarithromycin

Viên nén bao phim

VN-5173-10*

6

Clarithromycin USP 500mg

Clarithromycin

Viên nén bao phim

VN-5174-10*

7

Colchicine 1mg

Colchicin

Viên nén

VN-5175-10*

8

Flacoxto-100

Celecoxib

Viên nang cứng

VN-5176-10*

9

Flacoxto-200

Celecoxib

Viên nang cứng

VN-5177-10*

10

Lovoxine

Levofloxacin

Viên nén bao phim

VN-9558-10*

4. Công ty đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và Thiết bị Y tế Phương Lê (đ/c: B2, lô 15, Khu đô thị mới Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội).

4.1. Nhà sản xuất: Công ty Medico Remedies Pvt. Ltd /c: 8&9 Dewan & Sons Udyog Nagar, Palghar, District Thane 401 404, Maharashtra, India).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

1

Ptgrel

Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulphate) 75mg

Viên nén bao phim

VN-17688-44

2

Atorvastatin 10mg tablets

Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci) 10mg

Viên nén bao phim

VN-17913-14

5. Công ty đăng ký: Công ty Medico Remedies Pvt. Ltd /c: 8&9 Dewan & Sons Udyog Nagar, Palghar, District Thane 401 404, Maharashtra, India).

5.1. Nhà sản xuất: Công ty Medico Remedies Pvt. Ltd /c: 8&9 Dewan & Sons Udyog Nagar, Palghar, District Thane 401 404, Maharashtra, India).

STT

Tên thuốc

Hoạt chất

Dạng bào chế

Số đăng ký

1

Allopurinol Tablets BP 300mg

Allopurinol

Viên nén

VN-5515-10*

2

Cefuroxime Axetil tablets USP 250mg

Cefuroxim Axetil

Viên nén bao phim

VN-9746-10*

3

Cefuroxime Axetil tablets USP 500mg

Cefuroxim Axetil

Viên nén bao phim

VN-9747-10*

4

Sodium valproate enteric coated tablets BP 200mg

Natri Valproate

Viên nén bao tan trong ruột

VN-9748-10*

(*): Số đăng ký thuốc đã hết hiệu lực.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/09/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 439/QĐ-QLD năm 2016 về ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 439/QĐ-QLD Ngày ban hành 07/09/2016
Ngày có hiệu lực 07/09/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 439/QĐ-QLD năm 2016 về ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ đăng ký thuốc và rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close