ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2018/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Ban hành Quy định giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 10/TTr-HNB ngày 22/8/2018 và đề nghị của Liên ngành: Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Biên bản họp ngày 21/8/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Giải thưởng Báo chí Bình Định được quy định tại Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 2 quy định về Đối tượng áp dụng:

“Quy định này được áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Bình Định đã đăng, phát trên các cơ quan báo chí trong tỉnh, trong nước”

2. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 2 Điều 3 về Mục đích, yêu cầu:

“Giải Báo chí Bình Định nhằm góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong tỉnh, trong nước...”

3. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 10 về Thời gian gửi và nhận tác phẩm tham dự giải:

- “Tác phẩm của các tác giả (hay nhóm tác giả) còn lại gửi về Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh”.

- “Thời gian gửi và nhận tác phẩm tham dự giải: từ ngày 01/01 đến 31/3 hàng năm”.

4. Điều chỉnh Khoản 3 Điều 6 về Điều kiện xét giải thưởng:

“ Một tác phẩm được thực hiện từ 2 tác giả trở lên được xem là nhóm tác giả...”

5. Điều chỉnh, bổ sung Điều 8 về Hình thức và đối tượng được trao giải:

Thay thế cụm từ đĩa CD, DVD, VCD thành thiết bị lưu trữ

6. Điều chỉnh, bổ sung Điều 12 về Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng:

Điều chỉnh tăng 01 giải B đối với loại hình báo hình và tăng 01 giải B đối với loại hình báo in.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2018.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Ban hành Quy định giải thưởng Báo chí tỉnh Bình Định.

Các nội dung không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Tổng biên tập Báo Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP QT;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, K9.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung quy định Giải thưởng Báo chí Bình Định

Số hiệu 45/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/09/2018
Ngày có hiệu lực 08/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung quy định Giải thưởng Báo chí Bình Định
Mục lục

Mục lục

Close