BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4582/QĐ-BCA

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 21/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31-12-2013, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31-12-2013 (Phụ lục I kèm theo);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31-12-2013 (Phụ lục II kèm theo);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31-12-2013 (Phụ lục III kèm theo);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31-12-2013 (Phụ lục IV kèm theo).

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần xây dựng mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31-12-2013 (Phụ lục V kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1 Quyết định này:

1. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31-12-2013 (trừ những văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước).

2. Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4, 5 Điều 1 Quyết định này, thực hiện soạn thảo văn bản, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành. Những văn bản chưa đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an hoặc cơ quan cấp trên thì đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lộ trình phù hợp.

3. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì biên tập, in kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31-12-2013, cấp phát đến Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thống nhất trong lực lượng Công an nhân dân.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tòa án NDTC; Viện KSNDTC; Kiểm toán NN;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
- Công báo;
- Lưu: VT, V19(P4).

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Trần Đại Quang

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/08/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4582/QĐ-BCA năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013

Số hiệu 4582/QĐ-BCA Ngày ban hành 07/08/2014
Ngày có hiệu lực 07/08/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công An Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4582/QĐ-BCA năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an trong kỳ hệ thống hóa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013
Mục lục

Mục lục

Close