THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN DO QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC TÀI TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CHO LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 70/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 01 năm 2018 và văn bản số 2309/BKHĐT-KTĐN ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường dự phòng và ứng phó với bạo lực và các hành vi có hại trên cơ sở giới từ góc nhìn của tổ chức xã hội” (mã số VNM9P05), do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ như sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

2. Mục tiêu của Dự án: Tăng cường vai trò của tổ chức xã hội trong xây dựng bằng chứng, phát triển các sáng kiến về mô hình can thiệp dự phòng và dịch vụ ứng phó với bạo lực và các hành vi có hại trên cơ sở giới.

3. Một số kết quả chính của Dự án:

a) Tiến hành các nghiên cứu và thí điểm mô hình hướng tới dự phòng và ứng phó hiệu quả hơn với bạo lực và hành vi có hại do bất bình đẳng giới.

b) Truyền thông nhằm góp Phần thay đổi nhận thức về bất bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, đồng thời để kích cầu cho các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp mà Dự án cung cấp. Bên cạnh đó, xây dựng và củng cố năng lực truyền thông và vận động xã hội cho các tổ chức cộng đồng về các vấn đề bạo lực trên cơ sở giới, tiếp cận dịch vụ xã hội và y tế.

c) Cung cấp và thúc đẩy sự tham gia của nhiều ban, ngành trong hỗ trợ, can thiệp các trường hợp khẩn cấp đối với bạo lực điển hình được phát hiện, qua đó sử dụng và chia sẻ kinh nghiệm cho quy chuẩn dịch vụ trong Dự án VNM9P02 hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UNFPA trong Chương trình quốc gia 9.

d) Triển khai thí điểm mô hình “Người cha trách nhiệm” với nam giới ở thành thị để rút kinh nghiệm và tổng kết cùng mô hình “Người cha trách nhiệm” với nam giới ở vùng nông thôn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện thí điểm trong khuôn khổ Dự án VNM9P02 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm khuyến nghị nhân rộng.

4. Thời gian: 2018 - 2021

5. Địa điểm: Hà Nội và Quảng Ninh

6. Hạn mức vốn của dự án:

a) Vốn ODA không hoàn lại: 2.251.498 USD, trong đó:

- Vốn có sẵn: 1.240.353 USD (đạt 55,1%);

- Vốn sẽ vận động: 1.011.145 USD.

b) Vốn đối ứng: Bằng hiện vật tương đương 1 tỷ đồng do VUSTA đóng góp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên môn sẵn có.

7. Cơ chế tài chính trong nước:

Vốn ODA: Ngân sách nhà nước cấp phát 100%

Điều 2. VUSTA thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng cơ chế quản lý Dự án phù hợp; xác định rõ trách nhiệm của Cơ quan chủ quản, Chủ dự án, các cơ quan đồng thực hiện trong triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của Dự án;

- Phối hợp với Nhà tài trợ xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch VUSTA và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao, LĐ-TB và XH;
- Liên hiệp các Hội KHKT VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 459/QĐ-TTg năm 2018 về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu 459/QĐ-TTg Ngày ban hành 26/04/2018
Ngày có hiệu lực 26/04/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Thủ tướng Chính phủ Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 459/QĐ-TTg năm 2018 về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close