BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4691/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ TRONG LĨNH VỰC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, BTP;
- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phươngI. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phươngI. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phươngI. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương

B-BYT-227724-TT

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

Cơ sở khám, chữa bệnh Trung ương và địa phương.

TTHC được ban hành tại Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012

STT

Mã số thủ tục

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương

1

2

B-BYT-227723-TT

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Trạm Y tế xã, phường

3

B-BYT-227725-TT

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Trạm Y tế xã, phường

                 

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương và địa phương

Trình tự thực hiện

Bước 1. Người thân thích của trẻ nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh cho trạm y tế xã, phường.

Bước 2. Trong phạm vi 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế xã phải xác minh việc sinh và làm thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc

Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại trạm y tế xã, phường

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Trạm y tế xã, phường

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ bao gồm

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BYT

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Trạm Y tế xã, phường

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng sinh

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

Phụ lục 02: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

2- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

3- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

1-Thủ tục

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (B-BYT-227723-TT)

Trình tự thực hiện

 

Cách thức thực hiện

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thời hạn giải quyết

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Lệ phí

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 
     

 

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số:.../2012/TT-BYT ngày.... tháng... năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng sinh

Kính gửi:..................................................................

.................................................................................

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:................................................Năm sinh........................

Nơi đăng ký thường trú:.................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:.......................................................................................................

Dân tộc:..........................................................................................................................

Đã sinh con vào lúc:...............giờ...........phút, ngày.........tháng..........năm:...................

Tại:.................................................................................................................................

Số lần sinh:......................................................Số con hiện sống:.................................

Số con trong lần sinh này:.............................................................................................

Giới tính con:...................................................cân nặng:..............................................

Hiện trạng của con:.......................................................................................................

Người đỡ đẻ:.................................................................................................................

Dự định đặt tên con:......................................................................................................

 

 

............, ngày.......tháng.......năm 20...
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.

Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc

Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ bao gồm

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại phụ lục 3-TT số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế (Đơn không cần xác nhận của tổ trưởng dân phố hoặc trưởng thôn)

- Giấy tờ chứng minh nội dung nhầm lẫn

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng sinh

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

Phụ lục 03: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

2- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

3- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

2-Thủ tục

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh (B-BYT-227724-TT)

Trình tự thực hiện

 

Cách thức thực hiện

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thời hạn giải quyết

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Lệ phí

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 
     

 

Phụ lục số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng sinh

Kính gửi: .......................................................................................................

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:...........................................................................................

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:.................................................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Sinh cháu: ngày:........................tháng:..........................năm: 20......................................

Tại:....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Tên dự kiến của cháu:

..........................................................................................................................................

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh: tháng........năm...... Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì:

1- Mất/thất lạc/ rách nát ð

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước ð (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

3- Khác ð Ghi cụ thể:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

........., ngày......tháng...... năm 20....

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/trưởng thôn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho cơ sở khám chữa bệnh nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu.

Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc

Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ bao gồm

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư theo mẫu quy định tại phụ lục 3 Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng sinh

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

Phụ lục 03: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

2- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

3- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế quy định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

3-Thủ tục

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng (B-BYT-227725-TT)

Trình tự thực hiện

 

Cách thức thực hiện

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thời hạn giải quyết

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Lệ phí

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 
     

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/11/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4691/QĐ-BYT năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình

Số hiệu 4691/QĐ-BYT Ngày ban hành 04/11/2015
Ngày có hiệu lực 04/11/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4691/QĐ-BYT năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình
Mục lục

Mục lục

Close