BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4756/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG TƯ THỤC KINH TẾ - CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TÀO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cán bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1269/CP-KG ngày 06-09-2004 của Văn phòng Chính phủ;
Xét tờ trình kèm theo Đề án khả thi xin thành lập trường của PGS.TS., NGUT Lý Ngọc Sáng cùng các thành viên sáng lập đề nghị ngày 10 tháng 7 năm 2005;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ tổ chức các bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Cao đẳng tư thục Kinh tế - Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh do PGS.TS., NGUT Lý Ngọc Sáng đại diện các nhà đầu tư xây dựng trường đề nghị, có trụ sở chính tại 547/M8 Nguyễn Tri Phương, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trường Cao đẳng tư thục Kinh tế - Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ: - Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực: Điện-Điện tử, Công nghệ Thông tin, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ xây dựng, Công nghệ Vật liệu mới, Công nghệ Sinh học, Kinh tế, Quản trị, Kế toán, Sửa chữa Ô tô;

- Nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển Kinh tế-xã hội;

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Cao đẳng tư thục Kinh tế - Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo; trường hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành tại Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 và Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập ban hành tại Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thủ trưởng đơn vị có liên quan và ông Lý Ngọc Sáng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- VP Chính phủ,
- VP Quốc hội,
- VP Chủ tịch nước,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TU,
- Lưu VT, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hiển

 

 


 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/08/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4756/QĐ-BGD&ĐT năm 2005 thành lập Trường Cao đẳng tư thục Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 4756/QĐ-BGD&ĐT Ngày ban hành 26/08/2005
Ngày có hiệu lực 26/08/2005 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4756/QĐ-BGD&ĐT năm 2005 thành lập Trường Cao đẳng tư thục Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close