BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 494/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Website Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu: VT, PC (20).  

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Đến ngày 31/12/2009)

STT

Số ký hiệu

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày, tháng, năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

26/2001/QH10 

Luật Giao thông đường bộ

Quốc hội  

29/6/2001 

Bị thay thế bởi Luật Giao thông đường bộ năm 2008

2

07/CP

Nghị định về việc thành lập Cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Chính phủ

30/01/1993

Bị thay thế bởi Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

3

36/CP

Nghị định về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Chính phủ

29/5/1995

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 36/2001/NĐ-CP ngày 10/7/2001 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

4

49/CP

Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Chính phủ

26/7/1995

Bị thay thế bởi Nghị định số 39/2001/NĐ-CP ngày 13/7/2001 quy định xử phạt hành chính hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

5

75/1998/NĐ-CP

Nghị định bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ

Chính phủ

26/9/1998 

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 36/2001/NĐ-CP ngày 10/7/2001 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

6

78/1998/NĐ-CP

Nghị định bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ  

Chính phủ

26/9/1998

Bị thay thế bởi Nghị định số 39/2001/NĐ-CP ngày 13/7/2001 quy định xử phạt hành chính hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

7

167/1999/NĐ-CP

Nghị định về tổ chức quản lý đường bộ

Chính phủ

26/11/1999

Bị thay thế bởi Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

8

172/1999/NĐ-CP

Nghị định Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ

Chính phủ

07/12/1999

Bị thay thế bởi Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

9

36/2001/NĐ-CP

Nghị định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị  

Chính phủ

10/7/2001

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ

10

39/2001/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt hành chính hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị  

Chính phủ

13/7/2001

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

11

92/2001/NĐ-CP

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Chính phủ

11/12/2001

Bị thay thế bởi Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

12

14/2003/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ

Chính phủ

19/02/2003

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008

13

15/2003/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Chính phủ

19/02/2003

Bị thay thế bởi Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

14

92/2003/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41 của Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ

Chính phủ

13/08/2003

Bị thay thế bởi Nghị định số 152/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

15

13/2003/NĐ-CP  

Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

Chính phủ

19/2/2003

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

16

152/2005/NĐ-CP

Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Chính phủ

15/12/2005

Bị thay thế bởi Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

17

110/2006/NĐ-CP

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô

Chính phủ

28/9/2006

Bị thay thế bởi Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

18

1474/1998/QĐ-BGTVT

Quyết định về phân loại đường bộ các tuyến đường do Trung ương quản lý để tính giá cước vận tải bằng ôtô

Bộ Giao thông vận tải

11/6/1998

Vì hết thời gian thực hiện và đã có Quyết định về việc phân loại đường bộ để tính giá cước ban hành hàng năm thay thế

19

4105/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành “Quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ”

Bộ Giao thông vận tải

04/12/2001

Bị thay thế bởi Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

20

4134/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, số đăng ký: 22 TCN 224 - 01

Bộ Giao thông vận tải

05/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

21

4212/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định về tổ chức, hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe

Bộ Giao thông vận tải

10/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2008/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2008 ban hành Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của các Trạm kiểm tra tải trọng xe

22

21/2001/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn việc lưu hành xe quá tải, quá khổ và xe bánh xích trên đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

10/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ, giới hạn của đường bộ trên đường bộ

23

4381/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành Quy định cấp đăng ký, biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

19/12/2001

Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 24/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ

24

4331/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

24/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

25

03/2002/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển khách, hàng

Bộ Giao thông vận tải

27/02/2002

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 08/2009/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn việc sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa

26

824/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

25/03/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ, giới hạn của đường bộ trên đường bộ

27

2557/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy

Bộ Giao thông vận tải

16/8/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy

28

3277/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

10/10/2002

Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2008 phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

29

1378/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành quy định tạm thời về việc kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp mô tô, xe gắn máy

Bộ Giao thông vận tải

15/5/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe môtô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy

30

2571/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

17/6/2003

Vì hết thời gian thực hiện và đã có Quyết định về việc phân loại đường bộ để tính giá cước ban hành hàng năm thay thế

31

2074/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ các quốc lộ

Bộ Giao thông vận tải

16/7/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2007 ban hành Quy định về giới hạn xếp hàng của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ

32

2112/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Quy định vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng bằng đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 824/2002/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

21/7/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 ban hành Quy định về vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và lưu hành xe bánh xích gây hư hại mặt đường, xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn của đường bộ trên đường bộ

33

09/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc quy định tạm thời tốc độ và chiều cao xe vận chuyển container

Bộ Giao thông vận tải

23/06/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 60/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2007 ban hành Quy định về giới hạn xếp hàng của xe ô tô tải tham gia giao thông trên đường bộ và công bố tải trọng của đường bộ

34

50/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, số đăng ký: 22 TCN 226-05

Bộ Giao thông vận tải

12/10/2005

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

35

36/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

31/10/2006

Bị thay thế bởi Thông tư số 09/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

36

05/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành “Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ”

Bộ Giao thông vận tải

02/02/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 13/2009/TT-BGTVT ngày 17 tháng 7 năm 2009 quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

37

20/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2002

Bộ Giao thông vận tải

06/04/2007

Vì Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy

38

29/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007

Bộ Giao thông vận tải

26/06/2007

Bị thay thế bởi Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2008 về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2008

39

39/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”

Bộ Giao thông vận tải

22/8/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06 tháng 10 năm 2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

40

54/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

07/11/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

41

55/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

07/11/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

42

56/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

07/11/2007

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

43

05/2008/QĐ-BGTVT

Quyết định bổ sung một số nội dung trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cho người tàn tật

Bộ Giao thông vận tải

20/3/2008

Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

44

08/CP

Nghị định về việc thành lập Cục Đường sông Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Chính phủ

30/01/1993

Bị thay thế bởi Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

45

40/CP

Nghị định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Chính phủ

05/7/1996

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường thủy nội địa

46

77/1998/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/CP ngày 05/7/1996

Chính phủ

26/9/1998

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường thủy nội địa

47

171/1999/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông

Chính phủ

07/12/1999

Bị thay thế bởi Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa  

48

91/2001/NĐ-CP

Nghị định về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa

Chính phủ

11/12/2001

Bị thay thế bởi Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

49

1941/QĐ

Quyết định ban hành quy định tạm thời về phạm vi trách nhiệm của thuyền viên tàu sông

Bộ Giao thông vận tải

12/8/1971

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 quy phạm phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

50

1438/QĐ-ĐS

Quyết định về việc giao Cục Đường sông Việt Nam quy định tiêu chuẩn và cấp các loại giấy phép

Bộ Giao thông vận tải

17/7/1993

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

51

2408/QĐ-PC

Quyết định liên Bộ (Bộ GTVT và Tổng cục Thể dục thể thao) quy định về quản lý hoạt động tàu thuyền thể thao trên đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục Thể dục thể thao

27/4/1995

Bị thay thế bởi Luật Giao thông Đường thủy nội địa

52

10/1998/TTLT-BGTVT-BQP-BNV

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điểm Nghị định số 40/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa đối với lực lượng vũ trang

Bộ Giao thông vận tải - Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ

13/01/1998

Nghị định số 40/CP bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường thủy nội địa

53

1431/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định về đặt và quản lý báo hiệu đường thủy nội địa tại khoang thông thuyền các cầu vượt sông trên không

Bộ Giao thông vận tải

15/6/1999

Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường thủy nội địa

54

299/2000/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 22 và Điều 23 của Nghị định số 171/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông

Bộ Giao thông vận tải

04/8/2000

Nghị định số 171/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 là căn cứ ban hành Thông tư đã hết hiệu lực

55

06/2002/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 91/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

25/4/2002

Nghị định số 91/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 là căn cứ ban hành Thông tư đã hết hiệu lực

56

2569/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sông Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

29/8/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2008/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

57

29/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

07/12/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

58

35/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

23/12/2004

Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008 ban hành Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

59

36/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

23/12/2004

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

60

68/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

Bộ Giao thông vận tải

09/12/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

61

38/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa (ban hành kèm theo Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Bộ Giao thông vận tải

01/11/2006

Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

62

39/CP

Nghị định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

Chính phủ

05/7/1996

Bị thay thế bằng Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 và Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

63

76/1998/NĐ-CP

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996

Chính phủ

26/9/1998

Bị thay thế bằng Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 và Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

64

191/QĐ-ĐS

Quyết định ban hành Quy tắc giải quyết tai nạn giao thông đường sắt

Tổng giám đốc Liên hiệp Đường sắt Việt Nam

25/03/1994

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT ngày 4 tháng 8 năm 2009 quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

65

1891/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

01/7/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2008/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam

66

58/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Bộ Giao thông vận tải

07/11/2005

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03 tháng 04 năm 2009 quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

67

63/LCT-HĐNN8

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Quốc hội

26/12/1991

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

68

39/L/CTN

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Quốc hội

20/4/1995

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

69

242-HĐBT

Nghị định về thành lập Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

30/6/1992

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

70

36/TTg

Quyết định về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ

06/02/1993

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

71

68/CP

Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

Chính phủ

25/10/1995

Bị thay thế bởi Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

72

818/TTg

Quyết định về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ

13/12/1995

Bị bãi bỏ bởi Pháp lệnh giá năm 2002

73

780/TTg

Quyết định thành lập Ủy ban tìm kiếm - cứu nạn trên không và trên biển

Thủ tướng Chính phủ

23/10/1996

Bị thay thế bởi Quyết định số 63/2000/QĐ-TTg ngày 7/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm - cứu nạn; Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm - cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương

74

950/TTg

Quyết định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng không

Thủ tướng Chính phủ

19/12/1996

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

75

971/TTg

Quyết định ban hành Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tầu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng

Thủ tướng Chính phủ

28/12/1996

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

76

29/CP

Nghị định ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay dân dụng

Chính phủ

02/4/1997

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

77

15/1999/QĐ-TTg

Quyết định về danh mục bí mật Nhà nước ngành Hàng không dân dụng

Thủ tướng Chính phủ

05/02/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 128/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 về việc bãi bỏ quyết định

78

83/TTg

Quyết định thành lập Ủy ban đơn giản hóa thủ tục trong vận chuyển hàng không quốc tế ở Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ

02/5/1996

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

79

25/2000/NĐ-CP

Nghị định về quản lý hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

Chính phủ

01/8/2000

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2007 về quản lý hoạt động bay

80

01/2001/NĐ-CP

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Chính phủ

04/01/2001

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

81

267/2003/QĐ-TTg

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ

19/12/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

82

743/CAAV

Quyết định ban hành Quy định về giấy tờ tùy thân đối với hành khách đi tầu bay trên các tuyến bay nội địa của hàng không dân dụng Việt Nam

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

19/4/1994

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 20/2004/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT về giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tầu bay dân dụng; Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/2/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

83

2292/CAAV

Quyết định ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của thanh tra an toàn hàng không dân dụng

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

12/7/1994

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

84

113/HĐTĐCP

Quy chế về thẩm định thuê tầu bay của Hội đồng thẩm định thuê tầu bay dân dụng của Chính phủ

Hội đồng thẩm định thuê tầu bay dân dụng của Chính phủ

17/2/1996

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

85

1210/CAAV

Quyết định về áp dụng một số tiêu chuẩn của JAR

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

17/5/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1906/QĐ-CHK ngày 24/8/2000 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc thừa nhận các tiêu chuẩn về hàng không của Châu Âu (JARs)

86

1063/CAAV

Quyết định ban hành chứng chỉ người khai thác tàu bay

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

27/5/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 2727/1998/QĐ-CHK ngày 10/10/1998 của Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ban hành Quy chế khai thác máy bay vận tải thương mại (QCHK-KT1); Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3) 

87

270/CAAV

Quy định về tiêu chuẩn khai thác thấp nhất của các sân bay có hoạt động bay dân dụng

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

10/02/1996

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

88

1165/CAAV

Quyết định về giới hạn khai thác của các sân bay quốc tế

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

10/6/1996

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

89

1954/CAAV

Quyết định ban hành Quy chế kiểm tra để cấp, gia hạn chứng chỉ và năng định cho nhân viên không lưu hàng không dân dụng

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

29/10/1997

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

90

2485/1998/QĐ-CHK

Quyết định ban hành Quy định tạm thời đảm bảo chuyến bay chuyên cơ trong ngành hàng không dân dụng

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

01/9/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 02/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế chuyên cơ hàng không dân dụng

91

201/CAAV

Quyết định ban hành Quy chế thi, cấp, gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ cho nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát, đèn tín hiệu, khí tượng phục vụ hoạt động bay dân dụng

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

13/02/1998

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

92

324/1998/QĐ-CSHK

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam - doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

04/03/1998

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu tổ chức từ đơn vị trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam thành đơn vị trực thuộc Bộ GTVT theo quy định tại Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

93

642/1998/QĐ-CHK

Quyết định về việc ký hết bàn hiệp đồng trách nhiệm bảo đảm cung cấp dịch vụ khí tượng giữa các đơn vị không lưu và khí tượng

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

07/05/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 12/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng

94

11/1999/QĐ-CHK-TCCB

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng hàng không miền Bắc - Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

15/5/1999

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

95

12/1999/QĐ-CHK-TCCB

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng Hàng không miền Trung - doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích 

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

15/5/1999

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

96

13/1999/QĐ-CHK-TCCB

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cụm cảng hàng không miền Nam - Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

15/5/1999

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

97

16/2000/QĐ-CHK

Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động thuê tầu bay, động cơ tầu bay

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

16/6/2000

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

98

24/2000/QĐ-CHK

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về thực hiện quản lý hoạt động bay dân dụng Việt Nam

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

25/8/2000

Bị bãi bỏ bởi Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 4/6/2007 của Chính phủ về quản lý và hoạt động bay

99

25/2000/QĐ-CHK

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định tạm thời bảo đảm chuyến bay chuyên cơ ngành hàng không dân dụng

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

07/9/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/2/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế chuyên cơ hàng không dân dụng

100

28/2000/QĐ-CHK

Quyết định ban hành Điều lệ kỹ thuật trang thiết bị mặt đất hàng không Việt Nam

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

18/9/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/1/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý, khai thác kỹ thuật các phương tiện hoạt động trên khu bay

101

16/2001/QĐ/CHK

Quyết định ban hành Quy chế báo cáo số liệu thống kê liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

18/9/2001

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 14/2009/TT-BGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

102

23/2001/QĐ-CHK

Quyết định ban hành Quy chế về công tác khí tượng hàng không

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

19/10/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2005/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam; Quyết định số 12/2007/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng

103

28/2001/QĐ-CHK

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Trung tâm quản lý bay dân dụng VN-Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích

Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

28/12/2001

Hết hiệu lực do chuyển đổi cơ cấu tổ chức thành đơn vị trực thuộc Bộ GTVT theo quy định tại Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

104

73/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo an ninh hàng không dân dụng

Bộ Giao thông vận tải

30/12/2005

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 25/2009/TT-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2009 quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không

105

12/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng

Bộ Giao thông vận tải

21/3/2007

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2009/TT-BGTVT ngày 8 tháng 9 năm 2009 quy định về khí tượng hàng không dân dụng

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI

106

42-LCT/HĐNN8

Bộ luật Hàng hải Việt Nam

Quốc hội

30/6/1990

Bị thay thế bởi Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2006

107

428/CP

Quyết định ban hành Quy chế quá cảnh tạm thời cho tàu thủy nước ngoài chở hàng vận tải khẩn cấp có tính chất nhân đạo đi qua đường sông Cửu Long đến Cam-pu-chia

Hội đồng Chính phủ

04/12/1979

Bị thay thế bởi Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về quản lý hoạt động hàng hải tại các cảng biển và các khu vực hàng hải của Việt Nam

108

239/HĐBT

Nghị định về thành lập Cục Hàng hải Việt Nam

Hội đồng Bộ trưởng

29/6/1992

Bị thay thế bởi Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

109

202/TTg

Quyết định về ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước tại các cảng biển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ

28/12/1992

Bị thay thế bởi Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về quản lý hoạt động hàng hải tại các cảng biển và các khu vực hàng hải của Việt Nam

110

203/TTg

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tàu biển tại Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ

28/12/1992

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 130/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 về việc bãi bỏ quyết định

111

204/TTg

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ

28/12/1992

Bị thay thế bởi Nghị định số 136/2004/NĐ-CP ngày 16/6/2004 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giao thông vận tải

112

31/TTg

Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Hàng hải Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ

02/02/1993

Bị thay thế bởi Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

113

13/CP

Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam

Chính phủ

25/02/1994

Bị thay thế bởi Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về quản lý hoạt động hàng hải tại các cảng biển và các khu vực hàng hải của Việt Nam

114

639/QĐ-TTg

Quyết định quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng hải

Thủ tướng Chính phủ

12/8/1997

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 131/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 về việc bãi bỏ Quyết định

115

91/CP

Nghị định về ban hành Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên

Chính phủ

23/8/1997

Bị hủy bỏ bởi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2006 về đăng ký và mua bán tàu biển

116

39/1998/NĐ-CP

Nghị định về xử lý tài sản chìm đắm ở biển

Chính phủ

10/6/1998

Bị thay thế bởi Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2006 về xử lý tài sản chìm đắm ở biển

117

55/1998/NĐ-CP

Nghị định về xử lý tài sản do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Chính phủ

22/7/1998

Bị hủy bỏ bởi Nghị định số 46/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2006 về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

118

99/1998/NĐ-CP 

Nghị định về quản lý, mua bán tàu biển

Chính phủ

28/11/1998

Bị hủy bỏ bởi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2006 về đăng ký và mua bán tàu biển

119

92/1999/NĐ-CP

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Chính phủ

04/9/1999

Bị hủy bỏ bởi Nghị định số 62/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2006 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

120

10/2001/NĐ-CP

Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ hàng hải

Chính phủ

19/3/2001

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 07 năm 2007 về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

121

23/2001/NĐ-CP

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên ban hành theo Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ

Chính phủ

30/5/2001

Bị hủy bỏ bởi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2006 về đăng ký và mua bán tàu biển

122

24/2001/NĐ-CP

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 25/02/1994

Chính phủ

30/5/2001

Bị thay thế bởi Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về quản lý hoạt động hàng hải tại các cảng biển và các khu vực hàng hải của Việt Nam

123

57/2001/NĐ-CP

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải biển

Chính phủ

24/8/2001

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 07 năm 2007 về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

124

55/2002/QĐ-TTg

Quyết định về thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ

23/4/2002

Bị thay thế bởi Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về quản lý hoạt động hàng hải tại các cảng biển và các khu vực hàng hải của Việt Nam

125

178/2002/QĐ-TTg

Quyết định về thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng và Quảng Ninh

Thủ tướng Chính phủ

13/12/2002

Bị thay thế bởi Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 về quản lý hoạt động hàng hải tại các cảng biển và các khu vực hàng hải của Việt Nam

126

133/2003/QĐ-TTg

Quyết định về quản lý luồng hàng hải

Thủ tướng Chính phủ

04/7/2003

Bị hủy bỏ bởi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

127

160/2003/NĐ-CP

Nghị định về quản lý hoạt động hàng hải tại các cảng biển và các khu vực hàng hải của Việt Nam

Chính phủ

18/12/2003

Bị hủy bỏ bởi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

128

269/2003/QĐ-TTg

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ

22/12/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

129

70/2006/QĐ-TTg

Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển đối với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Thủ tướng Chính phủ

29/3/2006

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg ngày 20/11/2008 về chế độ phụ cấp đặc thù đi biển với công chức, viên chức, công nhân, nhân viên trên tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải

130

49/2006/NĐ-CP

Nghị định về đăng ký và mua, bán tàu biển

Chính phủ

18/5/2006

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 03 năm 2009 về đăng ký và mua, bán tàu biển

131

174/QĐ-PCVT

Quyết định về việc ban hành Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

5/2/1994

Bị thay thế bởi Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

132

1387/1998/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế huấn luyện cấp chứng chỉ chuyên môn và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

03/6/1998

Bị thay thế bởi Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

133

750/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành Quy chế huấn luyện bồi dưỡng, cập nhật, thi và cấp chứng chỉ chuyên môn hoa tiêu hàng hải

Bộ Giao thông vận tải

30/3/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về Tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

134

2756/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành Thể lệ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Bộ Giao thông vận tải

29/8/2002

Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2005 về báo cáo điều tra tai nạn hàng hải

135

48/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Bộ Giao thông vận tải

30/9/2005

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2009/TT-BGTVT ngày 11 tháng 8 năm 2009 về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

136

52/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Bộ Giao thông vận tải

27/10/2005

Bị thay thế bởi Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

137

65/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

30/11/2005

Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2008/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 12 năm 2008 về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

138

66/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

30/11/2005

Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 12 năm 2008 về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

139

24/2007/QĐ-BGTVT

Quyết định công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định

Bộ Giao thông vận tải

07/5/2007

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2008/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 9 năm 2008 Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định

VĂN BẢN QPPL KHÁC

140

22/CP

Nghị định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải

Chính phủ

22/3/1994

Bị thay thế bởi Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

141

667/TTg

Quyết định về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành Giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ

15/11/1994

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 129/2006/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2006 về việc bãi bỏ quyết định

142

75/TTg

Quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ

03/02/1997

Bị thay thế bởi Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

143

34/2003/NĐ-CP

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý Nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải

Chính phủ

4/4/2003

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

144

125/2003/NĐ-CP

Nghị định về vận tải đa phương thức quốc tế

Chính phủ

29/10/2003

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 về vận tải đa phương thức

145

1991 QĐ/VT

Quyết định ban hành quy chế quản lý kinh doanh dịch vụ vận tải

Bộ Giao thông vận tải

28/9/1992

Các văn bản làm căn cứ ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

146

93/TT-LT

Thông tư liên tịch hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông công chính ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Giao thông vận tải - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ

29/3/1997

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

147

2496/QĐ-KHKT

Quyết định về việc ban hành “Quy định về việc công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông”

Bộ Giao thông vận tải

24/9/1997

Bị thay thế bởi Quyết định số 14/2008/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 08 năm 2008 ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông

148

1562/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành Quy chế tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

29/6/1999

Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2008/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2008 ban hành Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải

149

463/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý các dự án ODA thuộc Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

21/02/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2008/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 3 năm 2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 463/2003/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2003

150

2558/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định và Quản lý chất lượng công trình giao thông

Bộ Giao thông vận tải

29/8/2003

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2008/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông

151

2570/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

29/8/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2008/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 12 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam

152

14/2004/QĐ-BGTVT

Quy định về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong ngành giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

15/9/2004

Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2008/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2008 về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

153

4391/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Bộ Giao thông vận tải

27/12/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2008/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2008 về việc bãi bỏ Quyết định số 4391/2002/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2002

154

21/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

02/11/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2008/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

155

24/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải

05/11/2004

Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2008/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2008 Ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 02/03/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 494/QĐ-BGTVT năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 494/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 02/03/2010
Ngày có hiệu lực 02/03/2010 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 494/QĐ-BGTVT năm 2010 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close