BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4969/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2009 THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA DƯỢC ĐẾN NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương,

Căn cứ Quyết định số 61/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4073/QĐ-BCT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt danh mục đề tài, dự án thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020” để tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2009;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng Khoa học Công nghệ tư vấn xét chọn, tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN cấp Nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Hóa dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 08 đề tài khoa học và công nghệ và 03 dự án sản xuất thử nghiệm thuộc Chương trình nghiên cứu KHCN trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp Hóa dược thực hiện trong kế hoạch năm 2009 (Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm có trách nhiệm hoàn chỉnh thuyết minh đề tài và dự án SXTN theo kiến nghị của Hội đồng KHCN tư vấn xét chọn, tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN để Bộ Công Thương thẩm định và phê duyệt nội dung, kinh phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, Vụ trưởng các Vụ Công nghiệp nặng, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng Hóa dược và thủ trưởng đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&CN;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VPHD

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ TÀI CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA DƯỢC THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2009
(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Số TT

Tên đề tài

Tổ chức trúng tuyển chủ trì đề tài

Cá nhân trúng tuyển chủ trì đề tài

Ghi chú

1

2

3

4

5

1.

Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp Methadon hydroclorid làm nguyên liệu sản xuất thuốc.

Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ - Bộ Công An

TS. Nghiêm Xuân Dũng

 

2.

Nghiên cứu quy trình công nghệ oxy hóa Glucose thành Gluconic acid và chế tạo các muối Kali, Natri và Calci Gluconat.

Khoa Hóa - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia Hà Nội

PGS.TS. Trần Thị Như Mai

 

3.

Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp Alfuzosin làm nguyên liệu sản xuất thuốc.

Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam - Tổng Công ty Hóa chất VN

GS.TSKH. Mai Tuyên

 

4.

Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp một số loại kháng sinh nhóm fluoroquinolon.

Viện Hóa học - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS. Nguyễn Quốc Vượng

 

5.

Nghiên cứu quy trình chiết xuất quy mô pilot hợp chất lacton từ cây xuyên tâm liên (Andrographis paniculata (Burum. F.) Nees làm thuốc điều trị lao phổi kháng thuốc.

Viện Dược liệu - Bộ Y tế

PGS.TS. Nguyễn Thượng Dong

 

6.

Nghiên cứu quy trình tổng hợp vinblastin sunfat và vincristin sunfat từ vindolin và catharanthin làm thuốc chống ung thư máu.

Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam - Tổng Công ty Hóa chất VN

TS. Trần Bạch Dương

 

7.

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất thuốc chữa bệnh Viêm khớp dạng thấp và một số thực phẩm chức năng từ nguyên liệu sinh vật biển.

Viện Hóa học Các hợp chất thiên nhiên - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

PGS.TS. Phạm Quốc Long

 

8.

Nghiên cứu quy trình công nghệ tổng hợp kháng sinh cefaclor.

Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar - Tổng Công ty Dược VN

DS. Huỳnh Thị Lan

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA DƯỢC THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2009
(Kèm theo Quyết định số 4969/QĐ-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Số TT

Tên dự án

Tổ chức trúng tuyển chủ trì dự án

Cá nhân trúng tuyển chủ trì dự án

Ghi chú

1

2

3

4

5

1.

Hoàn thiện quy trình công nghệ tổng hợp Glyburid và bào chế viên nén Glyburid 5mg làm thuốc điều trị bệnh tiểu đường.

Công ty cổ phần dược Trung ương MEDIPLANTEX

ThS. Trần Phi Hùng

 

2.

Hoàn thiện công nghệ tổng hợp Cyclophosphamid và sản xuất thuốc bột tiêm 200mg/lọ ở quy mô công nghiệp.

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương I (PHARBACO)

ThS. Đinh Xuân Hấn

 

3.

Sản xuất soda lime và natri axetat trihydrat phục vụ ngành hóa dược.

Công ty cổ phần Bột giặt - Hóa chất Đức Giang

ThS. Vũ Việt Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/09/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 4969/QĐ-BCT năm 2008 phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong kế hoạch năm 2009

Số hiệu 4969/QĐ-BCT Ngày ban hành 12/09/2008
Ngày có hiệu lực 12/09/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Công thương Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 4969/QĐ-BCT năm 2008 phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện trong kế hoạch năm 2009
Mục lục

Mục lục

Close