B Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 30/8/2016 tại Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với 03 sản phẩm mỹ phẩm sau:

TT

Nhãn hàng

Tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố sản phẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày cấp

1

Phytomer

Gommge Corps Tonifiant Aux Cristaux De Sels Marins

96991/14/CBMP-QLD

05/9/2014

2

Evafor

Whisky Men Silver - Eau de toilette

481/15/CBMP-QLD

06/11/2015

3

Roberto Vizzari

Vizzari White Women - Eau de parfum

480/15/CBMP-QLD

06/11/2015

Tên và địa chỉ Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và Công ty nhập khẩu: Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam (Địa chỉ: 214/19/26 Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tên, công thức sản phẩm ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH Châu Âu Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (đ
b/cáo);
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- Tổng cục H
i quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 499/QĐ-QLD năm 2016 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

Số hiệu 499/QĐ-QLD Ngày ban hành 12/10/2016
Ngày có hiệu lực 12/10/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 499/QĐ-QLD năm 2016 về thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố đối với sản phẩm mỹ phẩm do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
Mục lục

Mục lục

Close