BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2006/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT VIỆT NAM THUỘC BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Căn cứ ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (tại Công văn số 01/LĐTBXH-TL ngày 03/01/2006), Bộ Nội vụ (tại Công văn số 271/BNV-TCCB ngày 06/02/2006), Bộ Tài chính (tại Công văn số 4836/BTC-HCSN ngày 11/4/2006) về việc xếp hạng I cho Bảo tàng Địa chất Việt Nam;
Theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa - Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là Bảo tàng hạng I, trong hệ thống Bảo tàng Việt Nam;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Địa chất Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Phạm Quang Nghị

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/05/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu 50/2006/QĐ-BVHTT Ngày ban hành 05/05/2006
Ngày có hiệu lực 27/05/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close