Văn bản "Quyết định 506/QĐ-BTTTT năm 2008 thành lập Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 18/05.2010 và được thay thế bởi Quyết định 698/QĐ-BTTTT năm 2010 thành lập Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 18/05/2010

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 506/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Ban Điều hành) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban;

2. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban;

3. Ông Trần Duy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

4. Ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

5. Ông Trần Quang Cường, Phó Vụ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

7. Đại diện cấp Vụ, Bộ Tài chính, Thành viên;

8. Đại diện cấp Vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

9. Đại diện cấp Vụ, Bộ Nội vụ, Thành viên;

10. Đại diện cấp Vụ, Văn phòng Chính phủ, Thành viên.

Điều 2. Ban Điều hành có nhiệm vụ triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định.

Ban Điều hành được sử dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông để hoạt động.

Quy chế hoạt động của Ban Điều hành do Trưởng Ban quyết định.

Nhiệm vụ của các Thành viên do Trưởng Ban phân công.

Điều 3. Cục Ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chức năng cơ quan thường trực Ban Điều hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 5. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Công nghệ thông tin, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính; Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin; Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- PTTg CP Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính, Nội vụ;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cơ quan chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 18/05/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 506/QĐ-BTTTT năm 2008 thành lập Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 506/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 31/03/2008
Ngày có hiệu lực 31/03/2008 Ngày hết hiệu lực 18/05/2010
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 506/QĐ-BTTTT năm 2008 thành lập Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close