ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2017/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNIH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 96/2004/QĐ-UB NGÀY 13/9/2004 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2013/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2013 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn qun lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em;

Theo đề nghị của Giám đốc các S Tư pháp tại Tờ trình số 817/Tr-STP ngày 23/6/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ nội dung Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004 về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em và Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND ngày 28/12/2013 ban hành Quy chế huy động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An của UBND tỉnh Nghệ An, lý do:

1. Đối với Quyết định số 96/2004/QĐ-UB

Nghị quyết số 106/2004/NQ-HĐND ngày 15/7/2004 của HĐND tỉnh về điều chỉnh mức đóng góp Qubảo trợ trẻ em là căn cứ pháp lý trực tiếp để ban hành Quyết định số 96/2004/QĐ-UB đã bị bãi bỏ tại Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 xử lý các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2011 trvề trước đang còn hiệu lực thi hành. Mặt khác, hiện nay việc thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em thực hiện theo quy định của Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng QuBảo trợ trẻ em (Thông tư này thay thế Thông tư số 112/2004/TT-BTC ngày 24/11/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam);

2. Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND

Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 351/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức huy động đóng góp tự nguyện Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Nghệ An là căn cứ pháp lý trực tiếp ban hành Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND đã bị xử lý hết hiệu lực toàn bộ tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ 31/12/2015 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành. Mặt khác, theo quy định Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ không quy định Ququốc phòng - an ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực H
ĐND tnh;
- Chủ tịch, PCT (TTr) UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TU (T
hương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 96/2004/QĐ-UB và 69/2013/QĐ-UBND do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu 51/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 10/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Nghệ An Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 96/2004/QĐ-UB và 69/2013/QĐ-UBND do tỉnh Nghệ An ban hành
Mục lục

Mục lục

Close