CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 513/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 36/TTr-CP ngày 21/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 690 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 513/QĐ-CTN ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Ngọc Quyền, sinh ngày 18/01/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 8-1 số 207 đường Thụ Đức, khóm 008, phường Đức Tùng, khu Kiều Đầu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 8, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

2.

Trần Thị Bạch Tuyết, sinh ngày 19/01/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 11 Kê Mẫu Lãnh, khóm 016, phường Mỹ Phong, khu Cống Liêu, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bến, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

3.

Phạm Thị Hồng Kim, sinh ngày 22/3/1995 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 23 ngách 124 ngõ 2 đường Đôn Hòa, khóm 009, phường Trung Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

4.

Trần Thị Ngọc Bích, sinh ngày 02/8/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 54 ngõ 395, đường Dân Tộc, khóm 015, phường Dân Quyền, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

5.

Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 08/7/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 172 đường Hiền Hiếu, khóm 026 phường Trúc Lâm, khu Sa Lộc, thành Phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Thành A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

6.

Trần Thị So, sinh ngày 31/12/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4-2, số 40, đường Tinh Thành 30, khóm 019, phường Công Đức, khu Tây, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long Phụng, xã Tân Long, huyên Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Thị Ngọc Mãi, sinh ngày 02/10/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Phòng 201 lầu 2, số 128-2 đường Nhân Lạc, khóm 028 phường Phượng Hoàng, quận Hồ Khẩu, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Hòa Thượng, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

8.

Trần Thị Kiều, sinh ngày 10/11/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 203 đường Đông Quang, khóm 008, phường Đông Thế, quận Đông, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

9.

Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh ngày 23/4/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, ngách 1, ngõ 1, đường Trung Hưng, khóm 002, phường Long Điền, khu Quan Điền, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 310/3 Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

10.

Nguyễn Văn Phương, sinh ngày 08/01/1973 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 117 đường Hoa Thịnh, khóm 002, phường Lục Linh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Cái Tràm, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Giới tính: Nam

11.

Đàm Hoàng Trang, sinh ngày 29/01/1992 tại Tây Ninh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 117, đường Trung Hiếu, khóm 010, phường Kiều Nam, khu Diêm Thủy, thành phố Đài Nam

Giới tính: Nữ

12.

Huỳnh Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 05/7/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 257 đường Ngũ Quyền 5, khóm 015, phường Đại Trung, khu Tây, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trung Bình, xã Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang

Giới tính: Nữ

13.

Đồng Thị Thảo, sinh ngày 07/5/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 30-2 đường Đại Đồng, khóm 010, thôn Đại Đồng, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thái Học, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

14.

Nguyễn Thúy Kiều, sinh ngày 24/11/1993 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 83, ngõ 114, đường Quang Chính, khóm 012, phường Đồ Thành, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Lợi, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

15.

Lìu Thùy Bích, sinh ngày 29/3/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 1-4, ngách 5, ngõ 434 đường Đại Lý, khóm 008, phường Tân Lý, quận Đại Lý, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 268/35 Hàn Hải Nguyên, phường 9, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

16.

Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 08/01/1988 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 8 ngõ 90 đường Phục Hoa, khóm 024, phường Phục Quốc, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1 xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

17.

Nguyễn Thị Tính, sinh ngày 13/4/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 145, đường Thụy Bắc, khóm 008, phường Thụy Hưng, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tân Lập, xã Tân Bình, huyện Hòa Thanh, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

18.

Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 15/10/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 105, đường Phong Hoa, khóm 053, phường Đại Liên, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4 xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

19.

Phan Thị Phe, sinh ngày 17/3/1993 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 22, đường Hoa Thịnh 1, khóm 014, phường Sùng Võ, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp xóm Sở, xã Hồ Thị Kỳ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

20.

Văn Thị Tâm, sinh ngày 13/12/1980 tại Vĩnh Phúc.

Hiện trú tại: Lầu 7, số 285 đường Nam Viên 2, khóm 041, phường Trung Phúc, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

21.

Hoàng Minh Phong, sinh ngày 02/7/2000 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Lầu 12, số 120, đường Tín Xương, khóm 014, phường Hồng Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nam

22.

Phạm Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 01/01/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 62-2, ngõ Bắc Thế, đường Sử Quán, khóm 005, phường Bắc Đầu, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhơn Thọ 1, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

23.

Lầu Nhịt Mùi, sinh ngày 19/09/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 42, đoạn 2, đường Đại Thành, khóm 014, phường Điền Liêu, khu Nam, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 9, phố 3, ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

24.

Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 20/12/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 48-1 đường Điếm Tử, khóm 007, phường Điếm Tử, khu Tam Chi, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tấn Hùng, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

25.

Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh ngày 31/12/1989 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 112, ngõ 800, đường Trung Sơn Nam, khóm 022, phường Thượng Hồ, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

26.

Cóc Quay Kíu, sinh ngày 01/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 79, đường Tân Hưng, khóm 013, thôn Lâm Trung, khu Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

27.

Nguyễn Thị Cẩm Thu, sinh ngày 19/8/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23, đường Cao Nam 3, khóm 005, phường Cao Nam, khu Nhân Vũ, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Mỹ, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

28.

Võ Thị Bích Liểu, sinh ngày 05/01/1992 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 70, hẻm 283 đường Phục Hưng, khóm 012, phường Thạch Miếu, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Quí Thạnh, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

29.

Vũ Thị Mai, sinh ngày 05/6/1969 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 306 đường Nam Doanh, khóm 002, phường Nội Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

30.

Chu Thị Nguyên, sinh ngày 25/02/1985 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 6, số 1110, đường Vĩnh Phước, khóm 019, phường Tự Lập, khu Trung Lịch thành phố ĐàoViên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Giới tính: Nữ

31.

Mai Thị Thanh Huyền, sinh ngày 19/06/1977 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 79 ngách 75, ngõ 490, đường Đông Dũng, khóm 002, phường Đại Cường, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 3/73 Đường Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Nam Định.

Giới tính: Nữ

32.

Lê Thị Thúy Diễm, sinh ngày 01/10/1988 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 50-1 đường Bì Đầu, khóm 004, phường Bì Đầu, khu Ma Đậu, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Múi Tượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

33.

Cao Thị Tuyết Vân, sinh ngày 13/01/1974 tại Đắc Lắk

Hiện trú tại: Số 16 ngách 8 ngõ 565 đường Tân Trang, khóm 004, phường Toàn An, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 75/2C ấp Phong Thạnh, xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, tỉnh Cần Thơ

Giới tính: Nữ

34.

Nguyễn Thị Hồng Chi, sinh ngày 10/7/1984 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 18-03 đường Vĩnh Xuân, khóm 010, thôn Vĩnh Xuân, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

35.

Phạm Thị Phương Ngân, sinh ngày 17/6/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3-39 đường Viên Đại, khóm 019, thôn Bãi Đường, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

36.

Nguyễn Thị Thanh, sinh ngày 15/02/1971 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 126-10 ngách 3 ngõ 60 đường Hưng An, khóm 011, phường Hưng An, khu Sa Lộc, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

37.

Lầu Nàm Kíu, sinh ngày 14/03/1968 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 20 đường Nam Bình Giác, khóm 001, thôn Đại Bình, xã Tam Loan, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/2 khu 1, ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

38.

Lê Thị Phương, sinh ngày 24/12/1968 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 8 phố Đông Quang Đông, khóm 025, phường Kiến Thành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Yên Trung, huyện Ý Yên, Nam Định

Giới tính: Nữ

39.

Lê Mộng Hoàng Cầm, sinh ngày 21/11/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21 ngách 2 ngõ 461 phố Đỉnh Cường, khóm 009, phường Đỉnh Cường, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

40.

Trần Sy Múi, sinh ngày 10/02/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 307 đường Phi Cơ, khóm 011, phường Thanh Đảo, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Bình, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

41.

Võ Ngọc Liên, sinh ngày 25/10/1980 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 32 ngõ 269 đường Phúc Hưng, khóm 002, phường Phúc Hưng, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đức Mỹ Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

42.

Liên Ngọc Hoa, sinh ngày 24/4/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 60 đường Lập Nhân, khóm 016, phường Phương Thảo, khu Đông, thành phố Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Lợi, phường Thới An, Quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

43.

Trương Thị Gấm, sinh ngày 09/10/1983 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 56 đường Kiều Tử Đầu, khóm 006, phường Luân Đỉnh, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

44.

Sỳ Mỹ Quyên, sinh ngày 02/6/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 150 đường Trung Sơn Đông, khóm 008 phường Đông An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phố 61C, phố 7, ấp 4 xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

45.

Thạch Thị Mũi, sinh ngày 09/7/1992 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 5, ngách 1 ngõ 900, đường Kỳ Tân 3, khóm 024 phường Phục Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Giáp Nước xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

46.

Võ Thị Hồng Nga, sinh ngày 31/12/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 80 đường Hoa Tân, khóm 002 phường Linh Nhã, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3 xã Thanh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

47.

Thái Ly Ly, sinh ngày 04/11/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 462 đường Tân Đô, khóm 009 phường Minh Lượng, khu Nam, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 120 lô E chung cư Nguyễn Trãi, phường 08, quận 5

Giới tính: Nữ

48.

Huỳnh Ngọc Lan, sinh ngày 13/02/1979 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 31 đường Cựu Thôn 2, khóm 018, thôn Phúc Hưng, khu Cát An, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Ninh, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

49.

Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 06/8/1995 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 117, đường Phục Hưng, khóm 016, phường Lâm Tuyền, khu Nhân Ái, thành phố Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 6, ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

50.

Nguyễn Thị Bê, sinh ngày 16/02/1992 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2-1 số 64, đường Phúc Tây, khóm 007, phường Phúc Tây, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

51.

Trần Thị Ngọc Minh, sinh ngày 19/4/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngách 20, ngõ 199, đường Thượng Nghĩa, khóm 006, phường Thượng Nghĩa, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Phú, Tân Thành, Tân Hiệp, Kiên Giang

Giới tính: Nữ

52.

Trương Thị Nữ, sinh ngày 16/9/1994 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 106 đường Hậu Băng Sơn, khóm 012, thôn Băng Sơn, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa A, xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

53.

Chềnh Phật Phóng, sinh ngày 06/7/1993 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 596, đường Trường Xuân, khóm 023, phường Cửu Đức, khu Ô Nhật, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

54.

Phạm Kim Ngân, sinh ngày 09/3/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 2-5 ngõ Nam Nhất Hoành, khóm 009, thôn Nam Thế, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

55.

Lý Thị Hòa, sinh ngày 01/5/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 381, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 021, phường Tam Nghĩa, thành phố Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Quy Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

56.

Nguyễn Thị Thanh Nhanh, sinh ngày 08/10/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 235, đoạn 2, đường Nam Đồn, khóm 001, phường Hướng Tâm, khu Nam Đồn, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

57.

Trần Thị Minh Quí, sinh ngày 17/11/1990 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 22-2, ngách 15, ngõ 84, đoạn 1, đường Trang Kính, khóm 019, phường Hoa Sơn, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 7B/1 ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

58.

Đặng Thị Nàng Ba, sinh ngày 25/7/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 42 ngõ 42, đường Phúc Lâm, khóm 006, thôn Hưởng Lâm, xã Mãn Châu, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Phụng, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

59.

Nguyễn Thị Diệu, sinh ngày 16/8/1976 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 66 đường Lục Hợp, khóm 010 phường Lục Hợp, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Châu Sơn, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

60.

Nguyễn Thị Kim Tiên, sinh ngày 25/7/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12 ngách 10 ngõ 275 đường Khai Nam, khóm 004, phường Lực Hành, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 4 ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

61.

Trần Ngọc Mộng, sinh ngày 01/01/1994 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9-7 đường Hậu Long, khóm 012, phường Khê Hồ, thị trấn Kim Hồ, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Xuân, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

62.

Nguyễn Thị Vui, sinh ngày 15/10/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 2 số 32 ngõ 42 đường Dân Quyền, khóm 010, phường Phục Hưng, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

63.

Đinh Thị Cúc, sinh ngày 06/12/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4-2 số 90 đường Phúc Quốc Bắc, khóm 018 phường Đại Đồng, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 297/8 khu vực Lợi Dũ A, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

64.

Đỗ Thị Kim Viên, sinh ngày 10/8/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 11 ngõ 10 đường Tân Khánh, khóm 002, phường Tái Hưng, khu Nam thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 35 ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

65.

Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 01/3/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 14 ngõ Khảm Đỉnh, khóm 012, thôn Thán Liêu, xã Danh Gian, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Trạch Tây, xã Thành Thới B. huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

66.

Trần Thị Thu, sinh ngày 16/9/1976 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 11-2, Số 337, đường Thập Toàn 2, khóm 006, phường Thập Toàn, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Hải xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

67.

Nguyễn Công Vinh, sinh ngày 16/02/2000 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 1, đường Trung Chính 1, khóm 010,

phường Tân Hoa, thành phố Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đông Phước, huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nam

68.

Nguyễn Văn Vượng, sinh ngày 08/9/1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 4, số 7, ngõ 109 đường Hưng Long, khóm 017, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

69.

Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 22/12/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4-2 đường Trung Hòa, khóm 001, thôn Hải Phong, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

70.

Nguyễn Thị Mến, sinh ngày 28/6/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 39 ngõ 201 đường Hạ Ôn, khóm 011, thôn Hạ Lê, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 9 ấp Tân Quy, xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

71.

Bùi Hoài Nhơn, sinh ngày 12/7/1992 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 240, đường Thuận An, khóm 040, thôn Thuận An, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 18, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

72.

Tiêu Như Kim, sinh ngày 19/9/1991 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 36, đường Nhân Ái, khóm 001, phường Nam Thụ, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 205/2A Âu Cơ, phường 5, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

73.

Nguyễn Thị Hồng Nga, sinh ngày 20/5/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18-1, Hải Phong Tử, khóm 004, thôn Hải Doanh, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

74.

Trần Thị Giao Linh, sinh ngày 28/12/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 324, đường Hoàn Nam, khóm 014, phường Hồng Mai, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Tân Bình, phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

75.

Trần Thị Trang, sinh ngày 20/12/1992 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 52, đoạn 1, đường Trung Hưng, khóm 006, phường Nội Định, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

76.

Xú Nhốc Moi, sinh ngày 08/12/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 36-4, ngách 15, ngõ Tân Kiến, đường Trung Chính, khóm 012, phường Long Phụng, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 31B, phố 1, ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

77.

Vũ Thị Thúy, sinh ngày 25/12/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3, số 69, ngõ 244, đường Quế Lâm, khóm 015, phường Liễu Xã, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

78.

Sẩm Sau Cháng, sinh ngày 16/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 35, Hậu Phố, khóm 009, thôn Hậu Liêu, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 196, ấp Tân Mỹ, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

79.

Phạm Thị Thu Nhân, sinh ngày 08/01/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 52, Quảng Hưng, khóm 006, phường Quảng Hưng, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Gò Cát, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

80.

Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 25/10/1993 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 226, đường Bảo An 1, khóm 010, phường Bảo Sinh, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Giới tính: Nữ

81.

Lâm Thị Thúy An, sinh ngày 13/7/1991 tại Tây Ninh

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Gò Đá, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 79, đường Thụ Tân, khóm 006, phường Bảo An, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Giới tính: Nữ

82.

Trần Dương Gia Phúc Hạ, sinh ngày 08/6/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 669, đường Kiến Hành, khóm 013, phường Dục Đức, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 5, xã Long Trị A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

83.

Lê Thị Luốt, sinh ngày 25/01/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 202, đường Vĩnh Phú, khóm 024, phường Vĩnh An, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Thạnh, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

84.

Vũ Thị Thu, sinh ngày 17/9/1978 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 3, số 285-30, đường Trung Luân, khóm 008, thôn Trung Luân, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, Thái Bình

Giới tính: Nữ

85.

Dương Thị Thùy Linh, sinh ngày 24/8/1989 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 324, đường Loan Lý, khóm 008, phường Tùng An, khu Nam, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hai Tỷ, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

86.

Lê Thị Ngoan, sinh ngày 12/9/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 134, đường Phúc Nhất, khóm 009, phường Đổ Bắc, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

87.

Nguyễn Trang Nhung, sinh ngày 07/11/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 6-4, số 57, ngõ 34, phố Tẩm Thủy, cụm 017, phường Phố Tiền, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Nhà số 131, phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

88.

Phạm Thanh Nga, sinh ngày 10/8/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 337, đoạn 6, đường Trung Hoa, khóm 004, phường Nội Hồ, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Chợ Thủ B, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

89.

Đặng Thị Thanh Hậu, sinh ngày 16/01/1987 tại Long An

Hiện trú tại: Số 2-1, Hồ Đỗ, khóm 009, phường Đông Sơn, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

90.

Chạc Bạt Mùi, sinh ngày 29/9/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 24, phố Khang Lạc, khóm 015, phường Nam Xưởng, khu Trung Tây, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 9, ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

91.

Lù Duy Kiều, sinh ngày 04/6/1996 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2-3, số 6, ngõ 31, đoạn 1, đường Liễu Ninh, khóm 011, phường Bình Điền, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 12, phố 8, ấp 5, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

92.

Hồ Thị Kim Anh, sinh ngày 10/10/1974 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 156, đường Dân Trí, khóm 002, phường Tân Bắc, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hoàn Quân, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

93.

Huỳnh Thị Kiều Trinh, sinh ngày 19/6/1986 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 103, đường Đại Phố, khóm 009, phường Cát An, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khóm 3, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

94.

Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 05/3/1968 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 21, đường Hậu Thố, khóm 001, phường Tân Thành, khu Diêm Thủy, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 2 ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

95.

Vũ Thị Lý, sinh ngày 05/6/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 94, đường Dân Quyền, khóm 015, phường Dân Quyền, khu Tân Doanh, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 15, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

96.

Phạm Thị Hiền, sinh ngày 20/8/1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 33, đoạn 2, đường Thiên Phủ, khóm 001 phường Hải Bân, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

97.

Lưu Lệ Hiền, sinh ngày 27/7/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 482, đường Trung Chính, khóm 005, phường Tây Lộ, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 103/27A Văn Thân, phường 8, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

98.

Ngô Thị Thúy Nga, sinh ngày 06/3/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14-2, ngõ 44, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 009, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 132/8 Liên Tỉnh 5, phường 6, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

99.

Phạm Viết Nam, sinh ngày 08/10/1980 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3-2, số 326, đoạn 1, đường Nam Khảm, khóm 014, phường Trường Hưng, khu Lư Trúc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nam

100.

Phan Thị Minh Thư, sinh ngày 03/8/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 14, số 62-1, đường Đại Hưng, khóm 036, phường Bình Nam, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

101.

Nguyễn Thị Thiệp, sinh ngày 10/5/1962 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7, ngách 11, ngõ 578, đường Tiêm Phong, khóm 014, phường Tiêm Sơn, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 499/56 Hương Lộ 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

102.

Hà Thị Huệ, sinh ngày 29/9/1981 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 100, ngõ 578, đường Tiêm Phong, khóm 011, phường Tiêm Hạ, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhân Hòa, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

103.

Lê Thị Hồng Sa, sinh ngày 09/9/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 89, đường Thái Nguyên 8, khóm 008, phường Minh Tân, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 71/9 đường Trần Phú, khóm 6, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

104.

Lâm Thị Ái Xuân, sinh ngày 09/4/1995 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 185, đường Nam Hoàn, khóm 012, phường Thủy Đầu, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

105.

Lý Hằng Mùi, sinh ngày 03/8/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 83, đường Thiên Ất, khóm 006, phường Tập Hiền, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 301/6 kênh Tân Hóa, phường Hòa Thanh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

106.

Cao Thị Thắm, sinh ngày 24/9/1982 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 39, đường Hưng Trung, khóm 007, thôn Nội Trang, làng Tân Viên, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

107.

Nguyễn Thị Tình, sinh ngày 19/3/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 3, số 138, đường Hạ Môn, khóm 024, phường Cương Khê, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Trung Chính, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

108.

Trần Thị Đỗ Quyên, sinh ngày 30/4/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 168, đường Vĩnh Long 8, khóm 006, phường Vĩnh Long, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Giới tính: Nữ

109.

Ngô Thị Giang, sinh ngày 22/7/1986 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 36-1, đường Lão Thiên Khanh, khóm 006, phường Lão Thiên, khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

110.

Huỳnh Thị Kim Phụng, sinh ngày 31/12/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 6, ngách 32, ngõ 21, đường Tân Nhất, khóm 008, phường Dân Sinh, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 358/16/2 Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

111.

Phan Thị Kim Tuyền, sinh ngày 20/11/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 64, ngõ 11, đường Mạch Liên, khóm 032, phường Oanh An, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hiệp Lợi, TX Ngã Bảy, Hậu Giang

Giới tính: Nữ

112.

Trần Thị Ánh Loan, sinh ngày 28/02/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 72, Loan Nội, khóm 001, thôn Loan Nam, xã Lục Cước, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

113.

Châu Nhật Kim Loan, sinh ngày 26/9/1971 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 3-3, số 18, đường Quốc Đỉnh 1, khóm 013, phường Trung Thánh, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 36, phố 2, ấp 1, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

114.

Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 11/8/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 38, ngõ Trạm Hậu, đường Trung Chính Đông, khóm 008, phường Trúc Nghĩa, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

115.

Võ Thị Ngọc Bích, sinh ngày 12/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 54-36, Đỉnh Sơn Cước, khóm 003, phường Sơn Cước, khu Tân Hoa, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 60/BT, khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

116.

Đào Thị Yến, sinh ngày 28/01/1991 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 21, ngách 16, ngõ 87, đoạn 3, đường Dương Tân, khóm 026, phường Thụy Nguyên, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

117.

Đặng Thị Kim Sang, sinh ngày 01/01/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 233 đường Văn Tài, khóm 051, phường Thái Công, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

118.

Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 24/10/1981 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 6-3, Tây Phố, khóm 001, phường Tây Phố, khu Nam Hoa, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Mỹ Thuận, xã Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

119.

Nìm A Phấn, sinh ngày 19/02/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5-7, số 37, phố Dân Hưởng, khóm 022, phường Bắc Bình, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 439 khu 8, ấp Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

120.

Khúc Thị Liên, sinh ngày 16/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23, đoạn 2, đường Gia Đông, khóm 007, phường Gia Nam, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Thành, xã Đông Thuận, huyện Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

121.

Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinh ngày 18/5/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 31, đoạn 1, đường Liêu Ninh, khóm 012, phường Bình Điền, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

122.

Mọc Sắn Mỹ, sinh ngày 01/3/1995 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 44-1, ngách 18, ngõ 124, phố Kiều Trung Nhất, khóm 017, phường Hoa Trung, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 03, phố 4, ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

123.

Phạm Thị Hồng Nhung, sinh ngày 12/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 139, phố Ái Nhị, khóm 018, phường Trường Đức, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Đông Bình, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

124.

Hín Chánh Sâu, sinh ngày 21/5/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 3-3, đường Dân Tộc, khóm 008, phường Nghĩa Nhân, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 13 đường số 2, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

125.

Lê Thị Thắm, sinh ngày 14/10/1983 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 41-15, Ao Tử Cước, khóm 009, phường Đại Khách, khu Đông Sơn, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

126.

Đặng Thị Hồng Muội, sinh ngày 20/10/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 37, đường Nam Để, khóm 006, phường Nam Để, thị trấn Khê Hồ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Thành, xã Phước Lưu, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

127.

Trần Diệu Hiền, sinh ngày 24/01/1991 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 49, phố An Thuận Đông 9, khóm 008, phường Bình Thuận, khu Bắc Đồn, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vàm Đình, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

128.

Nguyễn Tuyết Ngà, sinh ngày 01/01/1992 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 204, Tam Giới Phố, khóm 009, thông Tam Giới, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Khúc Tréo B, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

129.

Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 08/10/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ Hòa Bình, phố Đại Dũng, khóm 026, phường Bắc Quí, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

130.

Đào Thị Mỹ Chi, sinh ngày 01/01/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12, ngách 32, ngõ 225, đường Vĩnh Cát, khóm 009, phường Ngũ Thường, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Lân Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

131.

Lê Thị Quế, sinh ngày 20/12/1968 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 15, ngõ 9, phố Bảo Nhất, khóm 006, phường Bảo Trường, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 6, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Giới tính: Nữ

132.

Đỗ Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 04/9/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 9, số 12, đường Vĩnh Phú, khóm 030, phường Phú Dân, khu Thất Đổ, thành phố Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Phong 1, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

133.

Tô Nữ Tường Vi, sinh ngày 12/8/1987 tại Đăk Lăk

Hiện trú tại: Lầu 2-5, số 297, đường Trung Chính, khóm 013, phường Hưng Vinh, khu Lô Trúc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đường Phan Bội Châu, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư MGar, tỉnh Đăk Lăk

Giới tính: Nữ

134.

Trần Khánh Nam, sinh ngày 26/5/2012 tại Đài Loan

Hiện trú tại: Lầu 4-2, số 78, đường Đại Lâm, khóm 005, phường Phúc An, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Giới tính: Nam

135.

Đoàn Thị Trang, sinh ngày 23/11/2001 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 3, ngách 20, ngõ 423, đường Vạn Đại, khóm 002, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

136.

Lê Thanh Viễn, sinh ngày 08/10/2007 tại Đài Loan

Hiện trú tại: Số 49, Đông Giang, khóm 018, thôn Đông, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nam

137.

Đỗ Đức Mạnh, sinh ngày 02/5/2000 tại Hưng Yên.

Hiện trú tại: Lầu 4, số 50, phố Phù Thành, khóm 009, phường Cao Minh, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phương Chiểu, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nam

138.

Đoàn Đức Tùng, sinh ngày 12/5/1999 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 3, ngách 20, ngõ 423, đường Vạn Đại, khóm 002, phường Hưng Đức, khu Vạn Hoa, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

139.

Phạm Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 07/5/2000 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 52, Phúc Lạc, khóm 015, phường Gia Tân, thị trấn Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Giới tính: Nam

140.

Trần Thảo Nguyên, sinh ngày 26/01/1999 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 8 phố Đông Quang Đông, khóm 025, phường Kiến Thành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Yên Trung, huyện Ý Yên, Nam Định

Giới tính: Nữ

141.

Trịnh Tài Thuận, sinh ngày 19/9/2002 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 103 đường Nhân An, khóm 014, phường Uyên Đông, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 101/35A13 đường Phạm Đình Hổ, phường 6, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

142.

Vũ Thị Thư, sinh ngày 23/5/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1-9 đường Tỉnh Tử An, khóm 006, phường Tỉnh An, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

143.

Trần Thị Thu Phượng, sinh ngày 27/5/1978 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 8-1 đường Kỳ Tử Đầu, khóm 019, thôn Khoan Sỹ, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Lợi B, Hòa Thuận, Giồng Riềng, Kiên Giang

Giới tính: Nữ

144.

Thái Thị Minh Châu, sinh ngày 24/10/1994 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 31, đường Trung Hiếu, khóm 001, thôn Dân Sinh, xã Thủy Thượng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 0034 tổ 2, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

145.

Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày 31/8/1996 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 86 đường Cao Bình 5, khóm 013, phường Bình Đỉnh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1 thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

146.

Phan Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 28/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 20, ngõ 31, đường Kim Môn khóm 018 phường Thành Hòa, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

147.

Thiêu Kim Thanh, sinh ngày 19/4/1987 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 40, ngách 3 ngõ 48 đường Tiểu Cảng, phường Cảng Hưng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: D158A khu Phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Giới tính: Nữ

148.

Vũ Mỹ Phương, sinh ngày 06/9/1983 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 51 đường Tường Hòa, khóm 029 phường Nam Thành, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

149.

Vũ Thị Kim Phương, sinh ngày 08/6/1990 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 92 đường Tam Dân, khóm 001, thôn Ngư Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

150.

Hồ Thị Xuân Mai, sinh ngày 20/10/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 46, đường Đại Thành, khóm 001, phường Minh Xương, thị trấn Đấu Nam, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Thuận, xã Nguyễn Văn Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

151.

Nguyễn Ngọc Trang, sinh ngày 12/01/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 89-10 đường Ngưu Đấu Sơn, khóm 007, thôn Sơn Trung, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Vạn Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

152.

Huỳnh Ngọc Phường, sinh ngày 15/11/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2-3 ngõ159 đoạn 4, đường Mộc Sách, khóm 006, phường Bác Gia, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vình Long

Giới tính: Nữ

153.

Nguyễn Thị Ái Vân, sinh ngày 14/3/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 465 đường Công Viên, khóm 021, phường An Tây, khu Giai Lý, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Long An 1, thị trấn Trà Lồng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

154.

Trương Thị Thúy Loan, sinh ngày 01/9/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2 số 5 đường Tây Vân, khóm 009, phường Thành Thái, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 387 ấp An Lợi A, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

155.

Nguyễn Thị Mười, sinh ngày 10/3/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 26 ngõ 354 đường Phụng Bình 1, khóm 004, phường Trung Trang, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 50/1 ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

156.

Trần Thị Hồng Tươi, sinh ngày 01/01/1995 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 56 đường Trung Hòa, khóm 008, thôn Cảng Tây, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

157.

Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 05/8/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 8-2 số 23 đường Đức An, khóm 024, phường Trúc Vi, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Hòa, xã An Thạnh 2, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

158.

Nguyễn Thị Kim Yến, sinh ngày 02/7/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 29 đường Đại Bình, khóm 009, thôn Đại Hồ, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Thới Hòa, phường Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

159.

Nguyễn Thị Diễm My, sinh ngày 09/9/1992 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 6-2 số 137, đoạn 2 đường Viên Hoàn Bắc, khóm 012, phường Bắc Nam, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

160.

Nguyễn Thị Kiễu, sinh ngày 13/10/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1-8 đường Tam Dân, khóm 011, phường Tân Hưng, khu Mã Đậu, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Trung, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

161.

Trần Thúy An, sinh ngày 22/7/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 163 Câu Bối, khóm 011, phường Câu Bối, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân An, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

162.

Lê Thị Hương, sinh ngày 22/12/1986 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 108 đường Kỳ Tân, khóm 007, phường Đại Đức, quận Kỳ Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 6 Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

163.

Nguyễn Thị Ngọc Liên, sinh ngày 05/02/1994 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 181 đường Dương Hiền, khóm 008, thôn Dương Hiền, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Trung B, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

164.

Đỗ Thị Nga, sinh ngày 18/10/1983 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 30 ngõ 48 đường Nghi Hân 10, khóm 009 phường Nghi Hân, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Tân Sơn, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Giới tính: Nữ

165.

Đỗ Thị Chi, sinh ngày 20/5/1973 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 73 đường Tập Tập, khóm 003, phường Tập Tập, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Bộ La, xã Vu Vinh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

166.

Nguyễn Thị Ngọc Dung, sinh ngày 28/5/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3 số 90 ngõ 185 đường Trung Chính, khóm 024, phường Trung Nguyên, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Phước, xã Thới Thanh, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

Giới tính: Nữ

167.

Lương Thị Lan Anh, sinh ngày 20/10/2000 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Số 76-14 đường Phiên Lộ, khóm 004, thôn Phiên Lộ, xã Phiên Lộ, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 8A, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

168.

Nguyễn Thị Ngát, sinh ngày 10/12/1969 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 29 đường Quyến Liêu, khóm 010 thôn Luân Hậu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Giới tính: Nữ

169.

Lê Thị Hà, sinh ngày 15/6/1982 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 21-4 đường Vĩnh Khang, khóm 007 phường Vĩnh An, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Hoằng Phong, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

170.

Võ Thị Nguyễn Phượng, sinh ngày 22/9/1993 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 47 đoạn 1 đường Bảo An, khóm 004 phường Vĩnh An, khu Tân Ốc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

171.

Trương Thị Thu Oanh, sinh ngày 04/11/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 45 ngõ 38 đường Trường Thăng, khóm 007, thôn Kiều Đầu, xã Hoa Đàn, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, tx Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

172.

Tô Thị Huệ, sinh ngày 02/8/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 31 đường Hữu Tài, khóm 003 thôn Hữu Tài, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

173.

Dương Thị Diễm Như, sinh ngày 15/9/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 87-30 đường Nhị Trấn, khóm 008, phường Nhị Trấn, khu Quan Điền, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

174.

Lê Thị Huyền, sinh ngày 26/5/1990 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 52 ngõ 738 đường Trung Chính, khóm 006, phường Bắc Thế, khu Quan Miếu, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

175.

Ừng Sám Múi, sinh ngày 10/7/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1-17 đường Cảng Khẩu, khóm 001, phường Cảng Nam, khu An Định, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 58B phố 2 ấp 2 xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

176.

Dương Chuyển Hảo, sinh ngày 19/5/1958 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14 ngách 18 ngõ 34 đường Lâm Viên Nam, khóm 014, phường Đông Lâm, khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 45/111A Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

177.

Đoàn Kim Oanh, sinh ngày 16/9/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 28 đường Thông Lương, khóm 004, thôn Thông Lương, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 450 Trần Hưng Đạo, Phường 14, quận 5 TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

178.

Dương Thị Tuyết Mai, sinh ngày 31/10/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3-3 số 17 ngõ 242 đường Tôn Hiền, khóm 015, phường Tôn Hiền, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 217/15 ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

179.

Hồ Thị Diễm My, sinh ngày 15/6/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 101-1 đường Nam Tinh, khóm 014, phường Trung Môn, khu Lâm Viên, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 5 thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

180.

Dương Thị Thành, sinh ngày 17/10/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 2-1 đường An Nghiệp, khóm 009, phường Tỉnh Đông, khu Ma Đậu, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

181.

Trần Thị Hồng Nhi, sinh ngày 09/10/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 122 đường Thọ Xương, khóm 028, phường Bảo Đức, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Hiệp, Hòa Lợi, Giồng Riềng, Kiên Giang

Giới tính: Nữ

182.

Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh ngày 02/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 73 ngõ 143 đoạn 2 đường Đại thành, khóm 022, phường Phủ Nam, khu Nam, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

183.

Trần Thị Bích Chu, sinh ngày 15/02/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 3-1 đường Tân Hưng, khóm 028, phường Khánh An, khu Tây Cảng, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1 xã Vị Tân, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

184.

Trần Cẩm Chàng, sinh ngày 07/02/1991 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 1, ngách 22, ngõ 21, đường Chính Nghĩa, khóm 005, phường Quá Khê, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 19 xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

185.

Nguyễn Thị Út, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 59 ngõ 533, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 003, phường Kiến Nghiệp, thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1A thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

186.

Lê Thị Thu Thảo, sinh ngày 28/8/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Trung Nhị Hoành, khóm 018, phường Tô Nam, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Phước 2, xã Thới Thạnh, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

187.

Nguyễn Ngọc Mến, sinh ngày 20/11/1992 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 109-1, đường Côn Nam, khóm 015, phường Côn Sơn, khu Tân Xã, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 182/5 Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

188.

Phạm Thị Thoa, sinh ngày 31/12/1980 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 657, đường Vĩnh Phương, khóm 011, phường Đông Phương, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

189.

Phạm Thị Tuyết, sinh ngày 13/12/1982 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 43, ngõ 253, đoạn 2, đường Chương Thủy, khóm 014, thôn Phố Luân, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

190.

Dương Thị Tình, sinh ngày 01/10/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 411, đoạn 2, đường Trung Hưng, khóm 001, thôn Hải Vĩ, xã Thân Cảng, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

191.

Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 19/5/1992 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 82, đường Vĩnh Tân 3, khóm 035, phường Bát Quái, khu Nhân Vũ, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thuận A, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

192.

Dịp Hếnh Dinh, sinh ngày 03/10/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5 ngách 6 ngõ 100, đường Bát Đức Nam, khóm 051, phường Bát Quái, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 14/6 khu 4 ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

193.

Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 13/11/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4 số 27 ngõ 198, đường Viên Thông, khóm 027, phường Bích Hà, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Tây A, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

194.

Nguyễn Thị Linh, sinh ngày 09/4/1995 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 137 đường Tỉnh Cước, khóm 012, phường Tỉnh Cước, khu Đại Thụ, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thống Nhất, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

195.

Lê Vĩnh Hồng, sinh ngày 22/6/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 13-2 ngõ 245, đoạn 2 đường Tam Dân, khóm 012, phường Phúc Thọ, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiền, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

196.

Phạm Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 01/01/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 81 đường An Khê, khóm 005, thôn An Khê, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thới Trung A, Cờ Đỏ, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

197.

Huỳnh Thị Kim Lan, sinh ngày 22/6/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 5, số 14, ngõ 229, đường Dân An Tây, khóm 008, phường Quang Hòa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Xẻo Chính, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

198.

Nguyễn Ngọc Thu, sinh ngày 05/6/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 2, ngách 7, ngõ 368, đoạn 2, đường Ngũ Kết Trung, khóm 003, thôn Đại Cát, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Nghĩa, xã Tân Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

199.

Cáy Tuệ Hân, sinh ngày 17/5/2016 tại Đài Loan

Hiện trú tại: Lầu 8, số 189, đoạn 3, đường Công Viên Tây, khóm 019, phường Nhân Thọ, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 10/7 khu A ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

200.

Cáy Vĩnh Luân, sinh ngày 18/9/2017 tại Đài Loan

Hiện trú tại: Lầu 8, số 189, đoạn 3, đường Công Viên Tây, khóm 019, phường Nhân Thọ, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 10/7 khu A ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nam

201.

Cáy Hín Và, sinh ngày 16/7/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 8, số 189, đoạn 3, đường Công Viên Tây, khóm 019, phường Nhân Thọ, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 10/7 khu A ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nam

202.

Trần Thị Nương, sinh ngày 25/02/1985 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 8, số 32 đường Đại Hưng, khóm 034, phường Bình Nam, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 16A xã Phong Tân, huyện Gái Rai, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

203.

Trần Ngọc Anh, sinh ngày 21/01/1993 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 06, ngõ Trung Bình, khóm 005, thôn Tam Thành, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

204.

Uông Thị Phương Thảo, sinh ngày 04/3/1992 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 12, hẻm 16 ngõ Bảo Khê, khóm 007, thôn Trang Nhã, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 14 Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân

Giới tính: Nữ

205.

Nguyễn Thị Nhâm, sinh ngày 08/4/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 29-1 đường Lại Nam, khóm 019, phường Cảng Đô, khu Diêm Trình, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Duyên Hải, xã Tiên Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

206.

Võ Thị Lài, sinh ngày 28/02/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 277 Bá Công Khanh, khóm 017, thôn Tây Hồ, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Hòa, xã Thanh Đông B, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

207.

Lê Thị Diễm Xuyên, sinh ngày 01/01/1996 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 35-1 hẻm 55 đường Bắc Bình, khóm 020 phường Tam Bình, thành phố Đấu Lục, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

208.

Nguyễn Thị Trúc My, sinh ngày 09/12/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 12-2, số 478 đường Thụy Long, khóm 005, phường Thụy Cương, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

209.

Trần Thị Yến Ly, sinh ngày 01/01/1992 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 135 đường Mỹ Thôn Nam, khóm 006, phường Nam Hòa, khu Nam, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 9, xã Vĩnh Hòa, Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

210.

Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 15/8/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 38 ngõ 103 đường Phụng Đông, khóm 009, phường Phụng Đông, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

211.

Nguyễn Võ Hồng Uyên, sinh ngày 15/12/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu s15-1 số 5 đường Trung Chính Nam, khóm 012, phường Đại Đồng, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 181A/8 Âu Dương Lân, phường 2 quận 8 TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

212.

Phạm Thị Liễu, sinh ngày 05/8/1958 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Số 14 ngõ 136 đường Thủy Nguyên, khóm 029, phường Ngõa Dao, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 28/12 đường Bình Đường 2, xã An Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Giới tính: Nữ

213.

Kha Hoàng Yến, sinh ngày 03/3/1978 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 495-1 đường Khang Ninh, khóm 024, phường Kim Long, khu Tích Chỉ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Ninh, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

214.

Trần Thị Phúc, sinh ngày 25/10/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8-1 đường Quang Minh, khóm 013, thôn Châu Tử, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thái Dương, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

215.

Sỳ Tắc Nhúc, sinh ngày 10/10/1992 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 1171 đường Hoa Dương, khóm 011, phường Tân Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 10 xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

216.

Trần Thị Hồng Nhung, sinh ngày 20/5/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 20 đường Công Viên Bắc, khóm 010, thôn Ngọc Thạch, xã Tiều Khê, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

217.

Tăng Thị Khuyên, sinh ngày 12/01/1989 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 28, đường Đại Trang, khóm 015 phường Gia Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

218.

Trịnh Thị Lan, sinh ngày 29/5/1985 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 15 đường Nghi Hân 4, khóm 019 phường Nghi Hân, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Khánh Lơi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Giới tính: Nữ

219.

Nguyễn Thị Tơ, sinh ngày 05/02/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15 đường Nghi Hân 4, khóm 019 phường Nghi Hân, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đại Tho, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

220.

Nguyễn Thị Mơ, sinh ngày 28/8/1974 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 246 đường Sa Luân Hậu, khóm 013, thôn Luân Hậu, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Thi Ngôn, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liên, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nữ

221.

Trần Thị Kiều Diễm, sinh ngày 19/01/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 113-1, đường Phong Hoa, khóm 052, phường Đại Liên, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 1, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

222.

Phạm Thị Thủy Tiên, sinh ngày 12/6/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 90 đường Đông Tam, khóm 002, thôn Bắc Phố, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 240B/1 ấp Thới Mỹ 2, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

223.

Huỳnh Thị Dấn, sinh ngày 09/6/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 50 đoạn 2 đường Phú Lâm, phường Sơn Cước, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Giang A, xã Đông Bình, huyện Thới Lan, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

224.

Hỷ Chỉ Phùng, sinh ngày 05/01/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 57 đoạn 4 đường Quận An, khóm 024, phường Khê Bắc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 18/4 Khu 3, ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

225.

Huỳnh Như, sinh ngày 21/02/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 68-12 đường Đại Đồng, khóm 013, thôn Vinh Quang, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh An, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

226.

Hà Linh Trúc, sinh ngày 15/4/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 28 ngách 67 đường Tam Điều Quyến, khóm 030 phường Đại Trang, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 120/4 ấp Hòa Tân, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

227.

Nguyễn Thị Kim Huệ, sinh ngày 04/01/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 43 Hoa Lộc, khóm 005, thôn Lộc Bắc, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 9, ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

228.

Trần Thị Tường Duy, sinh ngày 01/6/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 256 đoạn 2 đường Trung Hoa, khóm 022, thôn Nghi Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố Nội Ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

229.

Tô Thị Ngọc Diễm, sinh ngày 18/8/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8-13 đường Hạ Vi, khóm 007, phường Hưng Tân, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

Giới tính: Nữ

230.

Dương Thị Diễm My, sinh ngày 01/01/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 182, đoạn 2 đường Dân An, khóm 021 phường Hậu Bích, khu Nhân Đức, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Bình A, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

231.

Ngô Ngọc Hân, sinh ngày 04/8/2002 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7, số 12, ngõ 90, đường Thiên Tường 7, khóm 023, phường Tự Cường, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

232.

Nguyễn Thị Hồng Thương, sinh ngày 15/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 14 đường Bá Công Cấn, khóm 003, thôn Đại Hà, xã Tam Loan, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 4 phường 7 thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

233.

Phạm Thị Mỹ Diệu, sinh ngày 18/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 58 đường Trung Chính, khóm 002, thôn Thiên Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Trung, phường Trường Lạc quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

234.

Võ Thị Chậm, sinh ngày 29/01/1993 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 241-1 đường Tam Dân, khóm 003, thôn Trung Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

235.

Huỳnh Thị Huyền, sinh ngày 13/12/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 260 đoạn 2 đường Trung Nam, khóm 001, phường Bích Phong, thị trấn Điền Trung, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Thanh B, xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

236.

Nguyễn Thị Cẩm Lừng, sinh ngày 19/10/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 162, đường Quang Hoa 2, khóm 015, phường Cựu Xã, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới An, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

237.

Lý Cún Dếnh, sinh ngày 06/7/1991 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 3, số 20, ngõ 129, đường Trung Chính, khóm 015, phường Đàm An, khu Vĩnh Hòa, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

238.

Nguyễn Thị Lụa, sinh ngày 20/02/1986 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 400, phố Lô Hưng, khóm 012, phường Lô Trúc, khu Lô Trúc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

239.

Đỗ Thị Sao, sinh ngày 08/6/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 5, số 21, ngõ 41, đoạn 2, đường Tân Thái 5, khóm 020, phường Tân Xương, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

240.

Huỳnh Ngọc Huyền, sinh ngày 24/12/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 249, đoạn 5, đường Đông Kỳ, khóm 014, phường Thái Xương, khu Đông Thế, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 8, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

241.

Võ Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 07/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 13, ngõ 63, đường Đỗ Tử, khóm 008, phường Xã Tân, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Thọ, xã Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

242.

Trần Thị Kim Thoa, sinh ngày 01/01/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 143, đường Hưng Hải, khóm 013, thôn Cảng Khẩu, làng Mãn Châu, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 93/25 đường số 15, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

243.

Lê Thị Phương, sinh ngày 12/5/1985 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 85, đường Lục Phúc 1, khóm 001, phường Doanh Bàn, khu Lô Trúc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Giới tính: Nữ

244.

Tạ Thị Lương, sinh ngày 20/8/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 38, ngách 1, ngõ 77, phố Nông An, khóm 004, phường Tân Trang, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

245.

Trần Thị Hồng Nhị, sinh ngày 24/02/1983 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 345-2, đoạn 3, đường Thành Thái, khóm 001, phường Thành Châu, khu Ngũ Cổ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

246.

Hoàng Thanh Trà, sinh ngày 27/01/1992 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 69, ngõ 972, đường Kiến Quốc, khóm 001, phường Đại Hòa, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

247.

Nguyễn Thị Thúy Hằng, sinh ngày 10/4/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 167, đường Lập Nhân, khóm 021, phường Tân Nhân, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa An, xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

248.

Nguyễn Thị Lãnh, sinh ngày 16/7/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 5, phố Đại Tín, khóm 009, phường Đông An, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

249.

Phạm Thị Mỹ Liên, sinh ngày 28/9/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 24, thôn Hoằng Xương Tân, khóm 004, phường Hoằng Trúc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1, khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

250.

Hồ Thị Nga, sinh ngày 04/9/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 57 đường Thành Công, khóm 007, thôn Tây Vinh, xã Luân Bối, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

251.

Huỳnh Thị Phướng, sinh ngày 25/11/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 18, ngách 3, ngõ 524, đoạn 5, đường Trung Hiếu Đông, khóm 013, phường Tùng Quang, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hạ, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

252.

Văn Phu Phón, sinh ngày 22/5/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 330, đường Đinh Nội, khóm 019, phường Định Tường, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

253.

Chạc A Ốn, sinh ngày 24/6/1972 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11, ngõ 237, đoạn 2, đường Minh Chí, khóm 027, phường Nghĩa Nhân, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

254.

Nguyễn Thị Nhi, sinh ngày 25/5/1989 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Lầu 5, số 14, ngách 9, ngõ 12, đường Ngũ Quyền 1, khóm 015, phường Phúc Hưng, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nữ

255.

Lê Thị Diệu, sinh ngày 20/4/1962 tại Long An

Hiện trú tại: Số 100, đường Ngọc Môn, khóm 022, phường Phúc Lâm, khu Tây Đồn, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 266 Phan Hữu Chí, phường 15, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

256.

Nguyễn Thị Nhạn, sinh ngày 09/02/1982 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 6, số 1, đường Anh Sĩ, khóm 019, phường Tân Thúy, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 42/10, đường Quang Trung, khóm 1, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

257.

Trình Thị Phương Thúy, sinh ngày 01/9/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 11, số 21, ngõ 30, đường Tân Sinh, khóm 028, phường Tích Huệ, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

258.

Bùi Thị Mộng Thu, sinh ngày 19/02/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7-4, ngách 45, ngõ 177, đường Trùng Khánh, khóm 015, phường Đại Ái, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 1, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

259.

Vũ Thị Nhật, sinh ngày 22/8/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 140-1, đường Quang Vũ, khóm 010, phường Thuần Thúy, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

260.

Lý Ngọc Lan, sinh ngày 03/6/1993 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 175-5, đường Thượng Liêu, khóm 013, phường Thượng Liêu, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Tân Thuận, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

261.

Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 31/01/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 4, ngõ 202, đường Trà Chuyên, khóm 009, phường Thố Khanh, khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Lộc A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

262.

Phạm Thị Ngọc Hảo, sinh ngày 18/5/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 305, đường Lạc Nghiệp, khóm 010, phường Thập Điền, khu Đông, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

263.

Võ Thị Tuyết Trinh Em, sinh ngày 13/11/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 10, ngõ 30, đường Nghi Hưng, khóm 014, phường Nghi Hưng, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Phong, phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

264.

Ngô Thị Hiền, sinh ngày 16/4/1993 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 7-1, số 49, đường Nam Thuận 1, khóm 012, phường Chính Hưng, khu Lô Trúc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

265.

Lê Thị Ánh, sinh ngày 10/5/1987 tại Quảng Bình.

Hiện trú tại: Lầu 10, số 26, ngõ 296, đường Nam Viên 2, khóm 040, phường Trung Phúc, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

266.

Vũ Thị Vân Anh, sinh ngày 17/11/1986 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 7, đường Hội Kê 1, khóm 005, phường Bảo Sơn, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

267.

Bùi Thị Thảo Quyên, sinh ngày 10/8/1995 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 234, đường Nhân Ái 2, khóm 010, thôn Quảng Hưng, xã Đầu, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 4, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

268.

Lê Thị Bích Thùy, sinh ngày 19/12/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 110, ngõ 55, đường Nhân Ái, khóm 014, phường Long Môn, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 240, ấp Tân Hựu, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

269.

Nguyễn Diệu Linh, sinh ngày 23/9/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1-2, ngách 9, ngõ 523, đường Liên Thành, khóm 024, phường Văn Nguyên, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 2 Bờ Mương, ngõ 315 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

270.

Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 12/10/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 150, đường Nam An, khóm 011, phường Nam An, thị trấn Tô Ao, huyện Nghĩa Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 10 xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

271.

Lê Thị Lệ Duyên, sinh ngày 27/6/1984 tại Bến Tre.

Hiện trú tại: Số 42, ngõ 52, đường Dân Trị, khóm 002, phường Thanh Thúy, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 228/79 ấp Phú Hòa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

272.

Lê Thị Thu, sinh ngày 10/11/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9 ngách 3 ngõ 188, đường Dân An, khóm 003, phường Bát Đức, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thuận Tây, xã Lợi Nhuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

273.

Chương Thu Phụng, sinh ngày 04/5/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 333, đường Đại Đồng, khóm 011, phường Đại Đồng, khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 66 phố 5 ấp 4 xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

274.

Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 25/11/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 258, đường Dân Sinh, khóm 030, phường Di Tịnh, khu Di Đà, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 1438G Phạm Thế Hiển, phường 5 quận 8 TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

275.

Huỳnh Thị Thanh Cúc, sinh ngày 17/9/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 13, ngõ 84, đường Thúy Bình, khóm 016, phường Thần Nông, khu Đại Xã, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 113H/34 Nguyễn Duy, phường 14 quận 8 TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

276.

Trương Thị Yến Tuyết, sinh ngày 12/4/1976 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 108 đường Phố Khương, khóm 007, thôn Phố Khương, xã Bao Trung, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 134/5AT Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

277.

Lỷ Vòng Phùng, sinh ngày 10/6/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 112-6 đường Tam Dân, khóm 005, thôn Trung Dân, xã Bảo Trung, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

278.

Nguyễn Thị Nhí, sinh ngày 06/6/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 39 đường Du La, khóm 002, thôn Phong Điền, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phương Ạn xã Phương Bình, huyện Phụng Hiêp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

279.

Phan Thị Mỹ Chi, sinh ngày 15/4/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 12, ngách 20, ngõ 213 đường Nhân Ái, khóm 037, phường Đôn Hòa, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 10, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

280.

Phạm Thị Ngoan, sinh ngày 11/7/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 66, Ngõa Dao, khóm 004, thôn Ngõa Dao, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Quần Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

281.

Ngô Thị Xuân, sinh ngày 06/11/1972 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 188 ngõ 599, đoạn 1, đường Quốc Tế, khóm 018, phường Trung Đức, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Giới tính: Nữ

282.

Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 25/7/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 342, đoạn 3 đường Thủy Tín, khóm 001, thôn Thượng An, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 217, ấp Định Khánh A, Xã Định Môn, huyện Thới Lai, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

283.

Chềnh Đạt Tròng, sinh ngày 15/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 13, số 334, đường Hồng Bình, khóm 012, phường Tế Nam, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Tiến, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

284.

Vũ Thị Nguyệt, sinh ngày 13/01/1985 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 130, đường Thủy Lợi, khóm 007, phường Thiên Giáp, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đông Lĩnh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

285.

Bùi Thị Trúc, sinh ngày 18/9/2001 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 10-6, ngách 61, ngõ 25, đường Cổ Sơn 3, khóm 010, phường Long Tỉnh, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 13, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

286.

Phàm Mỹ Phùng, sinh ngày 17/01/1986 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 1 ngõ 16 đường Hòa Đông, khóm 003, thôn Quán Đông, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Tân Thuận, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

287.

Nguyễn Kiều Mỹ, sinh ngày 30/11/1995 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 72 ngõ 57 đoạn 1 đường Nhân Đức Tây, khóm 007, thôn Tam Thịnh, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Định Mỹ, xã Đinh Môn, huyện Thới Lai, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

288.

Ngô Ứt Sâm, sinh ngày 20/4/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 8 số 105-2, đường Vĩnh An, khóm 037, phường Trấn Nam, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

289.

Lâm Thị Ngân, sinh ngày 10/01/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 32 đường Thông Tử Liêu, khóm 016, phường Hải Phố, khu Ma Đậu, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

290.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 03/3/1991 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 338 đường Thọ Tỷ, khóm 015, thôn Lão Bì, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khóm 3 thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

291.

Nguyễn Thị Anh, sinh ngày 10/5/1990 tạiTrà Vinh

Hiện trú tại: Số 212-25 đường Thượng Liêu, khóm 016, phường Thượng Liêu, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trinh Phụ, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

292.

Thạch Thị Hà, sinh ngày 17/4/1990 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 38 đường Bắc Thịnh, khóm 002, phường Trung Thành, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trinh Phụ, xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

293.

Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 15/9/1968 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1-3 ngõ 14, phố Văn Trung, khóm 018, phường Văn Sơn, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Dù Tho, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

294.

Huỳnh Thị Út, sinh ngày 23/4/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8-7 đường Nội Giác, khóm 001, phường Nội Giác, khu Bạch Hà, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Khánh, xã Thới Thạnh, huyện Ô Môn Cần Thơ 

Giới tính: Nữ

295.

Tăng Thị Kim Dung, sinh ngày 15/6/1975 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 251, đường Huệ Dân, khóm 002, thôn Thâm Câu, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 110 tổ 4 ấp 4 xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

296.

Cáy Hìn Mỹ, sinh ngày 10/3/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 83-1, đường Sơn Liêu, khóm 013, thôn Hưng Hoa, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 10 khu phố 2 phường Phú Bình, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

297.

Bùi Thị Súy, sinh ngày 24/6/1971 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 24-2 đường Đông Ninh, khóm 007, phường Trung Tây, khu Đông, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

298.

Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 29/11/1988 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3 số 48 đường Hưng Long, khóm 031, phường Chính Hưng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 278 ấp 1 xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

299.

Nguyễn Kim Chuyên, sinh ngày 12/7/1979 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 242 đoạn 1, đường Trung Sơn Tây, khóm 025, phường Đông Thăng, khu Liễu Doanh, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đức Chính, huyện Đông Chiều, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

300.

Nguyễn Thị Mộng Thùy, sinh ngày 29/01/1985 tại Long An

Hiện trú tại: Số 13 ngõ 350 đường Tự Cường, khóm 016, phường Thái An, Mỹ Nồng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15 đường 27, tổ 35, KP3, phường Tân Duy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

301.

Mông Thị Khánh Tuyên, sinh ngày 14/5/1983 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 9 đường Đào Oanh, khóm 001 phường Đại Minh, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 46 Lê Lợi, khu phố 9, TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

302.

Nguyễn Thị Kiên Tâm, sinh ngày 21/5/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 19 ngõ 133 đoạn 3, đường Đại Quan, khóm 018, phường Côn Luân, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 207/11/19 Lạc Long Quân, phường 03, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

303.

Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 29/5/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: 78 đường Hoàng Nhân, khóm 013, phường Thái Sơn, quận Tiểu Cản, TP. Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Bình Dương B, xã Long Tuyền, huyện Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Giới tính: Nữ

304.

Nguyễn Thị Phong, sinh ngày 16/02/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 32-8 đường Tây Vệ, khóm 013, phường Hồ Thố, khu Thiện Hóa, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Quyết Tiến, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Giới tính: Nữ

305.

Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 07/9/1994 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10 ngõ 222 đường Quan Đông, khóm 006 phường Tân Trang, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tam Hợp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

306.

Lý Thị Minh, sinh ngày 06/6/1971 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 203 đường Hoàn Phúc, khóm 011, phường Ôn Nam, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 02/27A, Ấp Trường Phú, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

307.

Lù Hà Phụng, sinh ngày 03/4/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 117, ngõ 56 đường Gia Thịnh, khóm 008, phường Gia Thịnh, thành phố Miêu Lật, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 208/1 khu Phố 5, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

308.

Võ Thị Như Ý, sinh ngày 17/4/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/8 đường Đan Sơn 1, khóm 002, phường Phụng Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Hòa C, phường Thới An quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

309.

Lê Thị Chính, sinh ngày 29/6/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 75-21 đường Đại Trang, khóm 014, phường Hạ Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

Giới tính: Nữ

310.

Đặng Tuyết Nhung, sinh ngày 31/01/1980 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Lầu 5-11, số 8 ngách 23, ngõ 76, đoạn 1, đường Trung Ương Tây, khóm 012, phường Vĩnh Hưng, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

311.

Trần Thị Kim Thanh, sinh ngày 10/02/1995 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 18 ngõ 48 đường Tùng Tín, khóm 030, phường Sơn Minh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

312.

Nguyễn Thị Xuân Nga, sinh ngày 23/3/1980 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 410 đường Đông Ninh, khóm 016, phường Du Nông, khu Đông, thành phố Đài Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 5, khóm Phú Bình, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

313.

Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 07/9/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 326 đường Quân Phước 13, khóm 031, phường Thủy Cảnh, khu Bắc đồn, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 987/6A, khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

314.

Nguyễn Thị Thúy Anh, sinh ngày 20/5/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Số 88 phố Cao Bình 68, khóm 014, phường Bình Đỉnh, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 105/C5 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

315.

Chương Thị Thanh Nguyên, sinh ngày 13/3/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6 ngõ 83 đường Trung Tây, khóm 028, phường Nam Yến, khu Yến Sào, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Xương 2, phường Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

316.

Lê Thị Oanh, sinh ngày 15/10/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Số 165 đường Hưng Ngư, khóm 018, phường Hưng Ngư, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

317.

Thị Dàng, sinh ngày 02/10/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 13-2 số 1505 đường Dụ Thành, khóm 026, phường Minh Thanh, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Hòa, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

318.

Nguyễn Thị Thường, sinh ngày 08/3/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 76 đường Công Học, khóm 008, phường Nhân Ái, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quế Tân, huyện Quế Võ, Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

319.

Tiêu Tuyết Mai, sinh ngày 02/5/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 9 số 46 đường Thành Phong, khóm 016, phường Hải Thắng, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 269 đường Nguyễn Duy, phường 10 quận 8 TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

320.

Nguyễn Thị Ngát, sinh ngày 21/4/1999 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 27, đường Bắc Hưng, khóm 018 phường Đông Thạch, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Canh Hậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

321.

Nguyễn Thị Phú Quý, sinh ngày 11/12/1995 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 420, đường Tả Doanh, khóm 002, phường Miếu Đông, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 6, khóm 04, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

322.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, sinh ngày 31/12/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 18 ngõ 161 đường Huệ An, khóm 014, phường Khê Đỉnh, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 6 xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

323.

Lầm Mỹ Lan, sinh ngày 06/01/1994 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 50, ngõ 394, đường Long Giang, khóm 024, phường Hành Nhân, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

324.

Triệu Thị Phượng Khánh, sinh ngày 26/5/1993 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 138, đoạn 2, đường Ngũ Kết, khóm 001, thôn Hiệp Hòa, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 198/5G Tôn Đản, phường 8 quận 4 TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

325.

Hồ Ngọc Trâm, sinh ngày 22/5/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 598, đường Tinh Hà, khóm 006, phường Lộc Phong, khu Sa Lộc, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 5 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

326.

Hồ Thanh Tuyền, sinh ngày 14/10/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 534, đoạn 1, đường Hòa Mục, khóm 004, phường Tân Trang, khu Thần Cương, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 5 ấp Đông Hòa 1 xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

327.

Lê Thị Liệu, sinh ngày 17/9/1990 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 73 Nam Hồ Khanh, khóm 012, thôn Nam Hồ, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

328.

Trương Thị Hồng Cúc, sinh ngày 14/7/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 382-38, ngõ Cổ Tùng Tây, khóm 035, phường Sùng Lan, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Bình, xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

329.

Nguyễn Thị Diễm Hương, sinh ngày 10/12/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 9 đường Đại Trình, khóm 024, phường Cương Sơn, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 314 khóm 2 phường 5 thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

330.

Dìn Thị Hồng Nguyên, sinh ngày 06/6/1976 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 665 đường Trung Chính, khóm 005, phường Hòa Liên, khu A Liên, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Tân Nghĩa xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Giới tính: Nữ

331.

Thái Ngọc Hương, sinh ngày 02/10/1976 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 318 đường Trấn Sơn, khóm 021, phường Trấn Sơn, khu Giai Lý, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 321 tổ 6 ấp Thạnh Hòa, xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

332.

Lương Thị Hương, sinh ngày 24/4/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 47, đường Mai Khôi, khóm 001, phường Cát Tường, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

333.

Nguyễn Thị Tuyến, sinh ngày 08/3/1968 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 301, đường Liên Thành, khóm 004, phường Trung Sơn, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nữ

334.

Trần Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 13/9/1994 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 2, đường Vĩnh Long Tân Đồn, khóm 004, phường Thụy Tân, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 257/5/7 Lê Đình Cẩn, KP5, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

335.

Quang Thị Ngọc Linh, sinh ngày 18/4/1988 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 131, đường Nhân Đức, khóm 024, phường Đại Đông, khu Đại Đỗ, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

336.

Nguyễn Thị Mỳ, sinh ngày 05/12/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 117, đoạn 2, đường Bảo An, khóm 007, phường Kim Liêu, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

337.

Danh Thị Búp Pha, sinh ngày 17/5/1994 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 158-3, đường Bình Đẳng, khóm 041, phường Hiệp Hòa, khu Phượng Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Giao, xã Thạch Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

338.

Vũ Thị Hiền, sinh ngày 15/01/1979 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 12-1, ngõ 34, đường Thượng Hưng, khóm 010, phường Đức Hưng, khu Mỹ Nông, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

339.

Nguyễn Thúy An, sinh ngày 01/01/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 170, đường Trung Chính, khóm 005, thôn Khảm Đỉnh, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Minh Hòa, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

340.

Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 24/8/1985 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 10, số 56-3, đoạn 4, đường Trung Ương, khóm 014, phường Đỉnh Phố, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

341.

Ừng Nùi Yến, sinh ngày 02/02/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 2, ngách 10, ngõ 253, đường Kim Môn, khóm 009, phường Đường Xuân, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Xuân, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

342.

Phạm Thị Trang, sinh ngày 03/10/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 377, đoạn 3, đường Hà Hồ, khóm 003, phường Hà Hồ, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Yên Quang, huyện Ý Yên, Nam Định

Giới tính: Nữ

343.

Lê Thị Bích Tuyền, sinh ngày 25/8/1988 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 248-2, đường Hải Ngạn, khóm 008, thôn Nhân Hòa, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Bình C, xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

344.

Đặng Thị Hoa Siêm, sinh ngày 07/12/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 2, số 32, ngõ 153, đoạn 2, đường Tam Dân, khóm 015, phường Cư Nhân, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Long, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

345.

Ngô Thị Duyên, sinh ngày 20/12/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 12, số 34, ngõ 201, đường Phúc Đức 1, khóm 012, phường Phúc Đức, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đắc Lộc 1, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

346.

Lê Thị Châm, sinh ngày 17/5/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2-1, số 26, phố Đỉnh Liêu 5, khóm 009, phường Long Nguyên, khu Bát Lí, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Đoàn Kết 1, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

347.

Tsan Mỹ Vân, sinh ngày 10/01/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 198, đường Tân Dân, khóm 024, thôn Cung Tiền, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 296/10 ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

348.

Thòng Ngọc Anh, sinh ngày 18/5/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 13-2, số 150, đường Trung Hưng Đông, khóm 015, phường Thành Công, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phố 2, ấp 1, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

349.

Ừng A Phình, sinh ngày 06/9/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 49, Đỉnh Phúc, khóm 020, phường Đỉnh Phúc, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 237/37 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

350.

La Thị Ngọc Hân, sinh ngày 24/3/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 50-3, ngõ 331, phố Trường An, khóm 003, phường Trường An, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thanh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

351.

Trần Thị Trang, sinh ngày 19/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2-1, ngõ 450, đường Phan Hoa, khóm 006, thôn Kim Lân, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Bình, xã Trường Long A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

352.

Giang Ngọc, sinh ngày 24/9/1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 19, đoạn 2, đường Mộc San, khóm 004, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 16 đường Bình Thới, phường 14, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

353.

Đông Quảng Huy, sinh ngày 09/5/1960 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 223, đoạn 3, đường Mộc Tân, khóm 015, phường Chương Tân, khu Văn Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 117/23 An Bình, phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

354.

Phạm Thị Mỹ Hòa, sinh ngày 11/4/1982 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Lầu 10-1, số 7, đường Ý Thành, khóm 019, phường Chính Đại, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn An Hội Bắc, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

355.

Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 08/7/1983 tại Thái Nguyên.

Hiện trú tại: Số 11, đường Ninh Tử Viên, khóm 006, phường Nam Tân, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

356.

Vòng Tình Dếnh, sinh ngày 10/01/1988 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 668, đoạn 3, đường Long Cường, khóm 020, phường Long Cường, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

357.

Nguyễn Minh Phương, sinh ngày 04/7/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 196, đường Dân An Tây, khóm 009, phường Quang Minh, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 47 ngõ 462 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

358.

Từ Thị Yến Nhi, sinh ngày 04/9/1994 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 29, ngách 2, ngõ 416, đoạn 2, đường Long Sơn, khóm 004, phường Long Sơn, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đại An, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

359.

Đỗ Thị Cẩm Tú, sinh ngày 18/5/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 93, đường Trung Hoa, khóm 025, phường An Khê, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

360.

Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 01/12/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 351, đường Tín Nghĩa, khóm 027, phường Chương Hưng, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 623/14D Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

361.

Phạm Thị Hiền, sinh ngày 19/12/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 8, đường Tân Tây, khóm 004, phường Tây Xuyên, khu An Lạc, thành phố Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Nam, xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

362.

Trần Thị Hường, sinh ngày 27/11/1988 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 76, ngõ 12, đường Nguyệt Đào, khóm 001, phường Hiệp Khê, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Dư Xá, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

363.

Chử Thị Hương, sinh ngày 01/10/1985 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 12, Đỉnh Lục Cổ, khóm 006, phường Lục Cổ, khu Kim Sơn, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 2, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

364.

Phạm Phương Anh, sinh ngày 29/8/1987 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngách 325, ngõ 150, đoạn 5, đường Tín Nghĩa, khóm 002, phường Tam Lê, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Kinh Ngay, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

365.

Cai Thị Thu, sinh ngày 26/5/1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 169, đoạn 2, đường Trung Sơn, khóm 001, phường Phúc Hòa, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 376/124 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

366.

Đồng Thị Hiếu, sinh ngày 08/8/1975 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3-1, số 1, ngách 19, ngõ 38, đường Vĩnh Lạc, khóm 023, phường Vĩnh Lạc, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

367.

Đỗ Thị Hồng Khánh, sinh ngày 30/8/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 8, ngõ 93, đoạn I, đường Minh Đức, khóm 021, phường Vĩnh Phú, khu Thổ Thành, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tình Cương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

368.

Khưu Thị Ngọc Giào, sinh ngày 15/12/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 97-1, đường Phú Cường, khóm 005, phường Quốc Dụ, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trung Sơn, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

369.

Thòng Chánh Kíu, sinh ngày 16/02/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 610, phố Đức Hoa, khóm 014, phường Kiến Hành, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 2, ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

370.

Võ Thị Thanh Việt, sinh ngày 20/6/1980 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 11-1, số 342, đường Cảnh Tân, khóm 001, phường Hưng Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4, xã Vị Đông, Vị Thủy, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

371.

Mạc Thị Thùy Trang, sinh ngày 17/11/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5, đường Công Viên 1, khóm 027, phường Đại Đức, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 274B Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

372.

Nguyễn Thị Biên, sinh ngày 13/3/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 22, Song Khanh, khóm 007, thôn Tân Khai, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hiệp Hòa, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

373.

Vũ Thị Thanh, sinh ngày 02/11/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 54, ngõ 425, đường Nam Cương 2, khóm 029, phường Chương Hòa, thành phố Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 4, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

374.

Trần Thị Hường, sinh ngày 18/3/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1-7, phố Tân Viên, khóm 037, phường Điền Tâm, khu Đại Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

375.

Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 01/01/1978 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 30, đường Tây Viên, khóm 018, phường Vĩnh Phúc, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 6, xã Long Trị A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

376.

Hà Thị Kim Ngân, sinh ngày 16/5/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 13-1, số 253, đoạn 1, đường Vạn Thọ, khóm 025, phường Hồ Long, khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thới Hiệp, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

377.

Nguyễn Kiều Diễm, sinh ngày 19/12/1992 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 46, đường Phong Giang, khóm 021, phường Phong Thụ, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Kinh Hảng A, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Khởi, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

378.

Nguyễn Thị Minh Nhi, sinh ngày 19/9/1995 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 307, đoạn 2, đường Kim Linh, khóm 003, phường Bắc Hưng, thành phố Bình Trấn, huyện Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phụng Sơn A, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

379.

Đoàn Thị Bích Diễm, sinh ngày 08/10/1984 tại Quảng Ngãi.

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 341, đường Giới Thọ, khóm 002, phường Nhân Mỹ, khu Đại Khê, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Giới tính: Nữ

380.

Lỷ Ửng Mùi, sinh ngày 15/10/1991 tại Bình Thuận.

Hiện trú tại: Số 399, đoạn Trúc Ốc, đường Long Tân, khóm 039, phường Lăng Vân, khu Long Đàm, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

381.

Đinh Phan Trung Trinh, sinh ngày 12/7/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2, ngách 16, ngõ 411, phố Đông Dương, khóm 010, phường Dụ Dân, khu Bắc Đẩu, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 33/9B Ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

382.

Lê Thị Yến Duyên, sinh ngày 22/11/1990 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 6, số 527, đoạn 2, đường Thái Lâm, khóm 004, phường Sơn Cước, khu Thái Sơn, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 78, ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đàm Dơi, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

383.

Lê Như Quỳnh, sinh ngày 09/3/1984 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 669, đường Đấu Trung, khóm 001, phường Đông Quang, thị trấn Bắc Đấu, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Đông, Duyên Giang, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nam

384.

Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 22/10/1992 tại Long An

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 246, phố Minh Đức, khóm 019, thôn Tín Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 116/1 ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

385.

Phan Bội Phương, sinh ngày 19/3/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 16, phố Đại Nhân Nam, khóm 006, phường Tam Tín, thành phố Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 9/5 Lê Đại Hành, phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

386.

Nguyễn Thị Thôn, sinh ngày 03/9/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 775, đoạn Tam Lâm, đường Phú Hoa, khóm 006, phường Tam Lâm, khu Long Đàm, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Mới, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

387.

Trần Thị Hồng Nương, sinh ngày 10/5/1987 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 37, đoạn 1, đường Đông Sơn, khóm 015, thôn Đông Thành, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 88/6 Lê Đình Cẩn, KP1, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

388.

Trần Võ Lan Anh, sinh ngày 23/3/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 46, đường Hưng Nhất, khóm 003, phường Hội Tắc, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 215 lô D chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

389.

Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 30/4/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 8, phố Quảng Phúc, khóm 012, phường Quảng Hưng, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

390.

Nguyễn Thị Thương, sinh ngày 21/8/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4-5, số 152, đường Trung Chính 1, khóm 024, phường Chính Đại, khu Linh Nhã, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Kim Môn, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

391.

Thôi Tuyết Hương, sinh ngày 29/7/1961 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 20, đường Dương Thành, khóm 004, phường Ngũ Phúc, khu Lô Trúc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 146C, lầu 3, phường 12, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

392.

Lê Thị Kim Ngọc, sinh ngày 08/12/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 4, số 52, đường Quang Hưng, khóm 004, phường Trung Hiếu, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Quý, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

393.

Lê Thị Sương Chiều, sinh ngày 04/3/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, ngõ 31, đoạn 4, đường Tự Cường, khóm 005, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Phú Luông, phường Long Hưng, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

394.

Lê Kim Thuyền, sinh ngày 01/01/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 9-2, ngõ 181, đường Viên Sơn, khóm 011, phường Gia Huệ, khu Trung Hà, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Ninh, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

395.

Nguyễn Thanh Thuận, sinh ngày 11/11/1999 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 29, ngõ 133, đường Tuấn Anh, khóm 007, phường Thâm Dân, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nam

396.

Nguyễn Trọng Vũ, sinh ngày 17/4/2000 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 4, số 309-8, đoạn 1, đường Văn Hoa, khóm 016, phường Trung Thành, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nam

397.

Nguyễn Phương Linh, sinh ngày 30/01/2001 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 182, đoạn 1, đường Thạch Bài, khóm 002, phường Thạch Bài, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

398.

Võ Hoàng Anh Vũ, sinh ngày 09/4/2003 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Số 46, đoạn 3, đường Nhã Đàm, khóm 008, phường Đông Bảo, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nam

399.

Nguyễn Gia Bảo, sinh ngày 11/02/2007 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 13, đường Nam Nhã, khóm 031, phường Nam Oanh, khu Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 3 Lác Nội, xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nam

400.

Trần Mỹ Ly, sinh ngày 10/10/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 147-7, đường Thụy Tân, khóm 004, phường Thụy Tân, khu Thụy Phương, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hưng Thanh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

401.

Võ Thị Thu Sương, sinh ngày 12/9/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 91, Tiểu Nam Phố, khóm 008, thôn Viên Lâm, xã Nam Trang, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố 1, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

402.

Lưu Bội Dìn, sinh ngày 03/8/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 45, ngõ 346, đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 015, phường Hương Sơn, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 556/9A Hòa Hảo, phường 7, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

403.

Ngô Thị Dịu, sinh ngày 04/11/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 13, số 128-1, đường Đại Liên, khóm 035, phường Kim Tinh, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, Bắc Giang

Giới tính: Nữ

404.

Nguyễn Hồng Huệ, sinh ngày 30/12/1990 tại Bến Tre.

Hiện trú tại: Số 22, đường Nhân Trung, khóm 004, phường Nhân Hòa, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 9C, ấp 3, xã Phú Nhuận, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

405.

Đặng Thị Xuân, sinh ngày 01/7/1978 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 10, ngõ Nam, khóm 001, thôn Nam Cảng, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

406.

Nguyễn Thị Bích Phụng, sinh ngày 01/01/1996 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 132-1, Bạch Sa Đồn, khóm 005, phường Tân Gia, khu Hậu Bích, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

407.

Huỳnh Phi Yến, sinh ngày 16/9/1992 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 12, ngõ 160, đường Đại Cát 5, khóm 011, thôn Đại Cát, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 119/F/22 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

408.

Đào Thanh Tuyền, sinh ngày 02/01/1993 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 84, Loan Tử Nội, khóm 006, thôn Bách Đầu, xã Tân Cảng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tiên Nha, Lục Nam, Bắc Giang

Giới tính: Nữ

409.

Nguyễn Thị Thuyền, sinh ngày 05/7/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 170, đường Trung Chính, khóm 005, thôn Khảm Đỉnh, xã Khảm Đỉnh, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Kế Phòng, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

410.

Đặng Huỳnh Như, sinh ngày 02/5/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 18, số 278, đường Học Cần, khóm 033, phường Cam Viên, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

411.

Trương Tố Quỳnh, sinh ngày 29/5/1986 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 23, đường Tề Minh, khóm 006, phường Quang Minh, khu Đại Khê, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố Thanh Bình A, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

412.

Trần Thị Hồng Anh, sinh ngày 20/7/1975 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 59, ngõ 320, đường Quang Phục Nam, khóm 010, phường Chính Thanh, khu Đại An, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 180/1, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

413.

Lầm Lỷ Mùi, sinh ngày 04/9/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 1-2, ngõ 92, đường Tín Nghĩa, khóm 018, phường Tân Sinh, khu Tân Ốc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 55, phố 6, ấp 2, xã Phú Hoa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

414.

Võ Trung Hiếu, sinh ngày 11/02/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 10-4, đường Tự Lập 3, khóm 019, phường Bắc Cảng, khu Đại Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 93/10A Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

415.

Lý Thị Thu Hồng, sinh ngày 01/7/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27-1 Hải Phố, khóm 002, phường Hải Phố, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

416.

Nguyễn Thị Bảo Hồng, sinh ngày 27/4/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 89, đoạn 1, đường Thụ Lâm, khóm 025, phường Tuyền Nam, khu Đông, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, Phú Thọ

Giới tính: Nữ

417.

Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 20/01/1982 tại Nam Định.

Hiện trú tại: Lầu 4, số 15, đường Trung Hoa, khóm 004, phường Sùng Đức, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 84 phố Mới Ga, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

418.

Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 13/8/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 261, đoạn 2, đường Phúc Hưng Đông, khóm 009, phường Trung Hưng, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

419.

Ngô Thị Trúc Mai, sinh ngày 19/4/1997 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 79-2, ngõ 430, đoạn 2, đường Diên Bình, khóm 038, phường Bình Hưng, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thành, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

420.

Nguyễn Ngọc Huyền Trân, sinh ngày 11/01/1995 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 3, ngách 2, ngõ 105, đường Diên Hòa, khóm 021, phường Bình Hòa, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 90/41 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

421.

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, sinh ngày 20/01/1990 tại Thanh Hóa.

Hiện trú tại: Số 143, đường Trung Minh, khóm 002, phường Minh Đức, khu Bắc, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

422.

Mai Thị Thanh Tiền, sinh ngày 20/9/1983 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 9-1, đường Hạ Phố, khóm 002, phường Hạ Phố, TT Đầu Thành, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 11A đường số 21, tổ 10A, ấp Tân Định, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

423.

Trần Thị Cẩm Tiên, sinh ngày 22/10/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 7-1, số 176, đường Tín Nghĩa, khóm 041, phường Hồ Nam, khu Lâm Khẩu, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

424.

Chề Dương Kiều, sinh ngày 01/02/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 68, đường Trung Chính 3, khóm 009, phường Trung Chính, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 131, phố 9, ấp 5, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

425.

Chềnh Cá Khuần, sinh ngày 15/02/1978 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 11, số 113-1, đường Tuấn Anh, khóm 014, phường Quyến An, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 45, phố 5, ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

426.

Tsàn Ngọc Huệ, sinh ngày 14/01/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 14, ngõ 100, đường Thụ Lâm, khóm 023, phường Quyến Phúc, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 51 phố 2, ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

427.

Phòng Mỹ Hồng, sinh ngày 11/11/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 17, ngõ 111, đường Đại An, khóm 027, phường Vân Lâm, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 71/23 đường số 3, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

428.

Phu Mỹ Linh, sinh ngày 20/12/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 403, đường Trung Chính, khóm 027, phường Nam Liêu, khu A Liên, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 132/17 khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

429.

Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 04/4/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19, đường Thành Đông 6, khóm 008, phường Trung Thành, thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Xáng Mới A, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

430.

Trần Thị Ngọc Đào, sinh ngày 25/02/1985 tại Quảng Bình.

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 253, đường Thâm Tần, khóm 011, thôn Tần Hưng, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nữ

431.

Nguyễn Thị Thanh Thoảng, sinh ngày 13/6/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 27, đường Loan Trung, khóm 020, phường Loan Thắng, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 6, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

432.

Trần Thị Dung Em, sinh ngày 14/4/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 37, đường Bảo Thu, khóm 003, phường Hậu Hồ, khu Tân Ốc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

433.

Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 12/9/1975 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 38, đường Từ Sơn, khóm 012, phường Quảng Phú, khu Hậu Lý, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quyết Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

434.

Hoàng Thị Út, sinh ngày 24/4/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 367, đoạn 7, đại lộ Tân Bắc, khóm 029, phường Sang Phượng, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

435.

Bùi Thị Thủy, sinh ngày 02/01/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 137, đoạn 2, đường Tân Sinh Bắc, khóm 018, phường Tân Sinh, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm An Hồ, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

436.

Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 13/9/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 4-21, ngõ 17, đường Dân Quyền 1, khóm 014, phường Trúc Vi, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

437.

Nguyễn Thị Mây, sinh ngày 30/12/1973 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 211, đoạn 3, đường Long Sơn, khóm 008, phường Sơn Giai, thị trấn Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Giới tính: Nữ

438.

Nguyên Bích Tiền, sinh ngày 06/9/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19, ngách 4, ngõ 371, đường Khê Đông, khóm 013, phường Khê Đông, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

439.

Nguyên Thị Thúy, sinh ngày 04/02/1990 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 66-3, ngõ 1352, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 007, phường Thương Đức, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

440.

Voòng Tuyết Phương, sinh ngày 06/6/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 70, đường Long Tuyền 3, khóm 015, phường Long Tường, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thái Hòa 2, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

441.

Phan Trần Thị Sương, sinh ngày 05/12/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 56, ngách 19, ngõ 142, đoạn 2, đường Hưng Nam, khóm 027, phường Nội Nam, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

442.

Bùi Thị Lương, sinh ngày 15/5/1987 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 2, số 85, đường Thanh Sơn 3, khóm 015, phường Vĩnh Bình, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

443.

Lâm Thị Tú Quyên, sinh ngày 01/8/1994 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 81, Trạch Cước Hưng, khóm 007, phường An Trạch, thành phố Mã Công, huyện Bành Hồ

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Giá Tiểu, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

444.

Trần Văn An, sinh ngày 14/4/2000 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 209, đoạn 1, đường Nghĩa Thành, khóm 005, thôn Thái Hòa, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đại Hóa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nam

445.

Phạm Thị Thanh Thảo, sinh ngày 18/10/2002 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 207, đường Vĩnh Ái, khóm 012, phường Vĩnh Vinh, thị trấn Tô Úc, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu dân cư Quý Kim, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

446.

Bùi Thị Mai Hương, sinh ngày 05/6/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 579 đường Tân Sinh Nam, khóm 010 phường Hạng Khẩu, khu Ma Đậu, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 15 B87 khu B1, phường Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

447.

Nguyễn Thị Miền, sinh ngày 20/02/1995 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 17 ngõ 5 đường Thanh Phong, khóm 023, phường Sơn Đỉnh, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Giới tính: Nữ

448.

Đỗ Thị Lan, sinh ngày 15/11/1973 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Số 38, đường Lâm Sâm, khóm 021, phường Nghi Hưng, quận Tích Chỉ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, Yên Bái

Giới tính: Nữ

449.

Lê Thị Ngọc Hương, sinh ngày 16/4/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 57 ngõ 46 đường Tự Cường 1, khóm 053, phường Thảo Nam, khu Ngô Thê, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Bình, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

450.

Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 01/11/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 43, ngõ Tân Hưng, khóm 008, thôn Tân Thố, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Giới tính: Nữ

451.

Nguyễn Thị Hánh, sinh ngày 26/8/1973 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Cách khu nhà Container 100m về phía trước, số 17 ngõ 180, đoạn 3 đường Thế Hiền, khóm 003, phường Hồng Ngõa, khu Tây, thành phố Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

452.

Hồ Nhục Pếnh, sinh ngày 09/5/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 34 ngõ Trung Nam, khóm 003 phường Ngoại Trúc, thị Trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

453.

Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 10/5/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3 số 68 ngõ 422, đường Dân Tộc, khóm 011, phường Thủy Hà, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tân Hội Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

454.

Hồ Sẩm Lầy, sinh ngày 27/01/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 206 đường Đại Đồng, khóm 017, phường Đại Đồng, khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phố 4 ấp 4 xã Phú Vinh, huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

455.

Trần Thị Mộng Lan, sinh ngày 16/12/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 5 ngõ 41 đường Tiến Sỹ, khóm 003, phường Tiến Sỹ thành phố Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 207/42 tổ 13 đường Trần Bình Trọng, phường 3 quận 5 TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

456.

Nguyễn Thị Thùy Hương, sinh ngày 25/10/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 650 đường Dụ Nông, khóm 002, phường Nam Thánh, khu Đông, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Tây 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

457.

Ngô Thị Tuyết Mai, sinh ngày 28/01/1985 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5, đường Bắc Thế, khóm 009, phường Hạ Khanh, khu Phan Lộ, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hiệp Hưng, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, An Giang

Giới tính: Nữ

458.

Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 26/5/1994 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 247 đường Văn Đông, khóm 004, phường Văn Sơn, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Hiệp, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, An Giang

Giới tính: Nữ

459.

Phạm Thị Ngân, sinh ngày 25/10/1980 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 61, đường Tự Do, khóm 005, phường Nhị Giáp, khu Lục Giáp, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 289, 2A Tân Thuận, H Châu Thành, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

460.

Bùi Thị Thúy Kiều, sinh ngày 04/8/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 29 ngõ 428, đường Phúc Đức, khóm 023, phường Long Đức, thị trấn Tô Ao, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 7B2, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

461.

Chống Ửng Mùi, sinh ngày 25/6/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 372 đoạn 2, đường Kỳ Giáp, khóm 008, phường Viên Phú, khu Kỳ Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 23/2 khu 4, ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

462.

Lê Thị Thảo, sinh ngày 23/9/1969 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 238 đường Trường An, khóm 001, phường Thành Công, khu Lô Châu, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 6, ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi

Giới tính: Nữ

463.

Trần Thị Kết, sinh ngày 02/12/1961 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 5-3, số 62, ngõ 58, đường Trung Hoa, khóm 002, phường Thành Công, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

464.

Thạch Thị Thuyền, sinh ngày 01/01/1988 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 4 đường Trúc Điền, khóm 007, phường Hương Điền, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Biển Tây B xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

465.

Phạm Thị Hồng Lam, sinh ngày 19/8/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7 ngách 124 ngõ 2 đường Đôn Hòa, khóm 009, phường Trung Hưng, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

466.

Dương Thị Như Quỳnh, sinh ngày 23/5/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 62 ngõ 395 đoạn 3 đường Quang Minh, khóm 011, phường Uông Viên, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

467.

Bùi Thị Mai, sinh ngày 03/8/1980 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 2-2 số 348, đường Sùng Đức, khóm 019, phường Tân Quang, khu Tả Doanh, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

468.

Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 01/12/1968 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 65, đường Tín Quốc, khóm 019, phường Bản An, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nữ

469.

Nguyễn Thị Tố Mai, sinh ngày 29/6/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 11-1, số 526, đoạn 1 đường Dân Sinh Bắc, khóm 010, phường Nam Thượng, khu Qui Sơn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú, An Giang

Giới tính: Nữ

470.

Lê Thị Mộng Thùy, sinh ngày 09/01/1984 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 7 số 16 ngõ 255 đoạn 2 đường Trung Sơn, khóm 008, phường Cựu Thành khu Bát Lý, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đồng Điền, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

471.

Nguyễn Thị Kiều Diễm, sinh ngày 25/12/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1055 đường Hậu Xương, khóm 021, phường Kiến Xương, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 2 ấp Thuận Thới, xã Thuận An, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

472.

Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 01/01/1972 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 4-1 số 217, đường Phục Quốc 2, khóm 007, phường Phục Hoa, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhà Đài B, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

473.

Nguyễn Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 02/8/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 24, đường Nam Nha, khóm 024, phường Minh Chính, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

474.

Vỏ Thị Hoài Thương, sinh ngày 31/7/1995 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 109 đường Trấn Đông nhất, khóm 001, phường Trấn Vinh, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: khu vực 1, khóm 4, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

475.

Trần Thị Ngân, sinh ngày 04/8/1977 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 37 đường Vũ Lạc, khóm 016, thôn Gia Đông, xã Lý Cảng, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

476.

Bùi Thị Hồng Hải, sinh ngày 02/11/1988 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 64, đường Quốc Quang, khóm 015, phường Hậu Thị, khu Quy Nhân, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

477.

Trần Thị Thoại Mỹ, sinh ngày 14/5/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 55, khóm 003, thôn Nhân Ái, xã Nam Can, huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đá Nổi A, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

478.

Hồng Kim Loan, sinh ngày 24/01/1979 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Lầu 3-12 số 53, đường Quốc Thịnh 6, khóm 027, phường Quốc Thịnh, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Long Xuyên, huyện Bến Cát, Bình Dương

Giới tính: Nữ

479.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 24/10/1991 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 7, ngách 67, ngõ 304, đường Đồ Thành, khóm 023, phường Thụy Thành, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 91, Nguyễn Thái Học, ấp Châu Thành Tt Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

480.

Võ Thị Tím, sinh ngày 11/6/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 68-4 ngõ 61, đường Tín Trung, khóm 010, phường Gia Hưng, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thạnh Phước 1, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

481.

Trương Thị Kiều, sinh ngày 01/7/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 101-7-1, ngõ An Trú, khóm 011, phường Từ Ái, khu Kỳ Tân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: A1/36B khu phố 1, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

482.

Võ Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 07/8/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5-3 đường Khảm Cước, khóm 001, phường Đỉnh Khê, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

483.

Nguyễn Thị Kim Liên, sinh ngày 02/7/1987 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 204 Nam Hóa, khóm 010, phường Nam Hóa, khu Nam Hóa, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Sơn 3, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

484.

Lê Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 15/8/1990 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 57-1 đường Trấn Xương, khóm 018, phường Trấn Vinh, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hoằng Hòa, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

485.

Trần Ngọc Phước, sinh ngày 10/10/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 733 đường Đầu Kiều, khóm 017, thôn Hưng Nam, xã Dân Hùng, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 95/91/11 Bà Hom, An Lạc, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

486.

Trần Thị Tuyết Anh, sinh ngày 07/11/1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 18-5 số 6 đoạn 2 đường Đại Hưng Tây, khóm 010, phường Trung Ninh, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

487.

Bùi Thị Thùy Dung, sinh ngày 24/4/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 6-3 ngõ 155 đường Trung Chính, khóm 016 phường Văn Minh, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mai Hương, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

488.

Bùi Tống Ngọc Minh, sinh ngày 20/12/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 29-2 đường Tự Trị, khóm 014, phường Tự Cường, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 128/1A Lê Văn Thọ, phường 11 quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

489.

Huỳnh Mỹ Duyên, sinh ngày 16/11/1996 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 98 đường Phúc Thọ, khóm 017, phường Thụ Lâm, khu Quan Âm, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 180 khu 5 ấp 6 xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

490.

Tăng Ngô Văn, sinh ngày 30/10/2003 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7 đường Văn Hóa, khóm 022, phường Trung Hưng, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 221 Tuy Ly Vương, phường 12 quận 8 TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

491.

Nguyễn Thị Hồng Dung, sinh ngày 17/01/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: số 2, ngách 5, ngõ 304, đoạn 3 đường Hưng Long, khóm 026 phường Hưng Đức, khu Văn Sơn thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 172, ấp 3, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

492.

Trần Nữ Minh Trang, sinh ngày 01/01/1990 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 33, ngõ 155, đường Trung Chính, khóm19, phường Quan âm, khu Quan âm, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận

Giới tính: Nữ

493.

Phan Thị Thắm, sinh ngày 22/01/1983 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 15 ngõ 18 đường Trung Hưng, khóm 001, phường Vương Thành, khu An Bình, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 249A đường Cà Dâm, phường 8 thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

494.

Ngô Thị Bích, sinh ngày 10/5/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 171 đoạn 5 đường An Hòa, khóm 010 phường Châu Bắc, khu An Nam, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 34 khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, An Giang

Giới tính: Nữ

495.

Bùi Thị Minh Thư, sinh ngày 20/10/1996 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 185, đường Khê Châu, khóm 010, phường Quy Khả, khu Đại An, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Thanh, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

496.

Nguyễn Thị Lỡ, sinh ngày 11/11/1964 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 9-1 ngõ 213 đường Nhân Hòa, khóm 031, phường Quốc Quang, khu Nam, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

497.

Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh ngày 05/8/1982 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 71-1 đường Điền Liêu, khóm 007, phường Điền Liêu, thành phố Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: F1/1D ấp 6 xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

498.

Võ Thị Kim Phí, sinh ngày 15/12/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6 đường Hạ Hồ, khóm 011, thôn Đông Hưng, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến, thị xã Vinh Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

499.

Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 59-13 đường Phú Dương, khóm 004, phường Uông Tử, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

500.

Trần Thị Ba, sinh ngày 22/8/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 153-01 đường Phong Cốc, khóm 001, phường Phong Cốc, khu Vụ Phong, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

501.

Phạm Thị Cẩm Tú, sinh ngày 22/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 15 số 949 đường Cửu Như 4 khóm 039 phường Trung Chính, khu Cổ Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Thắng A xã Đông Bình, huyện Thới Lai, tỉnh Cần Thơ

Giới tính: Nữ

502.

Đinh Thị Chung, sinh ngày 18/02/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, đường Văn Thất 2, khóm 026, phường Đại Hoa, khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

503.

Lý Thị Hồng Thu, sinh ngày 11/3/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, đường Loan Tử Phố, khóm 007, thôn Đỉnh Ấp, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

504.

Nguyễn Thị Mỹ Hằng, sinh ngày 21/8/1977 tại Bình Thuận.

Hiện trú tại: Số 448 đường Bác Ái, khóm 049, phường Trúc Nhân, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

Giới tính: Nữ

505.

Phạm Thị Huệ, sinh ngày 20/5/1976 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 107, ngõ 90 đường Dân Sinh, khóm 010, phường Ma Liêu, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thành Đông, xã Thành Long, huyện Châu Thành, Tây Ninh

Giới tính: Nữ

506.

Nguyễn Thị Giàu, sinh ngày 21/9/1996 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 44, đường Hòa Bình, khóm 015, phường Đông Xương, khu Kỳ Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

507.

Đinh Thị Thành, sinh ngày 02/10/1995 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 5, đường Đại Hạ, khóm 007, phường Dân Hữu, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

508.

Nguyễn Thị Diễm, sinh ngày 01/01/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 87 ngách 79 ngõ 290 đường Trung Sơn Đông, khóm 021, phường Phụng Đông, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

509.

Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 11/7/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 26 đường Đỉnh Tiên Sơn, khóm 003, thôn Tiên Sơn, xã Thủy Lâm huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hưng Thới 1, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

510.

Nguyễn Thị Thúy Ngọc, sinh ngày 09/7/1977 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số đường Viên Bối khóm 002, thôn Viên Bối, xã Bạch Sa, huyện Bành Hồ

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

511.

Hoàng Ngọc Tuấn, sinh ngày 05/3/2002 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 449 đường Kiến Quốc 3, khóm 001, phường Thiên Tuế, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 4, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

512.

Nguyễn Hồng Cẩm, sinh ngày 18/4/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 162 đường Trung Chính Đông, khóm 001, thôn Lâm Bắc, xã Lâm Nội, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Phong, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

513.

Lê Thị Bích Thuận, sinh ngày 11/01/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 60, ngõ 31 đường Trung Tân, khóm 007, thôn Lộc Dã, xã Lộc Dã, huyện Đài Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phương Quới A, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

514.

Trần Thị Kim Mai, sinh ngày 09/9/1995 tại Cần Thơ

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đông Mỹ, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 155, đoạn 1 đường Phú Đỉnh, khóm 004, phường Phú Liêu, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

515.

Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 30/8/1990 tại Hồng Kông.

Hiện trú tại: Số 35 đường Đông Dương, khóm 002, phường Đường Hữu, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu 3, phường Nam Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

516.

Cún Chạc Phắn, sinh ngày 11/12/1994 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 71, đường Nghĩa Dân, khóm 011, thôn Tân Long, xã Phòng Liêu, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Hải Ninh, Bắc Ninh, Bình Thuận

Giới tính: Nữ

517.

Mạc Thị Cẩm Hường, sinh ngày 12/8/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 61-6 đường Trung Sơn, khóm 019, thôn Bản Phúc, xã Lưu Cầu, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

518.

Phạm Thị Tuyết Hồng, sinh ngày 27/10/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 151-1 đường Thắng Lợi, khóm 033, thôn Trúc Lâm, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Phong, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

519.

Trần Quang Phương, sinh ngày 13/3/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 21 ngõ Nam Thất, đường Hồng Nghị, khóm 002, phường Hồng Nghị, khu Nam Tử, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 10C ngõ Hòa Bình 3 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giới tính: Nam

520.

Trương Cẩm Tiên, sinh ngày 10/10/1993 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 28, đường Tín Nghĩa Bắc, khóm 015, phường Hứa Thố, khu Quy Nhân, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 8, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

521.

Huỳnh Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/7/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 9-2, số 9, ngõ 121 đường Công Chuyên, khóm 004, phường Tân Cát, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

522.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh ngày 03/5/1976 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 26 ngõ 62 đoạn 2 đường Trung Bình, khóm 012 thôn Trường Lĩnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hiệp Tân Mỹ Hiệp Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang

Giới tính: Nữ

523.

Phạm Thu Phương, sinh ngày 20/9/2001 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 6, ngách 76, ngõ 176 đoạn Tam Lâm, đường Phú Hoa, khóm 007, phường Tam Lâm, khu Long Đàm, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội

Giới tính: Nữ

524.

Nguyễn Thị Mộng Thắm, sinh ngày 25/5/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1-6 ngõ 1, đường Văn Tiến, khóm 038 phường Điểu Tùng, khu Điểu Tùng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

525.

Lê Thị Thu Hằng, sinh ngày 10/02/1972 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 750 đoạn 1 đường Tân Hải, khóm 018, phường Kỳ Lâu, khu Gia Định, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

526.

Bùi Thị Mai, sinh ngày 11/10/1966 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 24-1 đường Hậu Doanh, khóm 002, phường Doanh Tây, khu Tây Cảng, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Giới tính: Nữ

527.

Nguyễn Thị Mỹ Ngân, sinh ngày 08/9/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 59 đường Tín Nghĩa, khóm 012, phường Chủ Mục, thành phố Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

528.

Phạm Quỳnh Anh, sinh ngày 10/11/2000 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 134 đường Tân Hưng, khóm 011, thôn Kim Hưng, xã Tú Thủy, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

529.

Trần Thị Hồng Thu, sinh ngày 10/6/2000 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 195-17 đường Nghĩa Hòa, khóm 013, phường Nghĩa Hòa, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Hòa A, xã Đông Thuận, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

530.

Nguyễn Thị Hân, sinh ngày 04/4/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2 số 6 ngõ 66 đường Bảo Khang, khóm 030, phường Nam Dương, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 8, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ

Giới tính: Nữ

531.

Phan Thanh Kim Anh, sinh ngày 12/01/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 13, số 315-21, đường Phụng Lâm 3, khóm 007, phường Hội Xã, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 129B Hai Bà Trưng, Phước Hiệp, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

532.

Hồ Thị Hồng Đào, sinh ngày 24/12/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 115-32 đường Trấn Hải, khóm 016, phường Trấn Hải, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

533.

Cao Thị Trúc Linh, sinh ngày 15/11/1990 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 7 ngõ 713 đường Đồ Thành, khóm 015, phường Kim Thành, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 279/9B ấp 9, xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

534.

Trần Cún Lìn, sinh ngày 06/12/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 235 đường Dân Tộc, khóm 002, thôn Tân Điền, xã Lân Lạc, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 4 xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

535.

Phạm Thị Ngọc Phượng, sinh ngày 16/02/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 36, ngõ 426, đường An Bắc, khóm 016, phường Vương Thành, khu An Bình, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thới, xã Tân Thạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

536.

Nguyễn Ngọc Út, sinh ngày 19/5/1990 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 37 đường Thập Nãi, khóm 004, phường Thập Nãi, khu Thiện Hóa, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 18, xã Phong Tân, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

537.

Trần Thị Minh Hà, sinh ngày 21/3/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 75 đường Nguyệt Tân, khóm 005, phường Kiều Nam, khu Diêm Thủy, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 6, ấp Tam Tân, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi

Giới tính: Nữ

538.

Lê Thị Phương, sinh ngày 17/6/1983 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 116, ngõ 245 đường Kiến Hưng, khóm 017, phường Kiến Hưng, khu Thái Bình, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

539.

Lê Nữ Kiều Oanh, sinh ngày 04/3/1988 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 1010 đường Bích Sơn, khóm 017, phường Bích Phong, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Giới tính: Nữ

540.

Nguyễn Kim Thoa, sinh ngày 04/7/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 455-40 đường Liễu Doanh, khóm 007, phường Đông Thăng, khu Liễu Doanh, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 78/31/3 Lê Đình Cẩn, khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

Giới tính: Nữ

541.

Trần Kim My, sinh ngày 15/01/1990 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 17, ngõ 57, đường Trung Ương, phường Trung Sơn, khu Bắc, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhà Máy B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

Giới tính: Nữ

542.

Sỳ Cỏng Mùi, sinh ngày 20/01/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 36-97 đường Thái Bảo, khóm 015, phường Thái Bảo, thành phố Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thủy, xã Bàu Sen, Long Khánh, Đồng Nai

Giới tính: Nữ

543.

Sỳ Lũy Múi, sinh ngày 01/10/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 17-1 đường Trực Tử Trạch, khóm 018, thôn Đồng Nhân, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thủy, xã Bàu Sen, Long Khánh, Đồng Nai

Giới tính: Nữ

544.

Lê Thị Hằng, sinh ngày 02/02/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2-1, số 37, đường Thiện Chí, khóm 020, phường Thiện Mỹ, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 11 xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

545.

Phan Thị Anh Lan, sinh ngày 22/12/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 177, đường Lan Châu, khóm 021, phường Đàm Càn, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố 1 phường 1 thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

546.

Nguyễn Thị Biển, sinh ngày 12/12/1984 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 1-14, ngõ Hoàn Long 4, khóm 004, phường Bát Gia, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Kim Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

547.

Bùi Thị Phước, sinh ngày 18/02/1992 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 41, đường Bắc Ốc 6, khóm 060, phường Bát Quái, khu Nhân Võ, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Thạnh, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

548.

Lê Thị Bé Hạnh, sinh ngày 01/01/1993 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 244, đường Thụ Vương, khóm 001, phường Thụ Vương, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1 xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

549.

Võ Thị Lợi, sinh ngày 10/11/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 52-5 đường Lâm Vĩ, khóm 005, thôn Lâm Mỹ, xã Tiều Khê, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

550.

Thóng Mỹ Vằn, sinh ngày 16/01/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 10, số 1, đường Công Hiệp, khóm 014, phường Trung Chính, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng.

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thuận Hòa xã Sông Thao, huyện Trảng Bom

Giới tính: Nữ

551.

Đặng Thị Lắm, sinh ngày 06/3/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 452, đường Quang Phục, khóm 009, phường Trường An, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2A xã Tân Hòa, huyện Châu Thành, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

552.

Nguyễn Thị Út Nguyên, sinh ngày 13/02/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5, đường HạngVĩ, khóm 001, phường Lưu Cầu, khu Đại Liêu, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 502 ấp Trường Lợi xã Trường Thành, huyện Thới Lai, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

553.

Nguyễn Ngọc Hân, sinh ngày 09/9/1995 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 87, đường Thắng Lợi 12, khóm 026, phường Cam Giá, khu Đàm Tử, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Sung, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

554.

Trịnh Bích Thảo, sinh ngày 16/9/1993 tại Kiên Giang.

Hiện trú tại: Lầu 4 số 397 đoạn 1 đường Hưng Long, khóm 021, phường Đấu Luân, thành phố Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 164/6 Nguyễn Trung Trực, Vĩnh Bảo, Rạch Giá, Kiên Giang

Giới tính: Nữ

555.

Phạm Thị Thúy, sinh ngày 02/12/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4 số 32 đường Tín Quang, khóm 009, phường Tín Quang, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Trung, Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh

Giới tính: Nữ

556.

Lê Thị Tý, sinh ngày 03/02/1992 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 260-6 đường Tân Hưng, khóm 011, phường Tân Cảng, khu Vĩnh An, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 12 khóm 007, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, An Giang

Giới tính: Nữ

557.

Trần Thị Sen, sinh ngày 05/10/1972 tại Nam Định.

Hiện trú tại: Số 34 ngõ 90 đường Trung Hiếu, khóm 015, phường Tam Điều, thành phố Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Kim Thái huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Giới tính: Nữ

558.

Lữ Tôn Nguyên, sinh ngày 06/5/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 86 ngõ Bắc đường Quý Thủy, khóm 014, thôn Quý Tân, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lân

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 320A Hồng Bàng, phường 15 quận 05 TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

559.

Đỗ Thị Thu, sinh ngày 01/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 77 đường Tân Sinh, khóm 027, phường Đại Viên, khu Đại Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

560.

Bùi Thị Hằng, sinh ngày 30/7/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 32, đường Thanh Thủy, khóm 11, phường Đồng Vinh, thị trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 1 thôn Đại Lộc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

561.

Nguyễn Thị Thiêu, sinh ngày 05/8/1982 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 27, ngõ 472, đường Công Dụ, khóm 009, phường Bắc Hưng, thành phố Bình Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Hòa, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

562.

Phan Thị Hoài, sinh ngày 08/4/1976 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Số 7, ngách 17, ngõ 66, đường Hoàn Nam, khóm 020, phường Phục Hưng, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 3 xã Cổ Nghĩa, huyện lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Giới tính: Nữ

563.

Lê Thị Diễn, sinh ngày 02/7/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 37, đường Nhị Hồ, khóm 002, thôn Hồ Tây, xã Viên Sơn, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Trạch, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

564.

Nguyễn Thị Kim Quyến, sinh ngày 07/01/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3-1, số 179, đường Trường Vinh, khóm 015, phường Chính Nghĩa, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Trung Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

565.

Ngô Thị Hoàng Hà, sinh ngày 08/02/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 5, đường Lợi Trạch Đông, khóm 012, thôn Lợi Trạch, xã Ngũ Kết, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

566.

Vương Ngọc Trân, sinh ngày 15/02/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 39-1, ngách 3, ngõ 138, phố Trường An, khóm 008, phường Hải Sơn, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 5/36A Huỳnh Mẫn Đạt, phường 5, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

567.

Trần Mỹ Út, sinh ngày 12/6/1992 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 3, số 22, ngách 11, ngõ 168, đường Trung Hòa, khóm 033, phường Hòa Khánh, khu Trung Sơn, thành phố Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Sậy Niếu B, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

568.

Nguyễn Thị Kiều My, sinh ngày 15/5/1995 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 46, ngõ 148, đường Chính Nghĩa, khóm 003, phường Bắc Quí, khu Bình Trấn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Bình, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

569.

Lê Thị Chúc Linh, sinh ngày 18/5/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 273, phố Đinh Nội, khóm 029, phường Đinh Tường, khu Noãn Noãn, thành phố Cơ Long

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Tiền, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

570.

Nguyễn Thị Lâm, sinh ngày 06/3/1971 tại Thái Nguyên.

Hiện trú tại: Số 260, ngõ 420, đoạn 1, đường Nghĩa Dân, khóm 017, phường Can Khang, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

571.

Trần Thị Chinh, sinh ngày 01/4/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 12-6, Âm Đàm, khóm 009, phường Đông Quang, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Suối Dộp, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

572.

Đỗ Thị Sương, sinh ngày 27/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 3, số 17, ngách 5, ngõ 45, đường Dân Sinh Tây, khóm 002, phường Tập Anh, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 112A, ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

573.

Nguyễn Thị Y Bình, sinh ngày 30/8/1994 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 95, đường Vĩnh Lạc, khóm 022, phường Trung Hòa, khu Tân Trang, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

574.

Đỗ Thị Tươi, sinh ngày 02/3/1974 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 902, đường Sân Sân, khóm 014, phường Đông Lưu, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

575.

Lưu Thị Hà, sinh ngày 14/9/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 100, đường Hồ Lô, khóm 024, phường Phú Quang, khu Sĩ Lâm, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Nghĩa Phương, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

576.

Nguyễn Thị Hồng Đào, sinh ngày 26/9/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 65-1, đường Dân Đức, khóm 033, phường Vinh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

577.

Lưu Ý Lương, sinh ngày 06/12/1992 tại Quảng Bình.

Hiện trú tại: Số 7, đường Tự Cường, khóm 019, phường Đại Trang, thị trấn Hậu Long, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Giới tính: Nữ

578.

Nguyễn Thị Đào, sinh ngày 15/6/1993 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 6, đoạn 1, đường Trung Hòa, khóm 006, phường Vĩnh Nguyên, khu Tân Xã, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Sơn, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

579.

Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh ngày 12/8/1976 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 87, ngõ 22, đường Đông Thế, khóm 022, phường Tây An, quận Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 248/1 ấp An Phú Đông, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

580.

Hà Huệ Hưng, sinh ngày 20/3/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 16, ngách 2, ngõ 359, đường Phúc Cẩm, khóm 015, phường Đông Vinh, khu Tùng Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 49/28 Âu Cơ, phường 14, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

581.

Huỳnh Thị Hồng Y, sinh ngày 24/02/1992 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 4-2, số 8, ngõ 315, đường Đại Đồng, khóm 019, phường Bắc Hưng, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

582.

Mai Thị Hoàng Oanh, sinh ngày 02/10/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 11-9, đường Phúc Tinh 7, khóm 028, phường Hạnh Phúc, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 38/1 ấp Khu Phố, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

583.

Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 12/12/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 285-20, thôn Trung Luân, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 1, xã Tà Lài, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

584.

Tằng Tùng Phương, sinh ngày 22/10/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 23, đường Bác Cổ, khóm 015, thôn Quảng Thịnh, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 42, phố 4, ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

585.

Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 20/12/1981 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 23, Thúy Tử Vĩ, khóm 010, thôn Du Dân, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Giới tính: Nữ

586.

Nguyễn Thị Thơm, sinh ngày 16/01/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, ngách 15, ngõ 299, đường Trung Sơn, khóm 020, phường Ca Sơn, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Cầu, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

587.

Lâm Tố Phương, sinh ngày 20/6/1969 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 235, đường Đức Đông, khóm 027, phường Đại Trí, khu Đông, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Lô 16, Hưng Phú, phường 10, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

588.

Lâm Thị Mỹ Trinh, sinh ngày 29/10/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 399, đoạn 5, đường Sa Điền, khóm 001, phường Long Tuyền, khu Long Tỉnh, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: K3/111B, ấp Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

589.

Làu Mỹ Yến, sinh ngày 15/3/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 87-1, Hạ Nhiếp Tứ Liêu, khóm 006, thôn Hạ Nhiếp, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 6, khu phố 7, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

590.

Tất Ngọc Mai, sinh ngày 30/7/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 58, đường Hạ Hồ, khóm 001, thôn Thiên Sơn, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

Giới tính: Nữ

591.

Ngô Thị Thúy, sinh ngày 26/3/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 8, số 186, đường Trung Sơn, khóm 012, phường Oanh Sơn, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

592.

Đặng Kim Lan, sinh ngày 04/4/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 1, đường Phố Thái, khóm 010, thôn Nam Cảng, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thông 2, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

593.

Bùi Thị Diễm Quyên, sinh ngày 10/9/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 70, ngách 58, ngõ 991, đường Hòa Bình, khóm 020, phường Đại Nam, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 121, khu vực 1, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

594.

Lê Thị Ngọc, sinh ngày 25/9/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 34, ngõ 244, đường Chính Nghĩa Bắc, khóm 001, phường Tự Cường, khu Tam Trùng, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Giữa, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

595.

Nghiêm Trân Lệ, sinh ngày 10/6/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 28, ngõ 79, phố Long Thiên, khóm 018, phường Tam Hòa, khu Đại Nhã, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 72 Tân Hưng, phường 13, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

596.

Lê Thị Cẩm Hường, sinh ngày 01/5/1993 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Phòng 201, số 13-1, đường Hưng An, khóm 016, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Minh, xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

597.

Lâm Ngọc Hoa, sinh ngày 14/8/1993 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 44, phố Trúc Vi, khóm 004, phường Trúc Vi, khu Đại Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 528/5N Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

598.

Nguyễn Thị Kiều Trí, sinh ngày 22/6/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39, ngách 1, ngõ 623, đường Dũng Quang, khóm 021, phường Thánh Đức, khu Long Đàm, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

599.

Nguyễn Thị Nhân, sinh ngày 06/01/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 3, ngách 10, ngõ 94, đường Hợp Giang, khóm 010, phường Chu Phức, khu Trung Sơn, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Rẩy, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

600.

Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 01/01/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngách 24, ngõ 200 đường Vĩnh Cát, khóm 004, phường Ngũ Toàn, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhơn Thuận 1, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

601.

Trần Thị Bằng, sinh ngày 30/11/2010 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 15-9, số 31, đoạn I, đường Nam Sơn, khóm 006, phường Ngõa Diều, khu Lô Trúc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Trừng Xá, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

602.

Thòng A Mùi, sinh ngày 10/3/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 17-2, số 40, đoạn 3, phố Bảo An, khóm 005, phường Tam Đa, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

603.

Lê Thị Kiều Tiên, sinh ngày 27/01/1995 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 18, phố Nhân Ái, khóm 002, phường Đại Trúc, khu Lô Trúc, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Giá Tiểu, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

604.

Nguyễn Thị Thu Nhã, sinh ngày 02/3/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 16-2, ngõ 476, đường Luân Mỹ, khóm 005, phường Nam Mỹ, thành phố Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

605.

Tằng Cấm Lìn, sinh ngày 31/8/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 8, ngách 49, ngõ 119, đường Đông Hồ, khóm 008, phường Đông Hồ, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 53, phố 3, ấp 3, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

606.

Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 03/12/1989 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 2-29, ngách 35, ngõ 255, đường Tự Cường, khóm 031, phường Chính Cường, khu Vĩnh Khang, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đội 2, xóm Chùa, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

607.

Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 08/3/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 307, đường Trung Chính, khóm 022, phường Bách Nhẫn, khu Tân Điếm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

608.

Nguyễn Phúc Lệ, sinh ngày 01/01/1979 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 4, số 183, đoạn 4, đường Đàm Kim, khóm 006, phường Hưng Nhân, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 133/8 ấp Sơn Lân, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Giới tính: Nữ

609.

Lê Bảo Khanh, sinh ngày 27/4/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 306, đường Trung Sơn, khóm 010, phường Mỹ Điền, khu Kim Sơn, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 20/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

610.

Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 01/9/1981 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 20, thôn Vạn Phúc Tân, khóm 024, phường Sơn Giai, xã Trúc Nam, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

611.

Hỷ Phùng Chắn, sinh ngày 20/7/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 368, đoạn 3, đường Đạm Kim, khóm 015, phường Nghĩa Sơn, khu Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 90, phố 2, ấp 1, xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

612.

Tsằn Nhộc Lềnh, sinh ngày 14/10/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 23, ngách 8, ngõ Đỉnh Hảo, đoạn I, đường Vạn Thọ, khóm 010, phường Long Hoa, khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 951/108 Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

613.

Nguyễn Xuân Thảo, sinh ngày 31/7/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 45, đường Thụ Nhân, khóm 009, phường Thụ Đức, khu Thụ Lâm, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 197/49 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

614.

Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 02/10/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 4, số 80, đường Tân Sinh 3, khóm 007, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

615.

Lê Thị Ngọc Xuyến, sinh ngày 09/4/1994 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 250, đoạn 2, đường Trung Ương, khóm 008, thôn Cát Tường, xã Trang Vi, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Lộc, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

616.

Phún Cỏn Sìn, sinh ngày 12/01/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 20-11, đường Thành Công, khóm 006, thôn Tiểu Tây, xã Trúc Đường, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 60/1 đường 14A khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

617.

Phạm Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 07/3/1994 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 86, phố Trường Xuân, khóm 017, phường Tân Trang, khu Đông, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Khương, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

618.

Ngô Thị Thùy, sinh ngày 04/02/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 95, đường Hòa Mục, khóm 008, thôn Đông Thành, xã Đông Sơn, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

619.

Trần Thị Phượng, sinh ngày 19/6/1996 tại Campuchia

Hiện trú tại: Số 199, đường Trung Chính, khóm 007, phường Trường Mỹ, khu Đào Viên, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bến Nôm I, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

620.

Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 28/3/1994 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Lầu 5, số 8, ngách 5, ngõ 112, đoạn 1, đường Bắc Thâm, khóm 027, phường Thổ Khế, khu Thâm Khanh, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Giới tính: Nữ

621.

Trương Thị Hồng Oanh, sinh ngày 14/11/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 76, phố Khai Long, khóm 010, phường Vĩnh Phong, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

622.

Nguyễn Thị Dương, sinh ngày 10/10/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 64, đường Cảnh Tân, khóm 012, phường Chương Hòa, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

623.

Phạm Thị Kim Hằng, sinh ngày 02/8/1995 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 56, đường Viên Đông, khóm 010, phường Viên Lâm, khu Đại Khê, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

624.

Phan Thị Sáu, sinh ngày 06/4/1986 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 13, ngách 2, ngõ 38, đường Dục Tài, khóm 008, phường Loan Lí, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Giới tính: Nữ

625.

Nguyễn Thanh Ngân, sinh ngày 05/4/2007 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 97, Minh Lệ, khóm 018, thôn Lộc Bắc, xã Nguyên Trường, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Đông Sơn I, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

626.

Lê Tất Thắng, sinh ngày 20/5/2000 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 682, đường Trung Sơn, khóm 024, phường Xã Khẩu, khu Thần Cương, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Vũ Xá, xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

627.

Nguyễn Văn Long, sinh ngày 10/4/2000 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 11-20, Nam Thế Sơn, khóm 001, phường Nam Cảng, xã Hậu Long, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Giới tính: Nam

628.

Nguyễn Huỳnh Quang Huy, sinh ngày 17/4/2000 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 31, phố Quốc Thái, khóm 006, thôn Phụng Sơn, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 5, xã Sa Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nam

629.

Huỳnh Ngọc Hân, sinh ngày 04/02/2004 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 17, đường Trấn Chính, khóm 012, phường Nam Xã, khu Thanh Thủy, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 3610, tổ 5, ấp Thành Đức, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

630.

Lâm Tú Nhi, sinh ngày 04/6/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 6, đường Thạch Đàm Đông, khóm 013, phường Thạch Đàm, khu Cương Sơn, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

631.

Phùng Ngọc Mai, sinh ngày 20/6/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 10, số 28-11, phố Vinh An 15, khóm 012, phường Trung Sơn, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

632.

Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 25/8/1988 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 5, ngách 30, ngõ 95, đoạn 2, đường Hợp Thâm Bắc, khóm 004, phường Nội Định, khu Trung Lịch, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Giới tính: Nữ

633.

Quách Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 16/01/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 19, ngách 1, ngõ 150, đường Tín Nghĩa, khóm 018, phường Tín Nghĩa, khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

634.

Trần Quí Anh, sinh ngày 10/9/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7, ngõ Mỹ Cảng Hoành, khóm 007, thôn Mỹ Cảng, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 21/1 Khu 2, ấp Thuận An, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

635.

Trịnh Thị Kim, sinh ngày 07/11/1972 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 34, đường Thanh Hưng, khóm 003, thôn Bì Đầu, xã Đầu, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Giới tính: Nữ

636.

Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 26/6/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 18, Đại Hồ Nội, khóm 002, thôn Triều Dương, xã Tạo Kiều, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Giới tính: Nữ

637.

Trần Thị Nga, sinh ngày 03/3/1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 17, ngách 17, ngõ 34, đoạn 2, đường Văn Xương, khóm 013, phường Hoàng Khê, khu Đại Đổ, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

638.

Phạm Thị Trang, sinh ngày 12/01/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 95-8, Pha Tử Đầu, khóm 006, thôn Pha Đầu, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Thượng Đồng, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

639.

Dường Mỹ Khềnh, sinh ngày 12/11/1987 tại Bình Thuận.

Hiện trú tại: Số 85-4 phố Nam Viên, khóm 011, phường Hợp Hưng, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

640.

Nguyễn Thị Ngọc Lợi, sinh ngày 09/5/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 12-8, số 523, đường Khai Nguyên, khóm 001, phường Nguyên Bảo, khu Bắc, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 68 Chiến Thắng, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

641.

Phạm Thị Hồng Linh, sinh ngày 20/02/1982 tại Long An

Hiện trú tại: Số 38, An Định, khóm 002, phường An Định, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Giới tính: Nữ

642.

Trương Thị Mẫn, sinh ngày 15/12/1989 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 13, số 321-2, đường Trung Sơn, khóm 026, phường Ca Sơn, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Giồng Giữa B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Giới tính: Nữ

643.

Hà Thị Dung, sinh ngày 06/02/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 52, đường Đỉnh Liêu 1, khóm 003, phường Long Nguyên, khu Bát Lí, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Giới tính: Nữ

644.

Lưu Mỹ Vân, sinh ngày 26/7/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 17, ngách 5, ngõ 293, đường Phúc Đức 1, khóm 006, phường Đại Phát, khu Bát Đức, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 16/16/104 Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

645.

Đỗ Thị Thúy Hằng, sinh ngày 06/9/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18, ngách 106, ngõ 369, đường Thạch Lựu, khóm 022, phường Lựu Trung, thành phố Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 3, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

646.

Đỗ Thị Bích, sinh ngày 06/01/1991 tại Bình Thuận.

Hiện trú tại: Số 136, đường Nhân Ái, khóm 004, thôn Cửu Khoái, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Tiến Lợi, huyện Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Giới tính: Nữ

647.

Lưu Huệ Nghi, sinh ngày 08/3/1975 tại Đắk Lắk

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 225, đường Trung Hiếu, khóm 021, phường Nam Liên, khu A Liên, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 12M, Lạc Long Quân, phường Phú Trung, quận Tân Phú

Giới tính: Nữ

648.

Phạm Thu Vân, sinh ngày 24/02/1963 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngách 7, ngõ 99, đường Chương Thụ, khóm 019, phường Trung Hiếu, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 207 lô B, cư xá Hùng Vương, phường 11, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

649.

Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 05/10/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 60, đường Hổ Lâm, khóm 015, phường Tứ Dục, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

650.

Huỳnh Tú Anh, sinh ngày 30/11/1996 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 495, đường Dân Tộc, khóm 020, phường Tam Lâm, khu Long Đàm, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

651.

Ừng Ngọc Bình, sinh ngày 14/8/1993 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 7, đường Quá Tử Đông, khóm 001, thôn Nghĩa Hòa, xã Đại Hồ, huyện Miêu Lật

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Lò Than, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

652.

Lê Thị Ngọt, sinh ngày 10/11/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 213, đường Hòa Bình, khóm 018, phường Ải Đinh, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Bình, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

653.

Trần Thị Lệ Trinh, sinh ngày 14/02/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 525, đường Tùng Giang, khóm 019, phường Tùng Quang, khu Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Hòa A, phường Thới An, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

654.

Phan Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 15/11/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 66, ngõ 136, đoạn 2, đường Tây An, khóm 025, phường Ngưu Miên, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Phước, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

655.

Phạm Hoa Xuân, sinh ngày 15/02/1996 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 2, số 143, đoạn 2, đường Hưng Long, khóm 001, phường Hưng Bang, khu Văn Sơn, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 220/10, đường 14/9, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

656.

Kiên Thị Chane Thy, sinh ngày 01/3/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 3, đường Bình Tam, khóm 002, phường Thới An, thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Cós Xoài, xã Trường Thọ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Giới tính: Nữ

657.

Trần Mỹ Linh, sinh ngày 16/02/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 45, đoạn 2, đường Trí Viễn 1, khóm 017, phường Phúc Hưng, khu Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thanh Hòa I, xã Hỏa Tiến, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

658.

Đinh Kim Phượng, sinh ngày 28/10/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 8, ngách 11, ngõ 66, đường Văn Đức, khóm 014, phường Thụy Dương, khu Nội Hồ, thành phố Đài Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 52 đường số 14 B, khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

659.

Liêu Thị Cẩm Tú, sinh ngày 11/8/1995 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, đoạn 2, đường Kiến Hưng, khóm 001, thôn Kỳ Đỉnh, xã Tân Phong, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Qui Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

660.

Phạm Kiều Diễm, sinh ngày 26/5/1993 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 8-2, số 139, đường Nhân Hòa 2, khóm 009, phường Nhân Hòa, thành phố Bồ Tử, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khóm 2, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Giới tính: Nữ

661.

Lê Thanh Hương, sinh ngày 20/10/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 142, đường Thái Bình, khóm 010, thôn Trúc Lâm, xã Phấn Viên, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực Thới Mỹ, phường Thới Long, quận Ô Môn, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

662.

Trần Thị Kim Phượng, sinh ngày 02/12/1995 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngách 10, ngõ 35, đường Bảo Nhất, khóm 009, phường Bảo Trường, khu Tịch Chỉ, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Giới tính: Nữ

663.

Lê Thị Lệ, sinh ngày 10/7/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 168, đường Phong Đông, khóm 011, phường Bắc Dương, khu Phong Nguyên, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 3, thôn Kính Trực, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

664.

Trần Thị Cúc, sinh ngày 05/6/1989 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 70, đường Công Nhị, khóm 038, phường Ô Lâm, khu Long Đàm, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

665.

Trần Thị Ngọc Thu, sinh ngày 30/12/1976 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 3, đường Đại Dũng, khóm 002, phường Oanh Sơn, khu Tam Hiệp, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phước Hiệp, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Giới tính: Nữ

666.

Cổ Kiến Banh, sinh ngày 01/6/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 35, ngách 20, ngõ 265, đoạn 2, đường Đại Quan, khóm 004, phường Phúc An, Khu Bản Kiều, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Chung cư Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

667.

Nguyễn Thị Hải, sinh ngày 10/8/2005 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 9, phố Phúc An, khóm 005, phường Phụng Minh, quận Oanh Ca, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 15, Phúc Hạ, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Giới tính: Nữ

668.

Nguyễn Bảo Ngọc, sinh ngày 19/02/2012 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Tầng 5, số 8, ngách 5, ngõ 58, đường Chấn Hưng, khóm 011, phường Lĩnh Đỉnh, khu Quy Sơn, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Hảo Nội, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

669.

Lê Thị Thúy Liểu, sinh ngày 31/12/1981 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 3 số 92 đường Nhân Ái, khóm 017, phường Thủy Hà, khu Lư Châu, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạch Lợi A1 xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

670.

Võ Thị Chen Em, sinh ngày 01/7/1986 tại Kiên Giang.

Hiện trú tại: Số 114-2 ngõ 157 đường Ngũ Phòng, khóm 017, thôn Ngũ Phòng, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Minh Dũng, Minh Thuận, Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Giới tính: Nữ

671.

Dương Thị Huỳnh Mai, sinh ngày 01/01/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 113 đường Gia liên, khóm 004, phường Gia Liên, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền Cần Thơ

Giới tính: Nữ

672.

Đinh Thị Mỹ Thanh, sinh ngày 06/4/1984 tại Kiên Giang.

Hiện trú tại: Lầu 3 số 30 ngõ 214 đường Dụ Dân, khóm 009, phường Học Sĩ, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Hòa Bình, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Giới tính: Nữ

673.

Phạm Thị Quỳnh, sinh ngày 11/7/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 133-6 đường Ôn Cảng, khóm 017, thôn Ôn Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Quần Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

674.

Nguyễn Thị Ánh Hoa, sinh ngày 22/9/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 132 đường Tùng Cương, khóm 004, phường Cao Tùng, khu Tiểu Cảng, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Thạnh Hưng, xã Thành Phú, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

675.

Nguyễn Thị Bích Trăm, sinh ngày 05/6/1992 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 7 ngách 13 ngõ 305 đường Thiện Đức, khóm 022, phường Thượng Luân khu Nhân Đức, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Chòi Mòi, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

676.

Nguyễn Thị Giang, sinh ngày 25/9/1991 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 25 ngõ 1386 đoạn 2 đường Diên Bình, khóm 008, phường Cảng Nam, khu Hương Sơn, thành phố Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xuân Hương, Lạng Giang, Bắc Giang

Giới tính: Nữ

677.

Phạm Thị Đô La, sinh ngày 25/10/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 112-17 đường Tô Thố, khóm 006, phường Tô Lâm, khu An Định, thành phố Đài Nam

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp An Phú, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

Giới tính: Nữ

678.

Phạm Thị Thanh Hà, sinh ngày 28/6/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 74 đường Quận Giới, khóm 016, thôn Phú Sơn, xã Bì Nam, huyện Đài Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu vực 1, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

679.

Đặng Thị Yến, sinh ngày 16/3/1988 tại Vĩnh Phúc.

Hiện trú tại: Số 102 đường Tây An, khóm 005, phường Diện Tiền, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

680.

Nguyễn Thị Huế, sinh ngày 25/9/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 83-1 đường Văn Hóa, khóm 019, phường Phụng Hoàng, khu Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nữ

681.

Nguyễn Thị Mai, sinh ngày 29/5/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 73-17 đường Ngõa Dao, khóm 010, phường Đại Lý, khu Đại Lý, thành phố Đài Trung

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Tân Thới A, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

682.

Trần Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 08/3/1986 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 73, ngõ 366, đoạn 3 đường Ấu Sư, khóm 016, phường Cao Sơn, khu Dương Mai, thành phố Đào Viên

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Cường A, xã Phú Thanh, Huyện Phú Tân, An Giang

Giới tính: Nữ

683.

Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 09/3/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1-2, đường Thượng Long, khóm 015, thôn Ngọc Quang, xã Giai Đông, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

684.

Lê Thị Ân, sinh ngày 06/02/1991 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 2 ngõ 66, đường Tự Cường 2, khóm 021, phường Trường Sinh, khu Tiền Kim, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

685.

Trương Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 29/02/1996 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 162, đường Nhân Vũ, khóm 021, phường Sơn Lê, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

686.

Đỗ Thị Tình, sinh ngày 05/10/1973 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Số 7-22 ngõ Đông Hưng, khóm 004, phường Diên Bình, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Giới tính: Nữ

687.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền, sinh ngày 24/02/1994 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 423 đường Hoàng Hưng, khóm 002, phường Bản An, khu Tam Dân, thành phố Cao Hùng

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp 01, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Giới tính: Nữ

688.

Phù Lềnh, sinh ngày 16/11/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 18-5 đường Quang Phục, khóm 007, thôn Cựu Trang, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 20/12 khu 4 ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

Giới tính: Nữ

689.

Đoàn Thị Trúc My, sinh ngày 17/9/2003 tại Đắk Nông

Hiện trú tại: Lầu 5, số 233 đường Đông Hưng, khóm 008, phường Dân Quyền, thành phố Đầu Phần, huyện Miêu Lật, Đài Loan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Giới tính: Nữ

690.

Sên Cẩm Bình, sinh ngày 24/02/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 174, đường Phúc Đức, khóm 032, phường Ngũ Phúc, khu Phụng Sơn, thành phố Cao Hùng.

Giới tính: Nữ

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 513/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 690 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 513/QĐ-CTN Ngày ban hành 28/03/2019
Ngày có hiệu lực 28/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 513/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 690 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close