BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ PHẦN CHI PHÍ DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CẠNH TRANH NGÀNH CHĂN NUÔI VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM THỰC HIỆN (LIFSAP)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03/01/2008, Nghị định 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
Căn cứ Quyết định số 2305/QĐ-BNN-HTQT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 17/8/2009 về việc phê duyệt Dự án đầu tư Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LIFSAP) do WB tài trợ;
Căn cứ Hiệp định tài chính dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm mã số Cr.4649-VN ký ngày 10/12/2009 giữa đại diện Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA);
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNN-KH ngày 04/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm;
Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-BNN-TC ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể phần chi phí do Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thực hiện;
Căn cứ Thông tư số 44/2009/TT-BNN ngày 21/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý;
Căn cứ Thư không phản đối ngày 20/4/2011 của Ngân hàng Thế giới về dự toán chi phí gói thầu dịch vụ Tư vấn về Kiểm toán Dự án LIFSAP;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm tại Công văn số 632/DANN-LIFSAP ngày 09/4/2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể phần chi phí do Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thực hiện với những nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ Tư vấn về Kiểm toán Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm.

2. Dự toán giá gói thầu: 116.700 USD (Một trăm mười sáu nghìn bảy trăm đô la Mỹ).

3. Thời gian thực hiện: 2011 - 2013.

Điều 2. Quyết định này thay thế các nội dung thuộc phần C, Mục II.4, Quyết định số 1100/QĐ-BNN-TC ngày 28/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tổng thể phần chi phí do Ban Quản lý dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thực hiện;

Điều 3. Giám đốc Ban Quản lý dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và an toàn thực phẩm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban quản lý các dự án Nông nghiệp, Giám đốc dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 518/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể phần chi phí do Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thực hiện (LIFSAP) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 518/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 21/04/2011
Ngày có hiệu lực 21/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 518/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể phần chi phí do Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thực hiện (LIFSAP) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close