ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHUYẾN NÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cLut Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của (Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cập nhật thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

Điều 3. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

1. Niêm yết công khai thủ tục hành chính này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;

2. Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ) (gửi qua mạng);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh (gửi qua mạng);
- UBND các huyện, TX, TP Huế (gửi qua mạng);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CCHC, NN.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC KHUYẾN NÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
(Kèm theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

Tên VBQPPL quy định TTHC

 

Lĩnh vực Khuyến nông

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

60 ngày

Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã

Không

Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông

PHẦN II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục hành chính: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Trình tthực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã trước ngày 30/9 hàng năm;

Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ, tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm.

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến

Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Dự toán kinh phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 60 ngày (trước ngày 30/11 hàng năm)

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch.

Lệ phí: Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 về khuyến nông.

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu 519/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/03/2019
Ngày có hiệu lực 04/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 519/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khuyến nông thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Thừa Thiên Huế
Mục lục

Mục lục

Close