ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2018/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2012/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công quy định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2414/TTr-STC ngày 27 tháng 9 năm 2018; Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 1333/BC-STP ngày 17 tháng 9 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ di dời nhà ở các hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do bãi bỏ: Các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành; nội dung của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Xử lý một số vấn đề phát sinh trong giai đoạn chuyển tiếp

Đối với dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án hỗ trợ theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2012 trước ngày Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo phương án đã phê duyệt. Đồng thời, cho phép hỗ trợ bổ sung đối với trường hợp nhà, công trình cơi nới không có sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan phân nhà ở và trong quá trình xây dựng không bị xử lý hành chính thì được hỗ trợ 80% về tài sản trên đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- VP: các PCVP và các CV;
- Lưu VT, CS, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 15/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 53/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu 53/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/10/2018
Ngày có hiệu lực 15/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 53/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close