BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 537/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ NĂM 2011 PHỤC HỒI, CÂN BẰNG MÁY GIẢI TRÌNH TỰ GEN CỦA VIỆN THÚ Y

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 687/QĐ-BNN-TC ngày 06/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2011 cho Viện Thú y;
Căn cứ ý kiến chấp thuận của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và xét đề nghị của Viện Thú y tại văn bản số 58/VTY-TTr ngày 04/03/2011 về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phục hồi, cân bằng máy giải trình tự gen,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí phục hồi, cân bằng máy giải trình tự gen tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Căn cứ dự toán được phê duyệt, Viện trưởng Viện Thú y tổ chức thực hiện các nội dung công việc theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Thú y và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ PHỤC HỒI, CÂN BẰNG MÁY GIẢI TRÌNH TỰ GEN
(Kèm theo Quyết định số 537/QĐ-BNN-TC ngày 28/04/2011 của Bộ Nông nghiệp - PTNT)

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính/Code

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

 

Hóa chất chạy máy giải trình tự

 

 

 

 

1

Capillary Array, 4 x 50cm

4333466

1

23,730,000

23,730,000

2

Capillary Array, 4 x 36cm

4333464

1

23,730,000

23,730,000

3

Capillary Array, 4 x 80cm

4333465

1

23,730,000

23,730,000

4

POP-7 Polymer, 7ml

4352759

3

28,266,000

84,798,000

5

BigDye v3.1 Terminator Sequencing Standard

4336935

1

7,770,000

7,770,000

6

Hi-Di Formamide, 25ml

4311320

1

1,176,000

1,176,000

7

GA 10xBuffer / EDTA, 25ml

402824

1

3,129,000

3,129,000

8

Vật liệu tiêu hao

Gộp

1

6,833,000

6,833,000

 

Hóa chất chuẩn bị DNA

 

 

 

 

9

Kít tách RNA (Qiagen cat 741060)

Kít 250 mẫu

1

30,000,000

30,000,000

10

Superscrip III/Platinum Tax Mix (5U/ul) Invitrogen Catalog No.12547-018

Kít 100 mẫu

2

15,000,000

30,000,000

11

Buffer TAE 1 lit

Chai

1

3,300,000

 

12

Promega 100bp ladder (Cat: G2101)

Vial 500 ug

3

3,500,000

10,500,000

13

Agarose (Promega Cat: V3121) 100 gam

Lọ 100 g

1

5,500,000

5,500,000

14

6XGel Loading Buffer (Promega Cat: G11881)

Lọ 1 ml

2

1,100,000

2,200,000

15

Gel Purification (Qiagen QIAquick Kit)

Kit 100 phản ứng

1

18,000,000

18,000,000

16

Primers 1dType O, A và Asia1

Cặp

3

10,000,000

30,000,000

 

Hóa chất phản ứng giải trình tự

 

 

 

 

17

5X sequencing Buffer

4305605

1

10,143,000

10,143,000

18

BigDye V3.1 Kit, 100 reactions

4337455

1

29,463,000

29,463,000

19

Matrix Standard kit, BigDye Terminator v3.1

4336974

1

3,675,000

3,675,000

20

BigDye Xterminator® Purification Kit, 2ml

4376486

1

7,623,000

7,623,000

 

Cân chỉnh hướng dẫn sử dụng máy

 

 

 

 

21

Phí calibration máy và hướng dẫn sử dụng

Gộp

1

20,000,000

20,000,000

 

Tổng

 

 

 

372,000,000

Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/04/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 537/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí năm 2011 phục hồi, cân bằng máy giải trình tự gen của Viện Thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Số hiệu 537/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 28/04/2011
Ngày có hiệu lực 28/04/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 537/QĐ-BNN-TC năm 2011 về phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí năm 2011 phục hồi, cân bằng máy giải trình tự gen của Viện Thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close