Văn bản "Quyết định 54/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 04/02.2017 và được thay thế bởi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ 04/02/2017

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 54/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 198/2010/TT-BTC NGÀY 08/12/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính nội dung tại Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước, như sau:

Tại Khoản 5, Điều 2 về bổ sung Tiểu mục của Mục 1750 “Thuế tiêu thụ đặc biệt” đã ghi là:

“Tiểu mục 1758: Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động xổ số kiến thiết”.

Nay sửa thành:

“Tiểu mục 1761: Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động xổ số kiến thiết”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 198/2010/TT-BTC ngày 08/12/2010 của Bộ Tài chính./.  

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 04/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 54/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 54/QĐ-BTC Ngày ban hành 12/01/2011
Ngày có hiệu lực 12/01/2011 Ngày hết hiệu lực 04/02/2017
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 54/QĐ-BTC năm 2011 đính chính Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close