CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 64/TTr-CP ngày 20/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CH ÁO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 551/QĐ-CTN ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1. Vũ Hồng Thắng, sinh ngày 11/4/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Gottlieb - Remschmidt Gasse 13, 8045 Graz

Giới tính: Nam

2. Vũ Trần Huyền Anh, sinh ngày 30/8/2001 tại Hà Nội

Hiện cư trú tại: Gottlieb - Remschmidt Gasse 13, 8045 Graz

Giới tính: Nữ

3. Vũ Trần Tuệ Anh, sinh ngày 26/4/2007 tại Áo

Hiện cư trú tại: Gottlieb - Remschmidt Gasse 13, 8045 Graz

Giới tính: Nữ

4. Trần Christine Mỹ Quyên, sinh ngày 18/11/2005 tại Áo

Hiện cư trú tại: Triester str.45/10, 1100 Wien, Austria

Giới tính: Nữ

5. Trần Christine Nam Trấn, sinh ngày 29/3/2015 tại Áo

Hiện cư trú tại: Triester str.45/10, 1100 Wien, Austria

Giới tính: Nam

6. Ngô Mai Angelina, sinh ngày 07/7/2012 tại Áo

Hiện cư trú tại: Grazerstrasse 60/23.8605 Kapfenberg, Austria.

Giới tính: Nữ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 551/QĐ-CTN năm 2017 về thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 551/QĐ-CTN Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày có hiệu lực 20/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 551/QĐ-CTN năm 2017 về thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close