CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 556/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 60/TTr-CP ngày 20/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 541 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI ĐÀI LOAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 556/QĐ-CTN ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch nước)

1.

Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 10/02/1975 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 14/3, số 117, đường Tông Minh, khóm 020, phường Đức Quang, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

2.

Tô Ngọc Hường, sinh ngày 15/02/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 5, số 79/12, đường Đông Lai, khóm 023, phường Đường Hữu, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

3.

Khổng Thị Hạnh, sinh ngày 20/01/1990 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 184, phố Trang Nhị, khóm 015, phường Bắc Phố, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

4.

Trần Thị Đậm, sinh ngày 27/7/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 15, số 18, ngõ 545, đoạn 2, đường Di An, khóm 024, phường Phượng Hoàng, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

5.

Trần Cẩm Chi, sinh ngày 21/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 11, số 7, hẻm 190, phố Kính Tam, khóm 013, phường Bắc Phố, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

6.

Cún Chánh Mùi, sinh ngày 18/11/1984 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 89/1, Gia Hòa, khóm 007, thôn Gia Lộc, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

7.

Phạm Thị Tuyết Nghi, sinh ngày 16/3/1994 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 20, ngách 5, ngõ 364, đường Trung Sơn, khóm 7, phường Ngũ Nam, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

8.

Trần Thị Nu, sinh ngày 22/02/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 282, đường Nông Công, khóm 001, phường Quá Khê, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

9.

Tăng Thị Ngọc, sinh ngày 08/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 59, phố Bắc Thịnh, khóm 019, phường Trung Thành, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

10.

Lu Kim Phụng, sinh ngày 23/01/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 30, ngõ 40, đường Kiến An, khóm 022, phường Kiến An, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

11.

Trần Thị Hường, sinh ngày 16/9/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 625/50, đường Sa Luân, khóm 013, thôn Phong Luân, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

12.

Thạch Thị Chuột, sinh ngày 01/01/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 31, ngõ Tuyền Châu, khóm 001, phường Lâm Thố, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

13.

Lê Thị Phương Dung, sinh ngày 06/9/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lô 6/1, số 95, đường Hoa Vinh, khóm 028, phường Minh Thành, khu Củ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

14.

Nguyễn Thị Hồng Đoan, sinh ngày 06/8/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 12, phố 116, phố Đông Tân, khóm 002, phường Đại Đức, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

15.

Đoàn Thị Linh, sinh ngày 12/11/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 38, ngõ 277, đường Đại Đức, phường Hạ Khanh, khu Lộ Trúc, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

16.

Văn Thị Sáu, sinh ngày 01/01/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Đại Quan, khóm 002, thôn Nam Hoa, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

17.

Lê Thị Mỹ Châu, sinh ngày 10/10/1976 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 9, đường Tự Cường, khóm 018, thôn Tân Viên, xã Diêm Bộ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

18.

Trương Thị Cẩm Tú, sinh ngày 01/01/1991 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 32, đường Đại Dụ, khóm 008, phố An Trấn, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

19.

Hồ Thị Nữ, sinh ngày 30/10/1984 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 194, phố Tam Điều, khóm 004, phường Tam Điều, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

20.

Đỗ Thị Thu Trang, sinh ngày 12/12/1990 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 101, ngõ 728, đoạn 1, đường Duyên Hải, khóm 003, thôn Vạn Bộ, xã Tuyến Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

21.

Huỳnh Thị Lấm, sinh ngày 23/3/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 12, ngách 1, ngõ 28, đường Hậu Cảng 1, khóm 011, phường Hậu Cảng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

22.

Nguyễn Thị Sâm, sinh ngày 19/5/1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 3, số 12, ngõ 220, phố Nhân Nghĩa, khóm 003, phường Ngũ Hoa, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

23.

Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 27/9/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1, phố Hòa Chính, khóm 004, phường Trung Chính, khu Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

24.

Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh ngày 12/8/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 232 đường Tân Thụ, khóm 005, phường Tây Thịnh, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

25.

Trần Ngọc Điệp, sinh ngày 20/4/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 69/1, ngõ 190, đường Từ Văn, khóm 003, phường Đồng An, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

26.

Nguyễn Thị Vàng, sinh ngày 20/3/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 14, ngách 11, ngõ 17, đường Phong Lạc, khóm 029, phường Nhân Mỹ, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

27.

Vòng Kỷ Mì, sinh ngày 03/10/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 48/3, Lặc Nội, khóm 006, phường Lặc Nội, thị trấn Hổ Vĩ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

28.

Phạm Thị Ki, sinh ngày 10/01/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1, ngõ 337, đoạn 1, đường Đại Đồng, khóm 001, phường Chương Thụ, khu Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

29.

Phạm Kim Liên, sinh ngày 09/02/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 330, đường Trung Chính, khóm 007, thôn Phong Điền, xã Nội Phố, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

30.

Ngàn Khỳ Phùng, sinh ngày 12/10/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 11, Đỉnh Sơn Cước, khóm 025, phường Đại Đồng, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

31.

Nguyễn Lệ Thùy, sinh ngày 08/11/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 11/3, số 46, phố Hòa Trân, khóm 019, phường Lạc Vương, khu Trung Tây, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

32.

Trần Mai Phương, sinh ngày 06/02/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 5, số 146, đường Tam Quang, khóm 029, phường Quang Minh, khu Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

33.

Đinh Thúy Ngân, sinh ngày 26/02/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 2/2, số 5, ngõ 83, phố Kính Nghiệp, khóm 009, phường Thụ Lâm, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

34.

Lê Minh Phương, sinh ngày 29/3/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 323, đường Bảo Sinh, khóm 002, phường Trung Hiền, khu Nội Hồ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

35.

Đinh Thị Minh, sinh ngày 26/01/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 5, số 2, ngõ 60, phố Vạn An, khóm 004, phường Vạn An, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

36.

Phan Thị Thẩm, sinh ngày 15/6/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 95, Tướng Quân Áo, khóm 013, thôn Tướng Quân, xã Vọng An, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

37.

Bùi Thị Hảo, sinh ngày 29/7/1991 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 24/2, Tướng Quân Áo, khóm 005, thôn Tướng Quân, xã Vọng An, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

38.

Trần Thị Ngọc Hân, sinh ngày 26/5/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 255, phố Dân Hưởng, khóm 0033, phường Minh Huệ, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

39.

Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh ngày 15/5/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 6, số 366, đoạn 7, Đại lộ Tân Bắc, khóm 020, phường Đan Phượng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

40.

Phan Thị Phứ, sinh ngày 23/5/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 3, ngách 43, ngõ 277, đường Tân Thái, khóm 020, phường Lập Ngôn, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

41.

Trần Thị Hoài Thương, sinh ngày 04/6/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 6/2, số 230, đường Trung Hưng, khóm 005, phường Tân Thố, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

42.

Trương Thị Hiền, sinh ngày 11/3/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 66, đoạn 2, đường Đại San, khóm 007, phường Minh Nghĩa, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

43.

Trần Thị Nguyệt, sinh ngày 07/12/1968 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 621, đường Trung Sơn, khóm 027, phường Trung Bình, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

44.

Cao Thị Thúy, sinh ngày 11/11/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 19, phố Thông Hóa, khóm 010, phường Thông Hóa, khu Đại An, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

45.

Bùi Kim Ngân, sinh ngày 16/5/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/4, ngõ 22, đường Tân Hưng, khóm 013, phường Tam Nãi, khu Đại Xã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

46.

Đoàn Thị Tuyết Nhớ, sinh ngày 09/9/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 21, phố Ngũ Hoa, khóm 014, phường Ngũ Thuận, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

47.

Vũ Thị Mai Loan, sinh ngày 04/7/1981 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 425, phố Nhân Ái, khóm 021, phường Từ Hựu, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

48.

Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh ngày 16/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 2, đường Lâm Thâm, khóm 020, phường Phong Nguyên, TP. Bình Đông, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

49.

Lê Thị Kim Anh, sinh ngày 14/9/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 36, đường Đà Tử Nam, khóm 002, phường Hoa Cương, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

50.

Nguyễn Thanh Diệu, sinh ngày 29/9/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 32, ngõ 262, đường Trung Thành, khóm 023, phường Đài Thượng, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

51.

Hồ Thị Mảnh, sinh ngày 23/12/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 146, đường Vĩnh Tân 3, khóm 047, phường Bát Quái, khu Nhân Võ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

52.

Nguyễn Thị Hiền Nữ, sinh ngày 07/7/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 3, đường Xã Bì, khóm 007, phường Xã Bì, khu Phong Nguyện, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

53.

Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 25/3/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 139, đường Phúc Tiến, khóm 008, phường Tâm Phong, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

54.

Nguyễn Thị Ngân, sinh ngày 07/8/1977 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 11, đường Đại Bình, khóm 008, phường Bình Đỉnh, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

55.

Liên Diệu Quân, sinh ngày 25/12/1968 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 68/2, đoạn 4, đường Hưng Long, khóm 0022, phường Chương Lâm, khu Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

56.

Lê Thị Tĩnh, sinh ngày 20/12/1977 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 19/15, ngõ Long Tuyền, khóm 010, phường Điền Liêu, thị trấn Tập Tập, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

57.

Đặng Kim Yến, sinh ngày 19/11/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 124, Tướng Quân Áo, khóm 016, thôn Tướng Quân, xã Vọng An, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

58.

Hồ Thị Ngọc Thúy, sinh ngày 23/01/1977 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 139, đường Dân Tộc, khóm 028, phường Đông Loan, quận Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

59.

Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 14/10/1985 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 252, đường Tam Dân, khóm 014, phường Văn Võ, quận Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

60.

Lý Sủ Lày, sinh ngày 09/7/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 173/42, đường Thực Tín 1, khóm 011, phường Lâm Sâm, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

61.

Hoàng Ngọc Quyên, sinh ngày 20/11/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 143, đường Kỳ Giáp, đoạn 2, khóm 002, phường Viên Phú, quận Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

62.

Đoàn Thị Diễm Thu, sinh ngày 06/3/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 125, đường Trung Chính, đoạn 1, khóm 012, phường Nội Thổ, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

63.

Cao Thị Kim Nương, sinh ngày 09/5/1977 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 9, ngõ 175, đường Đại Lý, khóm 006, phường Đường Bộ, quận Vạn Hoa, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

64.

Nguyễn Thị Bé Tư, sinh ngày 11/3/1985 tại Cửu Long

Hiện trú tại: Số 2 Ngõa Diêu, khóm 008, phường Thủy Nguyên, quận Đàm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

65.

Nguyễn Thị Kiều Loan, sinh ngày 28/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, ngõ 168, đường Hải Bồ, khóm 5, phường Cảng Nam, quận Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

66.

Trần Thị Lý, sinh ngày 19/02/1976 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Lầu 2, số 17, ngõ 2, đường Dân Tộc 6, khóm 017, phường Bắc Phong, quận Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

67.

Bùi Thị Hoa, sinh ngày 01/02/1980 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 359, đường Giới Thọ Tây, khóm 013, phường Hiệp Vinh, quận Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

68.

Huỳnh Ngọc Trinh, sinh ngày 20/4/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 85, đường Lâm Sâm Tây, khóm 010, phường Bắc Môn, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

69.

Dương Thị Thương, sinh ngày 19/02/1989 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 8 đường Phong Niệm, khóm 008, phường Trung Sa, quận Trung Chính, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

70.

Tạ Kim Ghết, sinh ngày 04/12/1963 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 6, số 31, ngõ 126 đường Thập Toàn, khóm 014, phường Phú Lâm, quận Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

71.

Lê Thị Anh Thi, sinh ngày 03/6/1979 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Phòng số 2, lầu 3, số 326 đường Nam Cản đoạn 1, khóm 014, phường Trường Hưng, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

72.

Lê Thị Yến, sinh ngày 30/7/1989 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 4, số 19, ngõ 61, đường Vĩnh An, khóm 020, phường Tân Hòa, quận Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

73.

Dương Thị Khánh, sinh ngày 08/01/1984 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 36, đường Thiên Tân 5, khóm 001, thôn Thắng Lợi, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

74.

Trần Thị Cẩm Vân, sinh ngày 27/12/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 537, đường Đại Vinh, khóm 016, phường Phong Niên, quận Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

75.

Đặng Thị Mỵ, sinh ngày 06/6/1983 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Số 158, đường Long An, khóm 002, phường Long An, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

76.

Nguyễn Thị Duyên, sinh ngày 19/6/1988 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 5, số 138 đường Quy Thỏa, khóm 028, phường Song Liên, quận Đại Đồng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

77.

Phan Huệ Chi, sinh ngày 29/5/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngách 13, ngõ 207 đường Hưng Long đoạn 3, khóm 005, phường Hưng Gia, quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

78.

Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 28/02/1985 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 12, số 320, đường Tân Bắc đoạn 7, khóm 017, phường Đan Phượng, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

79.

Nguyễn Thị Lan, sinh ngày 28/3/1984 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 8, ngõ 1 đường Vĩnh Ninh, khóm 036, phường Vĩnh Ninh, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

80.

Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh ngày 15/8/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 135, đường Mai Thị, khóm 005, phường Mai Lâm, Thị xã Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

81.

Lê Thị Thùy Trang, sinh ngày 29/6/1987 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 2, số 9, ngõ 30, đường Hổ Lâm, khóm 009, phường Tứ Dục, quận Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

82.

Huỳnh Thị Vàng, sinh ngày 19/8/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 44, đường Trung Chính, khóm 007, phường Dương Phúc, thị trấn Bắc Cảng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

83.

Trần Thị Xuân Nữ, sinh ngày 10/02/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 71, ngõ 39, đường Giới Thọ, khóm 006, phường Vạn Thọ, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

84.

Cao Thị Mỳ, sinh ngày 15/4/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 3, số 58, ngõ 694, đường Trung Chính, khóm 007, phường Đan Phượng, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

85.

Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 15/8/1983 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 34, đường Hòa Hưng, khóm 005, phường Tây Môn, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

86.

Bùi Thị Cúc, sinh ngày 26/4/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 107, đường Trung Phong đoạn 2, khóm 004, thôn Đại Đỗ, xã Hoành Sơn, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

87.

Nguyễn Ngọc Hà, sinh ngày 17/4/1991 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 60, đường Tự Cường, khóm 021 phường Tân Hưng, thị xã Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

88.

Nguyễn Thị Vân Anh, sinh ngày 27/5/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 80, ngõ 197, đường Trung Sơn đoạn 5, khóm 004, phường Mạch Bái, thị xã Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

89.

Lê Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 23/3/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Phòng số 2, lầu 3, số 73 đường Nam Sơn đoạn 1, khóm 004, phường Ngõa Dao, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

90.

Lạc Thị Kim Loan, sinh ngày 18/4/1970 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 48, đường Đông Lý 2, khóm 033, thôn Đông Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

91.

Đinh Thị Lường, sinh ngày 20/9/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 48, Trấn Hưng, khóm 004, phường Trấn Hưng, thị trấn Tây Lô, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

92.

Phương Thị Tám, sinh ngày 11/8/1981 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 21/1, Thâm Quyến, khóm 004 phường Thâm Quyến, quận Tân Thất, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

93.

Hoàng Thị Sơn, sinh ngày 08/9/1967 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 14, ngõ 99 đường Tân Hưng, khóm 013, thôn Phục Hưng, xã Trường Trị, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

94.

Phạm Thị Thúy, sinh ngày 18/5/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Phòng số 2, lầu 10, số 5, ngách 12, ngõ 130 đường Trung Hồ, khóm 036, phường Đông Hồ, quận Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

95.

Đoàn Thị Châm, sinh ngày 24/4/1983 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Lầu 4, số 198 đường Long Giang, khóm 015, thôn Đức Thịnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

96.

Trần Thị Mai, sinh ngày 11/9/1980 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 5, số 163, ngách 31, ngõ 228 đường Tịch Vạn đoạn 2, khóm 029, phường Cung Bắc, quận Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

97.

Phồng Nhật Khếnh, sinh ngày 20/8/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 41/1, đường Dục Dân, khóm 008, phường Dục Dân, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

98.

Nguyễn Hồng Luyến, sinh ngày 05/6/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23, hẻm 15, ngách 5, ngõ 70, đường Du Vịnh, khóm 022, phường Long Ân, quận Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

99.

Đặng Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 23/6/1981 tại Long An

Hiện trú tại: Số 6/1, ngách 2, ngõ 637, đường Trung Chính, khóm 007, phường Nhân Hòa, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

100.

Tô Thị Mỹ Kiều, sinh ngày 17/11/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 6, số 357 đường Bác Ái, khóm 021, phường Phú Đức, thị trấn Tân Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

101.

Hạ Thị Thành, sinh ngày 29/11/1992 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 117, đường Nam Long đoạn 1, khóm 001, phường Nam Long, quận Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

102.

Lê Thị Bích Hằng, sinh ngày 20/11/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 263, đường Phục Hưng, khóm 002, phường Phục Hưng, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

103.

Dương Thị Non, sinh ngày 17/7/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 42/76, đường Ngọc Thạch, khóm 004, thôn Ngọc Thạch, xã Tiêu Khê, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

104.

Ngô Thu Nghi, sinh ngày 19/9/1982 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 338, đường Kim Môn, khóm 013, phường Khê Phú, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

105.

Nhan Thu Thủy, sinh năm 1959 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 4 đường Hoa Hưng, khóm 013, phường Hưng Long, thị xã Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

106.

Nguyễn Kiều Oanh, sinh ngày 25/11/1979 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 24/43, đường Tam Hòa, khóm 003, phường Doanh Bàn, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

107.

Thân Thị Yên, sinh ngày 07/6/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Phòng số 2, lầu 7, số 41 đường Nam Ninh, khóm 013, phường Phúc Phú, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

108.

Trần Ngọc Hân, sinh ngày 06/9/1991 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5, ngách 335, ngõ 150 đường Tín Nghĩa đoạn 5, khóm 006, phường Tam Lê, quận Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

109.

Trần Thị Mộng Thu, sinh ngày 01/01/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 8, số 43, đường Đại Liên, khóm 025, phường Kim Tinh, quận Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

110.

Trần Thị Diễm Trang, sinh ngày 03/9/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 69, đường Cảnh An, khóm 042, phường Thái An, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

111.

Phan Thị Kim Yến, sinh ngày 27/10/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 27, đường Thái Hòa 1, khóm 019, phường Thái Hòa, thị trấn Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

112.

Phạm Thị Thanh Tâm, sinh ngày 14/5/1985 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 171, đường Đại Nghiệp đoạn 2, khóm 014, phường Xuân Nhật, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

113.

Nguyễn Xuân Phương, sinh ngày 02/02/1983 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 9, ngõ Đại Chiêm, khóm 001, phường Hoành Sơn, quận Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

114.

Đặng Thảo Hiền, sinh ngày 03/11/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 52/2, Chiếu Kính, khóm 010, phường Chiếu Môn, thị trấn Tân Phố, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

115.

Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày 03/9/2001 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 257, phố Bắc Ái, cụm 016, phường Bắc Luân, TP. Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

116.

Huỳnh Thị Tú, sinh ngày 01/01/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1/5, phố Tự Cường, khóm 014, phường Đông Lâm, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

117.

Trần Thị Hải, sinh ngày 16/3/1985 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 39, đoạn 2, đường Đại Phong, khóm 006, phường Đông Bảo, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

118.

Nguyễn Ngọc Diễm, sinh ngày 14/11/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 120, đường Phú Cường, khóm 022, phường Quốc Dụ, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

119.

Huỳnh Thị Kim Anh, sinh ngày 02/01/1993 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 22, ngõ 116, đường Song Phượng, khóm 006, phường Tường Phượng, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

120.

Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 13/3/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, ngõ 7, phố Thụy Hưng, khóm 002, phường Thụy Văn, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

121.

Nguyễn Thị Cẩm Thùy, sinh ngày 09/8/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 68, Thái Lâm, khóm 005, phường Xuân Nhật, thị trấn Ngọc Lí, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

122.

Huỳnh Thị Nhung, sinh ngày 21/3/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 56, phố Công Viên 2, khóm 030, phường Đại Đức, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

123.

Nguyễn Thị Nhị, sinh ngày 17/01/1993 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 71/130, Tân Thố Tử, khóm 018, phường Vĩnh An, khu Bạch Hà, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

124.

Lê Thị Vẹn, sinh ngày 21/4/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Lầu 6, số 286, đường Đại Thuận Nhị, khóm 021, phường Bảo Hưng, khu Tam Dân, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

125.

Võ Thị Bạch Lan, sinh ngày 06/8/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 7, số 33, phố Thụy Thái, khóm 021, phường Thụy Xương, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

126.

Lưu Thị Thanh Hương, sinh ngày 17/10/1972 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 134, thôn Thực Tiễn 4, khóm 012, phường Trung Thành, khu Phượng Sơn,TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

127.

Phạm Thị Kim Duyên, sinh ngày 28/02/1993 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 90, ngõ 2, đường Phan Kim, khóm 006, thôn Thạch Bì, xã Phố Diêm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

128.

Trần Thanh Trúc, sinh ngày 20/02/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 79/7, đường Phượng Bắc, khóm 005, phường Trung Thành, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

129.

Lê Thị Hồng Gấm, sinh ngày 11/10/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 30, ngách 81, ngõ 5, đoạn 2, đường Hưng Nông, khóm 003, phường Tân Sinh, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

130.

Nguyễn Văn Đằng, sinh ngày 20/02/1997 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 26/6, ngõ Diên Hòa, khóm 007, phường Diên Hòa, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nam

131.

Nguyễn Thị Hồng Nguyệt, sinh ngày 07/6/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 110/5, Kỳ Hồ, khóm 016, phường Phấn Khởi, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

132.

Mai Thị Phượng, sinh ngày 05/5/1969 tại Long An

Hiện trú tại: Số 7/2, ngách 1, ngõ 16, đường Thọ Dân, khóm 030, phường Gia Xương, khu Nam Tử, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

133.

Lý Thị Phượng, sinh ngày 20/6/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3/31, số 25, đường Tam Đức, khóm 007, phường Tam Tinh, thị Trấn Triều Châu, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

134.

Lê Thị Huế, sinh ngày 14/7/1972 tại Lạng Sơn

Hiện trú tại: Số 44, ngõ 111, đường Tuyên Tín, khóm 005, phường Phương An, khu Đông, TP. Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

135.

Lưu Thị Mỹ Viên, sinh ngày 04/3/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 39/1, đường Đại Minh, khóm 007, thôn Đại Hồ, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

136.

Lương Thị Thu Hằng, sinh ngày 28/4/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 103/2, Tiểu Luân, khóm 009, phường Tiểu Luân, khu Nam Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

137.

Phạm Hoàng Ngân, sinh ngày 09/3/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 5, số 38, phố Trường Nguyên 4, khóm 001, phường Trung Ương, khu Tam Trung, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

138.

Đoàn Thanh Diệu, sinh ngày 29/3/1983 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 12/4, số 100, đường Thắng Lợi, khóm 008, phường Cam Giá, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

139.

Nguyễn Tuấn Huy, sinh ngày 02/7/1999 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 89, phố Đàm Mỹ, khóm 007, phường Hành Thiện, khu Nội Hồ, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

140.

Phạm Thị Thúy An, sinh ngày 09/8/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 878/19, đường Cao Tùng, khóm 003, phường Tùng Kim, khu Tiểu Cảng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

141.

Nguyễn Thị Thúy Hòa, sinh ngày 22/7/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 12, đường Tân Cát, khóm 002, thôn Tân Cát, xã Mạch Liêu, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

142.

Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 15/10/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 12/2, ngõ 382, đường Sử Quán, khóm 015, phường Bắc Đầu, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

143.

Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 12/3/1974 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 12, số 364/3, đường Trung Sơn Tây, khóm 028, phường Trung Nghĩa, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

144.

Võ Thị Ngọc Hiền, sinh ngày 27/9/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 15, ngõ 95, đường Vĩnh An, khóm 005, phường Trung Chính, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

145.

Võ Kim Chi, sinh ngày 11/11/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 56, Xã Khẩu, khóm 004, phường Phúc Điền, thị trấn Tây La, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

146.

Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 20/01/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 263, đường Khê Bộ, khóm 009, phường Khê Bộ, khu Đại Thụ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

147.

Lâm Thị Thu Thủy, sinh ngày 24/11/1990 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 1/33, Trấn 2, khóm 001, phường Trấn 2, khu Quan Điền, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

148.

Huỳnh Thị Kim Loan, sinh ngày 11/3/1983 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 44/1, đường Giới Thọ, khóm 036, phường Kiều Ái, khu Đại Khê, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

149.

Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày 30/10/1975 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 11, đường Chính Đức, khóm 004, thôn Quảng Phúc, xã Cao Thụ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

150.

Đồng Thị Phượng, sinh ngày 08/5/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 1, ngõ Vĩnh Cát, khóm 001, phường Đại Vĩnh, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

151.

Bùi Thị Kim Châu, sinh ngày 16/9/1978 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 9, số 158, dãy 3, đường Trung Sơn, khóm 023, phường Phục Hưng, thị trấn Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

152.

Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 16/01/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 2, ngõ 95, đường Thành Công, khóm 002, thôn Du Xa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

153.

Lý Thị Mỹ Linh, sinh ngày 01/01/1986 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 64/5, đường Trung Chính, khóm 008, thôn Hồ Tây, xã Tứ Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

154.

Vũ Thị Hương, sinh ngày 08/02/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 249, đường Trấn Phúc, khóm 009, thôn Khung Tiêu, xã Bộ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

155.

Phan Thị Diễm Phúc, sinh ngày 16/3/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 163/63, đường Gia Lý, khóm 033, thôn Gia Lý, xã Tân Thành, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

156.

Lâm Thị Hồng Hoa, sinh ngày 11/3/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 51/9, ngõ 157, dãy 1 đường Lê Minh, khóm 004, phường Trung Hòa, khu Nam Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

157.

Đặng Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 16/10/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 17, Tây Kỳ Đầu, khóm 001, thôn Trung Hòa, xã Thất Mỹ, huyện Bành Hồ

Giới tính: Nữ

158.

Lê Thị Liễu, sinh ngày 14/7/1984 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 41/4, Khám Hạ, khóm 012, phường Quả Lâm, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

159.

Đào Thị Thanh Hoa, sinh ngày 09/01/1985 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 51, ngõ 198, đường Thụ Hạ, khóm 003, phường Thụ Hạ, khu Hương Sơn, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

160.

Mai Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 26/4/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 36, Hậu Thác, khóm 004, thôn Hậu Thác, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

161.

Nguyễn Thị Kim Thảo, sinh ngày 13/10/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 85/24, Dược Điếm Khẩu, khóm Bình An, khu Hậu Bích, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

162.

Hoàng Thị Chi, sinh ngày 17/02/1979 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 452, đường Dũng Quang, khóm 001, phường Dũng An, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

163.

Nguyễn Thị Kiều Loan, sinh ngày 11/10/1977 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 27, đường Võ Xương, khóm 007, phường Võ Lăng, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

164.

Đỗ Thị Hường, sinh ngày 12/4/1978 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 15, đường Tổng Hợp, khóm 021, phường Dân Sinh, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

165.

Nguyễn Thị Liên, sinh ngày 03/9/1976 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 8/1, ngõ 180, đường Chính Đức, khóm 018, phường Bô Tử, khu Sa Lô, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

166.

Trần Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 02/02/1979 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 9, số 279 đường Trung Sơn Nhất, khóm 015, phường Kiến Hoa, khu Tân Hưng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

167.

Trần Thanh Tuyền, sinh ngày 15/10/1993 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 99, đường Hoàn Hà Tây, đoạn 1, khóm 013, phường Tân Lang, quận Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

168.

Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 18/7/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 37/4, ngách 31, ngõ 581 đường Viên Sơn, khóm 023, phường Viên Phú, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

169.

Đào Thị Bích Trang, sinh ngày 06/4/1987 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6, ngõ 14, đường Công Hưng, khóm 013, phường Tâm Hưng, quận Thục Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

170.

Nguyễn Thị Tuyết Loan, sinh ngày 20/8/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 1202, đường Giới Thọ đoạn 2, khóm 004, phường Thụy Đức, quận Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

171.

Nguyễn Thị Hạnh, sinh ngày 23/12/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 13, ngõ 202, đường Trung Hòa, khóm 005, thôn Khanh Thổ, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

172.

Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 01/01/1983 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Lầu 3, số 20, ngõ 64 đường Bảo Hưng, khóm 024, phường Bảo Phú, quận Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

173.

Lâm Thị Như Mai, sinh ngày 01/7/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 10, đường Đại Hồ, khóm 011, phường Phúc Đức, quận Tam Chi, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

174.

Trần Thị Duyên, sinh ngày 14/11/1987 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 8, ngách 1, ngõ 188, đường Dân An, khóm 002, phường Bát Đức, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

175.

Lê Thị Thúy Anh, sinh ngày 08/9/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 7, ngách 5, ngõ 135, đường Tân Quang đoạn 2, khóm 030, phường Bình An, quận Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

176.

Lâm Thị Kim Huệ, sinh ngày 13/11/1986 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngách 32, ngõ 21, đường Tân Nhất, khóm 008, phường Dân Sinh, thị xã Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

177.

Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 20/12/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 77, đường Thiên Tường, khóm 030, phường Nhất Đức, quận Đại Khê, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

178.

Lê Thị Quỳnh Như, sinh ngày 02/01/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 287, đường Nghĩa Dân, đoạn 1, khóm 016, phường Hán Khanh, thị trấn Tân Bô, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

179.

Trần Thị Mỹ Hương, sinh ngày 03/02/1982 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 3, số 6, ngách 38, ngõ 115, đường Vĩnh An, khóm 027, phường Vĩnh Ninh, quận Thủ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

180.

Nguyễn Thị Ánh Ngọc, sinh ngày 17/01/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 19/14, ngõ 36, đường Mỹ Sơn, khóm 021, phường Nhân Mỹ, quận Điểu Tùng, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

181.

Phan Thị Vuông, sinh ngày 10/3/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 3, số 52, đường Hoa Phong 3, khóm 018, phường Thụ Thành, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

182.

Đặng Thị Kim Khuyên, sinh ngày 15/5/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 18, đường Đại Hoa, khóm 011, phường Hương Vân, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

183.

Trần Thị Hồng Phượng, sinh ngày 20/10/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 72 dường Nghĩa Lý, khóm 005, phường Vĩnh Minh, quận Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

184.

Tô Hoài Thanh, sinh ngày 29/9/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 6, số 13, ngách 46, ngõ 852, đường Khoái Tốc, đoạn 5, khóm 019, phường Cao Vinh, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

185.

Phan Thị Ngân, sinh ngày 04/6/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 21/2, ngõ 192 đường Hoa Tân, khóm 002, phường Đỉnh Nam, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

186.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 03/9/1973 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 5, số 123, đường Nhị Thập Trương, khóm 019, phường Đại Phượng, quận Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

187.

Hỷ Khìn Phấn, sinh ngày 14/01/1990 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Phòng số 2, lầu 9, số 47, đường Sa Luân, khóm 034, phường Côn Luân, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

188.

Nguyễn Thị Kiều Trân, sinh ngày 10/11/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 10, ngõ 293, đường Trang Thụ 2, khóm 024, phường Hậu Đức, quận Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

189.

Phan Thị Kim Nhớ, sinh ngày 20/02/1985 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 2, số 36, ngách 60, ngõ 91 đường Trúc Lâm, khóm 006, phường Quế Lâm, quận Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

190.

Đỗ Thị Thảo, sinh ngày 31/5/1999 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 150, đường Bắc Hưng 2, khóm 025, phường Nhân Ái, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

191.

Nguyễn Thành Đạt, sinh ngày 24/5/1999 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 5, số 123, đường Nhị Thập Trương, khóm 019, phường Đại Phượng, quận Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

192.

Lê Thị Tố Uyên, sinh ngày 12/01/1981 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 55, ngõ 500, đường Nam Bình, khóm 019, phường Nam Phố, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

193.

Lầm Sìn Hiêếng, sinh ngày 12/02/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 7/1, số 221, đoạn 2 đường Du Viên khóm 005, phường Tự Cường khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

194.

Trần Diệu Linh, sinh ngày 27/4/1987 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 5/2, phố Khê Đầu, khóm 007, thôn Thái Hưng, xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

195.

Lê Thị Bé Thanh, sinh ngày 15/02/1987 tại Long An

Hiện trú tại: Số 158, phố Hiệp Nhân, khóm 007 phường Hậu Hiệp, khu Cương Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

196.

Trương Thị Hồng Dương, sinh ngày 20/10/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 141, Đức Long, khóm 016 thôn Thiện Dư, xã Phường Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

197.

Lê Thị Thúy An, sinh ngày 11/01/1984 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 1, ngách 51, ngõ 122, đoạn 1, đường Phú Đỉnh, khóm 031, phường Phú Liêu, thị trấn Thảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

198.

Trầm Ngọc Kim Ngân, sinh ngày 22/01/1989 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 172/2, Hạ Liêu, khóm 015, phường Phúc An, khu Hậu Bích, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

199.

Sơn Thị Hiền, sinh ngày 01/7/1979 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 13, hẻm 197, đường Trung Sơn, khóm 022, phường Tây Kỳ, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

200.

Huỳnh Hồng Thảo, sinh ngày 16/01/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 78, Sa Điền, khóm 008, phường Sa Điền, khu Ngọc Tinh, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

201.

Đoàn Thị Hồi, sinh ngày 01/5/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 72, đoạn 1, đường Trung Ái, khóm 020, phường Luân Bình, khu Quan Âm TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

202.

Chống Màu Chánh, sinh ngày 29/5/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 96, đường Kim Long, khóm 004, thôn Tân Thành, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

203.

Võ Thị Ngân, sinh ngày 23/10/1992 tại Quảng Ngãi

Hiện trú tại: Số 14, ngách 7, ngõ 336, đường An Bình, khóm 005 phường Bình An, khu An Bình, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

204.

Nguyễn Thị Thùy Dung, sinh ngày 24/5/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 22, đường Đỉnh Tam Trang, khóm 001, phường Dương Thố, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

205.

Đỗ Thị Thanh Tâm, sinh ngày 13/02/1980 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 439, đường Phục Hưng Nam, khóm 011, phường Thái Viên, thị trấn Lộc Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

206.

Phan Thị Phượng, sinh ngày 21/02/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 4/6, đường Hưng Nghĩa, khóm 010, thôn Đại Nghĩa, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

207.

Nguyễn Thị Công Bằng, sinh ngày 15/10/1990 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Cửa 4, số 649/4, đoạn 1, đường Giới Thọ, khóm 007, phường Đại Vinh, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

208.

Vũ Thị Phương Giao, sinh ngày 16/02/2002 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 86, đường Văn Xương, khóm 013, phường Quảng Phúc, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

209.

Nguyễn Thị Tư, sinh ngày 20/11/1973 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 39, đường Quốc Phú 24, khóm 027, phường Quốc Phú, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

210.

Nguyễn Thị Hồng Trân, sinh ngày 15/8/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 19, đường Phục Hưng, khóm 001, phường Văn Sa, thị trấn Kim Sa, huyện Kim Môn, tỉnh Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

211.

Lý A Phùng, sinh ngày 12/6/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 29, ngách 115, ngõ Hưng Hòa, khóm 010, phường Chương Hòa, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

212.

Lê Mỹ Xuyên, sinh ngày 01/5/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 22, ngõ 337, đoạn 2, đường Tùng Trúc, khóm 024, phường Tùng Hòa, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

213.

Lư Xuân Út, sinh ngày 15/12/1985 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 10/1, Hứa Tú Tài, khóm 002, phường Tam Vinh, khu Đông Sơn, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

214.

Đoàn Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh ngày 17/01/1987 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 11, Hạ Tú Hữu, khóm 006, phường Tú Hữu, khu Bạch Hà, Đài Nam

Giới tính: Nam

215.

Trần Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 20/11/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 215, đoạn 2, đường Trung Hoa Đông, khóm 019, phường Tự Cường, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

216.

Dương Thị Hồng Muội, sinh ngày 15/01/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 724, Đại Xã, khóm 027, phường Đại Xã, khu Tân Thị, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

217.

Phan Thị Châu, sinh ngày 19/9/1989 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 415, phố Đăng Hợp, khóm 015 phường Loan Nội, khu Nhân Vũ, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

218.

Lê Mỹ Linh, sinh ngày 08/8/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 493, đường Khê Đỉnh, khóm 009 thôn Khê Đỉnh, xã Điền Vĩ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

219.

Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 10/10/1984 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 268, đường Trung Sơn Bắc, khóm 013, phường Nội Hải, khu Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

220.

Nguyễn Thị Ngọc Thạch, sinh ngày 20/5/1990 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 160, đường Trung Thanh, khóm 023, phường Nhân Nghĩa, khu Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

221.

Lê Thị Mộng Nghi, sinh ngày 31/12/1984 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 46, đường Thủy Vĩ 1, khóm 006 phường Chuyên Diêu, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

222.

Huỳnh Trang, sinh ngày 17/9/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 34, Bắc Phố, khóm 004 phường Bắc Phố, khu Tướng Quân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

223.

Nguyễn Thị Bốn, sinh ngày 21/11/1990 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 648, đoạn 5, đường Công Học, khóm 012, phường Nam Hưng, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

224.

Nguyễn Thị Ngọc Nga, sinh ngày 24/01/1986 tại Long An

Hiện trú tại: Lầu 3/1, số 111, đoạn 1, đường Tự Do, khóm 002, phường Đức Cao, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

225.

Nguyễn Thị Giúp, sinh ngày 19/6/1972 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 23/11 Nghĩa Hợp, khóm 003, phường Nghĩa Hợp khu Thất Cổ, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

226.

Hoàng Thị Chăm, sinh ngày 12/7/1980 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 6/1, số 8, ngõ 75, đường Phố Thánh, khóm 001, phường Phố Viên, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

227.

Phạm Thị Nhung, sinh ngày 20/12/1983 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 51, phố Quang Hưng, khóm 019, phường Thanh Khê, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

228.

Đỗ Thị Ngọc Yến, sinh ngày 05/02/1981 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1, ngách 3, ngõ 146, đường Tam Dân, khóm 029, phường Điền Tâm, khu Tam Trọng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

229.

Nguyễn Ngọc Phim, sinh ngày 19/01/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2/1, số 128, đường Trung Dung, khóm 023, phường Kim Tinh, khu Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

230.

Nguyễn Bích Liểu, sinh ngày 07/10/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 283, đường Trung Chính 1, khóm 031, phường Thiện Cước, khu Đại Thụ TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

231.

Võ Thị Yến Thư, sinh ngày 06/8/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 22, ngách 4, ngõ 231, đường Tân Quán, khóm 003, thôn Tân Quán, xã Bộ Tâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

232.

Lý Huệ Châu, sinh ngày 05/12/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 63, ngõ 687, đoạn 3, đường Chương Nam, khóm 003, phường Vĩnh Phong, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

233.

Nguyễn Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 31/12/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9 đường Chính Nghĩa khóm 021, phường Chính Hưng, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

234.

Nguyễn Thị Anh, sinh ngày 20/10/2000 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 26/6, hẻm Gia Hòa, khóm 007, phường Gia Hòa, thị trấn Trúc Sơn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

235.

Trà Thị Bích Huy, sinh ngày 08/3/1987 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 56, đường Đài Hưng, khóm 010, thôn Đài Tử, xã Khẩu Hồ, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

236.

Nguyễn Thị Quế Thanh, sinh ngày 16/10/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 18, ngách 5, ngõ 1216, đường Trung Sơn, khóm 001, phường Long Tường, khu Đài Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

237.

Đỗ Thị Thúy, sinh ngày 15/6/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 202, đường Oanh Đào, khóm 016, phường Vĩnh Cát, khu Oanh Ca, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

238.

Phan Hồng Nguyên, sinh ngày 12/11/1977 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 5, đường An Hòa, khóm 005, phường Hiệp Hòa, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

239.

Hồ Thị Kim Huyền, sinh ngày 15/10/1992 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 20, ngách 5, ngõ 52, đoạn 2 đường Ích Dân, khóm 015, phường Trường Vinh, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

240.

Trịnh Thị Kim Hòa, sinh ngày 06/7/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 4/6, Tiện Tử Lâm, khóm 001, phường Tiện Lâm, khu Tây Cảng, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

241.

Huỳnh Thị Thổ, sinh ngày 30/10/1987 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 30, đường Võ Miếu, khóm 001, phường Chính Đại, khu Linh Nhã, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

242.

Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh ngày 19/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 76/1, ngõ 269, đường Tứ Duy, khóm 008, phường Triều Dương, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

243.

Hoàng Thị Thanh Huyền, sinh ngày 03/10/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 53/2, Tam Đài, khóm 013, thôn Phú Nam, xã Phú Lý, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

244.

Lâm Mai Cẩm, sinh ngày 12/5/1986 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 57/1, đường Hạ Niêm, khóm 011, thôn Hạ Niêm, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

245.

Nguyễn Thị Tuyết Sương, sinh ngày 01/11/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 41, đường Kim Hồ, khóm 007, phường Đại Cương, khu Qui Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

246.

Trần Thị Nhí Lớn, sinh ngày 14/02/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 115, Ô Mi Khanh, khóm 009, thị trấn Thông Tiêu, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

247.

Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 12/5/1986 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 58, ngõ 131, đường Tín Nghĩa, khóm 009, phường Đông Vinh, khu Tân Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

248.

Lê Quí Xinh, sinh ngày 24/12/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4/9, ngõ 3, đường Chính Quang, khóm 012, phường Trung Chính, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

249.

Lê Thị Kim Thúy, sinh ngày 09/02/1999 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 242, đường Thiên Tử Liêu, khóm 004, thôn Quan Thuận, xã Nghĩa Trúc, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

250.

Trần Văn Lương, sinh ngày 20/4/1982 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 35, đường Hưng Quốc, khóm 013, phường Thạch Miếu, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nam

251.

Lê Thị Thơm, sinh ngày 16/10/1990 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lầu 5, số 12/10, ngách 81, ngõ 140, đoạn 1, đường Đông Sơn, khóm 016, phường Tam Hòa, khu Bắc Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

252.

Lê Thị Châm, sinh ngày 13/8/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4, số 117, đường Nhân Lạc, khóm 011, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

253.

Ngô Thị Thiếu, sinh ngày 15/01/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, hẻm 635, đường Nam Doanh, khóm 022, phường Doanh Nam, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

254.

Cao Thị Ngọc Trang, sinh ngày 01/01/1972 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 124/3, đường Thuận Phàm, khóm 004, phường Phúc Đức, khu Đại Giáp, TP.P. Đài Trung

Giới tính: Nữ

255.

Hồ Thị Lan, sinh ngày 18/6/1981 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 5, số 24, phố Lục Hợp, khóm 034, phường Tây Kỳ, thị trấn Đẩu Nam, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

256.

Văn Đình Quang Anh, sinh ngày 19/5/1999 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 793/1, đường Tiên Cát, khóm 022, thôn Điền Dương, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nam

257.

Nguyễn Thị Phụng, sinh ngày 06/9/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 22 Hậu Trang, khóm 11, thôn Hòa Mỹ, xã Trung Phố, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

258.

Nguyễn Thị Trang, sinh ngày 15/7/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 60, đường Cát Phúc, khóm 001, phường Tri Bản, TP. Đài Đông, huyện Đài Đông

Giới tính: Nữ

259.

Đặng Thị Thức, sinh ngày 16/7/1988 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 16, ngõ 170, đường Dân Sinh, khóm 022, phường Giáp Dần, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

260.

Trương Thị Bảo Châu, sinh ngày 14/9/1985 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 396, phố Cát Thái, khóm 023 thôn Thái Xương, xã Cát An, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

261.

Nguyễn Thị Kiều Phương, sinh ngày 01/01/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 52/37, Ôn Cảng, khóm 010 thôn Ôn Cảng, xã Đông Thạch, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

262.

Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh ngày 13/02/1989 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 161, đường Đại Thành, khóm 019, phường Luân Đỉnh, khu Quy Nhân, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

263.

Phan Thị Cẩm Loan, sinh ngày 02/02/1986 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2, ngõ Trung Ương, khóm 007, thôn Tùng Trúc, xã Xã Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

264.

Lê Thị Hạnh, sinh ngày 24/6/1989 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 120, đường Kiến Đông, khóm 003, phường Thiệu An, thị trấn Hòa Mỹ, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

265.

Thạch Thị Thắm, sinh ngày 01/01/1991 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 1/11, Đại Mỹ, khóm 024 thôn Đại Mỹ, xã Thích Đồng, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

266.

Đỗ Thị Thanh Hiền, sinh ngày 04/01/1994 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 93, Xuân Phố, khóm 002, thôn Xuân Phố, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

267.

Ngô Thị Linh, sinh ngày 18/01/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 15, Xuân Phố, khóm 009, thôn Xuân Phố, xã Thủy Lâm, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

268.

Nguyễn Thị Tâm, sinh ngày 08/11/1983 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 87, phố Tú Thố, khóm 014, thôn Tú Thố, xã Phúc Hưng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

269.

Thái Nguyễn Thùy Như, sinh ngày 01/01/1998 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 82, Hạ Lâm Đầu, khóm 009, phường Tam Giác, thị trấn Đại Lâm, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

270.

Nguyễn Thị Luyến, sinh ngày 30/6/1977 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 1, ngõ 118, phố Thuyền Đầu Tam, khóm 012, phường Doanh Phố, khu Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

271.

Lê Trường Khánh Uyên, sinh ngày 01/01/1980 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 10, ngách 1, ngõ 128, đường Trung Hoa, khóm 008, phường Tân Luân, TP. Trúc Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

272.

Nguyễn Thị Kim Dung, sinh ngày 09/02/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7/6, phố Quốc Dân, khóm 011, phường Quốc Thịnh, TP. Hoa Liên, huyện Hoa Liên

Giới tính: Nữ

273.

Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 19/6/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 86, An Định, khóm 005, phường An Định, thị trấn Tây Loa, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

274.

Mai Thị Thúy, sinh ngày 20/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 155, đường Cảng Hậu, khóm 015, thôn Cảng Hậu, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

275.

Ngô Thị Diện, sinh ngày 07/3/1998 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Số 1, ngách 12, ngõ 189, phố Quốc Quang, khóm 017, phường Tự Cường, khu Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

276.

Văn Định Tiến Anh, sinh ngày 19/8/1997 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 793/1, đường Tiên Cát, khóm 022, thôn Điền Dương, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nam

277.

Tô Thị Diễm Trang, sinh ngày 13/10/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 8, số 23, phố Dân Sinh, khóm 016, phường Long Phố, khu Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

278.

Nguyễn Thị Hưởng, sinh ngày 18/6/1992 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 88, đường Lâm Sâm, khóm 004, phường Việt Cảng, thị trấn Thổ Khố, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

279.

Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 06/01/1990 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 7, ngõ 461, đường Thành Công, khóm 001, phường Kiến Quốc, khu Thái Bình TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

280.

Nguyễn Thị Thúy An, sinh ngày 26/01/1988 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 37, phố Phúc An Thập, khóm 006, phường Phúc Hòa, khu Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

281.

Huỳnh Thị Cẩm Nâu, sinh ngày 04/5/1991 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 83, đường Thái Bình, khóm 013, phường Mai Phương, thị trấn Nhị Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

282.

Phan Thị Cẩm Thúy, sinh ngày 04/6/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 38, ngõ Tiêm Sơn, khóm 001, phường Tiêm Sơn, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nam

283.

Nguyễn Thị Tuyết Trinh, sinh ngày 24/9/1987 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 2, số 10, ngõ 87, đường Thành Công, khóm 008, phường Đắc Thắng, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

284.

Huỳnh Thanh Thoản, sinh ngày 24/4/1983 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 12, ngõ 580, đường Trung Hưng, khóm 013, phường Đông Vinh, quận Tân Hóa, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

285.

Nguyễn Thị Dư, sinh ngày 29/9/1982 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 36, đường Dân Tộc, khóm 008, thôn Hải Nam, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

286.

La Lệ Kim, sinh ngày 14/6/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 9, số 28, ngõ 364, đường Cơ Long đoạn 1, khóm 028, phường Tây Thôn, quận Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

287.

Hồ Quấn Nhìn, sinh ngày 03/12/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 4, số 2119, đường Trung Hóa 1, khóm 027, phường Long Tử, quận Ngô Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

288.

Đoàn Thị Sơn, sinh ngày 10/11/1980 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 7, Cửu Phân Liêu, khóm 002, thôn Vĩnh Hòa, xã Tam Loan, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

289.

Xôi Sắt Muối, sinh ngày 25/01/1954 tại Bình Dương

Hiện trú tại: Phòng số 3, lầu 2, số 71, ngõ 115, đường Thần Lâm Nam, khóm 009, phường Nha Phong, quận Đại Nha, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

290.

Leo Xui Dín, sinh ngày 20/01/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 40-1, thôn Trung Liễu, xã Đông Giới, huyện Liên giang, Phúc Kiến

Giới tính: Nữ

291.

Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh ngày 14/4/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 448, đường Hưng Nông đoạn 1, khóm 005, phường Tân Sinh, thị trấn Bắc Đẩu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

292.

Vòng A Mùi, sinh ngày 30/3/1990 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 76/2, đường Nam Hoàn, khóm 004, phường Liễu Bắc, thị xã Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

293.

Nguyễn Thị Tuyền, sinh ngày 04/6/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 3, số 59, Thiên Hỷ Tân Thành, đường Quang Phong, khóm 027, phường Tinh Trung, quận Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

294.

Lê Thị Kim Ngọc, sinh ngày 06/3/1986 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Số 77, đường Tân Hưng, khóm 003, phường Tiểu Đông, TP. Nghi Lan, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

295.

Trịnh Thị Viên, sinh ngày 08/10/1978 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 3, số 1, ngõ 124, đường Thông Hà Đông đoạn 1, khóm 012, phường Phúc Trung, quận Sỹ Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

296.

Huỳnh Kim Ngọc, sinh ngày 23/7/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 54 đường Trấn Hưng, khóm 006, thôn Trung Hưng, xã Tân Phượng, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

297.

Vũ Thị Dòng, sinh ngày 11/4/1965 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 147, đường Dân Tộc đoạn 5, khóm 013, phường Song Vinh, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

298.

Trần Bích Phương, sinh ngày 30/5/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 11, ngách 4, ngõ 11, đường Thành Thái đoạn 2, khóm 004, phường Ngũ Cổ, quận Ngũ Cổ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

299.

Giẳn Trân Linh, sinh ngày 06/02/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 66, đường Khải Hoàn, khóm 002, phường Thành Nghĩa, quận Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

300.

Nguyễn Thị Bé Ngoan, sinh ngày 12/8/1992 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 249, đường Tân Vinh, khóm 011 phường Tân Vinh, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

301.

Thóng Sắt Múi, sinh ngày 01/6/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 50, đường Đại Đồng Nam, khóm 002, phường Trung Hiếu, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

302.

Phan Thị Vui, sinh ngày 20/12/1990 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Số 345, đường Nam Khản đoạn 2, khóm 005, phường Trường Hưng, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

303.

Hoàng Thị Xuân, sinh ngày 03/02/1967 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 221, đường Kiến Quốc, khóm 010, phường Thục Lâm, quận Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

304.

Nguyễn Thị Thu Hạnh, sinh ngày 17/5/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 9, số 16, ngõ 8, đường Lạc Lợi 3, khóm 006, phường Trường Lạc, quận An Lạc, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

305.

Nguyễn Thị Bích Phượng, sinh ngày 15/02/1974 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 45, đường An Hòa, khóm 007, phường Hiệp Hòa, quận Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

306.

Đinh Thị Diễm Phúc, sinh ngày 01/3/1980 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 354, đường Cẩm Hòa, khóm 012, phường Cẩm Trung, quận Cẩm Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

307.

Trần Thị Kiều Loan, sinh ngày 11/6/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 97/1, đường Đại Đồng, khóm 006, thôn Đại Đồng, xã Nhị Luân, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

308.

Nguyễn Thị Loan Em, sinh ngày 24/02/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 1/1, đường Trung Hiếu, khóm 035, phường Bộ Bình, quận Tam Chi, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

309.

Nguyễn Ngọc Điệp, sinh ngày 15/7/1989 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 63, đường Hán Sinh Đông, khóm 017, phường Tân Dân, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

310.

Vũ Thị Luyến, sinh ngày 07/01/1965 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 53/6, đường Tư Thôn, khóm 011, phường Vĩnh Vinh, thị trấn Tô Áo, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

311.

Lê Thị Trúc Linh, sinh ngày 13/9/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 158, đường Bộ Đinh, quận Đông, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

312.

Trần Ngọc Quyên, sinh ngày 07/9/1981 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 460, đường Trung Hoa, đoạn 2, khóm 017, phường Cựu Thành, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

313.

Trần Diệu Tính, sinh ngày 14/8/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 41, ngõ 201, đường Dụ Thành Nam, khóm 001, phường Dụ Tân, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

314.

Huỳnh Ngọc Mai, sinh ngày 02/4/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 41, đường Đại Nghiệp, khóm 011, phường Công Bằng, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

315.

Nguyễn Thị An, sinh ngày 16/5/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 427, đường Trung Cảng, khóm 002, phường Trung Thành, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

316.

Lê Mộng Tròn, sinh ngày 23/8/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 44, ngách 36, ngõ 88 đường Loan Lý, khóm 018, phường Tỉnh Cung, khu Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

317.

Lầm Xú Mỹ, sinh ngày 30/9/1973 tại Gia Lai

Hiện trú tại: Lầu 4, số 62, đường Phúc Quốc, khóm 005, phường Dục Dân, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

318.

Trịnh Mỹ Dung, sinh ngày 28/9/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 296, đường Phục Hưng, khóm 009, phường Lầu Thổ, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

319.

Đặng Mỹ Tiên, sinh ngày 11/01/1994 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 458, đường Nhân Ái đoạn 2, khóm 015, phường Bảo Sinh, quận Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

320.

Trương Thị Cúc, sinh ngày 02/02/1971 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 151, đường Thượng Trúc, khóm 019, phường Thượng Trúc, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

321.

Đậu Thị Thanh Tuyền, sinh ngày 20/01/1985 tại Hà Tĩnh

Hiện trú tại: Số 33, ngách 11, ngõ 271, đường Nghĩa Dân đoạn 3, khóm 005, phường Hạ Ninh, thị trấn Tân Bộ, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

322.

Vương Thị Hiền, sinh ngày 03/01/1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 9, đường Phúc Hoa 8, khóm 016, phường Phúc Hoa, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

323.

Nguyễn Kim Phượng, sinh ngày 05/02/1972 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 28, ngõ 149, đường Văn Thánh, khóm 011, phường Văn Thánh, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

324.

Lý Mỹ Láng, sinh ngày 09/12/1984 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 160, đường Bộ Trung, khóm 002, thôn Bộ Nam, xã Bộ Lam, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

325.

Nguyễn Thị Kiều Oanh, sinh ngày 09/6/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 17, đường Trung Minh, khóm 007, thôn Hòa Mỹ, xã Trung Bộ, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

326.

Nguyễn Thị Hà, sinh ngày 05/5/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 9/2, ngõ 2, đường Thục Lâm 7, khóm 018, phường Đại Phượng, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

327.

Nguyễn Thị Mộng Thùy, sinh ngày 19/9/1990 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 399, đường Lạc Quần, khóm 009, phường Công Quản, khu Tây, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

328.

Nguyễn Thị Gấm, sinh ngày 12/8/1979 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 5, số 24, ngõ 436, đường Dân Tộc, khóm 013, phường Thủy Ha, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

329.

Trần Thị Vi, sinh ngày 15/5/1983 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 8, đường Trung Hưng đoạn 3, khóm 008, phường Nghĩa Đức, quận Hậu Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

330.

Lê Mộng Thùy Trinh, sinh ngày 24/4/1986 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 37, ngõ 7, đường Vạn Tân, khóm 001, thôn Cam Đường, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

331.

Nguyễn Thị Kim Phương, sinh ngày 25/11/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 7, số 318, đường Lâm Sâm, khóm 019, phường Dục Anh, khu Bắc, TP. Tân Trúc

Giới tính: Nữ

332.

Lê Thị Hồng Diễm, sinh ngày 15/01/1986 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 227, đường Đại Đồng đoạn 1, khóm 010, phường Trang Thục, quận Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

333.

Sú Sằn Cú, sinh ngày 03/01/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Lầu 3, số 329, đường Tịch Vạn đoạn 3, khóm 017, phường Cung Bắc, quận Tịch Chỉ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

334.

Lê Thị Kiều Oanh, sinh ngày 20/5/1991 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 39, ngõ 309 đường Trung Hoa đoạn 2, khóm 011, phường Trung Động, quận Trung Chính, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

335.

Đặng Thị Hòa, sinh ngày 18/12/1987 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 41, đường Tân Đông, khóm 012, phường Phú Cẩm, quận Tùng Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

336.

Vày Lỷ Cú, sinh ngày 25/5/1992 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 271, đường Trung Chính, khóm 010, phường Hàn Quang, thị trấn Tây Lô, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

337.

Bùi Thị Hoa, sinh ngày 05/12/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 2, số 90, đường Thụy Xương, khóm 007, phường Thụy Trúc, quận Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

338.

Đỗ Thị Lan, sinh ngày 10/8/1979 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Phòng số 14, lầu 3, số 316 đường Bích Sơn, khóm 028, phường Đôn Hòa, thị trấn Tảo Đồn, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

339.

Nguyễn Thị Kiều Trang, sinh ngày 07/7/1989 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 11, số 468/17, đường Dân An Tây, khóm 021, phường Tây Thịnh, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

340.

Lê Thị Hiển, sinh ngày 29/3/1980 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Lầu 7, số 16, ngõ 321 đường Thục Hiếu, khóm 017, phường Tân Thành, quận Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

341.

Lê Châu Thị Nhã Phương, sinh ngày 25/4/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 109, đường Hoa Cần, khóm 001, phường Hoa Ái, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

342.

Phan Thị Phong, sinh ngày 19/4/1989 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 9, số 188, đường Văn Hưng, khóm 030, phường Văn Hóa, quận Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

343.

Phạm Thị Hoa, sinh ngày 20/6/1989 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 13, ngách 116, ngõ 174 đường Đại Quan đoạn 2, khóm 013, phường Tụ An, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

344.

Đoàn Thị Lượt, sinh ngày 15/5/1970 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Phòng 20, lầu 7 số 232, đường Dân sinh đoạn 2, khóm 016, phường Hoa Giang, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

345.

Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 04/11/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 288/1, đường Ngư Trì, khóm 010, thôn Ngư Trì, xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

346.

Đoàn Thị Minh Nguyệt, sinh ngày 06/6/1979 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 290, đường Bình Đông, đoạn 4, khóm 019, phường Bác Gia, quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

347.

Trần Thị Kim Thanh, sinh ngày 15/10/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 127, đường Vĩnh Mỹ, khóm 006, phường Nhân Mỹ, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

348.

Vương Ngọc Lan, sinh ngày 15/8/1998 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 3, số 19, ngõ 94, đường Bảo Phúc, đoạn 2, khóm 018, phường Văn Hóa, quận Vĩnh Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

349.

Đàm Thị Thảo, sinh ngày 17/01/1998 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 203, đường Tam Hòa, đoạn 4, khóm 004, phường Từ Ái, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

350.

Liêu Thị Khoằn, sinh ngày 25/10/1982 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 228, đường Minh Phong, khóm 021, thôn Đức Thịnh, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

351.

Ngô Thị Thùy Trang, sinh ngày 20/7/1987 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 207, phố Đại Liên Tam, khóm 011, phường Tín Quang, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

352.

Nguyễn Thị Mộng Nhi, sinh ngày 06/4/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 35/3, phố Bách Ngũ, khóm 010 phường Đổ Bắc, khu Thất Đổ TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

353.

Lê Thị Hồng Loan, sinh ngày 01/7/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 132, phố Dân Hưởng 5, khóm 015, phường Tú Thủy, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

354.

Nguyễn Yến Ly, sinh ngày 10/8/1981 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 22, phố Trung An, khóm 024, phường Trung Nghĩa, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

355.

Nguyễn Cẩm Thạch, sinh ngày 02/3/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 3, ngách 80, ngõ 42, đoạn 1, đường Phượng Lâm, khóm 027, phường Đông Lâm, khu Lâm Viên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

356.

Vũ Thị Ngà, sinh ngày 23/10/1975 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngách 22, ngõ 344, phố Tây Thịnh, khóm 006, phường Quang Hòa, khu Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

357.

Trương Yến Nhi, sinh ngày 13/7/1971 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 126, đường Thập Toàn, khóm 014, phường Phú Lâm, khu Quan Âm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

358.

Huỳnh Nguyễn Ngọc Như, sinh ngày 06/4/1983 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 6, phố Tự Cường 7, khóm 017, phường Đông Lâm, khu Lâm Khẩu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

359.

Nguyễn Thị Lan Lương, sinh ngày 28/4/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 61, ngõ 198, đường Trung Chính, khóm 013, phường Tân Sinh, khu Tân Ốc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

360.

Lê Thị Thắm, sinh ngày 10/6/1988 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Số 18, ngách 4, ngõ 433, đường Dân Tộc, khóm 021, phường Tam Lâm, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

361.

Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 06/3/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 17/17, Ngũ Cốc, khóm 001, thôn Ngũ Cốc, xã Công Quán, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

362.

Nguyễn Thị Trà My, sinh ngày 12/6/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, phố Quốc Thụy, khóm 014 phường Kiến Đức, khu Bắc TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

363.

Nguyễn Thị Hồng Điệp, sinh ngày 19/9/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 17, phố Hiếu Thất, khóm 013, phường Bắc Cơ, khu Vạn Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

364.

Lê Thị Xuân, sinh ngày 16/6/1988 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 41, đoạn 3, đường Tam Hòa, khóm 006, phường Dịch Thọ, khu Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

365.

Phan Thị Kim Phiến, sinh ngày 01/7/1990 tại Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 18/2, ngõ 369, đoạn 2, đường Văn Hóa, khóm 018, phường Bách Thúy, khu Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

366.

Phạm Thị Huệ, sinh ngày 13/11/1973 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Lầu 18, số 82, phố Dân Phú 9, khóm 021, phường Đại Hưng, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

367.

Phạm Thị Cẩm Vân, sinh ngày 10/10/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 126, đường Trung Chính, khóm 009, thôn Nam Hòa, xã Đại Bi, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

368.

Mã Huệ Băng, sinh ngày 02/11/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 280, đoạn 4, đường Tây Môn, khóm 015, phường Lục Giáp khu Bắc, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

369.

Trần Thị Anh Đào, sinh ngày 09/01/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 3, số 19,3 phố Bách Nhất, khóm 026, phường Thực Tiễn, khu Thất Đổ, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

370.

Hà Thể Hà, sinh ngày 19/4/1973 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 122, phố Nhân Ái, khóm 005, thôn Cửu Khối, xã Cửu Như, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

371.

Bùi Thị Cẩm Hồng, sinh ngày 29/9/1983 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 129, đường Trung Hoa, đoạn 1, khóm 015, phường Nội Lịch, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

372.

Nguyễn Thị Trinh, sinh ngày 15/01/1982 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 347, đường Trung Sơn Đông, đoạn 3, khóm 011, phường Trung Kiên, thị xã Trung Lịch, huyện Đào Viên

Giới tính: Nữ

373.

Thạch Thị Pha Ly, sinh ngày 05/5/1989 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 16, ngách 11, ngõ 168, đường Trung Hòa, khóm 032, phường Hòa Ái, quận Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

374.

Trần Ngọc Mai, sinh ngày 12/6/1984 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Lầu 3, số 211 đường Hòa Bình, khóm 010, phường Trung Lộ, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

375.

Doãn Minh Huyền, sinh ngày 17/5/1985 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 29 ngõ 50, đường Đại Đồng Nam, khóm 002, phường Trung Hiếu, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

376.

Mạch Minh Châu, sinh ngày 21/01/1993 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 86, ngõ 540, đường Nam Bình, khóm 005, phường Nam Bình, thị trấn Tân Bộ, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

377.

Lê Thị Bền, sinh ngày 14/10/1978 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 116, đường Phụng Giáp, khóm 032, phường Nam Thành, quận Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

378.

Lê Thị Kiều Thoa, sinh ngày 16/02/1985 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 360 đường Nam Tường, khóm 004, phường Cát Tường, quận Lô Trúc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

379.

Phạm Thị Liên, sinh ngày 27/9/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Phòng số 8, lầu 4, số 881, đường Trung Chính, khóm 001, phường Dục Dân, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

380.

Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 01/5/1984 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 19, ngõ 951 đường Tự Do, khóm 020, phường Đỉnh Nhai, quận Đại Đỗ, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

381.

Lê Thị Hồng Thiện, sinh ngày 09/12/1988 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 52, ngõ 159 đường Kim Khê, khóm 004, phường Kim Khê, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

382.

Trần Thị Kim Loan, sinh ngày 01/10/1983 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 48, đường Bảo An đoạn 1, khóm 007, phường Bảo An, quận Thục Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

383.

Phạm Thị Thanh Nga, sinh ngày 01/10/1984 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 25, ngõ 282, đường Trấn Trung, khóm 011, phường Tín Nghĩa, quận Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

384.

Đinh Thị Nhung, sinh ngày 04/6/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 12, ngách 1, ngõ 74 đường Huệ Trung, khóm 022, phường Huệ Lai, quận Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

385.

Lê Thị Ngọc Lương, sinh ngày 02/6/1987 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 226, đường Gia Nam, khóm 018, phường Trấn Sơn, quận Gia Lý, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

386.

Võ Thị Thúy An, sinh ngày 01/01/1992 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngách 1, ngõ 93, đường Tân Dân, khóm 029, phường Vinh Hoa, thị trấn Trúc Đông, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

387.

Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 10/01/1988 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 15, ngách 2, ngõ 37 đường Vĩnh An Bắc đoạn 1, khóm 018, phường Vĩnh Thuận, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

388.

Nguyễn Thị Kiều, sinh ngày 01/4/1985 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 21, ngõ 1 đường Trường Giang, đoạn 3, khóm 021, phường Khê Đầu, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

389.

Trương Thị Kim Ba, sinh ngày 01/01/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 75, đường Phúc Tường, khóm 024, phường Phúc Tường, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

390.

Phan Hoàng Diễm, sinh ngày 05/8/1991 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 2, số 546, đường Trung Cảng, khóm 020, phường Trung Lịch, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

391.

Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 01/01/1988 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3, ngách 15, ngõ 234, đường Thanh Thủy, khóm 017, phường Vĩnh Phượng, quận Thổ Thành, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

392.

Thang Thị Ngành, sinh ngày 15/3/1985 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Phòng số 2, lầu 6 số 62/5, đường Trung Viên, khóm 007, phường Bát Trương, quận Tam Hiệp, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

393.

Hoàng Văn Hoàn, sinh ngày 27/8/1999 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Số 116, đường Phụng Giáp, khóm 032, phường Nam Thành, quận Phụng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nam

394.

Trần Thị Thanh Nhàn, sinh ngày 23/4/1989 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Số 26, đường Dân Sinh, khóm 002, phường Bản Đường, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

395.

Nguyễn Minh Quang, sinh ngày 09/01/2000 tại Nam Định

Hiện trú tại: Lầu 2, số 6, ngõ 65, phố Đông Hải, khóm 013, phường Đông Hải, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

396.

Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 09/02/1981 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: 2-2, số 6, ngách 2, ngõ 20, phố Dân Chủ, khóm 007, phường Bắc Hưng, khu Long Đàm, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

397.

Đặng Thị Nguyên Trâm, sinh ngày 26/6/1976 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 20, ngõ 543, đoạn Hán Bảo, đường Thảo Hán, khóm 020, thôn Hán Bảo, xã Phương Uyển, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

398.

Trần Kim Khoa, sinh ngày 10/12/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 6-1, số 183, đường Tam Quan, khóm 021, phường Tân Hưng, khu Nam TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

399.

Lê Thị Giàng, sinh ngày 06/6/1987 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 115, ngõ 136, đường Đấu Uyển Đông, khóm 017, thôn Hòa Phong, xã Bì Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

400.

Lương Thị Lý, sinh ngày 01/9/1969 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 4, số 227-3, đường Trung Hoa, khóm 014, phường Gia Minh, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

401.

Nguyễn Thị Châu Pha, sinh ngày 08/02/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 486, đoạn 1, đường Viên Tập, khóm 004, phường Đại Minh, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

402.

Lê Thị Mỹ Dung, sinh ngày 04/8/1989 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 963, đoạn 2, đường Giới Thọ, khóm 018 phường Thụy Phát, khu Bát Đức TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

403.

Phạm Thị Hồng Ngọc, sinh ngày 14/12/2003 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 13, ngõ Tượng Liêu Tiền, phố Bản, khóm 003, phường Trung Ninh, khu Đông Thế, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

404.

Chướng Vĩnh Lông, sinh ngày 11/6/1989 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 42-5, ngõ 202, đường Bắc Bình, khóm 009, phường Trấn Bắc, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nam

405.

Trần Thị Thu Trang, sinh ngày 08/9/1978 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 2-1, ngõ 2, đường Nam Hải, khóm 008, phường Long Phúc, khu Trung Chính, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

406.

Huỳnh Thị Hồng Em, sinh ngày 08/6/1985 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 170, phố Vĩnh Long 5, khóm 014, phường Vĩnh Long, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

407.

Huỳnh Thị Thúy An, sinh ngày 05/10/1991 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 8, ngách 33, ngõ 597, đường Quang Hưng, khóm 001, phường Vĩnh Long, khu Thái Bình TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

408.

Nguyễn Thị Lịu, sinh ngày 24/4/1982 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 154, đoạn 2, đường Đàm Phú, khóm 005, phường Đại Phong, khu Đàm Tử TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

409.

Thái Tuệ Linh, sinh ngày 24/8/1974 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 8, ngách 3, ngõ 326, đường Ngao Tân, khóm 026, phường Khương Lang, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

410.

Đoàn Thị Thơm, sinh ngày 19/02/1975 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 144, đường Văn Võ, khóm 007, phường Khổng Môn, khu Đại Giáp, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

411.

Huỳnh Thị Bích Hồng, sinh ngày 13/11/1984 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Số 55-33, đường Tân Đông, khóm 001, thôn Tân Đông, xã Tân Viên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

412.

Cô Túy Phượng, sinh ngày 22/4/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 38-36, phố Dân Quyền 1, khóm 036, phường Nam Xã, khu Thanh Thủy, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

413.

Lý Thị Phương, sinh ngày 04/3/1987 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 60, đường Phúc Dụ, khóm 006, phường Nhân Đức, khu Tam Trọng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

414.

Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 18/9/1980 tại Long An

Hiện trú tại: Số 33, Trung Bì, khóm 007 thôn Tam Kết, xã Tam Bì, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

415.

Võ Thị Thúy, sinh ngày 02/4/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 22, đường Quang Minh, khóm 001, thôn Giai Hòa, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

416.

Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh ngày 08/10/1992 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 50-1, đường Vĩnh Hưng, khóm 015, thôn Vĩnh Xương, xã Cổ Khanh, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

417.

Dương Mỹ Trân, sinh ngày 05/3/1971 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 106, đường Tường Hòa, khóm 013, thôn Lật Lâm, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

418.

Nguyễn Thị Ngọc Châm, sinh ngày 31/7/1998 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 23, phố Vĩnh An, khóm 007, thôn Trung Hưng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

419.

Vũ Thị Thanh Hoài, sinh ngày 17/02/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Số 7, đường Bắc Bộ, khóm 027, phường Đông Bộ, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

420.

Lê Thị Kim Xuyến, sinh ngày 10/02/1982 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 386, Thủy Mỹ, khóm 027, thôn Thắng Hưng, xã Tam Nghĩa, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

421.

Trấn Thị Luyến, sinh ngày 10/02/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 11, ngách 48, ngõ 290, đoạn 2, đường Trung Chính, khóm 014, phường Văn Hiền, khu Hồ Nội, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

422.

Hoàng Phương Thúy, sinh ngày 13/8/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lầu 3, số 42, phố Giang Nam 2, khóm 002, phường Long Cương, khu Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

423.

Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh ngày 06/12/1971 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Số 9 ngõ 418, đường Tam Sơn, khóm 001, thôn Đầu Luân, xã Trúc Điền, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

424.

Trần Mỹ Lan, sinh ngày 31/10/1975 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 76, phố Quá Hùng 1, khóm 015, phường Quá Bì, khu Phượng Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

425.

Biện Thị Na Vi, sinh ngày 13/3/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 146, đoạn 2, đường Nhã Đàm, khóm 003, phường Đông Bảo, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

426.

Diệp Vân Hồng, sinh ngày 01/9/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 21-1, ngõ 47, đường Thánh Hiền, khóm 010, thôn Loan Nội, xã Vạn Đơn, huyện Bình Đông0

Giới tính: Nữ

427.

Hồ Thị Ngọc Nhản, sinh ngày 01/3/1992 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 36-34, đường Thượng Liêu, khóm 002, phường Thượng Liêu, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

428.

Nguyễn Thị Hương, sinh ngày 30/4/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 94-18, đường Gia Liên, khóm 014, phường Gia Liên, thị trấn Đông Cảng, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

429.

Đặng Thị Ngọc Hường, sinh ngày 20/5/1994 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 2-2, đường Trung Chính, khóm 002, phường Cựu Chính, khu Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

430.

Trần Thị Diệu, sinh ngày 09/01/1986 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 27, ngõ 40, phố Hổ Lâm, khóm 012, phường Tứ Dục, khu Tín Nghĩa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

431.

Đặng Thị Ngọc Hà, sinh ngày 26/02/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 68, phố Bình Hòa 13, khóm 010, phường Luân Bình, TP. Chương Hóa, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

432.

Lồ Thị Nhung, sinh ngày 17/6/1984 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Số 6-5, phố Công Học, khóm 001 phường Nam Hòa, khu Nam TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

433.

Đỗ Thị Kim Yến, sinh ngày 06/6/1994 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 11, ngách 201, ngõ Long Mục Tỉnh, đoạn 5, đường Sa Điền, khóm 010, phường Long Tuyền, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

434.

Lê Thị Bích Hạnh, sinh ngày 15/8/1981 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 25, phố Dân Quý, khóm 017, phường Hậu Trang, khu Đại Liêu, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

435.

Phạm Thị Tâm, sinh ngày 28/01/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 26, ngõ 16, đoạn 1, đường Trung Sơn, khóm 012, phường Ngô Công, thị trấn Bộ Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

436.

Hoàng Thị Oanh, sinh ngày 20/12/1977 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 8, ngõ Vĩnh Lạc, khóm 006, thôn Ngọc Phong, xã Thủy Lý, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

437.

Mai Dịu Hiền, sinh ngày 04/4/1998 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 99, ngõ 48, đoạn 6, đường Sa Điền, khóm 015, phường Sơn Cước, khu Long Tỉnh, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

438.

Phạm Thị Kiều Hạnh, sinh ngày 20/01/1976 tại Long An

Hiện trú tại: Số 140, phố Hợp Tác, khóm 015, phường Phúc Nhân, khu Đàm Tử, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

439.

Nìm Lệ Oanh, sinh ngày 20/11/1991 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 20, ngách 10, ngõ 132, phố Quốc Hoa, khóm 021, phường Phục Hoa, khu Vĩnh Khang, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

440.

Võ Thị Trúc Đào, sinh ngày 20/10/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Lầu 1-1, số 3, ngách 4, ngõ 406, phố Trấn Đông 1, khóm 031, phường Tín Đức, khu Tiền Trấn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

441.

Dương Thị Tuyết Nhi, sinh ngày 05/6/1993 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 18, phố Đông Thành, khóm 019, phường Hổ Vĩ, khu Đông, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

442.

Lê Thị Mỹ Châu, sinh ngày 17/11/1975 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 69, đoạn 5, đường An Hòa, khóm 016, phường Châu Nam, khu An Nam, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

443.

Nguyễn Thị Mây, sinh ngày 07/01/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 1-17, ngõ 109, đường Thâm Áo Khanh, khóm 019, phường Hiếu Thâm, khu Tín Nghĩa, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

444.

Bùi Thị Bích Thảo, sinh ngày 17/01/1986 tại Hòa Bình

Hiện trú tại: Lầu 4, số 20, đường Nhân Hưng, khóm 025, thôn Phượng Hoàng, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

445.

Phan Thị Kim Hường, sinh ngày 18/12/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 88, đường Kiện Đông, khóm 026, phường Kiện Dân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

446.

Trần Thị Hoài Thương, sinh ngày 24/4/1994 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 88, đường Kiện Đông, khóm 026, phường Kiện Dân, khu Đại Lý, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

447.

Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh ngày 17/7/1992 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Số 42, ngách 29, ngõ 128, đoạn 5, đường Giáp Hậu, khóm 018, phường Đại Đông, khu Ngoại Phố, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

448.

Đường Thị Mỹ Linh, sinh ngày 29/11/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 39, ngõ Quá Câu 3, khóm 015, thôn Quá Câu, xã Đại Thôn, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

449.

Danh Thị Cẩm Loan, sinh ngày 04/11/1982 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 15-9, đường Trung Dân, khóm 012, phường Đông Yến, khu Yến Sào, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

450.

Lê Thị Cẩm Lình, sinh ngày 01/7/1982 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 118, phố Chí Bình, khóm 019, phường Tân Sinh, TP. Viên Lâm, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

451.

Trịnh Thị Tâm, sinh ngày 05/6/1984 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 165, ngõ 630, đoạn 2, đường Chương Nam, khóm 019, phường Bình Sơn, TP. Nam Đầu, huyện Nam Đầu

Giới tính: Nữ

452.

Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 19/5/1980 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 87-3, ngõ 68, đường Nhân Ái, khóm 003, thôn Vĩnh Phong, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

453.

Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 25/11/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 36, phố Đăng Long, khóm 007, thôn Điền Tâm, xã Lân Lạc, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

454.

Nguyễn Thị Thảo Linh, sinh ngày 03/8/1990 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 9-1, đường Kích Đồng, khóm 008, thôn Phương Sơn, xã Phương Sơn, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

455.

Nguyễn Thị Kiều Duyên, sinh ngày 19/4/1971 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 3, ngõ 365, đường Tân Sinh, khóm 021, phường Long Hữu, khu Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

456.

Nguyễn Anh Hải, sinh ngày 25/11/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 17, ngách 2, ngõ 31, phố Tân Hưng 1, khóm 016, phường Đại Cương, khu Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

457.

Dương Thị Huyền, sinh ngày 07/7/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 24-1, đường An Bình, khóm 012, phường Hạ Thành, quận Tân Điếm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

458.

Đặng Thị Mỹ Tiên, sinh ngày 14/7/1989 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 26/1, ngách 6, ngõ 347 đường Kiến Thành, khóm 008, phường Trung Chính, quận Trung Hòa, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

459.

Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 20/11/1964 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 202, đường Trung Chính 5, khóm 006, phường Trường Đức, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

460.

Huỳnh Diễm Kiều, sinh ngày 10/01/1980 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 3, số 30 ngõ 280 đường Hoàn Hà Nam, đoạn 2, khóm 014, phường Hoa Giang, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

461.

Phan Thị Thúy Triều, sinh ngày 28/9/1982 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 68/2, Ngọc Khố, khóm 006, phường Ngọc Khố, quận A Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

462.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh ngày 17/12/1986 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 56, ngõ 227, đường Hiệu Tiền, khóm 014, thôn Phượng Luân, xã Bôi Đầu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

463.

Nguyễn Thị Yến Chinh, sinh ngày 19/3/1982 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 42, đường Trung Tân, khóm 007, phường Tân Minh, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

464.

Nguyễn Thị Huế, sinh ngày 01/8/1976 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Số 10, ngõ 217 đường Trung Sơn 1, khóm 002, phường Trung Sơn, quận Trung Sơn, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

465.

Phạm Thị Thắm, sinh ngày 30/4/1987 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 5, ngõ 3 đường Tự Do, khóm 001, phường Long Hoa, quận Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

466.

Nguyễn Thị Dúng, sinh ngày 16/6/1982 tại An Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 4 ngách 6 ngõ 176, đường Diên Bình Bắc, đoạn 6, khóm 014, phường Xã Viên, quận Thạch Lâm, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

467.

Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 17/12/1990 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 180, đường Thanh Niên đoạn 2, khóm 003, phường Cao Thượng, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

468.

Lê Thị Tú Trinh, sinh ngày 12/02/1988 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 1, ngách 4, ngõ 113 đường Dân Sinh, khóm 025, phường Dân Sinh, quận Đàm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

469.

Tống Thị Hoàng Yến, sinh ngày 31/7/1983 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 89, ngõ 475, đường Trung Chính Đông, đoạn 2, khóm 014, phường Ngũ Quyền, quận Đại Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

470.

Tằng Ngọc Thủy, sinh ngày 27/9/1988 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 52, đường Quang Hoa, khóm 010, phường Quang Hoa, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

471.

Tô Lệ Ngọc, sinh ngày 05/02/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 35, ngõ 407, đường Cát Lâm, khóm 012, phường Tân Hỷ, quận Trung Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

472.

Tạ Thị Kiều Mai, sinh ngày 16/5/1972 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, ngõ 90, đường Trung Sơn, khóm 025, phường Thanh Văn, quận Đàm Thủy, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

473.

Lâm Kim Xuyến, sinh ngày 09/02/1982 tại Bạc Liêu

Hiện trú tại: Số 11, ngõ 16, đường Tam Tinh, đoạn 4, khóm 001, thôn Nguyệt Mi, xã Tam Tinh, huyện Nghi Lan

Giới tính: Nữ

474.

Phan Bích Thảo, sinh ngày 25/5/1991 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Lầu 8, số 38/5 đường Trường Vinh, khóm 015, phường Quang Minh, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

475.

Hoàng Thị Mây, sinh ngày 16/02/1971 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 10/1 ngõ 89 đường Trung Chính, khóm 018, phường Tự Cường, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

476.

Nhan Thị Loan, sinh ngày 13/7/1987 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 200, đường Đông Phú, đoạn 3, khóm 001, phường Nga Môn, quận Tân Ốc, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

477.

Nguyễn Thị Hải Yến, sinh ngày 16/3/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 360, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 015, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

478.

Nguyễn Kim Ngân, sinh ngày 22/9/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 43, đường Thùy Nghi, khóm 022, phường Khai Minh, quận Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

479.

Trần Kim Vũ Thụy, sinh ngày 08/02/1975 tại Đà Nẵng

Hiện trú tại: Lầu 4, số 6, ngõ 22, đường Công Viên, khóm 026, phường Đồng Vinh, quận Thái Sơn, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

480.

Nguyễn Thị Ngọc Thơ, sinh ngày 01/01/1983 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Lầu 5, số 150 đường Trung Chính bắc, khóm 021, phường Lục Phúc, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

481.

Trường Hằng Ni, sinh ngày 15/10/1986 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Số 18, ngõ 37, đường Thiên Ất, khóm 009, phường Đông Môn, khu Đông, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

482.

Mạch Si Mùi, sinh ngày 25/3/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 31, ngõ 634, đường Lô Thảo đoạn 2, khóm 011, phường Hải Phố, thị trấn Lô Cảng, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

483.

Phan Thị Bích Hạnh, sinh ngày 10/11/1980 tại Kiên Giang

Hiện trú tại: Số 24, ngõ 19, đường Quang Hoa, khóm 002, phường Quang Vinh, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

484.

Vũ Thị Huệ, sinh ngày 12/3/1980 tại Nam Định

Hiện trú tại: Số 125/4, khóm 011, phường Cẩm Sơn, thị trấn Quan Tây, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

485.

Phùng A Vành, sinh ngày 01/01/1982 tại Ninh Thuận

Hiện trú tại: Số 27, ngõ Phú Đức, thôn Khai Mai, xã Khê Châu, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

486.

Mai Thị Phương Dung, sinh ngày 11/11/1979 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Phòng số 6, lầu 6, số 95, đường Tường Phụng, khóm 006, phường Thạch Loan, quận Trung Chính, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

487.

Nguyễn Thị Phượng, sinh ngày 30/5/1985 tại Trà Vinh

Hiện trú tại: Số 41, đường Đông Ngân, khóm 006, phường Dân Quyền, thị trấn Đầu Phần, huyện Miêu Lật

Giới tính: Nữ

488.

Nguyễn Trọng Tuyến, sinh ngày 10/3/1988 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 23, ngõ 496, đường Quang Hưng, khóm 011, phường Vĩnh Long, quận Thái Bình, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

489.

Võ Thị Hồng Diễm, sinh ngày 08/10/1980 tại Bến Tre

Hiện trú tại: Lầu 4, số 14, ngõ 110 đường Tam Dân, khóm 001, phường Nhân Ái, quận Lô Châu, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

490.

Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 24/5/1978 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Số 21, đường Đông Quang, khóm 019, phường Tân An, quận Bình Trấn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

491.

Phong Hạnh Dung, sinh ngày 16/01/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 47/1, đường Quang Vũ, khóm 006, phường Liên Thúy, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

492.

Nguyễn Ngọc Thúy, sinh ngày 27/9/1976 tại Bắc Giang

Hiện trú tại: Số 217/7, đường Tân Bộ, khóm 001, phường Tứ Đức, quận Vụ Phong, TP. Đài Trung

Giới tính: Nữ

493.

Lý Lạc Mẫn, sinh ngày 10/02/1979 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14, đường Bộ Thái, khóm 013, thôn Nam Cảng, xã Bộ Giám, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

494.

Lương Thị Phương, sinh ngày 01/02/1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 30, đường Trọng Dương, khóm 021, phường Đông Tân, quận Nam Cảng, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

495.

Cao Hồng Thủy, sinh ngày 17/6/1989 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Số 7, ngách 10, ngõ 207 đường Tú Tài, khóm 019, phường Đại Bình, quận Dương Mai, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

496.

Nìm Ngọc Tuyền, sinh ngày 06/4/1981 tại Lâm Đồng

Hiện trú tại: Lầu 8, số 3, ngách 1, ngõ Mậu Thương, đường Đặng Lâm, khóm 019, phường Mậu Thương, quận Ngũ Củ, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

497.

Thái Thị Thới, sinh ngày 14/7/1992 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 5/2, đường Nam Phong, khóm 005, thôn Kiến Hưng, xã Nội Bộ, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

498.

Huỳnh Lệ Dung, sinh ngày 02/01/1978 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 14, ngách 20, ngõ 161 đường Cát An, khóm 011, phường Trung Thành, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

499.

Mai Thị Thanh, sinh ngày 25/5/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 54/1, ngõ 145, đường Long Thọ, khóm 003, phường Quy Sơn, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

500.

Thi Thị Bé Tuyền, sinh ngày 24/6/1977 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 44, ngõ 124, đường Hà Biên Bắc, khóm 008, phường Cẩm Giang, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

501.

Đinh Thị Thu Ngà, sinh ngày 17/5/1980 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 9, số 12, đường Đỉnh Liêu 5, khóm 009, phường Long Nguyên, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

502.

Hà Thị Tuyết Mai, sinh ngày 16/5/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 34, đường Hòa Chính, khóm 005, phường Trung Chính, quận Kỳ Sơn, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

503.

Trần Thị Hồng Hạnh, sinh ngày 15/4/1985 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 1/5, Đại Quật, khóm 007, phường Đại Khản, quận Bát Lý, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

504.

Đồng Thị Hiền, sinh ngày 23/12/1987 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 3, số 20, đường Thị Dân đoạn 4, khóm 018, phường Quang Vũ, quận Đại An, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

505.

Lê Thị Cẩm Vân, sinh ngày 22/3/1987 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 4, ngõ 378, đường Văn Hóa, khóm 002, phường Hòa Bình, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên.

Giới tính: Nữ

506.

Vũ Thị Hào, sinh ngày 01/4/1971 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Số 6, ngõ 43, đường Quốc Cường, khóm 011, thôn Phượng Sơn, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

507.

Trần Thị Nhi, sinh ngày 16/02/1981 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Số 70/1, ngõ 320, đường Tây Viên đoạn 2, khóm 011, phường Hòa Đức, quận Vạn Hoa, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

508.

Huỳnh Thị Tuyết Chẩn, sinh ngày 27/02/1980 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Số 36/1, Bôi Má, khóm 002, phường Bôi Hương, thị trấn Thái Bảo, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

509.

Trương Thị Thương, sinh ngày 01/5/1989 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Số 18, ngõ Tứ Đức, khóm 010, phường Hòa An, quận Giáp Tiên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

510.

Trần Thị Thúy Vi, sinh ngày 01/01/1990 tại An Giang

Hiện trú tại: Số 3, ngõ Cẩm Địa, khóm 002, phường Tiểu Lâm, quận Giáp Tiên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

511.

Phí Hữu Giang, sinh ngày 15/9/1998 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Lầu 5, số 1, ngõ 112, đường Nhân Mỹ 2, khóm 006, phường Nhân Phú, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

512.

Dương Văn Hưng, sinh ngày 20/01/1998 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 10/1, ngõ 89, đường Trung Chính, khóm 018, phường Tự Cường, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nam

513.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 24/10/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 360, đường Trung Sơn, đoạn 2, khóm 015, thôn Ái Thế, xã Hồ Khẩu, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

514.

Lê Văn Hiếu, sinh ngày 24/11/1980 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Phòng số 1, lầu 1, số 1, ngách 7, ngõ 96 đường Công Nghiệp Khu 1, khóm 003, phường Phúc Ân, quận Tây Đồn, TP. Đài Trung

Giới tính: Nam

515.

Ngô Nguyễn Ngọc Hiếu, sinh ngày 04/8/1986 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 14, ngách 1, ngõ Đỉnh Hảo, đường Vạn Thọ đoạn 1, khóm 009, đường Long Hoa, quận Quy Sơn, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

516.

Mai Thị Bình, sinh ngày 09/01/1980 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Lầu 5, số 86 ngõ 150, đường Thái Bình, khóm 036, phường Bành Hy, quận Thục Lâm, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

517.

Phạm Thị Trang, sinh ngày 07/10/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 200, ngõ 100, đường Trường Lâm, khóm 010, phường Trường Bình, thị trấn Đẩu Lục, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

518.

Võ Thị Hồng Đào, sinh ngày 22/4/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Lầu 22, số 15, ngõ 210, đường Trang Kính, đoạn 1, khóm 002, phường Trang Kính, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

519.

Ngô Thị Thu Cúc, sinh ngày 30/12/1990 tại Long An

Hiện trú tại: Số 83, Quý Xả, khóm 005, phường Quý Xả, thị trấn Bố Đại, huyện Gia Nghĩa

Giới tính: Nữ

520.

Phạm Thị Kim Ngọc, sinh ngày 26/12/1984 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 116, đường Bằng An, khóm 010, phường Bằng Văn, quận Nhân Ái, TP. Cơ Long

Giới tính: Nữ

521.

Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 04/12/1978 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Lầu 2, số 37, ngõ 75, đường Văn Hóa Nam, khóm 009, phường Quang Huy, quận Tam Trùng, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

522.

Huỳnh Thị Hồng Hoa, sinh ngày 18/8/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 110-3, đường Phúc Thọ, khóm 008, phường Tín Nghĩa, quận Tân Trang, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

523.

Nguyễn Thúy Bài, sinh ngày 25/02/1978 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Số 73, đường Vạn Đan đoạn 3, khóm 011, thôn Quảng An, xã Vạn Đan, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

524.

Võ Thị Cẩm Phượng, sinh ngày 09/07/1992 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 9, ngõ 174, đường Trùng Khánh, khóm 006, phường Đại Hưng, quận Bát Đức, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

525.

Hoàng Thị Hà, sinh ngày 27/10/1994 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Số 42-5, đường Hạ Lê, khóm 005, thôn Hạ Lê, xã Tuyền Tây, huyện Chương Hóa

Giới tính: Nữ

526.

Lộc Chỉ Xuân, sinh ngày 06/12/1981 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Lầu 7, số 20, ngõ 65, đường Nam Trung, khóm 002, phường Nam Trung, khu Bắc, huyện Tân Trúc

Giới tính: Nữ

527.

Quan Quốc Hùng, sinh ngày 07/8/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Lầu 4, số 3 ngõ 168, đường Mộc San đoạn 2, khóm 005, phường Minh Nghĩa, quận Văn Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nam

528.

Trần Thị Hà, sinh ngày 22/6/1967 tại Tuyên Quang

Hiện trú tại: Lầu 6, số 226-5, đường Dân Quyền, khóm 013, phường Quang Minh, quận Trung Lịch, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

529.

Lê Thị Thanh Hảo, sinh ngày 06/8/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Số 80, Quang Hoa, khóm 009, thôn Quang Hoa, xã Đài Tây, huyện Vân Lâm

Giới tính: Nữ

530.

Vũ Thị Bích, sinh ngày 10/01/1987 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 64, đường Trung Hoa, khóm 006, phường Văn Hóa, quận Đào Viên, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

531.

Nguyễn Thị Oanh Em, sinh ngày 10/12/1991 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Số 74 đường Tân Hưng, khóm 022, thôn Vĩnh Lạc, xã Lâm Biên, huyện Bình Đông

Giới tính: Nữ

532.

Đỗ Thị Mỹ Yến, sinh ngày 22/4/1985 tại Đồng Tháp

Hiện trú tại: Số 90-1, đường Trung Ương, khóm 012, phường Hưng Hòa, quận Đại Khê, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

533.

Lê Thị Hồng, sinh ngày 14/5/1989 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Số 8, ngõ 65, đường Dân Hưởng, khóm 013, phường Đông Khu, quận Bản Kiều, TP. Tân Bắc

Giới tính: Nữ

534.

Đỗ Thị Huệ, sinh ngày 30/9/1981 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lầu 2, số 25, ngõ 104, đường Bang Hóa, khóm 011, phường Phúc Hưng, quận Lô Châu, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

535.

Phạm Thị Dung, sinh ngày 30/8/1977 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 2, số 29, ngõ 104, đường Bang Hóa, khóm 011, phường Phúc Hưng, quận Lô Châu, TP. Đào Viên

Giới tính: Nữ

536.

Vòng Ngọc Liên, sinh ngày 25/3/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Số 372, đường Hành Đại, khóm 023, phường Đại Giáp, quận Nhân Đức, TP. Đài Nam

Giới tính: Nữ

537.

Trần Thị Thủy Tuyển, sinh ngày 19/11/1975 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Số 500, đường Bát Đức đoạn 4, khóm 014, phường Từ Hữu, quận Tùng Sơn, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

538.

Nguyễn Thị Phương Anh, sinh ngày 26/11/2001 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lầu 4, số 139-10, đường Ông Viên, khóm 023, phường Ông Viên, quận Đại Liên, TP. Cao Hùng

Giới tính: Nữ

539.

Nguyễn Hiếu Liêm, sinh ngày 12/11/2001 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Số 601, đường Tín Nghĩa, khóm 001, phường Nguyệt Mi, quận Đại Khê, TP. Đào Viên

Giới tính: Nam

540.

Hồ Thị Hạnh, sinh ngày 22/10/1998 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Lầu 11, số 112, đường Văn Lâm Bắc, khóm 011, phường Kiến Dân, quận Bắc Đầu, TP. Đài Bắc

Giới tính: Nữ

541.

Đào Tô Thị Mơ, sinh ngày 24/3/1999 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Số 48-8, đường Đức Thắng, khóm 018, thôn Ngũ Tào, xã Vạn Loan, huyện Bình Đông.

Giới tính: Nữ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 556/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 556/QĐ-CTN Ngày ban hành 20/03/2017
Ngày có hiệu lực 20/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 556/QĐ-CTN năm 2017 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close