BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI SỬ DỤNG THỐNG NHẤT HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (Dự án SREM),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học (VEMIS) trong các trường phổ thông trên toàn quốc để xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung về giáo dục phổ thông.

Hệ thống VEMIS được triển khai sử dụng bao gồm 07 phân hệ:

1. Phân hệ quản lý học sinh;

2. Phân hệ quản lý thư viên;

3. Phân hể quản lý thiết bị;

4. Phân hệ quản lý nhân sự;

5. Phân hệ quản lý giảng dạy;

6. Phân hệ quản lý tài chính, tài sản;

7. Phân hệ giám sát, đánh giá.

Điều 2.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo triển khai sử dụng hệ thống VEMIS để xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử dùng chung về giáo dục phổ thông, nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý của ngành, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống thông tin quản lý từ Trung ương đến các địa phương.

Giám đốc Dự án SREM có trách nhiệm chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật giúp các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Giám đốc Dự án SREM, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, DA SREM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/02/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 558/QĐ-BGDĐT năm 2012 triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học trong trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 558/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 13/02/2012
Ngày có hiệu lực 13/02/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 558/QĐ-BGDĐT năm 2012 triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học trong trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close