CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 562/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 43/TTr-CP ngày 21/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 121 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các cá nhân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Phú Trọng

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN LÀO HIỆN CƯ TRÚ TẠI QUẢNG TRỊ ĐƯỢC CHO NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 562/QĐ-CTN ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch nước)

1.  

Hồ Thị Thuy, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thủy

Giới tính: Nữ

2.  

Hồ Thị Xừn, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xừn

Giới tính: Nữ

3.  

Hồ Văn A Dết, sinh năm 1996 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn A Dết

Giới tính: Nam

4.  

Hồ Thị Mía, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mía

Giới tính: Nữ

5.  

Hồ Văn Măn, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Măn

Giới tính: Nam

 

6.  

Hồ Thị Mu, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mu

Giới tính: Nữ

7.  

Hồ Thị Đeng, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đeng

Giới tính: Nữ

8.  

Hồ Thị Nghĩa, sinh năm 1969 tại Lào

Hiện trú tại: Xa Doan, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nghĩa

Giới tính: Nữ

9.  

Hồ Văn Bun, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Xa Doan, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Bun

Giới tính: Nam

10.  

Hồ Văn Viêng, sinh năm 1940 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Viêng

Giới tính: Nam

11.  

Hồ Thị Mề, sinh năm 2001 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mề

Giới tính: Nữ

12.  

Hồ Văn Phan, sinh năm 2007 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Phan

Giới tính: Nam

13.  

Hồ Thị Hê, sinh năm 2010 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hê

Giới tính: Nữ

14.  

Hồ Thị Dơng, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đơng

Giới tính: Nữ

15.  

Hồ Thị May, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị May

Giới tính: Nữ

16.  

Hồ Thị Lâm, sinh năm 1955 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lâm

Giới tính: Nữ

17.  

Hồ Thị Choang, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Choang

Giới tính: Nữ

18.  

Hồ Thị Chang, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chang

Giới tính: Nữ

19.  

Hồ Văn Chay, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Chay

Giới tính: Nam

20.  

Hồ Thị K Nưm, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị K Nưm

Giới tính: Nữ

21.  

Hồ Thị K Năm, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị K Năm

Giới tính: Nữ

22.  

Hồ Thị Ta Muối, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Moai

Giới tính: Nữ

23.  

Hồ Văn Mới, sinh năm 2009 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Mới

Giới tính: Nam

24.  

Hồ Thị Mai, sinh năm 2011 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mai

Giới tính: Nữ

25.  

Hồ Thị Pệc, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: A Ho, xã Thanh, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pệc

Giới tính: Nữ

26.  

Hồ Thị Pheng, sinh năm 1945 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pheng

Giới tính: Nữ

27.  

Hồ Thị Tha, sinh năm 1992 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Măn Tha

Giới tính: Nữ

28.  

Hồ Thị Ma Thư, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Măn Thư

Giới tính: Nữ

29.  

Hồ Thị Xuân, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xuân

Giới tính: Nữ

30.  

Hồ Thị Lia, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lia

Giới tính: Nữ

31.  

Hồ Thị Hun, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hun

Giới tính: Nữ

32.  

Hồ Thị Têng, sinh năm 1947 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Têng

Giới tính: Nữ

33.  

Hồ Thị Nang, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nang

Giới tính: Nữ

34.  

Hồ Văn Lưu, sinh ngày 10/10/2010 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hữu

Giới tính: Nam

35.  

Hồ Thị Ta Rem, sinh năm 15/10/1992 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Rem

Giới tính: Nữ

36.  

Hồ Thị Cuốc, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cuốc

Giới tính: Nữ

37.  

Hồ Văn Quay, sinh năm 16/6/1997 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Quay

Giới tính: Nam

38.  

Hồ Thị A Cớp, sinh năm 1991 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Cớp

Giới tính: Nữ

39.  

Hồ Thị Ra Xeng, sinh năm 1960 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ra Xeng

Giới tính: Nữ

40.  

Hồ Thị Ning, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ning

Giới tính: Nữ

41.  

Hồ Thị Nữ, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nữ

Giới tính: Nữ

42.  

Hồ Văn Hiên, sinh năm 1998 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hiên

Giới tính: Nam

43.  

Hồ Thị Hà, sinh năm 2000 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hà

Giới tính: Nữ

44.  

Hồ La Ham, sinh năm 1974 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ La Ham

Giới tính: Nam

45.  

Hồ Thị Chan, sinh năm 2001 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chan

Giới tính: Nữ

46.  

Hồ Thị Chon, sinh năm 2012 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chon

Giới tính: Nữ

47.  

Hồ Văn Choi, sinh năm 2013 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Choi

Giới tính: Nam

48.  

Hồ Văn Vụ, sinh năm 2015 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vụ

Giới tính: Nam

49.  

Hồ Thị Bá, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Bá

Giới tính: Nữ

50.  

Hồ Thị Chun, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chun

Giới tính: Nữ

51.  

Hồ Văn Chia, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Chia

Giới tính: Nam

52.  

Hồ Thị Chung, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chung

Giới tính: Nữ

53.  

Hồ Thị A Ching, sinh năm 1962 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Ching

Giới tính: Nữ

54.  

Hồ Văn Viên, sinh năm 2000 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Viên

Giới tính: Nam

55.  

Hồ Văn Cơ, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Cô, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Cơ

Giới tính: Nam

56.  

Hồ Văn Lưu, sinh năm 2014 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: A Dơi Cô, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lưu

Giới tính: Nam

57.  

Hồ Thị Hơi, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Cô, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hơi

Giới tính: Nữ

58.  

Hồ Thị A Nai, sinh năm 1955 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Nai

Giới tính: Nữ

59.  

Hồ Thị A Sai, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Sai

Giới tính: Nữ

60.  

Hồ Thị Đai, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Đai

Giới tính: Nữ

61.  

Hồ Văn Pa Lứt, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Pa Lứt

Giới tính: Nam

62.  

Hồ Thị Phia, sinh năm 1996 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phia

Giới tính: Nữ

63.  

Hồ Văn Mắt, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Mắt

Giới tính: Nam

64.  

Hồ Thị Mươi, sinh năm 2005 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mươi

Giới tính: Nữ

65.  

Hồ Thị Mương, sinh năm 2007 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mương

Giới tính: Nữ

66.  

Hồ Văn Tinh, sinh năm 2009 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Tinh

Giới tính: Nam

67.  

Hồ Văn Cường, sinh năm 2014 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Cường

Giới tính: Nam

68.  

Hồ Thị Xưa, sinh năm 1987 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xưa

Giới tính: Nữ

69.  

Hồ Văn Xen, sinh năm 1960 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Xen

Giới tính: Nam

70.  

Hồ Thị Xuân, sinh năm 1963 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xuân

Giới tính: Nữ

71.  

Hồ Văn Lúa, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lúa

Giới tính: Nam

72.  

Hồ Thị Chung, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: Trung Phước, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Chung

Giới tính: Nữ

73.  

Hồ Thị Cửu, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Xã Xy, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Cửu

Giới tính: Nữ

74.  

Hồ Thị A Meo, sinh năm 1975 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Meo

Giới tính: Nữ

75.  

Hồ Thị Xa Mát, sinh năm 2002 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Xa Mát

Giới tính: Nữ

76.  

Hồ Thị Hạt, sinh năm 2005 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hạt

Giới tính: Nữ

77.  

Hồ Văn Môi, sinh năm 2009 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Môi

Giới tính: Nam

78.  

Hồ Thị Lôi, sinh năm 2012 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Lôi

Giới tính: Nữ

79.  

Hồ Văn Ta Khư, sinh năm 1955 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Há, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Ta Khư

Giới tính: Nam

80.  

Hồ Văn Lư, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lư

Giới tính: Nam

81.  

Hồ Thị Nạt, sinh năm 1999 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Nạt

Giới tính: Nữ

82.  

Hồ Thị Hương, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hương

Giới tính: Nữ

83.  

Hồ Thị Hưn, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hưn

Giới tính: Nữ

84.  

Hồ Thị Hin, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hin

Giới tính: Nữ

85.  

Hồ Văn Hiên, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hiên

Giới tính: Nam

86.  

Hồ Văn Nhít, sinh năm 1993 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Nhít

Giới tính: Nam

87.  

Hồ Thị Hươi, sinh năm 1987 tại Lào

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hươi

Giới tính: Nữ

88.  

Hồ Thị Liên, sinh năm 2006 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Liên

Giới tính: Nữ

89.  

Hồ Văn Loan, sinh năm 2007 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Loan

Giới tính: Nam

90.  

Hồ Văn Lực, sinh năm 2009 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lực

Giới tính: Nam

91.  

Hồ Văn Lưm, sinh năm 2011 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Prăng Xy, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lưm

Giới tính: Nam

92.  

Hồ La Ham, sinh năm 1968 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ La Ham

Giới tính: Nam

93.  

Hồ Văn Minh, sinh năm 2015 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Minh

Giới tính: Nam

94.  

Hồ Thị Dẫn, sinh năm 1970 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dẫn

Giới tính: Nữ

95.  

Hồ Thị Muôn, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Muôn

Giới tính: Nữ

96.  

Hồ Thị Mon, sinh năm 1990 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Mon

Giới tính: Nữ

97.  

Hồ Thị Ta Đan, sinh năm 1995 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Ta Đan

Giới tính: Nữ

98.  

Hồ Văn Diệu, sinh năm 2011 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Diệu

Giới tính: Nam

99.  

Hồ Thị Dần, sinh năm 2013 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Dần

Giới tính: Nữ

100.  

Hồ Thị Giáo, sinh năm 2013 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Giáo

Giới tính: Nữ

101.  

Hồ Thị Quan, sinh năm 1977 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Quan

Giới tính: Nữ

102.  

Hồ Thị A Rĩa, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Rĩa

Giới tính: Nữ

103.  

Hồ Văn Thi, sinh năm 1985 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Thi

Giới tính: Nam

104.  

Hồ Văn Nhang, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: Trung Phước, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Nhang

Giới tính: Nam

105.  

Hồ Thị Thương, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: Xa Doan, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Thương

Giới tính: Nữ

106.  

Hồ Thị Phôi, sinh năm 1978 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Phôi

Giới tính: Nữ

107.  

Hồ Thị A Dỗ, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Cô, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Dỗ

Giới tính: Nữ

108.  

Hồ Thị May, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị May

Giới tính: Nữ

109.  

Hồ Văn Niên, sinh năm 1979 tại Lào

Hiện trú tại: Prin, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Niên

Giới tính: Nam

110.  

Hồ Văn Hùng, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Hùng

Giới tính: Nam

111.  

Hồ Thị A Dết, sinh năm 1989 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Dết

Giới tính: Nữ

112.  

Hồ Thị Pa Lia, sinh năm 1981 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pa Lia

Giới tính: Nữ

113.  

Hồ Thị Căn Lết, sinh năm 1997 tại Lào

Hiện trú tại: Prin, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Căn Lết

Giới tính: Nữ

114.  

Hồ Thị A Chăn, sinh năm 1988 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị A Chăn

Giới tính: Nữ

115.  

Hồ Văn Nơi, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Prin C, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Nơi

Giới tính: Nam

116.  

Hồ Văn Vưa, sinh năm 1994 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Vưa

Giới tính: Nam

117.  

Hồ Y, sinh năm 01/01/1976 tại Lào

Hiện trú tại: Xa Doan, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Y

Giới tính: Nam

118.  

Hồ Văn Lo, sinh năm 1980 tại Lào

Hiện trú tại: Proi, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Văn Lo

Giới tính: Nam

119.  

Hồ Thị Hồi, sinh năm 1984 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Cô, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Hồi

Giới tính: Nữ

120.  

Hồ Thị Pét, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pét

Giới tính: Nữ

121.  

Hồ Thị Pâng, sinh năm 1986 tại Lào

Hiện trú tại: A Dơi Đớ, A Dơi, Hướng Hóa, Quảng Trị

Lấy tên gọi Việt Nam là: Hồ Thị Pâng.

Giới tính: Nữ

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/04/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 562/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 121 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch nước ban hành

Số hiệu 562/QĐ-CTN Ngày ban hành 03/04/2019
Ngày có hiệu lực 03/04/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Chủ tịch nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 562/QĐ-CTN năm 2019 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 121 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Quảng Trị do Chủ tịch nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close