BỘ THUỶ SẢN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********
Số: 564/2000/QĐ-BTS
Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2000
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;
Căn cứ Nghị định 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28 tháng 05 năm 1997 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế
,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực, gồm 67 văn bản.
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ Thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện KSNDTC;
- Toà án NDTC;
- Ban chỉ đạo của Chính phủ về Tổng rà soát và hệ thống hoá VBQPPL;
-Công báo;
- Lãnh đạo Bộ
- Lưu VT,PC

 
KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Minh
 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ THUỶ SẢN BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 564/2000/QĐ-BTS ngày 26 tháng 6 năm 2000)
Chỉ thị

III. Về quản lý nghề cáIII. Về quản lý nghề cáIII. Về quản lý nghề cáIII. Về quản lý nghề cáIII. Về quản lý nghề cá

Thông tư
Thông tư
04HS/VP
5/6/1978
Hướng dẫn thi hành chỉ thị 4751-VP2
Thông tư
Thông tư
Thông tư
Quyết định
Thông tư
Thông tư
Chỉ thị
Thông tư
Thông tư
Thông tư

IV. Về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sảnIV. Về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sảnIV. Về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sảnIV. Về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sảnIV. Về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

Chỉ thị
Chỉ thị
6TS/CT
9/5/1984
 Về một số vấn đề cấp bách bảo vệ nguồn lợi
Thông tư
Chỉ thị
Chỉ thị
Thông tư
Quyết định
Quyết định
Quyết định
Quyết định
Quyết định
Quyết định
Quyết định
Quyết định
Quyết định

V. Về thanh traV. Về thanh traV. Về thanh traV. Về thanh traV. Về thanh tra

Chỉ thị
Chỉ thị
05TS/CT
6/8/1983
V/v nâng cao chất lượng chỉ đạo công tác chống tiêu cực bảo vệ tài sản XHCN. Tăng cường Thương nghiệp XHCN, quản lý thị trường và chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch trong ngành thuỷ sản
Quyết định
Chỉ thị
Quyết định
Chỉ thị
Chỉ thị
Chỉ thị

VI. Về tài chính – kế toánVI. Về tài chính – kế toánVI. Về tài chính – kế toánVI. Về tài chính – kế toánVI. Về tài chính – kế toán

Thông tư
Thông tư
03TT/LB
5/10/1981
Cung ứng vật tư cho nghề cá
Thông tư
Quyết định
Quyết định
Thông tư
Thông tư
Chỉ thị

VII. Khoa học công nghệVII. Khoa học công nghệVII. Khoa học công nghệVII. Khoa học công nghệVII. Khoa học công nghệ

Quyết định
Quyết định
1184QĐ/KHCN
21/12/1996
V/v Ban hành quy chế kiểm tra và chứng nhận Nhà nước về chất lượng hàng hoá thuỷ sản

TT

HÌNH THỨC VĂN BẢN

SỐ KÝ HIỆU VĂN BẢN

NGÀY, THÁNG NĂM BAN HÀNH

NỘI DUNG

I. Về tổ chức cán bộ - lao động

1

Quyết định 121 HS/LĐTL 23/1/1977 Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân ngành thuỷ sản
2.
Thông tư 5TT/TS 8/12/1981 Công tác lề lối làm việc Ban Thuỷ sản huyện
3
Quyết định 437TS-QĐ 31/5/1984 Tổ chức và hoạt động của Trung tâm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu
4
Thông tư 3TS/TT 19/9/1985 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH với xã viên HTX thuỷ sản
5
Thông tư 4TS/TT 19/9/1985 Hướng dẫn thực hiện trả tiền công cho cán bộ quản lý , KTNV trong HTX và tập đoàn sản xuất nghề cá
6
Quyết định 543TS/QĐ 25/9/1987 Ban hành quy chế và tiêu chuẩn cán bộ thuyền viên trên tàu vận tải hàng TSXK và sửa chữa ở nước ngoài
7
Chỉ thị 09/CT 9/9/1991 Về nhiệm vụ năm học 1991-1992 của các trường trung học và công nhân kỹ thuật thuỷ sản
8
Chỉ thị 11/CT 30/12/1996 Điều tra thống kê đội ngũ cán bộ các đơn vị trực thuộc
9
Thông tư 01TS/TT 21/4/1994 Hướng dẫn tạm thời xếp hạng doanh nghiệp trong ngành thuỷ sản.

II. Về kế hoạch và đầu tư

10

Thông tư 03TT/LB 19/5/1977 Hướng dẫn thi hành việc phân công thu mua, chế biến, vận chuyển và phân phối hải sản
11
Thông tư LB 03TT/LB 5/10/1981 Về việc cung ứng vật tư cho nghề cá
12
Thông tư 04TS/VTTT 5/10/1981 Hướng dẫn quản lý thị trường đối với sản phẩm vật tư thuỷ sản
13
Quyết định 05TS/VTTT 02/01/1982 Ban hành quy định quản lý cung ứng xăng dầu trong ngành thuỷ sản
14
Thông tư 01TT/TS 27/2/1987 Hướng dẫn việc mua bán hàng hoá thuỷ sản tiêu dùng trong nước và công tác hậu cần phục vụ nghề cá.
15
Quyết định 9201HS-NN-BT 10/11/1978 Phát triển phong trào ao cá Bác Hồ
16
Chỉ thị 30TS/CT 10/1/1979 Phát động quần chúng đẩy mạnh việc cải tạo ngành hải sản ở phía Nam
17
Thông tư 03TT/VG 21/3/1979 Hướng dẫn giá tư liệu sản xuất đưa vào tổ chức kinh tế tập thể
18
Thông tư 05TS/TT 17/9/1982 Hướng dẫn thi hành Nghị định 97/HĐBT
19
Thông tư 01 TS/TT 11/3/1983 Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 187-HĐBT ngày 22/11/1982 của HĐBT về việc đẩy mạnh chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều
20
Thông tư LB 05TT/LB 8/6/1987 Hướng dẫn thi hành một số điểm về xuất khẩu thuỷ sản theo chỉ thị 96/CT của HĐBT
21
Thông tư 02TS/TT 18/5/1988 Hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 125 CT của Chủ tịch HĐBT về việc xây dựng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản
22
Chỉ thị 12CT/KHĐT 31/5/1995 Về việc tổng điều tra các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp
23
Chỉ thị 04CT/ KHĐT 2/1990 Tổng kết kinh tế xã hội 5 năm và kế hoạch 1991-1995
24
Chỉ thị 11CT/ KHĐT 10/1990 Tăng cường quản lý xây dựng cơ bản để hoàn thành kế hoạch 90 chuẩn bị kế hoặch 1991
25
Chỉ thị 10CT/ KHĐT 11/1994 Tổng kết kế hoạch năm 1994, phương hướng kế hoạch 1995
26
Chỉ thị 09CT/ KHĐT 10/1996 Tổng kết kế hoạch năm 1996, phương hướng kế hoạch 1997
27
Chỉ thị 05CT/TS 6/5/1983 Về việc nâng cao chất lượng chỉ đạo công tác chống tiêu cực trong ngành thuỷ sản

III. Về quản lý nghề cá

28
29
Thông tư 01HS/HTX 30/7/1980 Hướng dẫn thi hành điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ trong khu tập thể và cá thể
30
Thông tư 03TS/TT 19/3/1987 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thực hiện điều lệ HTX thuỷ sản
31
Thông tư 04TS/TT 8/6/1988 Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể và gia đình sản xuất kinh doanh khai thác, dịch vụ NTTS
32
Quyết định 562TS/QĐ 8/10/1983 Ban hành quy ước tập đoàn sản xuất thuỷ sản
33
Thông tư 04TS/TT 19/9/1985 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả công, tiền thưởng và các phụ cấp khác cho cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ trong các HTX, tập đoàn sản xuất thuỷ sản.
34
Thông tư 05TS/TT 13/11/1996 Hướng dẫn về quyền tự chủ sản xuất kinh doanh trong các tổ chức kinh tế tập thể nghề cá
35
Chỉ thị 10CT/NC 18/3/1992 Về việc triển khai thực hiện Nghị định 388 /HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về quy chế thành lập, giải thể doanh nghiệp Nhà nước
36
Thông tư 03TS/TT 29/6/1982 Hướng dẫn thực hiện điều lệ HTX thuỷ sản
37
Thông tư 04TS/TT 23/10/1986 Hướng dẫn thực hiện quyết định 15/CT ngày 21/6/1986 của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
38
Thông tư 02TS/TT 11/4/1990 Hướng dẫn chế độ bảo hiểm đối với xã viên hợp tác xã thuỷ sản

IV. Về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản

39
40
Thông tư 01TS/TT 4/6/1991 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 437/HĐBT ngày22/12/1990 về quy chế hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong vùng biển nước CHXHCNVN
41
Chỉ thị 08CT/VP 14/8/1992 Chấn chỉnh các hoạt động hợp tác liên doanh nghề cá và quản lý tàu thuyền nước ngoài hoạt động nghề cá trên vùng biển VN
42
Chỉ thị 08CT/BVNL 29/9/1994 Tăng cường biện pháp chống sử dụng chất nổ, hoá chất độc và xung điện để khai thác thuỷ sản
43
Thông tư 01TT/BVNL 2/5/1996 Hướng dẫn việc mua tàu cá nước ngoài
44
Quyết định 388TS/QĐ 27/10/1983 Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Đăng kiểm tàu cá
45
Quyết định 389TS/QĐ 27/10/1983 Ban hành thể lệ, kiểm tra an toàn, đăng ký và cấp giấy phép hoạt động nghề cá
46
Quyết định 33TS/QĐ 21/6/1985 Sửa đổi một số điều của QĐ 388TS/QĐ ngày 27/10/1983 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản
47
Quyết định 407TS/QĐ 7/12/1991 Ban hành quy định về đăng ký và cấp giấy phép liên quan đến hoạt động nghề cá.
48
Quyết định 579TS/QĐ 21/12/1992 Ban hành quy chế quản lý và khai thác hải sản trên ngư trường Trường sa và các vùng phụ cận.
49
Quyết định 199TS/QĐ 5/6/1992 V/v thành lập đại diện II của Cục BVNL tại Thành phố Đà Nẵng
50
Quyết định 200TS/QĐ 5/6/1992 V/v thành lập đại diện III của Cục BVNL tại TP. Hồ Chí Minh
51
Quyết định 263TS/QĐ 9/6/1997 Ban hành quy chế xuất nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản
52
Quyết định 682TS/QĐ 11/9/1993 Ban hành quy chế khai thác và quản lý nguồn lợi hải sản trên các ngư trường trọng điểm .

V. Về thanh tra

53
54
Quyết định 274TS/QĐ 13/9/1990 Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Quyết định 240HĐBT về đấu tranh chống tham nhũng
55
Chỉ thị 04TS/CT 25/5/1991 V/v củng cố và tăng cường công tác thanh tra
56
Quyết định 168TS/QĐ 12/3/1993 Thành lập Ban thường trực chống tham nhũng, chống buôn lậu
57
Chỉ thị 04CT/TTr 24/4/1993 V/v quản lý tàu thuyền đi nước ngoài
58
Chỉ thị 20CT/TTr 5/12/1995 Về đấu tranh chống buôn lậu trên biển
59
Chỉ thị 13CT/TTr 3/6/1995 Về việc chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trong thu mua nguyên liệu và chế biến hàng thuỷ sản xuất khẩu

VI. Về tài chính – kế toán

60

61

Thông tư

04TS/VTTT-VG

5/10/1981

Hướng dẫn quản lý thị trường đối với sản phẩm vật tư thuỷ sản

62

Quyết định

05TS/VTTT

2/1/1982

Ban hành quy định quản lý cung ứng xăng dầu trong ngành thuỷ sản

63

Quyết định

209TS/QĐ

27/3/1984

Ban hành bản quy định tạm thời định mức cung ứng lương thực đối lưu thu mua thuỷ sản

64

Thông tư

01TS/TT

27/2/1987

Hướng dẫn việc mua bán hàng thuỷ sản tiêu dùng trong nước và công tác tổ chức hậu cần dịch vụ nghề cá.

65

Thông tư

22/TC/CTN

0/6/1988

Về việc thu thuế đối với hoạt động đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản

 66

Chỉ thị

10CT/TCG

14/9/1993

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp

VII. Khoa học công nghệ

67
                        
THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/07/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 564/2000/QĐ-BTS công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu 564/2000/QĐ-BTS Ngày ban hành 26/06/2000
Ngày có hiệu lực 11/07/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 564/2000/QĐ-BTS công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành
Mục lục

Mục lục

Close