BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 564/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm;
Căn cứ Công văn số 4983/BTC-HCSN ngày 18/4/2011 của Bộ Tài chính về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-BNN-TC ngày 26/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi NSNN vốn đối ứng năm 2011 (số dư tạm ứng và số dư dự toán năm 2010 được chuyển sang thực hiện và quyết toán năm 2011) cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị: Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế Bảo Lộc.

2. Số tiền: 337.391.201 đồng (Ba trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi mốt nghìn, hai trăm linh một đồng).

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI NSNN VỐN ĐỐI ỨNG NĂM 2011 (KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ)
(Kèm theo Quyết định số 564/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: Trường Cao đẳng công nghệ và kinh tế Bảo Lộc

Mã số: 1053393

Loại - Khoản

STT

Nội dung

Tổng số tiền (đồng)

Số dư dự toán (đồng)

Số dư tạm ứng (đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4) = (5) + (6)

(5)

(6)

(7)

490 -  497

1

Giáo dục trung học chuyên nghiệp (Vốn đối ứng Dự án KHCN Nông nghiệp)

337.391.201

337.391.201

 

 

 

 

Tổng cộng

337.391.201

337.391.201

 

 

(Ba trăm ba mươi bảy triệu, ba trăm chín mươi mốt nghìn, hai trăm linh một đồng)

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 564/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước vốn đối ứng năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 564/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 05/05/2011
Ngày có hiệu lực 05/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 564/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước vốn đối ứng năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close