BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5650/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế Phối hợp hoạt động giữa hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống Chăm sóc sức khỏe sinh sản trong triển khai công tác Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh/thành phố, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản tỉnh/thành phố, Thủ trưởng Y tế các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, AIDS, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA HỆ THỐNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DỰ PHÒNG LÂY TRUYỀN HIV TỪ MẸ SANG CON
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5650/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phần I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi quy định

1. Quy chế này quy định việc phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trong triển khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

2. Các hoạt động phối hợp bao gồm:

a) Lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

b) Theo dõi, giám sát, đánh giá và thống kê báo cáo.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo tính liên tục trong việc cung cấp các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các tuyến;

2. Tuân thủ nội dung hướng dẫn và quy trình chuyên môn trong việc thực hiện các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và chẩn đoán, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.

Phần II

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Phối hợp trong lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

a) Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

- Chủ trì, phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trình Bộ Y tế. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

- Đầu mối xây dựng các văn bản hướng dẫn lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo chức năng nhiệm vụ;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Chăm sóc Sức khỏe sinh sản lập kế hoạch và triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2007 về việc ban hành Quy trình chăm sóc và điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (sau đây gọi là Quyết định số 4361/QĐ-BYT).

b) Cục Phòng, chống HIV/AIDS

- Phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn về triển khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản lập kế hoạch và triển khai các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số số 4361/QĐ-BYT.

2. Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

a) Sở Y tế

- Giao Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS xây dựng kế hoạch và triển khai các can thiệp về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương.

- Phê duyệt kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương và hướng dẫn Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con vào kế hoạch chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS hằng năm tại địa phương.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương theo các nội dung được quy định tại Quyết định số 4361/QĐ-BYT.

b) Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản

- Làm đầu mối phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS xây dựng kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại địa phương trình Sở Y tế phê duyệt. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS xây dựng, trình Sở Y tế ban hành quy trình triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế trên địa bàn, bao gồm các hoạt động chuyển tiếp, chuyển tuyến để đảm bảo tính liên tục của các can thiệp.

- Đầu mối tổ chức triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ.

c) Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS

- Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản xây dựng kế hoạch và quy trình triển khai can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản trong việc tổ chức triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn.

Điều 4. Phối hợp trong hoạt động theo dõi, giám sát và đánh giá

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

a) Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em

- Chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

- Phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2015 về quy định chế độ báo cáo chương trình phòng, chống HIV/AIDS (Thông tư 03/2015/TT-BYT); thực hiện giám sát dịch tễ học HIV theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2012 về hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (Thông tư 09/2012/TT-BYT).

- Phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS đánh giá can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự báo tình hình nhiễm HIV trong phụ nữ mang thai và tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.

b) Cục Phòng, chống HIV/AIDS

- Phối hợp với Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em thực hiện kiểm tra, giám sát việc triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BYT; thực hiện giám sát dịch tễ học HIV theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BYT.

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em đánh giá can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự báo tình hình nhiễm HIV trong phụ nữ mang thai và tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Cung cấp số liệu báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con, số liệu giám sát dịch tễ học HIV/AIDS cho Vụ Sức khỏe - Bà mẹ và trẻ em;

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

a) Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BYT; thực hiện giám sát dịch tễ học HIV theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BYT.

- Phối hợp với Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thực hiện đánh giá chương trình Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn.

b) Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS

- Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện giám sát các can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BYT; thực hiện giám sát dịch tễ học HIV theo quy định tại Thông tư 09/2012/TT-BYT.

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản đánh giá can thiệp dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn.

- Cung cấp số liệu báo cáo hoạt động liên quan lây truyền HIV từ mẹ sang con, số liệu giám sát dịch tễ học HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản;

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổ chức thực hiện Quy chế này trong hệ thống Chăm sóc Sức khỏe sinh sản.

2. Cục Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế này trong hệ thống phòng, chống HIV/AIDS.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Chỉ đạo Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản, các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, cơ sở cung cấp dịch vụ điều trị HIV/AIDS triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế này;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế trên tại các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, dịch vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc HIV/AIDS trên địa bàn quản lý./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 31/12/2015

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 5650/QĐ-BYT năm 2015 về Quy chế Phối hợp hoạt động giữa hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống Chăm sóc sức khỏe sinh sản trong triển khai công tác Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu 5650/QĐ-BYT Ngày ban hành 31/12/2015
Ngày có hiệu lực 31/12/2015 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Y tế Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 5650/QĐ-BYT năm 2015 về Quy chế Phối hợp hoạt động giữa hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống Chăm sóc sức khỏe sinh sản trong triển khai công tác Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Mục lục

Mục lục

Close