BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN
****** 

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******** 

Số: 57/2005/QĐ-BVHTT 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2005  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;
Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa – Thông tin;
Xét Tờ trình số 1964/UBND-VX ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia: di tích lịch sử địa điểm ban tổ chức trung ương (1951 – 1953) xã tân trào, Huyện Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích lịch sử Địa điểm Ban Tổ chức Trung ương (1951 – 1953) theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG 
Phạm Quang Nghị

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 08/11/2005

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 57/2005/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia: địa điểm ban tổ chức trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu 57/2005/QĐ-BVHTT Ngày ban hành 10/10/2005
Ngày có hiệu lực 08/11/2005 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 57/2005/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia: địa điểm ban tổ chức trung ương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành
Mục lục

Mục lục

Close