BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2019/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, PTTTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2019/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 13/2019/NĐ-CP), Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định với những nội dung chính sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định mới về chứng nhận và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP; khuyến khích khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hoạt động nghiên cứu và phát triển thuộc mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội phát triển theo mô hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhằm hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP thành các hoạt động cụ thể nhằm đạt được hiệu quả thiết thực, có tác động rõ nét tới sự phát triển của lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3. Phân công các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để triển khai có hiệu quả Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định

- Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với những thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP);

- Công văn hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP;

- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn vinh danh, khen thưởng đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ; thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua cơ chế một cửa theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Điều tra, khảo sát, nhận diện các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, xây dựng phương án hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Xây dựng thuyết minh, đề xuất nhu cầu kinh phí để tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Nghị định

3.1. Tuyên truyền, phổ biến về Nghị định:

- Tổ chức hội thảo phổ biến, tuyên truyền tại: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác;

- Xây dựng chuyên đề về Nghị định trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Giới thiệu các quy định mới của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP trên các trang báo, kênh phát thanh truyền hình, mạng xã hội;

- Xây dựng phương án phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp nhằm phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

3.2. Đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý ở địa phương về hoạt động cấp chứng nhận và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

4. Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

- Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ;

- Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ miễn phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước;

- Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ của Nhà nước;

- Tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp khoa học và công nghệ và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Thực hiện việc ưu tiên trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

- Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2030.

Các nhiệm vụ cụ thể và đơn vị tổ chức thực hiện quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; hàng năm xây dựng báo cáo kết quả triển khai Nghị định, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 01 tháng 12.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch chủ động đề xuất nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ thông qua Vụ Kế hoạch - Tài chính để báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2019/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công ngh)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thời gian thực hiện

I

Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định

1

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với những thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

Cục Phát triển thị trưởng và doanh nghiệp KH&CN

Văn phòng Bộ

Tháng 3/2019

2

Công văn hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế

Tháng 3/2019

3

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn vinh danh, khen thưởng đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Pháp chế

Tháng 6/2019

II

Tổ chức thực hiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ

4

Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ; thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua cơ chế một cửa theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Văn phòng Bộ

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Tháng 3/2019

5

Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ của Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế

Tháng 3/2019

6

Điều tra, khảo sát, nhận diện các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện công nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, xây dựng phương án hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Các Sở Khoa học và Công nghệ

2019 - 2020

7

Xây dựng thuyết minh, đề xuất nhu cầu kinh phí để tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Nhiệm vụ thường xuyên định kỳ

III

Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Nghị định

8

Tuyên truyền, phổ biến:

- Tổ chức hội thảo phổ biến, tuyên truyền tại: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác;

- Xây dựng chuyên đề về Nghị định trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Giới thiệu các quy định mới của Nghị định 13/2019/NĐ-CP trên các trang báo, kênh phát thanh truyền hình, mạng xã hội;

- Đề xuất phương án phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp nhằm phổ biến, tuyên truyền chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến cộng đồng doanh nghiệp.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Vụ Pháp chế, Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ, các cơ quan báo chí truyền hình

2019 - 2020

9

Đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý ở địa phương về hoạt động cấp chứng nhận và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Các Sở Khoa học và Công nghệ

2019 - 2020

IV

Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

10

Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Báo cáo kết quả hỗ trợ hàng năm

11

Hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ miễn phí dịch vụ khi sử dụng máy móc, trang thiết bị tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước.

Các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Báo cáo kết quả hỗ trợ hàng năm

12

Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ của Nhà nước.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Cục ứng dụng và phát triển công nghệ, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, Cục Sở hữu trí tuệ

Các cơ quan, đơn vị quản lý và triển khai các chương trình phát triển khoa học và công nghệ quốc gia có nội dung hỗ trợ thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ

Báo cáo kết quả hỗ trợ hàng năm

13

Tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp khoa học và công nghệ và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc ưu tiên xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Báo cáo kết quả hỗ trợ hàng năm

14

Thực hiện việc ưu tiên trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Cục Sở hữu trí tuệ

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Báo cáo kết quả hỗ trợ hàng năm

15

Xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2030.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Các đơn vị có liên quan

2020

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 572/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch triển khai Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 572/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 19/03/2019
Ngày có hiệu lực 19/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 572/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch triển khai Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close