Văn bản "Quyết định 575/QĐ-BBCVT năm 2007 Chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/07.2010

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 575/QĐ-BBCVT

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007 

 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

­BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG KỸ THUẬT ĐO KIỂM 

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỄN THÔNG TST

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành kèm theo quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này.
Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 01 tháng 7 năm 2010

 


Nơi nhận:
Phòng đo kiểm được chỉ định;
Bộ trưởng (để b/c);
Lưu VT, KHCN

K/T. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Hồng

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo quyết định số 575 /QĐ-BBCVT ngày 22  tháng 06 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)Tên phòng đo kiểm được chỉ định: Phòng Kỹ thuật Đo kiểm

Thuộc: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông TST
Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103000095 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/05/2007.
Địa chỉ: Số 2 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

 

 

TT

Công trình kỹ thuật
chuyên ngành viễn thông

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

1.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS).

TCN 68-141:1999(*)
TCN 68-135:2001
TCN 68-255:2006
TCVN 3718-1:2005

2.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước.

TCN 68-141:1999(*)
TCN 68-135:2001Ghi chú:             (*)      Chỉ áp dụng chỉ tiêu tiếp đất chống sét và tiếp đất bảo vệ.

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/07/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 575/QĐ-BBCVT năm 2007 Chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Số hiệu 575/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 22/06/2007
Ngày có hiệu lực 22/06/2007 Ngày hết hiệu lực 02/07/2010
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 575/QĐ-BBCVT năm 2007 Chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close