BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 580/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN SỐ DƯ DỰ TOÁN NĂM 2010 SANG NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4983/BTC-HCSN ngày 18 tháng 4 năm 2011 về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-BNN-TC ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao dự toán chi NSNN vốn đối ứng năm 2011 (số dư tạm ứng và dự toán năm 2010 được chuyển sang thực hiện và quyết toán năm 2011) cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị: Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO).

2. Số tiền: 815.450.178 đồng (Tám trăm mười lăm triệu, bốn trăm năm mươi ngàn, một trăm bảy mươi tám đồng).

(Chi tiết loại khoản và nội dung cụ thể theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHUYỂN SỐ DƯ DỰ TOÁN NĂM 2010 SANG NĂM 2011 VỐN ĐỐI ỨNG
(Kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BNN-TC ngày 05/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO)

Mã số: 1029068

Kho bạc Nhà nước: KBNN Hà Nội

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung

Tổng số tiền

Số dư dự toán

Số dư tạm ứng

Ghi chú

I

Dự toán chi ngân sách Nhà nước

 

 

 

 

 

Sự nghiệp kinh tế thủy lợi (010-016)

815.450.178

647.450.178

168.000.000

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án: Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt tiểu vùng Mêkông mở rộng (RETA)

652.719.126

484.719.126

168.000.000

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án: Hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã (ADB6)

162.731.052

162.731.052

 

 

 

Tổng cộng:

815.450.178

647.450.178

168.000.000

 

(Tám trăm mười lăm triệu, bốn trăm năm mươi ngàn, một trăm bảy mươi tám đồng).

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 580/QĐ-BNN-TC về chuyển số dư dự toán năm 2010 sang năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 580/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 05/05/2011
Ngày có hiệu lực 05/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 580/QĐ-BNN-TC về chuyển số dư dự toán năm 2010 sang năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close