BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5850/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN MỘT SỐ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1928/2009/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản một số thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho giáo dục mầm non theo Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông đã ban hành tại Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN MỘT SỐ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

(Kèm theo Quyết định số 5850/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Nội dung

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

1

Tranh thể hiện hành vi của trẻ

Bộ

 Gồm 5 tranh giúp trẻ nhận biết các hành vi vi phạm đạo đức và lối sống. Mỗi tranh thể hiện một hành vi đúng và một hành vi không đúng:

1) Không vứt rác bừa bãi: trẻ vứt rác ra sân trường; trẻ nhặt rác bỏ vào thùng rác

2) Không được vẽ bậy lên tường: trẻ vẽ bậy lên tường; trẻ vẽ vào vở tập vẽ

3) Thân thiện với bạn bè: trẻ tranh giành đồ chơi; trẻ chơi thân thiện với nhau

4) Không chơi dưới lòng đường: trẻ đá bóng dưới lòng đường; trẻ đá bóng trong sân chơi

5) Không bẻ cây, bẻ cành: trẻ bẻ cành, ngắt lá cây; trẻ chăm sóc cho cây

 Tranh được in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng; kích thước tối thiểu (300x400)mm.

2

Một số biển báo qui định thông thường

Bộ

 Gồm 5 tranh thể hiện các biển báo:

1) Biển báo cấm trèo, cấm tắm sông, ao, hồ

2) Biển báo cấm xe đạp; cấm đi ngược chiều

3) Biển báo chỉ dẫn đường dành cho người đi bộ; báo nơi giao nhau có vòng xuyến

4) Số điện thoại thông báo khi gặp nguy hiểm: cấp cứu 115; cảnh sát 113

5) Biển báo nơi giao nhau có tín hiệu đèn; nơi có trẻ nhỏ

Tranh được in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng; kích thước tối thiểu (300x400)mm.

3

Lô tô giáo dục luật giao thông

Bộ

 Gồm 10 cặp ứng với 10 tình huống tham gia giao thông, mỗi cặp gồm 1 lô tô thể hiện hành vi đúng và 1 lô tô thể hiện hành vi sai mà trẻ dễ nhận biết trong đời sống hàng ngày:

1) Khi gặp đèn báo hiệu: trẻ sang đường sai quy định khi đèn tín hiệu giao thông màu đỏ; trẻ sang đường đúng quy định khi tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh.

2) Khi sang đường: trẻ sang đường không đúng phần đường dành cho người đi bộ; trẻ sang đường đúng nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.

3) Khi điều khiển phương tiện giao thông: người điều khiển xe đạp đúng quy định bằng hai tay; người đi xe đạp sai buông cả hai tay

4) An toàn khi ngồi trên xe ô tô: trẻ ngồi trên ô tô ngay ngắn, thắt dây an toàn; trẻ ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn, nghịch ngợm, thò đầu ra cửa xe

5) Tham gia giao thông đường thủy: trẻ ngồi trên thuyền mặc áo phao, không đùa nghịch; trẻ ngồi trên thuyền không mặc áo phao, nô đùa, đưa tay xuống nước

6) Không được ném đá vào tàu đang chạy: trẻ tránh xa đường ray khi đoàn tàu tới; trẻ ném đá vào đoàn tàu đang chạy

7) Nhận biết về biển báo giao thông: trẻ tham gia giao thông đi thẳng khi có biển báo cấm rẽ trái; trẻ tham gia giao thông rẽ trái khi có biển báo cấm rẽ trái

8) Khi đi trên đường: trẻ đi đúng phần đường, bên phải lề đường; trẻ đi ngược đường, đi bên trái đường

9) An toàn khi đi xe máy: trẻ đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xa máy; trẻ không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy

10) An toàn khi đi xe đạp: trẻ ngồi ngay ngắn sau xe đạp; trẻ đùa nghịch đứng lên trên xe

 Lô tô được in 4 màu trên giấy duplex, định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng, kích thước (70 x100)mm.

4

Đôminô về phương tiện và biển báo giao thông

Bộ

 Bao gồm 50 quân có nội dung về các loại phương tiện giao thông và các biển báo giao thông dễ nhận biết trong đời sống hàng ngày:

1) Một số loại phương tiện giao thông: gồm 28 quân có nội dung là các loại phương tiện giao thông thông dụng như xe máy, xe đạp, ô tô, tàu thuyền, máy bay

2) Một số loại biển báo giao thông: gồm 21 quân có nội dung là các biển báo giao thông quen thuộc như các biển báo cấm, các biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn; 01 quân tích hợp phương tiện giao thông và biển báo giao thông để kết nối

 Đôminô được in 4 màu trên giấy Couche dán lên tấm nhựa hoặc mica màu; kích thước (60x30) mm.

5

Bộ học liệu: "Tình huống pháp luật trong cuộc sống hằng ngày"

Bộ

 Bao gồm 10 phiếu học tập, mỗi phiếu có 18 ô vuông tạo thành 9 bài tập dạng ghép đôi để chơi và thi đấu cùng với bộ khung số. Các bài tập được thể hiện bằng hình ảnh về:

 - Tình huống tham gia giao thông

 - Hành vi đạo đức, lễ giáo

 - Biển báo giao thông

 - An toàn khi tham gia giao thông

- Bộ khung số: gồm 1 khung có bản kề ở giữa, mỗi bên có 9 ô vuông, khi gập lại 9 ô vuông của hai nửa trùng khít lên nhau để giữ được các quân số, khi mở ra khung có thể đặt trùng khít lên 18 ô vuông trong phiếu học tập; 9 quân số bằng nhựa được in số lần lượt từ 1 đến 9, mỗi quân số có một màu riêng biệt.

- Phiếu học tập in 4 màu trên giấy Couche, định lượng tối thiểu 250g/m2, kích thước tối thiểu (200x300) mm.

6

Đĩa hình giáo dục các hành vi ứng xử đạo đức và an toàn giao thông cho trẻ mầm non

 

 Bao gồm 4 bài học về biển báo giao thông, tình huống giao thông và các tình huống ứng xử đạo đức của trẻ:

1) Biển báo giao thông: nội dung giáo dục về các biển báo giao thông

2) Trẻ tham gia giao thông: nội dung giáo dục về các hành vi tham gia giao thông

3) Hoạt động của bé ở trường: nội dung giáo dục hành vi của trẻ khi ở trường

4) Nhận thức của trẻ: nội dung giáo dục hành vi ứng xử đạo đức và nhận thức của trẻ

Chuẩn tối thiểu DVD, âm thanh stereo, hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, công nghệ dập, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài học.

7

Đĩa bài hát giáo dục đạo đức và luật giao thông cho trẻ mầm non

 

 Bao gồm 15 bài hát có nội dung giáo dục trẻ tham gia giao thông an toàn và ứng xử đạo đức.

1) Đèn xanh đèn đỏ - Nhạc: Lương Vĩnh, thơ Thế Hội

2) Cô dạy em bài học giao thông - Nhạc và lời: Lâm Trọng Tường

3) Đường em đi - Nhạc: Ngô Quốc Tính; Lời: Tường Vân

4) Em đi qua ngã tư đường phố - Nhạc và lời: Hoàng Văn Yến

5) Đi đường em nhớ - Nhạc và lời: Nguyễn Thị Thanh

6) Những em bé ngoan - Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu

7) Ra chơi vườn hoa - Nhạc và lời: Văn Tấn

8) Nựng nựng nà nà - Nhạc: Hoàng Công Dụng, Bùi Xuân Hồng; lời đồng dao

9) Biết vâng lời mẹ - Nhạc và lời: Minh Khang

10) Chú gà chú vịt. Nhạc và lời: Triệu Huyền Ngọc

11) Chị ong nâu và em bé - Nhạc và lời: Tân Huyền

12) Chào hỏi - Nhạc và lời: Trần Hoàng Tiến

13) Voi kết bầy- Nhạc và lời: Phan Trần Bảng

14) Nhớ lời cô dặn - Nhạc và lời: Hồng Ngọc

15) Con chim vành khuyên - Nhạc và lời: Hoàng Vân

CD âm thanh stereo, chất lượng tốt, công nghệ đúc, in màu trực tiếp trên mặt đĩa, vỏ đựng bằng nhựa cứng, trong. Nhãn bìa mặt trước và mặt sau bằng giấy in màu có ghi danh mục các bài hát.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/12/2012

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 5850/QĐ-BGDĐT năm 2012 phê duyệt nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 5850/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 28/12/2012
Ngày có hiệu lực 28/12/2012 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 5850/QĐ-BGDĐT năm 2012 phê duyệt nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close