ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 591/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND huyện Đơn Dương tại Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 07/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 123/TTr-STNMT ngày 02/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đơn Dương với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch theo Phụ lục 1.

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất theo Phụ lục 2.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất theo Phụ lục 3.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng theo Phụ lục 4.

(Chi tiết theo Báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đơn Dương đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Đơn Dương có trách nhiệm:

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TTHU, TTHĐND huyện Đơn Dương;
- Phòng TN&MT huyện Đơn Dương;
- TT Kỹ thuật TNMT Lâm Đồng;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, XD2, LN, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2017 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn D'ran

Thị trn Thạnh Mỹ

Xã Lạc Lâm

Xã Đạ Ròn

Xã Lạc Xuân

Xã Ka Đô

Xã Quảng Lập

Xã Ka Đơn

Xã Tu Tra

Xã Pró

(1)

(2)

(3)

(4)= (5)+...+(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

Tổng diện tích tự nhiên

 

61.135,24

13.644,41

2.147,45

2.160,80

3.240,28

10.243,61

8.821,00

974,56

3.707,27

7.399,71

8.796,15

1

Đất nông nghiệp

NNP

57.679,89

12.463,73

1.816,86

2.024,18

2.895,25

9.965,69

8.531,99

874,15

3.502,73

7.033,68

8.571,63

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2.360,64

0,05

116,05

6,78

7,48

94,52

152,70

0,88

537,75

914,89

529,54

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

1.079,59

 

 

6,78

7,48

 

 

0,88

534,90

 

529,54

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

11.796,61

1.059,27

652,63

475,16

1.240,80

1.521,56

1.568,78

802,46

1.383,05

2.173,40

919,50

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.988,33

300,36

80,04

12,62

200,27

231,64

50,23

40,81

75,21

880,62

116,54

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

17.210,54

10.722,83

822,47

1.381,63

1.416,70

1.776,08

365,32

 

 

250,46

475,05

1.5

Đất rừng sản xuất

RSX

23.603,67

351,22

99,55

112,99

 

6.313,89

6.369,96

 

1.481,72

2.369,31

6.505,02

1.6

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

4,10

 

1,12

 

 

 

 

 

 

 

2,98

1.7

Đất nông nghiệp khác

NKH

716,00

30,00

45,00

35,00

30,00

28,00

25,00

30,00

25,00

445,00

23,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.254,91

1.180,68

319,82

122,27

343,81

230,55

268,07

100,41

181,52

335,35

172,44

2.1

Đất quốc phòng

CQP

15,02

 

15,02

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

2,59

0,22

1,87

 

0,05

 

0,41

 

 

0,04

 

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

15,00

 

 

 

 

 

15,00

 

 

 

 

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,89

0,16

0,73

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

71,52

3,23

2,49

0,11

11,87

3,84

3,18

0,12

0,20

43,69

2,80

2.6

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

1.534,29

931,00

107,87

16,14

86,05

51,38

114,74

22,61

79,07

85,41

40,02

2.7

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

6,45

6,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

11,35

 

 

 

 

 

10,00

 

 

1,35

 

2.9

Đất ở tại nông thôn

ONT

594,67

 

 

58,20

70,06

107,88

92,71

58,18

63,63

99,92

44,09

2.10

Đất ở tại đô thị

ODT

199,45

99,36

100,09

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

11,32

1,25

5,22

0,35

0,41

0,45

0,62

0,32

1,08

0,31

1,31

2.12

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1,09

 

0,05

 

 

0,63

0,27

 

0,14

 

 

2.13

Đất cơ sở tôn giáo

TON

38,82

6,75

2,81

2,12

2,57

12,04

2,06

1,43

4,26

1,97

2,81

2.14

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

113,08

26,41

3,28

10,81

6,71

9,10

15,51

2,06

9,38

18,37

11,45

2.15

Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm

SKX

71,67

3,43

20,69

18,89

 

 

 

1,88

7,58

19,18

0,02

2.16

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

5,43

0,59

0,76

0,28

0,04

1,19

0,76

0,05

0,23

1,12

0,41

2.17

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

5,12

0,42

0,11

0,17

0,45

 

0,03

1,20

1,42

1,32

 

2.18

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

264,54

92,46

48,11

13,12

14,06

23,14

6,04

6,02

14,04

29,39

18,15

2.19

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

292,61

8,95

10,73

2,08

151,52

20,90

6,74

6,53

0,50

33,28

51,38

3

Đất chưa sử dụng

CSD

200,44

 

10,77

14,35

1,23

47,37

20,93

 

23,03

30,68

52,08

4

Đất đô thị*

KDT

15.791,86

13.644,41

2.147,45

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Đơn vị tính: ha

Số thứ t

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn D'ran

Thị trấn Thạnh Mỹ

Xã Đạ Ròn

Xã Lạc Xuân

Xã Ka Đô

Xã Quảng Lập

Xã Ka Đơn

Xã Tu Tra

Xã Pró

(1)

(2)

(3)

(4)= (5)+...+(13)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

Đất nông nghiệp

NNP

582,57

0,34

18,54

0,05

0,12

110,00

2,70

26,43

406,14

18,26

1.1

Đất trồng lúa

LUA

407,13

 

 

 

 

 

 

7,13

400,00

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

126,08

0,34

15,50

0,05

0,12

98,36

 

0,77

6,14

4,80

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

16,14

 

3,04

 

 

2,40

2,70

 

 

8,00

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX

33,22

 

 

 

 

9,24

 

18,53

 

5,46

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2,49

1,31

 

 

 

 

 

 

0,80

0,38

2.1

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

0,38

 

 

 

 

 

 

 

 

0,38

2.2

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,80

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

2.3

Đất ở tại đô thị

ODT

0,64

0,64

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

0,67

0,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thị trấn D'ran

Thị trn Thạnh Mỹ

Xã Lạc Lâm

Xã Đạ Ròn

Xã Lạc Xuân

Xã Ka Đô

Xã Quảng Lập

Xã Ka Đơn

Xã Tu Tra

Xã Pró

(1)

(2)

(3)

(4)= (5)+...+(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

 

217,87

1,34

20,19

7,10

0,55

3,32

113,00

3,24

31,03

16,54

21,56

-

Đất trồng lúa

LUA/PNN

14,13

 

 

 

 

 

 

 

7,13

7,00

 

-

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

136,99

1,34

17,15

0,61

0,55

0,62

98,86

0,54

5,38

6,64

5,30

-

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

16,14

 

3,04

 

 

 

2,40

2,70

 

 

8,00

-

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

50,61

 

 

6,49

 

2,70

11,74

 

18,53

2,90

8,26

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

440,30

20,96

10,84

 

 

 

 

 

 

400,00

8,50

-

Đất trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

LUA/NKH

400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

400,00

 

-

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

0,96

0,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RSX/NKR(a)

33,34

20,00

4,84

 

 

 

 

 

 

 

8,50

-

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OCT

6,00

 

6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2017 HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

Đơn vị tính: ha

Số thứ tự

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Lạc Xuân

Xã Ka Đô

Xã Ka Đơn

Xã Tu Tra

Xã Pró

(1)

(2)

(3)

(4)= (5)+...+(14)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

NNP

47,00

15,00

5,00

5,00

7,00

15,00

1.1

Đất rừng sản xuất

RSX

47,00

15,00

5,00

5,00

7,00

15,00

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/03/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 591/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu 591/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/03/2017
Ngày có hiệu lực 28/03/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Lâm Đồng Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 591/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Mục lục

Mục lục

Close