BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 60/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CHO VỤ KẾ HOẠCH VÀ QUY HOẠCH THỰC HIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 17 NN-TCCB/QĐ ngày 06/01/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Kế hoạch và Quy hoạch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.-Nay giao nhiệm vụ Công tác thị trường và Xúc tiến thương mại cho Vụ Kế hoạch và Quy hoạch thực hiện.

Điều 2.- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch căn cứ vào định hướng về thị trường nông lâm sản, nông lâm sản chế biến, thị trường vật tư, thị trường xuất nhập khẩu để tổ chức thực hiện nhiệm vụ nói trên.

Về nhân sự do Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch bố trí trong biên chế của Vụ và cử một Phó Vụ trưởng phụ trách.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Quy hoạch và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Lê Huy Ngọ

 


 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 60/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc giao nhiệm vụ công tác thị trường và xúc tiến thương mại cho Vụ Kế hoạch và Quy hoạch thực hiện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 60/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 06/06/2000
Ngày có hiệu lực 21/06/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 60/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc giao nhiệm vụ công tác thị trường và xúc tiến thương mại cho Vụ Kế hoạch và Quy hoạch thực hiện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close