BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6239/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, các trường sư phạm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL TW (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3 (để t/h);
- Công đoàn GDVN;
- Chi hội Luật gia, Đoàn TNCSHCM Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, PC (20b).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Mạnh Hùng

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2017 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6239/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH

1. Tiếp tục triển khai Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân; Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong toàn ngành; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

2. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đa dạng hóa, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng (nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học ở mỗi cấp học); có giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa; đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực.

II. YÊU CẦU

1. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2017, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giáo dục mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

2. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2017.

3. Triển khai nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giao.

III. NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

2. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Nhiệm vụ của các sở giáo dục và đào tạo

a) Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của ngành; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục.

b) Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo;

c) Tăng cường chỉ đạo điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế để nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong tuân thủ và chấp hành pháp luật. Chỉ đạo triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục ngoại khóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hình thức phù hợp;

d) Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.

2. Nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trường đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục, các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học cho cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học;

b) Rà soát, có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên giảng dạy môn pháp luật đại cương; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên cơ sở giáo dục tham gia làm báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và tham gia vào PBGDPL cho nhân dân tại địa phương;

c) Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu giảng dạy cho phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;

d) Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hình thành năng lực và đổi mới việc học, thi, kiểm tra, đánh giá môn học pháp luật đại cương; đa dạng hoá các hình thức giáo dục pháp luật ngoại khoá cho học sinh, sinh viên; đổi mới và lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp để phổ biến cho học sinh, sinh viên trong tuần sinh hoạt “Công dân - học sinh, sinh viên” đầu năm, đầu khóa, cuối khóa;

đ) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện điện tử, tin học phục vụ việc giảng dạy, học tập kiến thức pháp luật; tiếp tục rà soát, bổ sung các đầu sách pháp luật mới trong thư viện nhà trường để phục vụ tốt nhất công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền bá văn hóa pháp lý cho giảng viên, sinh viên.

3. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, đặc biệt là những văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, các văn bản về cải cách hành chính, quy định mới về điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục... cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ thực hiện, hoàn thành trong Quý III/2017;

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo: Thanh tra Bộ chủ trì thực hiện;

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện trong Quý III/2017;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho giáo viên cốt cán môn Giáo dục công dân; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và triển khai chương trình môn học pháp luật đại cương cho đội ngũ giảng viên cốt cán giảng dạy môn pháp luật đại cương của các đại học, học viện, trường đại học; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục dân tộc; tập huấn giáo viên cốt cán của các trung tâm giáo dục thường xuyên: Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục thường xuyên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; hoàn thành trong Quý III/2017;

d) Đẩy mạnh các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện thường xuyên;

- Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng Bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật; biên soạn các đề cương tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới; đĩa văn bản pháp luật về giáo dục, các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, cẩm nang tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp cho các đối tượng: Vụ Pháp chế chủ trì, thực hiện thường xuyên;

- Tăng cường các hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật trực tuyến trên môi trường mạng thông qua các khóa tập huấn, phổ biến pháp luật trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến và trực tiếp: Vụ Pháp chế chủ trì, Cục Công nghệ thông tin phối hợp thực hiện;

- Xây dựng chuyên mục, tin, bài phản ánh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường: Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục IV của Kế hoạch này chủ động triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị mình; tổ chức kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 20/12/2017.

2. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định về thời hạn, thực hiện theo phân cấp ngân sách hiện hành và Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức đoàn thể trong ngành giáo dục xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này.

4. Vụ Pháp chế - Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo giúp Bộ trưởng đôn đốc, phối hợp thực hiện Kế hoạch này; báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương theo quy định.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/12/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 6239/QĐ-BGDĐT năm 2016 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 6239/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày có hiệu lực 30/12/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 6239/QĐ-BGDĐT năm 2016 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close