ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/QĐ-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT, QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 03/07/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 và Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình 55/TTr- STNMT ngày 18 tháng 03 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:

Phụ lục 1: Quy trình nội bộ thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và thực hiện tại một cửa điện tử.

Phụ lục 2: Quy trình nội bộ thủ tục hành thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh và thực hiện tại một cửa điện tử.

Phụ lục 3: Quy trình nội bộ thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và thực hiện tại một cửa điện tử.

Phụ lục 4: Quy trình nội bộ thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và thực hiện tại một cửa điện tử.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan trên cơ sở quy trình được ban hành kèm theo Quyết định này cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm soát TTHC-VP Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, Ban, Ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công;
- Website tỉnh;
- Phòng KGVX, TH, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG VÀ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

a) Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc x 08 giờ = 160 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Tổ chức Hội đồng thẩm định.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

144

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

 Lãnh đạo Sở

- Thông báo kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

b) Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

64

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo kết quả (không đạt)

- Phê duyệt kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

2. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

a) Thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu

có).

- Lấy ý kiến các cơ quan,

đơn vị (nếu có)

- Tổ chức đoàn kiểm tra

thực tế tại cơ sở.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

104

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo kết quả

08

 

 

 

Bước 4

Văn

phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức,

cá nhân.

 

 

 

 

b) Phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

64

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo kết quả (không đạt)

- Phê duyệt kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

3. Thẩm định, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

64

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo hoặc phê duyệt kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

4. Thẩm định, xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

64

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo hoặc phê duyệt kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

5. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

a) Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Tổ chức Hội đồng thẩm định.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

144

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Chi cục BVMT

- Thông báo kết quả

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

b) Phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc x 08 giờ = 160 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

64

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo kết quả (không đạt)

- Phê duyệt kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

6. Thẩm định, xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung

a) Thẩm định hồ sơ hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc x 08 giờ = 160 giờ:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

144

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo kết quả

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

b) Xác nhận hồ sơ hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc x 08 giờ = 160 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

144

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Phê duyệt kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

7. Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

224

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo kết quả (không đạt)

- Phê duyệt kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

8. Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tổng thời gian thực hiện TTHC (không kiểm tra): 10 ngày làm việc x 08 giờ = 80 giờ;

Tổng thời gian thực hiện TTHC (có kiểm tra): 15 ngày làm việc x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở (nếu thuộc trường hợp.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

64 (không KT) 104 (có KT)

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo kết quả (không đạt)

- Phê duyệt kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

9. Thẩm định, cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

224

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo kết quả (không đạt)

- Phê duyệt kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

10. Chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04

 

 

 

Bước 2

Phòng, ban chuyên môn

Chuyên viên Chi cục BVMT

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh (nếu có).

- Niêm yết, công khai (nếu có).

- Lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị (nếu có)

- Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở.

- Trình lãnh đạo phê duyệt.

224

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Sở

- Thông báo kết quả (không đạt)

- Phê duyệt kết quả.

08

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi kết quả TTHCC.

04

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

 

 

 

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Cập nhật thông tin thửa đất đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Lập giấy xác nhận đăng ký đất đai cho người sử dụng đất.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

224 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

2. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất.

- Cập nhật thông tin thửa đất đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

- Lập giấy xác nhận đăng ký đất đai cho người sử dụng đất.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

104 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

3. Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

4. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

16 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

5. Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Kiểm tra, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận (nếu có yêu cầu).

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

64 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

6. Tách thửa hoặc hợp thửa đất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in giấy chứng nhận.

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

72 giờ

 

 

 

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

08 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

7. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in giấy chứng nhận.

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

08 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

8. Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn và trình cơ quan có thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Lưu trữ hồ sơ và chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

64 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

9. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

Tổng thời gian thực hiện TTHC: không quy định.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

Tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

08 giờ

 

 

 

Bước 3

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Công chức

- Kiểm tra, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngà y gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật)

Không quy định

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

- Thông báo kết quả về Trung tâm Hành chính.

Không quy định

 

 

 

10. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 16 (ngày làm việc) x 08 giờ = 128 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký đất đai, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

08 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Bước 6

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

08 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

11. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 16 (ngày làm việc) x 08 giờ = 128 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký đất đai, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

08 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Bước 6

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

08 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

12. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 16 (ngày làm việc) x 08 giờ = 128 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký đất đai, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

08 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Bước 6

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Chuyển kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

08 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

13. Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, tài sản gắn liền với đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

16 giờ

 

 

 

Bước 3

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

08 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Bước 6

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

08 giờ

 

 

 

Bước 7

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

14. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

40 giờ

 

 

 

Bước 3

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Chỉnh lý giấy chứng nhận.

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

24 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

15. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Chỉnh lý giấy chứng nhận.

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

16 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

16. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận

a) Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Chỉnh lý giấy chứng nhận.

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

16 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

b) Trường hợp cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 (ngày làm việc) x 08 giờ = 24 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

17. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Chỉnh lý giấy chứng nhận.

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

16 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

18. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Kiểm tra sự phù hợp quy hoạch, thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, chỉnh lý giấy chứng nhận, lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

64 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

19. Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Kiểm tra điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế xác định nghĩa vụ tài chính.

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 5

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận đã cấp.

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

16 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tổ chức Hội đồng thẩm định (nếu có).

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

264 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

32 giờ

 

 

 

2. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tổ chức Hội đồng thẩm định (nếu có).

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

184 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

32 giờ

 

 

 

3. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tổ chức Hội đồng thẩm định (nếu có).

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

264 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

32 giờ

 

 

 

4. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tổ chức Hội đồng thẩm định (nếu có).

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

184 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

32 giờ

 

 

 

5. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 Kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 ngày đêm m3/ngày đêm.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tổ chức Hội đồng thẩm định (nếu có).

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

264 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

32 giờ

 

 

 

6. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 Kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 ngày đêm m3/ngày đêm.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tổ chức Hội đồng thẩm định (nếu có).

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

184 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

32 giờ

 

 

 

7. Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động khác

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tổ chức Hội đồng thẩm định (nếu có).

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

264 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

32 giờ

 

 

 

8. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động khác

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 (ngày làm việc) x 08 giờ = 280 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tổ chức Hội đồng thẩm định (nếu có).

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

184 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

32 giờ

 

 

 

9. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ và vừa

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 21 (ngày làm việc) x 08 giờ = 168 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHCC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

16 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

120 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

10. Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ và vừa

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 16 (ngày làm việc) x 08 giờ = 128 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

16 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

80 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

11. Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 11 (ngày làm việc) x 08 giờ = 88 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHCC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

16 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

40 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

12. Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

64 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Phê duyệt kết quả.

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

32 giờ

 

 

 

IV. LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở)

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 1 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Viên chức

- Nhập dữ liệu vào Vilis, kiểm tra xác nhận ĐKTC và trình ký.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 1 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Viên chức

- Nhập dữ liệu vào Vilis, kiểm tra xác nhận ĐKTC và trình ký.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 1 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Viên chức

- Nhập dữ liệu vào Vilis, kiểm tra xác nhận ĐKTC và trình ký.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 1 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Viên chức

- Nhập dữ liệu vào Vilis, kiểm tra xác nhận ĐKTC và trình ký.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 1 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Viên chức

- Nhập dữ liệu vào Vilis, kiểm tra xác nhận ĐKTC và trình ký.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

ổng thời gian thực hiện TTHC: 1 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Viên chức

- Nhập dữ liệu vào Vilis, kiểm tra xác nhận ĐKTC và trình ký.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ

 

 

 

7. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 1 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Viên chức

- Nhập dữ liệu vào Vilis, kiểm tra xác nhận ĐKTC và trình ký.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ

 

 

 

8. Tên thủ tục hành chính: Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 1 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Viên chức

- Nhập dữ liệu vào Vilis, kiểm tra xác nhận ĐKTC và trình ký.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ

 

 

 

9. Tên thủ tục hành chính: Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 1 (ngày làm việc) x 08 giờ = 08 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Lãnh đạo Viên chức

- Nhập dữ liệu vào Vilis, kiểm tra xác nhận ĐKTC và trình ký.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

02 giờ

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VÀ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

01. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

64 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Trình phê duyệt kết quả.

20 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo UBND tỉnh

PCT Phụ trách

- Phê duyệt kết quả.

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

02. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 17 (ngày làm việc) x 08 giờ = 136 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

64 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Trình phê duyệt kết quả.

20 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo UBND tỉnh

PCT Phụ trách

- Phê duyệt kết quả.

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

03. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 5 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

04 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

08 giờ

 

 

 

Bước 2.1

Cơ quan, liên quan

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Bước 3

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Trình phê duyệt kết quả.

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Lãnh đạo UBND tỉnh

PCT Phụ trách

- Phê duyệt kết quả.

08 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi kết quả TTHCC.

04 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Tên thủ tục hành chính: Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Xác định diện tích, loại đất, vị trí.

- Thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất (nếu có).

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

08 giờ

 

 

 

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình.

52 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Lãnh đạo Sở.

08 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt Tờ trình.

16 giờ

 

 

 

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Thực hiện nghiệp vụ văn thư và chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng UBND tỉnh

….

Trình UBND tỉnh ký Quyết định.

40 giờ

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

04 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thực hiện nghiệp vụ về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, lưu trữ hồ sơ.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

12 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình.

06 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Lãnh đạo Sở.

04 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt Tờ trình.

04 giờ

 

 

 

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Thực hiện nghiệp vụ văn thư và chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh.

02 giờ

 

 

 

Bước 3.1

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng UBND tỉnh

Trình UBND tỉnh ký Quyết định.

16 giờ

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Xác nhận gia hạn sử dụng đất vào giấy chứng nhận đã cấp.

- Chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, lưu trữ hồ sơ.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

06 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

3. Tên thủ tục hành chính: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Xác định diện tích, loại đất, vị trí.

- Thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất (nếu có).

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế, Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

08 giờ

 

 

 

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình.

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Lãnh đạo Sở.

08 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt Tờ trình.

08 giờ

 

 

 

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Thực hiện nghiệp vụ văn thư và chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Bước 3.1

Sở Tài chính

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 3.2

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng UBND tỉnh

Trình UBND tỉnh ký Quyết định.

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh và chuyển cho

02 giờ

 

 

 

 

Môi trường

 

Văn phòng Đăng ký đất đai.

 

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thực hiện nghiệp vụ về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, tổ chức bàn giao đất thực địa;

- In giấy chứng nhận (nếu có).

06 giờ

 

 

 

Bước 6

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 7

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký giấy chứng nhận.

04 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

04 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

08 giờ

 

 

 

Bước 8

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

4. Tên thủ tục hành chính: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Xác định diện tích, loại đất, vị trí.

- Thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất (nếu có).

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế, Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

08 giờ

 

 

 

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình.

20 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Lãnh đạo Sở.

08 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt Tờ trình.

08 giờ

 

 

 

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Thực hiện nghiệp vụ văn thư và chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Bước 3.1

Sở Tài chính

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 3.2

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng UBND tỉnh

Trình UBND tỉnh ký Quyết định.

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thực hiện nghiệp vụ về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, tổ chức bàn giao đất thực địa;

- In giấy chứng nhận (nếu có).

06 giờ

 

 

 

Bước 6

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 7

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký giấy chứng nhận.

04 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

04 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

08 giờ

 

 

 

Bước 8

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

5. Tên thủ tục hành chính: Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) x 08 giờ = 120 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Xác định diện tích, loại đất, vị trí.

- Thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất (nếu có).

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế, Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình.

16 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Lãnh đạo Sở.

04 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt Tờ trình.

08 giờ

 

 

 

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Thực hiện nghiệp vụ văn thư và chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Bước 3.1

Sở Tài chính

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

32 giờ

 

 

 

Bước 3.2

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

32 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng UBND tỉnh

Trình UBND tỉnh ký Quyết định.

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thực hiện nghiệp vụ về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, tổ chức bàn giao đất thực địa;

- In giấy chứng nhận (nếu có).

06 giờ

 

 

 

Bước 6

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 7

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký giấy chứng nhận.

02 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

02 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận.

04 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

04 giờ

 

 

 

Bước 8

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

04 giờ

 

 

 

6. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 (ngày làm việc) x 08 giờ = 56 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai

04 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

04 giờ

 

 

 

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình.

06 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Lãnh đạo Sở.

04 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt Tờ trình.

04 giờ

 

 

 

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Thực hiện nghiệp vụ văn thư và chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh.

02 giờ

 

 

 

Bước 3.1

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

24 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng UBND tỉnh

Trình UBND tỉnh ký Quyết định.

16 giờ

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

02 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Xác nhận gia hạn sử dụng đất vào giấy chứng nhận đã cấp.

- Chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, lưu trữ hồ sơ.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

06 giờ

 

 

 

Bước 6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

7. Tên thủ tục hành chính: Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định diện tích, loại đất, vị trí.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế, Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

40 giờ

 

 

 

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình.

36 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Lãnh đạo Sở.

08 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt Tờ trình.

08 giờ

 

 

 

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Thực hiện nghiệp vụ văn thư và chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Bước 3.1

Sở Tài chính

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 3.2

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng UBND tỉnh

Trình UBND tỉnh ký Quyết định.

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

04 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thực hiện nghiệp vụ về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, tổ chức bàn giao đất thực địa;

- In giấy chứng nhận.

12 giờ

 

 

 

Bước 6

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 7

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký giấy chứng nhận, hợp đồng thuê đất.

16 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

08 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận, hợp đồng thuê đất.

08 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của Hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản.

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

08 giờ

 

 

 

Bước 8

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

8. Tên thủ tục hành chính: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định diện tích, loại đất, vị trí.

- Gửi thông tin địa chính cho Cục Thuế, Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

40 giờ

 

 

 

Bước 3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình.

36 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Lãnh đạo Sở.

08 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Sở

Phê duyệt Tờ trình.

08 giờ

 

 

 

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Thực hiện nghiệp vụ văn thư và chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Bước 3.1

Sở Tài chính

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 3.2

Cục Thuế

- Xác định nghĩa vụ tài chính.

- Chuyển kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai

40 giờ

 

 

 

Bước 4

Văn phòng UBND tỉnh

Trình UBND tỉnh ký Quyết định.

32 giờ

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

04 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thực hiện nghiệp vụ về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, tổ chức bàn giao đất thực địa;

- In giấy chứng nhận (nếu có).

12 giờ

 

 

 

Bước 6

Người sử dụng đất

Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

Không quy định

 

 

 

Bước 7

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

Thẩm định trình ký hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận (đối với trường hợp cấp mới GCN)

08 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Giám đốc Sở.

08 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận (đối với trường hợp cấp mới GCN).

08 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Xác nhận nội dung biến động vào giấy chứng nhận (đối với trường hợp đăng ký biến động trên GCN đã cấp).

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

16 giờ

 

 

 

Bước 8

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

9. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 16 (ngày làm việc) x 08 giờ = 128 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

Thực hiện việc viết thông báo về việc mất giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Bước 3

Người sử dụng đất

Thực hiện việc đăng tin trên Báo An Giang về việc mất giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung giấy chứng nhận.

240 giờ (không tính vào thời gian thực hiện TTHC)

 

 

 

Bước 4

Văn phòng Đăng ký đất đai

Viên chức

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung giấy chứng nhận.

- Chuyển hồ sơ cho Chi cục QLĐĐ.

24 giờ

 

 

 

Bước 5

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

- Thẩm định hồ sơ.

- Dự thảo Tờ trình.

08 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Lãnh đạo Sở.

04 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Phê duyệt Tờ trình.

08 giờ

 

 

 

Văn thư Chi cục QLĐĐ

Thực hiện nghiệp vụ văn thư và chuyển hồ sơ sang UBND tỉnh.

04 giờ

 

 

 

Bước 6

Văn phòng UBND tỉnh

Trình UBND tỉnh ký Quyết định hủy giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

Bước 7

Sở Tài nguyên và Môi trường

Công chức Chi cục QLĐĐ

- Nhận kết quả từ Văn phòng UBND tỉnh.

- Thẩm định hồ sơ trình ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Lãnh đạo Chi cục QLĐĐ

Duyệt trình Lãnh đạo Sở.

08 giờ

 

 

 

Giám đốc Sở

Ký giấy chứng nhận.

08 giờ

 

 

 

Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai

- Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính.

- Trả kết quả cho Trung tâm Hành chính công.

08 giờ

 

 

 

Bước 8

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

08 giờ

 

 

 

III. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN

1. Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 125 ngày làm việc x 08 giờ = 1.000 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành việc xét chọn và thẩm định, trình lãnh đạo phòng xem xét nội dung đề án thăm dò khoáng sản.

57 ngày (456 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét nội dung đề án thăm dò khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung đề án thăm dò khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc thông qua nội dung đề án thăm dò khoáng sản để cấp phép hoặc thành lập Hội đồng thẩm định trong trường hợp cần thiết.

20 ngày (160 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B4

Phòng Khoáng sản

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện đề án thăm dò khoáng sản theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ý kiến của Hội đồng thẩm định.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét nội dung thông báo.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, ký duyệt thông báo.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển thông báo đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Phòng Khoáng sản

Cán bộ thẩm

Khi tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh đề án thăm dò khoáng sản, cán bộ thẩm định trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

10 ngày (80 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B5

 

 

Xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

 

B6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

2. Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản trong trường hợp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 95 ngày làm việc x 08 giờ = 760 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan và thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hoặc lập lại đề án thăm dò khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét nội dung đề án thăm dò khoáng sản.

37 ngày (296 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét nội dung đề án thăm dò khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung đề án thăm dò khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc thông qua nội dung đề án thăm dò khoáng sản để cấp phép hoặc thành lập Hội đồng thẩm định trong trường hợp cần thiết.

10 ngày (80 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B4

Phòng Khoáng sản

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện đề án thăm dò khoáng sản theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ý kiến của Hội đồng thẩm định.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét nội dung thông báo.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, ký duyệt thông báo.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển thông báo đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Phòng Khoáng sản

Cán bộ thẩm

Khi tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh đề án thăm dò khoáng sản, cán bộ thẩm định trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

10 ngày (80 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B5

 

 

Xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

 

B6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

3. Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 53 ngày làm việc x 08 giờ = 424 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị cấp gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

34 ngày (272 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị cấp gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị cấp gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

4. Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 53 ngày làm việc x 08 giờ = 424 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.

34 ngày (272 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

5. Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 53 ngày làm việc x 08 giờ = 424 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

34 ngày (272 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

6. Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 190 ngày làm việc x 08 giờ = 1.520 giờ (Thời gian lấy ý kiến đóng góp về các nội dung có liên quan trong báo cáo kết quả thăm dò và thời gian bổ sung, hoàn thiện báo kết quả thăm dò không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành việc thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

117 ngày (936 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc thành lập hoặc không thành lập Hội đồng tư vấn kỹ thuật.

30 ngày (240 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B4

Phòng Khoáng sản

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện đề án thăm dò khoáng sản theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ý kiến của Hội đồng.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét nội dung thông báo.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, ký duyệt thông báo.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển thông báo đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Phòng Khoáng sản

Cán bộ thẩm

Khi tổ chức, cá nhân hoàn thiện báo cáo kết quả thăm dò báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, cán bộ thẩm định trình lãnh đạo phòng xem xét báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B5

 

 

Xem xét, ban hành quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

B6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

7. Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 95 ngày làm việc x 08 giờ = 760 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

69 ngày (552 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

07 ngày (46 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

8. Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 53 ngày làm việc x 08 giờ = 424 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị cấp gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.

34 ngày (272 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị cấp gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị cấp gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

9. Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 53 ngày làm việc x 08 giờ = 424 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

34 ngày (272 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

03 ngày

 

 

 

 

 

 

nhận TTHC

 

(24 giờ)

 

 

 

10. Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 53 ngày làm việc x 08 giờ = 424 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản khoáng sản.

34 ngày (272 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

11. Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 35 ngày làm việc x 08 giờ = 280 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

18 ngày (144 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

12. Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc x 08 giờ =160 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

08 ngày (64 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị cấp gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

13. Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc x 08 giờ =160 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

08 ngày (64 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

14. Thủ tục phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 63 ngày làm việc x 08 giờ = 504 giờ (Thời gian lấy ý kiến đóng góp về các nội dung có liên quan trong đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và thời gian hoàn thiện, bổ sung đề án đóng cửa mỏ khoáng sản không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

21 ngày (168 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định thời điểm tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B4

Phòng Khoáng sản

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc ý kiến của Hội đồng thẩm định.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét nội dung thông báo.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, ký duyệt thông báo.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển thông báo đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

Phòng Khoáng sản

Cán bộ thẩm

Khi tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, cán bộ thẩm định trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B5

 

 

Xem xét, ban hành quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

 

B6

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

15. Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 ngày làm việc x 08 giờ = 240 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản.

09 ngày (72 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản.

04 ngày (32 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, ban hành quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

16. Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 57 ngày làm việc x 08 giờ = 456 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản.

33 ngày (264 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép đăng ký.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

17. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 57 ngày làm việc x 08 giờ = 456 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét.

33 ngày (264 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép đăng ký.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

18. Thủ tục đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 72 ngày làm việc x 08 giờ = 576 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình.

43 ngày (344 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

10 ngày (80 giờ)

 

 

 

19. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 ngày làm việc x 08 giờ = 320 giờ (Thời gian lấy ý kiến cơ quan, tổ chức hữu quan không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ).

Cơ quan

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

02 ngày (16 giờ)

 

 

 

Cơ quan giải quyết

B2

Phòng Khoáng sản

Lãnh đạo phòng

Phân công cán bộ thẩm định hồ sơ.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

 

 

 

Cán bộ thẩm

Hoàn thành thẩm định và trình lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

18 ngày (144 giờ)

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo phòng

Trình Giám đốc Sở xem xét hồ sơ đề nghị đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc Sở

Xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

05 ngày (40 giờ)

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở

Cán bộ Văn phòng

Đóng dấu, chuyển hồ sơ đến nơi nhận.

01 ngày (08 giờ)

 

 

 

UBND tỉnh

B3

 

 

Xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

 

B4

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

Thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.

03 ngày (24 giờ)

 

 

 

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 (ngày làm việc) x 08 giờ = 160 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

B 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế (nếu có).

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

32 giờ

 

 

 

Cơ quan, được gửi lấy ý kiến

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

24 giờ

 

 

 

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi Văn thư VP UBND tỉnh

08 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư VP UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

72 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

LĐ …

Duyệt, chuyển CV xử lý.

 

 

 

 

CV …

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

 

 

 

LĐ VP UBND tỉnh

….

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

….

- Duyệt

 

 

 

Văn thư

….

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

 

 

 

 

B 4

TTHCC

….

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

08 giờ

 

 

 

2. Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp đã được cấp giấy phép trước ngày 1/9/2017

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 30 (ngày làm việc) x 08 giờ = 240 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

B 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Xác minh thực tế (nếu có).

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

112 giờ

 

 

 

Cơ quan, được gửi lấy ý kiến

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

24 giờ

 

 

 

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi Văn thư VP UBND tỉnh

08 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư VP UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

72 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

LĐ …

Duyệt, chuyển CV xử lý.

 

 

 

 

CV …

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

 

 

 

LĐ VP UBND tỉnh

….

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

….

- Duyệt

 

 

 

Văn thư

….

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

 

 

 

 

B 4

TTHCC

….

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

08 giờ

 

 

 

3. Lấy ý kiến UBND tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 67 (ngày làm việc) x 08 giờ = 536 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện

(ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

B 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Gửi các tài liệu liên quan của dự án đến các Sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh.

- Tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan cho ý kiến về công trình dự kiến xây dựng hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.

- Tổng hợp các ý kiến và tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

408 giờ

 

 

 

Cơ quan, được gửi lấy ý kiến

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

24 giờ

 

 

 

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi Văn thư VP UBND tỉnh

08 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư VP UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

72 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

LĐ …

Duyệt, chuyển CV xử lý.

 

 

 

 

CV …

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

 

 

 

LĐ VP

….

- Duyệt trình LĐ UBND

 

 

 

UBND tỉnh

 

tỉnh

 

 

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

….

- Duyệt

 

 

 

 

 

Văn thư

….

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

 

 

 

 

 

B 4

TTHCC

….

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

08 giờ

 

 

 

4. Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hố chứa thủy lợi

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 40 (ngày làm việc) x 08 giờ = 320 giờ.

CQ

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

 

B 1

Trung tâm HCC

Cán bộ tiếp nhận TTHC

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

08 giờ

 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

B 2

Phòng TNN & BĐKH

Lãnh đạo Phòng

- Duyệt hồ sơ, chuyển cho CV xử lý.

08 giờ

 

 

 

Chuyên viên thẩm định

- Xử lý, thẩm định hồ sơ.

- Lấy ý kiến của Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có hồ chứa, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thành lập Hội đồng thẩm định phương án cắm mốc (nếu có).

- Tổng hợp các ý kiến và gửi tổ chức quản lý, vận hành hồ chứa để hoàn thiện.

- Tham mưu Lãnh đạo Phòng trình Lãnh đạo phê duyệt.

192 giờ

 

 

 

Cơ quan, được gửi lấy ý kiến

 

- Văn bản trả lời

….

 

 

 

Lãnh đạo cơ quan

Ban Giám đốc Sở

- Duyệt trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

24 giờ

 

 

 

Văn phòng

Văn phòng Sở

- Đóng dấu.

- Gửi Văn thư VP UBND tỉnh

08 giờ

 

 

 

UBND tỉnh

B 3

Văn thư VP UBND tỉnh

- Chuyển hồ sơ cho phòng, ban chuyên môn.

72 giờ

 

 

 

Phòng, ban chuyên môn

LĐ …

Duyệt, chuyển CV xử lý.

 

 

 

 

CV …

- Thẩm tra hồ sơ

- Soạn thảo văn bản

- Trình lãnh đạo

 

 

 

LĐ VP UBND tỉnh

….

- Duyệt trình LĐ UBND tỉnh

 

 

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh

….

- Duyệt

 

 

 

 

Văn thư

….

- Đóng dấu

- Chuyển TTHCC

 

 

 

 

 

B 4

TTHC C

….

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

08 giờ

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

I. LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả.

04 giờ

 

 

 

2. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả.

04 giờ

 

 

 

3.Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả.

04 giờ

 

 

 

4. Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả.

04 giờ

 

 

 

5. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả.

04 giờ

 

 

 

6. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả.

04 giờ

 

 

 

II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ của cơ quan tài nguyên và môi trường là ba mươi ngày (30) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện (01 ngày), Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (8 ngày); Phòng Tài nguyên và Môi trường (22 ngày) cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định diện tích, loại đất, vị trí.

07 ngày (56 giờ)

 

 

 

03

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thẩm tra hồ sơ và tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc gửi xin ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức kiểm tra thực địa. Sau đó, có văn bản thẩm định gửi đến người xin giao đất, thuê đất.

22 ngày (176 giờ)

 

 

 

04

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

2. Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 20 ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện 01 ngày; Phòng Tài nguyên và Môi trường 05 ngày làm việc; UBND huyện 06 ngày, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 05 ngày, Chi Cục thuế 03 ngày, cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định vị trí, diện tích và kiểm tra điều kiện giao đất, cho thuê đất (Đo đạc tăng thêm 5 ngày)

24 giờ

 

 

 

03

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình UBND huyện ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất

16 giờ

 

 

 

04

UBND cấp huyện

UBND huyện ký quyết định giao đất, cho thuê đất

24 giờ

 

 

 

05

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và in giấy chứng nhận; chuyển cơ quan tài chính (nếu có) và cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định.

08 giờ

 

 

 

06

Cơ quan thuế, tài chính

Cơ quan thuế, tài chính (nếu có) xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả cho bộ phận một cửa (thực hiện song song với bước 7, bước 8)

24 giờ

 

 

 

07

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình UBND huyện ký giấy chứng nhận

24 giờ

 

 

 

08

UBND cấp huyện

UBND huyện ký Giấy chứng nhận

24 giờ

 

 

 

09

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

08 giờ

 

 

 

10

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

3. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 15 ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện là 01 ngày; Phòng Tài nguyên và Môi trường là 03 ngày; UBND huyện là 04 ngày Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là 04 ngày, Chi cục thuế 03 ngày cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định vị trí, diện tích và kiểm tra điều kiện chuyển mục đích (Đo đạc tăng thêm 5 ngày)

24 giờ

 

 

 

03

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình UBND huyện ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

16 giờ

 

 

 

04

UBND cấp huyện

UBND huyện ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

16 giờ

 

 

 

05

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và in giấy chứng nhận; chuyển cơ quan tài chính và cơ quan thuế để xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và được giảm trừ theo quy định.

04 giờ

 

 

 

06

Cơ quan thuế, tài chính

Cơ quan thuế, tài chính xác định nghĩa vụ tài chính và trả kết quả cho bộ phận một cửa (thực hiện song song với bước 7, bước 8)

24 giờ

 

 

 

07

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình UBND huyện ký giấy chứng nhận

08 giờ

 

 

 

08

UBND cấp huyện

UBND huyện ký Giấy chứng nhận

16 giờ

 

 

 

09

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý Giấy chứng nhận; thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

 

 

 

10

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

4. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc (không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Trong đó: Bộ phận một của huyện là 01 ngày làm việc;Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là 11 ngày làm việc; UBND cấp xã là 18 ngày làm việc, cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, chuyển UBND cấp xã nơi có đất xác nhận hồ sơ

80 giờ

 

 

 

03

UBND cấp xã

UBND cấp xã kiểm tra về hiện trạng sử dụng đất, xác minh tình trạng tranh chấp, nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại trụ sở UBND cấp xã trong thời hạn 15 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ); xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai, lập biên bản kết thúc niêm yết công khai và gửi hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

144 giờ

 

 

 

04

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện cập nhật thông tin thửa đất đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; lập Giấy xác nhận đăng ký đất đai cho người sử dụng đất; lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

08 giờ

 

 

 

05

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

5. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 23 ngày làm việc (không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất). Trong đó: UBND huyện là 03 ngày làm việc; cơ quan tài nguyên và môi trường là 05 ngày làm việc; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là 11 ngày làm việc; Chi Cục thuế 03 ngày; bộ phận một cửa huyện là 01 ngày làm việc, cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định vị trí, diện tích (08 ngày) Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai viết thông báo, người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đăng thông báo về việc xin cấp Giấy chứng nhận trên báo An Giang 03 kỳ liên tiếp (chi phí đăng tin do người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính chi trả (01 ngày). Sau thời hạn 30 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày đăng thông báo lần đầu mà không phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý hồ sơ địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển cơ quan thuế đồng thời chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (01 ngày)

80 giờ

 

 

 

03

Cơ quan thuế, tài chính

Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả

24 giờ

 

 

 

04

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận

40 giờ

 

 

 

05

UBND cấp huyện

UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận

24 giờ

 

 

 

06

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

08 giờ

 

 

 

07

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

6. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ của Văn phòng đăng ký đất đai là 03 ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một của huyện 01 ngày làm việc;Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là 02 ngày làm việc, cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ;

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

16 giờ

 

 

 

03

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

7. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc trong đó: một cửa huyện 01 ngày làm việc; Văn phòng đăng ký đất đai là 06 ngày làm việc; Cơ quan thuế 03 ngày làm việc, cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ;

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, chuyển cơ quan thuế

24 giờ

 

 

 

03

Cơ quan thuế

Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

04

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp; thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

05

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (01 ngày)

04 giờ

 

 

 

8. Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là 07 ngày làm việc trong đó: một cửa huyện 01 ngày làm việc; Văn phòng đăng ký đất đai là năm 06 ngày làm việc, cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ;

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp; lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

48 giờ

 

 

 

03

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả cho người sử dụng đất.

04 giờ

 

 

 

9. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ không quá (7) ngày làm việc : Trong đó : Bộ phận một của huyện không quá (01) ngày làm việc; Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai (2) ngày làm việc; Cơ quan thuế không quá (01) ngày làm việc; Phòng Tài Nguyên và Môi Trường không quá (1) ngày làm việc, UBND huyện (02) ngày làm việc.

STT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một của huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định vị trí, diện tích và chuyển hồ sơ về Phòng Tài nguyên và Môi trường.

08 giờ

 

 

 

03

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện để gia hạn thì giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định gia hạn quyền sử dụng đất.

08 giờ

 

 

 

04

UBND huyện

Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định gia hạn quyền sử dụng đất

16 giờ

 

 

 

05

Cơ quan thuế

Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp và trả kết quả cho người sử dụng đất, Văn phòng Đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

06

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

08 giờ

 

 

 

07

Bộ phận một của huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

10. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu.

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (5) ngày làm việc : Trong đó : Bộ phận một cửa huyện không quá (1) ngày làm việc; Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai không quá (4) ngày làm việc.

STT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động tiếp tục sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, chỉnh lý Giấy chứng nhận và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

32 giờ

 

 

 

03

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

11. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (15) ngày làm việc : Trong đó : Bộ phận một cửa huyện không quá (1) ngày làm việc; Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai không quá (7) ngày làm việc; Sở Tài Nguyên và Môi Trường không quá (7) ngày làm việc.

STT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính Đồng thời, luân chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường

32 giờ

 

 

 

03

Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

56 giờ

 

 

 

04

Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

24 giờ

 

 

 

05

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

12. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (7) ngày làm việc : Trong đó : Bộ phận một cửa huyện không quá (1) ngày làm việc; Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai không quá (2) ngày làm việc; Sở Tài Nguyên và Môi Trường không quá (4) ngày làm việc.

STT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ .

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính. Đồng thời, luân chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

12 giờ

 

 

 

03

Sở Tài Nguyên và Môi Trường

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, ký Giấy chứng nhận và chuyển về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

32 giờ

 

 

 

04

Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa (04 giờ).

04 giờ

 

 

 

05

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

13. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp.

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ không quá (10) ngày làm việc : Trong đó : Bộ phận một cửa huyện không quá (01) ngày làm việc; Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai không quá (09) ngày làm việc.

STT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn và trình cơ quan có thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

09 ngày

 

 

 

03

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (04 giờ).

04 giờ

 

 

 

14.Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ : 35 ngày

STT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một của huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát hồ sơ lưu trữ và kiểm tra thông tin sau đó chuyển hồ sơ cho UBND cấp huyện.

08 giờ

 

 

 

03

UBND cấp huyện

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do; sau 30 ngày kể từ ngà y gửi thông báo cho người sử dụng đất mà không có đơn khiếu nại thì ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp (trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật)

30 ngày

 

 

 

04

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Thực hiện việc thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đã thu hồi theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền và thông báo kết quả về Bộ phận 01 cửa.

24 giờ

 

 

 

05

Bộ phận một của huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

15. Thủ Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ (30) ngày làm việc : Trong đó : Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không quá (01) ngày làm việc; Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai không quá (4) ngày làm việc; Cơ quan thuế không quá (3) ngày làm việc, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường không quá (3) ngày làm việc; UBND huyện không quá (3) ngày làm việc; UBND Cấp xã không quá (15) ngày.

STT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ .

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, chuyển UBND cấp xã nơi có đất xác nhận hồ sơ.

16 giờ

 

 

 

03

UBND Cấp Xã

UBND cấp xã kiểm tra về hiện trạng sử dụng đất, xác minh tình trạng tranh chấp, nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất; niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại trụ sở UBND cấp xã trong thời hạn 15 ngày (kể cả ngày nghỉ, ngà y lễ); xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai, lập biên bản kết thúc niêm yết công khai và xác nhận vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; gửi hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

15 ngày

 

 

 

04

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển cơ quan thuế đồng thời chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường .

16 giờ

 

 

 

05

Cơ quan thuế

Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

24 giờ

 

 

 

06

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường (huyện)

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

07

UBND Cấp Huyện

UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

08

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

08 giờ

 

 

 

09

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

16. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ không quá (15) ngày làm việc: Trong đó : Bộ phận một cửa huyện không quá (01) ngày làm việc; Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai không quá (06) ngày làm việc; Cơ quan thuế không quá (03) ngày làm việc, Phòng Tài Nguyên và Môi Trường không quá (02) ngày làm việc; UBND huyện không quá (03) ngày làm việc.

STT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển cơ quan thuế đồng thời chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường (03 ngày).

40 giờ

 

 

 

05

Cơ quan thuế

Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa (16 giờ).

24 giờ

 

 

 

06

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường ( huyện )

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận (02 ngày).

16 giờ

 

 

 

07

UBND Cấp Huyện

UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận (03 ngày).

24 giờ

 

 

 

08

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa (01 ngày).

08 giờ

 

 

 

09

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ (04 giờ).

04 giờ

 

 

 

17. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là ba mươi (30) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 10 ngày (10) ngày làm việc, UBND cấp xã ba ngày (03) ngày công khai, Cơ quan quản lý xây dựng bảy (7) ngày làm việc, Cơ quan thuế ba (03) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường ba ngày (3) ngày làm việc, UBND cấp huyện ba (03) ngày việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất và tài sản gắn liền với đất, chuyển UBND cấp xã nơi có đất xác nhận hồ sơ.

56 giờ

 

 

 

03

UBND cấp xã

Xác minh tình trạng tranh chấp, nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai, lập biên bản kết thúc niêm yết công khai và xác nhận vào Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; gửi hồ sơ về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

24 giờ

 

 

 

04

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý xây dựng đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định

08 giờ

 

 

 

05

Cơ quan quản lý xây dựng

Có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xử lý và thông báo kết quả xử lý (bao gồm nội dung tài sản đó được phép tồn tại ha y không được tồn tại, sự phù hợp quy hoạch) về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

56 giờ

 

 

 

06

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển cơ quan thuế đồng thời chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường

08 giờ

 

 

 

07

Cơ quan thuế

Xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

08

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

09

UBND cấp huyện

Ký Giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

10

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

08 giờ

 

 

 

11

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

18. Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ không quá (15) ngày làm việc : Trong đó : Bộ phận một cửa huyện không quá (01) ngày làm việc; Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký đất đai không quá (5) ngày làm việc; Cơ quan thuế không quá (3) ngày làm việc; Phòng Tài Nguyên và Môi Trường không quá (3) ngày làm việc; UBND huyện không quá (3) ngày làm việc.

STT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, Đăng ký đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận; Chuyển cơ quan thuế đồng thời chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

24 giờ

 

 

 

03

Cơ quan thuế

Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa. Bước này thực hiện song song với các bước quy định tại Điểm e và g Khoản 3 Điều này.

24 giờ

 

 

 

04

Cơ quan Tài Nguyên và Môi Trường ( huyện )

Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

05

UBND Cấp Huyện

UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận.

24 giờ

 

 

 

06

Chi nhánh Văn Phòng Đăng ký Đất Đai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa.

16 giờ

 

 

 

07

Bộ phận một cửa huyện

Bộ phận một cửa thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

19. Đăng ký bổ sung thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là mười lăm (15) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ba (03) ngày làm việc, Cơ quan quản lý xây dựng năm (05) ngày làm việc, Cơ quan thuế ba (03) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường ba (03) ngày làm việc, UBND cấp huyện ba (03) ngày việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý xây dựng đối với loại tài sản đăng ký đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ theo quy định

08 giờ

 

 

 

03

Cơ quan quản lý xây dựng

Có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, xử lý và thông báo kết quả xử lý (bao gồm nội dung tài sản đó được phép tồn tại ha y không được tồn tại, sự phù hợp quy hoạch) về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

40 giờ

 

 

 

04

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; Chuyển cơ quan thuế đồng thời chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường

08 giờ

 

 

 

05

Cơ quan thuế

Xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

06

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận

24 giờ

 

 

 

07

UBND cấp huyện

Ký Giấy chứng nhận

24 giờ

 

 

 

08

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

08 giờ

 

 

 

09

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

20. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là mười lăm (15) ngày làm việc.Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ba (14) ngày làm việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi. Cập nhật thông tin thửa đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

14 ngày

 

 

 

03

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

21. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là mười lăm (15) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai bốn ngày rưỡi (4.5) ngày làm việc, Cơ quan thuế ba (03) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai ba ngày rưỡi (3.5) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường ba (03) ngày làm việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, chuyển cơ quan thuế

24 giờ

 

 

 

03

Cơ quan thuế

Xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

04

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Chỉnh lý Giấy chứng nhận. Trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận thì lập thủ tục gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

05

Văn phòng Đăng ký đất đai

Thẩm định và trình ký Giấy chứng nhận

24 giờ

 

 

 

06

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ký cấp đổi Giấy chứng nhận

24 giờ

 

 

 

07

Văn phòng Đăng ký đất đai

Chuyển giấy chứng nhận đã ký về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

04 giờ

 

 

 

08

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

 

 

 

09

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

22. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất:

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là mười (10) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sáu (06) ngày làm việc, Cơ quan thuế ba (03) ngày làm việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, chuyển cơ quan thuế

24 giờ

 

 

 

03

Cơ quan thuế

Xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

04

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Chỉnh lý Giấy chứng nhận. Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

05

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

2. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất:

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là ba (3) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hai (02) ngày làm việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Chỉnh lý Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

16 giờ

 

 

 

03

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

3. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng:

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là năm (5) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai bốn (04) ngày làm việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Chỉnh lý Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

32 giờ

 

 

 

03

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

23. Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là ba mươi (30) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện (1,5) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai mười bốn (14) ngày làm việc, Cơ quan thuế ba (03) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường (5,5) ngày làm việc, UBND cấp huyện sáu (06) ngày việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định vị trí, diện tích xin thuê đất. Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;

12 ngày

 

 

 

03

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thẩm tra hồ sơ và điều kiện mua bán tài sản gắn liền với đất thuê, trình UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất.

24 giờ

 

 

 

04

UBND cấp huyện

Xem xét ký quyết định thu hồi đất và cho thuê đất.

24 giờ

 

 

 

05

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ký hợp đồng thuê đất, thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế về việc hết hiệu lực của hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản.

20 giờ

 

 

 

06

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; chuyển cơ quan thuế.

08 giờ

 

 

 

07

Cơ quan thuế

Xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa.

24 giờ

 

 

 

08

Bộ phận một cửa huyện

Thông tin cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhận thông báo thuế (nhận trực tiếp tại trụ sở hoặc nhận qua đường bưu điện theo yêu cầu), người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đi thực hiện nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ cho Bộ phận một cửa

04 giờ

 

 

 

09

UBND huyện

UBND huyện ký Giấy chứng nhận

24 giờ

 

 

 

10

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

08 giờ

 

 

 

11

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

24. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là mười lăm (15) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai bốn ngày rưỡi (4.5) ngày làm việc, Cơ quan thuế ba (03) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai ba ngày rưỡi (3.5) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường ba (03) ngày làm việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, chuyển cơ quan thuế

24 giờ

 

 

 

03

Cơ quan thuế

Xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

04

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Chỉnh lý Giấy chứng nhận. Trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận thì lập thủ tục gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

08 giờ

 

 

 

05

Văn phòng Đăng ký đất đai

Thẩm định và trình ký Giấy chứng nhận

24 giờ

 

 

 

06

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ký Giấy chứng nhận

24 giờ

 

 

 

07

Văn phòng Đăng ký đất đai

Chuyển giấy chứng nhận đã ký về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

04 giờ

 

 

 

08

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

 

 

 

09

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

25. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là hai mươi ba (23) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chín (09) ngày làm việc, Cơ quan thuế ba (03) ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường ba (07) ngày làm việc, UBND cấp huyện ba (03) ngày việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lập bản đồ địa chính khu đất, xác định vị trí, diện tích và kiểm tra điều kiện chuyển hình thức sử dụng đất. Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;

56 giờ

 

 

 

03

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thẩm tra hồ sơ, trình UBND huyện ban hành quyết định chuyển hình thức sử dụng đất

40 giờ

 

 

 

04

UBND cấp huyện

Xem xét ký quyết định chuyển hình thức sử dụng đất

24 giờ

 

 

 

05

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất

16 giờ

 

 

 

06

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính; chuyển cơ quan tài chính và cơ quan thuế để xác định số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp và được giảm trừ theo quy định.

08 giờ

 

 

 

07

Cơ quan thuế

Xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

08

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

08 giờ

 

 

 

09

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

26. Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người bị mất Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là mười (10) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ba ngày rưỡi (3.5) ngày làm việc, Văn phòng Đăng ký đất đai ba ngày rưỡi (3.5) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hai (02) ngày làm việc . Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, in Giấy chứng nhận. Lập thủ tục gửi hồ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai.

24 giờ

 

 

 

03

Văn phòng Đăng ký đất đai

Thẩm định và trình ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

24 giờ

 

 

 

04

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

16 giờ

 

 

 

05

Văn phòng Đăng ký đất đai

Chuyển giấy chứng nhận đã ký về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

04 giờ

 

 

 

06

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

04 giờ

 

 

 

07

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

27. Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là bốn (6) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ba (05) ngày làm việc.Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Chỉnh lý Giấy chứng nhận, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

40 giờ

 

 

 

03

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

28. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ là mười (10) ngày làm việc. Trong đó: Bộ phận một cửa huyện một (01) ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sáu (06) ngày làm việc, Cơ quan thuế ba (03) ngày làm việc. Cụ thể như sau:

TT

Cơ quan thực hiện

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

01

Bộ phận một cửa huyện

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

02

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính, chuyển cơ quan thuế

24 giờ

 

 

 

03

Cơ quan thuế

Xác định nghĩa vụ thuế và trả kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

04

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Chỉnh lý Giấy chứng nhận. Thực hiện nghiệp vụ chuyên môn về lưu trữ hồ sơ địa chính và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa

24 giờ

 

 

 

05

Bộ phận một cửa huyện

Thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả; kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính; thu phí, lệ phí theo quy định và trao kết quả giải quyết hồ sơ

04 giờ

 

 

 

III. LĨNH MÔI TRƯỜNG

1. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ : 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

* Trường hợp không được ủy quyền:* Trường hợp không được ủy quyền:

* Trường hợp được ủy quyền:* Trường hợp được ủy quyền:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (chức vụ)

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

* Trường hợp không được ủy quyền:

72

 

 

 

Phòng TNMT

Chuyên viên; Lãnh đạo

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Thẩm tra hồ sơ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh thực tế (nếu cần).

- Trình lãnh đạo phiếu trình để tham mưu UBND huyện xác nhận hoặc trả hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo các quy định).

 

 

UBND huyện

Chuyên viên; Lãnh đạo

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo xem xét xác nhận hoặc trả hồ sơ theo phiếu trình tham mưu của lãnh đạo Phòng TNMT.

* Trường hợp được ủy quyền:

 

 

Phòng TNMT

Chuyên viên; Lãnh đạo

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Thẩm tra hồ sơ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh thực tế (nếu cần).

- Trình Lãnh đạo Giấy xác nhận hoặc trả hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo các quy định của pháp luật).

 

 

Bước 3

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu.

- Trả kết quả về Bộ phận TN & TKQ

04

 

 

 

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

                   

2. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 10 (ngày làm việc) x 08 giờ = 80 giờ.

* Trường hợp không được ủy quyền:* Trường hợp không được ủy quyền:

* Trường hợp được ủy quyền:* Trường hợp được ủy quyền:

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (chức vụ)

Kết quả thực hiện

TG quy định (giờ)

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Bộ phận TN&TKQ

Chuyên viên

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ

04

 

 

 

Bước 2

* Trường hợp không được ủy quyền:

72

 

 

 

Phòng TNMT

Chuyên viên; Lãnh đạo

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Thẩm tra hồ sơ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh thực tế (nếu cần).

- Trình lãnh đạo phiếu trình để tham mưu UBND huyện xác nhận hoặc trả hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo các quy định của pháp luật).

 

 

UBND huyện

Chuyên viên; Lãnh đạo

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Thẩm tra hồ sơ và trình lãnh đạo xem xét xác nhận hoặc trả hồ sơ theo phiếu trình tham mưu của lãnh đạo Phòng TNMT.

* Trường hợp được ủy quyền:

 

 

Phòng TNMT

Chuyên viên; Lãnh đạo

- Tiếp nhận hồ sơ.

- Thẩm tra hồ sơ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xác minh thực tế (nếu cần).

- Trình Lãnh đạo Giấy xác nhận hoặc trả hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo các quy định của pháp luật).

 

 

Bước 3

Văn phòng

Chuyên viên

- Đóng dấu.

- Trả kết quả về Bộ phận TN & TKQ

04

 

 

 

Bước 4

Bộ phận TN&TKQ

Chuyên viên

- Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân

 

 

 

 

                   

IV. TÀI NGUYÊN NƯỚC

01. Tên thủ tục: Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày

Bước thực hiện

Cơ quan thực hiện

Người thực hiện

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Viên chức

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý, sự đầy đủ của hồ sơ, viết biên nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường.

08 giờ

 

 

 

Bước 2

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Công chức - Lãnh đạo

Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội dung thông tin, nếu đủ căn cứ xác nhận thì trình UBND huyện xác nhận; trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân và thông báo lý do không xác nhận

40 giờ

 

 

 

Bước 3

Ủy ban nhân dân huyện

Công chức - Lãnh đạo

Xem xét, xác nhận và chuyển phòng Tài nguyên và Môi trường. Phòng thông báo kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

16 giờ

 

 

 

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Viên chức

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thông báo cho người có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính đến nhận kết quả.

02 ngày

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ VÀ THỰC HIỆN TẠI MỘT CỬA ĐIỆN TỬ

I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 ngày (ngày làm việc) x 08 giờ = 360 giờ.

Bước thực hiện

Đơn vị thực hiện

Người thực hiện (ghi rõ họ tên)

Kết quả thực hiện

TG quy định

Trước hạn (2đ)

Đúng hạn (1đ)

Quá hạn (0đ)

Bước 1

Bộ phận TN & TKQ

Công chức

- Viết phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 2

CC cấp xã

Công chức

- Xem xét nội dung đơn tranh chấp, giấy tờ có liên do bên tranh chấp cung cấp...,

- Dự thảo giấy mời, mời các bên tranh chấp

- Trình lãnh đạo UBND xã ký

24 giờ

 

 

 

Bước 3

Văn phòng

Công chức

- Đóng dấu (nếu có).

- Gửi bên tranh chấp, bên bị tranh chấp, lưu hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

Bước 4

CC cấp xã

Công chức

- Nghiên cứu hồ sơ.

- Tiếp xúc với các bên tranh chấp tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, xác định tư cánh (người sử dụng đất, người đại diện hợp pháp theo pháp luật) của các bên tranh chấp, yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp giấy tờ có liên nguồn gốc, quá trình sử dụng…,

- Trích lục hồ sơ địa chính, kiểm tra hiện trạng xác định diện tích đất tranh chấp…

- Xác định ngày, giờ mời các bên tranh chấp đến để tiến hành hòa giải.

- Dự thảo giấy mời, mời bên tranh chấp, bên bị tranh chấp để hòa giải.

- Trình lãnh đạo UBND xã ký giấy mời;

256 giờ

 

 

 

Bước 5

Văn phòng

Công chức

- Đóng dấu giấy mời.

- Gửi các bên tranh chấp,

04 giờ

 

 

 

Bước 6

Cơ quan, liên quan

Hội đồng hòa giải, UBND xã

- Tổ chức hòa giải (thực hiện theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai, Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 57 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

- lập biên bản hòa giải;

- Sao, giao biên bản hòa giải cho các bên tranh chấp;

- Hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tiếp theo (nếu hòa giải không thành);

40 giờ

 

 

 

Bước 7

CC cấp xã

Công chức

- Dự thảo thông báo kết quả hòa giải;

- Trình lãnh đạo UBND xã ký

- Chuyển hồ sơ kết quả hòa giải thành đến Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND ban hành quyết định công nhận hòa giải thành theo thẩm quyền.

24 giờ

 

 

 

Bước 8

Văn phòng

Công chức

- Đóng dấu niêm yết công khai thông báo;

- Gửi bên tranh chấp, bên bị tranh chấp, lưu hồ sơ.

04 giờ

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/03/2019

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu 627/QĐ-UBND Ngày ban hành 26/03/2019
Ngày có hiệu lực 26/03/2019 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh An Giang Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
Mục lục

Mục lục

Close