BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 63/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SÁP NHẬP NÔNG TRƯỜNG ĐỒNG GIAO II VÀO CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 298/NN-TCCB/QĐ ngày 07/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm ( nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ) thành lập Nông trường Đồng Giao II;
Căn cứ Quyết định số 78/NN-TCCB/QĐ ngày 28/1/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & CNTP ( nay là Bộ Nông nghiệp & PTNT ) thành lập Xí nghiệp nông công nghiệp Đồng Giao (nay là Công ty TPXK Đồng Giao);
Căn cứ Quyết định số 424QĐ/BNN-TCCB ngày 02/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc chuyển một bộ phận Nông trường Đồng Giao II sang Nông trường Phùng Thượng;
Căn cứ Quyết định số 456/BKH/QLDA ngày 16/5/2000 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc giải thể trước thời hạn Công ty Bò thịt Phu Ba để thành lập Doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam ;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Việt Nam tại tờ trình số 310/RQ-TCCB/TT ngày 22/6/1998 và đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức- Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.-Nay sáp nhập phần còn lại của Nông trường Đồng Giao II vào Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn .

Điều 2.- Giám đốc Nông trường Đồng Giao II có trách nhiệm bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, nhà xưởng, đất đai, tài sản, vốn, hồ sơ tài liệu, bộ máy quản lý, lao động v.v... của Nông trường Đồng Giao II sang cho Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao quản lý .

Giám đốc Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận Nông trường Đồng Giao II và sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh cho hợp lý, đạt hiệu quả kinh tế cao .

Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo chặt chẽ, khẩn trương việc sáp nhập phần còn lại của Nông trường Đồng Giao II vào Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, không để ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ .

Các Vụ : Tổ chức-Cán bộ, Tài chính-Kế toán, Kế hoạch và quy hoạch theo chức năng của mình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Tổng công ty Rau quả Việt Nam và cơ sở thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp theo đúng nội dung quyết định của Bộ và các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3.- Giám đốc Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao có trách nhiệm làm đầy đủ thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới sau khi thực hiện việc sáp nhập với các cơ quan có thẩm quyền và hoạt động đúng pháp luật .

Quyết định số 298/NN-TCCB/QĐ ngày 07/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & CNTP (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) về việc thành lập Nông trường Đồng Giao II nay không còn hiệu lực thi hành .

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan chức năng có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam, Giám đốc Công ty Thực phẩn xuất khẩu Đồng Giao và Giám đốc Nông trường Đồng Giao II chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thiện Luân

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/06/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 63/2000/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Nông trường Đồng Giao II vào Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 63/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 07/06/2000
Ngày có hiệu lực 22/06/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 63/2000/QĐ-BNN-TCCB sáp nhập Nông trường Đồng Giao II vào Công ty Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close