BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 639/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NĂM 2010 SANG NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4983/BTC-HCSN ngày 18/4/2010 về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-BNN-TC ngày 26/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ;
Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BNN-TC ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011;
Căn cứ Công văn số 32/KN-TC ngày 18/02/2011 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc chuyển số dư năm 2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 cho Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 594/QĐ-BNN-TC ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Điều 3. Căn cứ quyết định điều chỉnh này, thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

BIỂU CHI TIẾT CHUYỂN SỐ DƯ NĂM 2010 SANG 2011
(Kèm theo Quyết định số 639/QĐ-BNN-TC ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1052893 tại KBNN: Ba Đình, Hà Nội

ĐVT: đồng

TT

Loại, Khoản, mã số

Được chuyển sang 2011

Tổng cộng

Dư dự toán

Dư tạm ứng

Kinh phí

Nội dung

Kinh phí

Nội dung

1

Loại 010-013

3.769.343.836

3.769.343.836

Dự án tăng cường năng lực được phê duyệt KH theo QĐ số 1970/QĐ-BNN-XD ngày 14/7/2009

 

 

2

Loại 010-014

13.394.550.696

 

 

13.394.550.696

Danh mục các chương trình dự án khuyến nông 2010 tại QĐ số 20/QĐ-KHCN ngày 6/01/2010

3

Loại 010-023

1.305.068.331

814.299.855

Các dự án cá nhập công nghệ sản xuất giống Hường chấm, dự án nhập công nghệ sinh sản nhân tạo cá tầm Trung Hoa.

490.768.476

 

 

Tổng

18.468.962.863

4.583.643.691

 

13.885.319.172

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 639/QĐ-BNN-TC năm 2011 về chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 639/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 23/05/2011
Ngày có hiệu lực 23/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 639/QĐ-BNN-TC năm 2011 về chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close