BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 640/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (LẦN 2)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ văn bản số 4170/BTC-HCSN ngày 30/03/2011 của Bộ Tài chính và Quyết định số 616/QĐ-BNN-TC ngày 31/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 2) cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2011 (lần 2) cho:

Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 443/QĐ-BNN-TC ngày 06/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II giao dự toán NSNN cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-BNN-TC ngày 23/05/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

Mã số sử dụng ngân sách: 1052481, KBNN Q. Đống Đa - Hà Nội

 

ĐVT: 1.000 đồng

Loại - Khoản

Mã số

TT

Nội dung

Tổng số

Ghi chú

 

 

II

DỰ TOÁN CHI NSNN

526.000

 

490-503

 

2

Đào tạo sau đại học

46.000

 

 

 

2.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

2.2

Kinh phí không thường xuyên

46.000

 

370-371

 

3

Khoa học công nghệ

480.000

 

 

 

3.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN

380.000

 

 

 

 

- Trong đó kinh phí không khoán

380.000

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

3.2

Kinh phí hoạt động thường xuyên

 

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

 

- Trong đó Kinh phí trích nộp quỹ thi đua khen thưởng của Bộ

 

 

 

 

3.3

Kinh phí không thường xuyên

100.000

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

280-281

 

4

Sự nghiệp hoạt động môi trường

0

 

 

 

4.1

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

4.1

Kinh phí không thường xuyên

 

 

Ghi chú:

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ KHCN (mục 3.1) được giao kinh phí không khoán, sẽ được điều chỉnh kinh phí khoán khi có hướng dẫn bổ sung. Không bao gồm vốn đối ứng

- Kinh phí không thường xuyên loại (mục 3.3): chi tiết xây dựng nhỏ, sửa chữa, mua sắm TSCĐ thực hiện theo phê duyệt của Vụ KHCN - MT

- Vụ KHCN-MT thông báo chi tiết từng nhiệm vụ đối với KHCN, Môi trường và Khuyến nông.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 640/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 (lần 2) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 640/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 23/05/2011
Ngày có hiệu lực 23/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 640/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2011 (lần 2) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close