BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 649/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN TRONG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 ÁP DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-QLD ngày 02/12/2013 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và các Phòng thuộc Cục Quản lý Dược;

Căn cứ yêu cầu thực tế công tác quản lý của Cục Quản lý Dược;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược như sau:

1. Quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký thuốc (mã số QT.TR.01.03).

2. Quy trình xử lý vi phạm hành chính về sản xuất thuốc (mã số QT.TR. 02.03).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo Ban QMS, Chánh Văn phòng, Trưởng/Phụ trách các phòng thuộc Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Website Cục QLD (để thực hiện);,
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 649/QĐ-QLD năm 2018 bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược

Số hiệu 649/QĐ-QLD Ngày ban hành 21/09/2018
Ngày có hiệu lực 21/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Cục Quản Lý Dược Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 649/QĐ-QLD năm 2018 bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
Mục lục

Mục lục

Close