BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 CHO TRUNG TÂM QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4983/BTC-HCSN ngày 18 tháng 4 năm 2011 về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-BNN-TC ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán chi NSNN năm 2011 (số dư dự toán năm 2010 được chuyển sang thực hiện và quyết toán năm 2011) cho Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn như sau:

1. Loại 010-013 (Vốn đối ứng):

- Dự án Phát triển nước ngầm cung cấp nước nông thôn một số tỉnh Tây nguyên (JICA): 1.605.000 đồng (Một triệu sáu trăm linh năm nghìn đồng);

- Dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn (UNICEF): 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng);

- Dự án Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (ADB): 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng);

3. Mã số sử dụng ngân sách: 1053599, tại KBNN Đống Đa.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Trưởng Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

PHỤ LỤC

LOẠI KHOẢN 01-013
(Kèm theo Quyết định số 657/QĐ-BNN-TC ngày 26/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Đơn vị: Triệu đồng

Mục

Tên mục

Tổng số

Trong đó

JICA

UNICEF

ADB

 

Tổng số

121.604.200

1.604.200

40.000.000

80.000.000

 

Nhóm 1

0

0

0

 

6100

Phụ cấp lương

0

 

 

 

6300

Các khoản đóng góp

0

 

 

 

 

Nhóm 2

40.000.000

0

40.000.000

0

6500

Dịch vụ công cộng

0

 

 

 

6550

Vật tư văn phòng

0

 

 

 

6600

Thông tin liên lạc

0

 

 

 

6650

Hội nghị

0

 

 

 

6700

Công tác phí

0

 

 

 

6750

Chi thuê mướn

40.000.000

 

40.000.000

 

7000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn

0

 

 

 

 

Nhóm 4

81.604.200

1.604.200

0

80.000.000

7750

Chi khác

81.604.200

1.604.200

 

80.000.000

 

(Phí ngân hàng, trước bạ, đăng kiểm, bảo hiểm xe ô tô, thẩm định, tiếp khách…)

 

 

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 657/QĐ-BNN-TC năm 2011 về Giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2011 cho Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 657/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 26/05/2011
Ngày có hiệu lực 26/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 657/QĐ-BNN-TC năm 2011 về Giao dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2011 cho Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close