BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 660/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 (LẦN 3)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 6714/BTC-HCSN ngày 24/5/2011 v/v Thẩm định phân bổ dự toán NSNN năm 2011 (lần 3);
Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BNN-TC ngày 25/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v giao dự toán NSNN năm 2011 (lần 3) cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2011 (lần 3) cho: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2011 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

DỰ TOÁN

THU, CHI NSNN NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 660/QĐ-BNN-TC ngày 27 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

Mã số sử dụng ngân sách: 1053613

Kho bạc Nhà nước: Hà Nội

ĐVT: Nghìn đồng

Loại

Khoản

TT

Nội dung

Tổng số

 

 

I

TỔNG SỐ THU, CHI, NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

0

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

0

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp ngân sách

0

 

 

II

DỰ TOÁN CHI NSNN

100.000

460

463

 

CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

100.000

 

 

1

Kinh phí tự chủ

0

 

 

 

Trong đó: Kinh phí tiết kiệm 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

0

 

 

 

- Kinh phí trích nộp quỹ thi đua khen thưởng của Bộ

0

 

 

2

Kinh phí không tự chủ

100.000

Ghi chú: Kinh phí không tự chủ thực hiện các nội dung sau:

Loại 460-463: 100 triệu đồng: Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo của Bộ NN và PTNT triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

Yêu cầu đơn vị trình Bộ duyệt dự toán chi tiết các nội dung trước khi thực hiện.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 660/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2011 (lần 3) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 660/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 27/05/2011
Ngày có hiệu lực 27/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 660/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2011 (lần 3) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close