Văn bản "Quyết định 669/QĐ-BBCVT năm 2007 về việc Chỉ định Phòng Đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 26/07.2010

BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 669/QĐ-BBCVT

Hà nội, ngày 19 tháng 07 năm 2007 

 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

PHÒNG THỬ NGHIỆM TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC)

Thuộc: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành kèm theo quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này.
Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 25 tháng 7 năm 2010. 


 

Nơi nhận:
-Phòng đo kiểm được chỉ định;
-Cục QLCL BCVT&CNTT;
-Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu VT, KHCN

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã Ký)

 

Nguyễn Minh Hồng

 

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo quyết định số 669/QĐ-BBCVT ngày 19  tháng 7 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)


Tên phòng đo kiểm được chỉ định: Phòng thử nghiệm Tương thích Điện từ (EMC)
Thuộc: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3
Địa chỉ: Số 7, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên hoà 1, Biên Hoà, Đồng Nai

DANH MỤC SẢN PHẨM CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG, CNTT ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

 

TT

Sản phẩm viễn thông,

công nghệ thông tin

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn,

chỉ tiêu kỹ thuật

1.

Máy tính cá nhân để bàn, máy chủ

TCVN 7189:2002

Các chỉ tiêu:

  1. Giới hạn điện áp nhiễu đấu nối điện lưới.

  2. Giới hạn nhiễu bức xạ.

2.

Máy tính xách tay

3.

Thiết bị trợ giúp cá nhân (PDA)

4.

Thiết bị định tuyến – router

5.

Thiết bị tập trung – hub

6.

Thiết bị chuyển mạch – switch

7.

Thiết bị cổng – gateway

8.

Thiết bị cầu – bridge

9.

Thiết bị tường lửa – firewall

10.

Thiết bị đầu cuối xDSL

11.

Tổng đài PABX

12.

Thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông công cộng qua giao diện hai dây


 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 26/07/2010

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 669/QĐ-BBCVT năm 2007 về việc Chỉ định Phòng Đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Số hiệu 669/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 19/07/2007
Ngày có hiệu lực 19/07/2007 Ngày hết hiệu lực 26/07/2010
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 669/QĐ-BBCVT năm 2007 về việc Chỉ định Phòng Đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close