BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 669/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016 (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng (để biết);
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2016 (TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 31/12/2016)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 669/QĐ-BNV ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên loại bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Luật

30/2001/QH10 Ngày 25/12/2001

Luật Tổ chức Quốc hội

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 102 của Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014

Ngày 01/01/2016

2

Luật

83/2007/QH11 Ngày 02/4/2007

Luật sửa đổi một số điều của Luật tổ chức Quốc hội

3

Luật

56/1997/L-CTN Ngày 15/4/1997

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 97 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Ngày 01/9/2015

4

Luật

31/2001/QH10 25/12/2001

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội

5

Luật

12/2003/QH11 Ngày 24/11/2003

Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

6

Luật

63/2010/QH12 Ngày 24/11/2010

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

7

Nghị định

36/2012/NĐ-CP Ngày 18/4/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 30 của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ngày 15/10/2016

8

Nghị định

159/2005/NĐ-CP Ngày 27/12/2005

Phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 32 của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

Ngày 25/5/2016

9

Nghị định

15/2007/NĐ-CP Ngày 26/01/2007

Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

10

Nghị định

62/2011/NĐ-CP Ngày 26/7/2011

Thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

11

Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng

64b/HĐBT Ngày 12/9/1981

Về điều chỉnh địa giới hành chính đối với các huyện, xã có địa giới chưa hợp lý

12

Thông tư

05/2006/TT-BNV Ngày 30/5/2006

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

13

Thông tư

05/2007/TT-BNV Ngày 21/6/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

14

Thông tư

02/2012/TT-BNV Ngày 15/6/2012

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

15

Nghị định

107/2004/NĐ-CP 01/4/2004

Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Ngày 10/3/2016

16

Nghị định

27/2009/NĐ-CP Ngày 19/3/2009

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

17

Nghị định

36/2011/NĐ-CP Ngày 23/5/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

18

Nghị định

42/2009/NĐ-CP Ngày 07/5/2009

Về phân loại đơn vị đô thị

Hết hiệu lực theo quy định của Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị

Ngày 25/5/2016

19

Nghị định

66/2013/NĐ-CP Ngày 27/6/2013

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày 15/7/2016

20

Nghị định

17/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015

Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

21

Thông tư liên tịch

09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐVN Ngày 04/12/1998

Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 01/3/2016

22

Thông tư

07/2013/TT-BNV Ngày 31/7/2013

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù

Hết hiệu lực theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Ngày 01/8/2016

23

Quyết định

15/2004/QĐ-BNV Ngày 02/3/2004

Ban hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo trong ngành Tổ chức Nhà nước

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư số 06/2016/TT-BNV ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ

Ngày 01/01/2017

24

Thông tư

Số 05/2010/TT-BNV Ngày 01/7/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BNV ngày 01/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

17/3/2016

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2016 (TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NGÀY 31/12/2016)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 669/QĐ-BNV ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên loại bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Nghị quyết

753/2005/NQ-UBTVQH11 Ngày 02/4/2005

Điều 75 và Điều 77

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 1206/2016/NQ- UBTVQH13 ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày 01/7/2016

 

2

Nghị định

204/2004/NĐ-CP Ngày 14/12/2004

Điểm b khoản 1 Điều 5 - khoản 3 Điều 7 - điểm đ khoản 1 Điều 11 - khoản 4 Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP - bỏ quy định về thang, bậc lương của chức danh giáo sư quy định tại khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2012

Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 1- khoản 2 Điều 1- khoản 3 Điều 1 - khoản 2 Điều 2 - khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày 21/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/02/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

 

Ngày 15/9/2016

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 669/QĐ-BNV năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016

Tên tiếng Anh Quyết định 669/QĐ-BNV năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016
Số hiệu 669/QĐ-BNV Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nội vụ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 669/QĐ-BNV năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2016
Mục lục

Mục lục

Close