UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 29 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 23/TTr-STP ngày 25/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa của tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẶC THÙ ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các các cơ quan cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ

1

Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ)

2

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ)

3

Đăng ký chủ trì đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở (thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành, Trường học)

4

Đăng ký đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở (thẩm quyền giải quyết của Sở, Ban, Ngành, Trường học)

II. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ

1

Đăng ký chủ trì đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp cơ sở

2

Đăng ký đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở

III. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Chính quyền địa phương

1

Tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 29/03/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu 689/QĐ-UBND Ngày ban hành 29/03/2016
Ngày có hiệu lực 29/03/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Phú Yên Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 689/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Mục lục

Mục lục

Close