BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013 NĂM 2011 CỦA CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-BNN-TC ngày 27/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (lần 3) cho Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;
Xét đề nghị của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tại Tờ trình số 189/TTr-KTHT-KH ngày 27/5/2011 về việc xin phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 năm 2011 của Cục Kinh tế hợp tác và PTNT và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 năm 2011 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, chi tiết như sau:

1. Nguồn kinh phí: Chi quản lý hành chính (loại 460 - 463) - không tự chủ tài chính

2. Dự toán được duyệt: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn)

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Cục trưởng Kinh tế hợp tác và PTNT tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ NĂM 2011

BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013
(Kèm theo Quyết định số 692/QĐ-BNN-TC ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

ĐVT: đồng

TT

Nội dung

ĐV tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

100.000.000

 

I

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

 

 

 

29.900.000

 

1

Hội thảo ban chỉ đạo: 3 cuộc mỗi cuộc 17 người (11 người trong BCĐ và 06 người tổ giúp việc) thời gian 01 ngày tại Hà Nội

 

 

 

13.410.000

Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư 97/2010/TT-BTC

Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC

-

Chủ trì hội nghị (1 người x 2 buổi x 3 cuộc)

buổi

6

200.000

1.200.000

-

Thư ký hội nghị (1 người x 2 buổi x 3 cuộc)

buổi

6

100.000

600.000

-

Đại biểu tham dự (17 người x 2 buổi x 3 cuộc)

buổi

102

70.000

7.140.000

-

Nước uống (19 người x 3 cuộc)

Người

57

30.000

1.710.000

-

Phôtô, VPP (19 người x 3 cuộc)

bộ

57

30.000

1.710.000

-

Phục vụ (1 người x 3 cuộc)

Người

3

50.000

150.000

-

Bồi dưỡng BTC (3 người x 3 cuộc)

Người

9

100.000

900.000

2

Hội thảo tại Hà Nội tham gia ý kiến về nội dung Thông tư (thời gian: 01 ngày; số lượng đại biểu: 60 người)

 

 

 

16.490.000

-

Thuê hội trường, hoa, loa, đài, khẩu hiệu

Ngày

1

2.000.000

2.000.000

-

Chủ trì hội thảo (1 người x 2 buổi)

Buổi

2

200.000

400.000

-

Thư ký hội nghị (1 người x 2 buổi)

Buổi

2

100.000

200.000

-

Đại biểu tham dự (60 người x 2 buổi)

buổi

120

70.000

8.400.000

-

Thuê máy chiếu, màn chiếu

Ngày

1

500.000

500.000

-

Báo cáo tham luận

báo cáo

3

240.000

720.000

-

Phôtô, văn phòng phẩm

bộ

62

30.000

1.860.000

-

Nước uống (62 người x 1 ngày)

Người

62

30.000

1.860.000

-

Bồi dưỡng BTC (5 người x 1 ngày)

Người

5

100.000

500.000

-

Bồi dưỡng pvụ (2 người x 1 ngày)

Người

1

50.000

50.000

II

NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, XÂY DỰNG CÁC NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

 

 

 

24.000.000

1

Chuyên đề nghiên cứu, đánh giá xây dựng các nội dung hướng dẫn

 

 

 

12.000.000

-

Nghiên cứu, đề xuất và công bố các loại thiên tai, dịch bệnh bảo hiểm theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 của Quyết định số 315/QĐ-TTg (Vụ Pháp chế)

Chuyên đề

1

2.000.000

2.000.000

-

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các tiêu chí về quy mô trồng lúa, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất trong sản xuất lúa được thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (Cục Trồng trọt)

Chuyên đề

1

2.000.000

2.000.000

Thông tư liên tịch 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư 97/2010/TT-BTC

Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC

Thông tư số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP

-

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các tiêu chí về quy mô chăn nuôi, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình trong chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm được thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (Cục Chăn nuôi)

Chuyên đề

1

2.000.000

2.000.000

-

Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các tiêu chí về quy mô chăn nuôi, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình trong nuôi cá tra, tôm sú, tôm chăn trắng được thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (Tổng cục Thủy sản)

Chuyên đề

1

2.000.000

2.000.000

-

Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất về thủ tục lập hồ sơ, quy trình hỗ trợ, phê chuẩn quy tắc, biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm của người sản xuất nông nghiệp tham gia thí điểm nông nghiệp (Vụ Tài chính)

Chuyên đề

1

2.000.000

2.000.000

-

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ nông dân nghèo trong thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (Cục Kinh tế hợp tác và PTNT)

Chuyên đề

1

2.000.000

2.000.000

2

Xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện

 

 

 

12.000.000

-

Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Thông tư (25 đại biểu; 01 ngày 2 buổi) tại HN

 

 

 

5.000.000

-

Chủ trì (1 người * 2 buổi)

buổi

2

200.000

400.000

-

Thư ký hội thảo (1 người * 2 buổi)

buổi

2

100.000

200.000

-

Đại biểu tham dự (25 người * 1 ngày * 1 cuộc)

Người

25

70.000

1.750.000

-

Báo cáo tham luận

Báo cáo

2

240.000

480.000

-

Nước uống

Người

27

30.000

810.000

-

Pho to, VPP

bộ

27

30.000

810.000

-

Bồi dưỡng BTC (5 người x 1 ngày)

Người

5

100.000

500.000

-

Bồi dưỡng pvụ (1 người x 1 ngày)

Người

1

50.000

50.000

b

Viết dự thảo Thông tư (Xây dựng đề cương, soạn thảo văn bản chỉnh lý …)

Thông tư

1

7.000.000

7.000.000

III

Kiểm tra tình hình thực hiện tại các địa phương của BCĐ và tồ giúp việc

 

42.100.000

 

1

Tại miền Bắc (1 chuyến)

 

 

 

12.000.000

 

-

Công tác phí (4 người * 5 ngày)

Ngày

20

100.000

2.000.000

-

Tiền ngủ (4 người x 4 đêm)

Đêm

16

200.000

3.200.000

-

Thuê xe ôtô

Km

900

7.000

6.300.000

-

Chi khác

 

 

 

500.000

 

2

Tại miền Nam (01 chuyến)

 

 

 

30.100.000

 

-

Công tác phí (4 người * 5 ngày)

Ngày

20

100.000

2.000.000

Thông tư 97/2010/TT-BTC

Quyết định 3565/QĐ-BNN-TC

-

Tiền ngủ (4 người x 4 đêm)

Đêm

16

200.000

3.200.000

-

Thuê xe ôtô

Km

600

7.000

4.200.000

-

Vé máy bay HN-TPHCM-HN

4

5.000.000

20.000.000

-

Chi khác

 

 

 

700.000

IV

Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc …

 

 

 

4.000.000

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/06/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 692/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 năm 2011 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 692/QĐ-BNN-TC Ngày ban hành 03/06/2011
Ngày có hiệu lực 03/06/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 692/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 năm 2011 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close