BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 70/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN VIỆN CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC VỀ TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01/ll/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 782-TTg/QĐ ngày 24/10/1996 của Thủ tướng Chính phủ v/v sắp xếp các cơ quan nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ.
Căn cứ Công văn số: 607/CP-NN ngày 26/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ v/v chuyển Viện Công nghệ sau thu hoạch trực thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Bắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Viện Công nghệ sau thu hoạch trực thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc theo Quyết định 782/TTg về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Bắc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành các thủ tục chuyển nguyên trạng Viện Công nghệ sau thu hoạch về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số liệu bàn giao theo quyết toán đến 31/12/1999.
Giao cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP, Vụ Kế hoạch và quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán... theo chức năng hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận và hoàn chỉnh các nội dung đối với cơ quan khoa học trực thuộc Bộ theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực .

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan và Viện trưởng Viện Công nghệ sau thu hoạch chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- VPCP (thay b/c)
- Bộ KHCN&MT (thay b/c)
- Bộ KH & ĐT (thay b/c)
- Bộ tài chính (thay b/c)
- Ban TCCBCP (thay b/c)
- Lưu VP+TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 
Ngô Thế Dân

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 70/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Viện Công nghệ sau thu hoạch trực thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 70/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 04/07/2000
Ngày có hiệu lực 19/07/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 70/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Viện Công nghệ sau thu hoạch trực thuộc Tổng công ty lương thực miền Bắc về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close